Quyết định số 1470/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
39
lượt xem
4
download

Quyết định số 1470/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1470/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề cương các hoạt động tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và đại lễ kỷ niệm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1470/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 1470/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CƯƠNG CÁC HO T NG TI N T I K NI M 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ N I VÀ I L K NI M TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 759/Q -TTg ngày 18 tháng 6 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o qu c gia k ni m 1000 năm Thăng Long; Căn c Quy t nh s 836/Q -TTg ngày 30 tháng 6 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Ch o qu c gia k ni m 1000 năm Thăng Long; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i t i t trình s 13/TTr- UBND ngày 02 tháng 10 năm 2008, QUY T NNH i u 1. Phê duy t cương các ho t ng ti n t i k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i và i l k ni m kèm theo. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Ban Ch o qu c gia k ni m 1000 năm Thăng Long, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i và các t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nguy n Sinh Hùng CƯƠNG
 2. CÁC HO T NG TI N T I K NI M 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ N I VÀ I L K NI M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1470/Q -TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) Thăng Long - Hà N i, kinh ô nư c i Vi t xưa, Th ô nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày nay là nơi a linh, nhân ki t v i b d y hàng ngàn năm l ch s , nơi tinh hoa c a dân t c h i t , phát tri n thành bi u tư ng c a n n văn hi n Vi t Nam. Thăng Long -Hà N i, nơi h i t nhân tài c nư c, to sáng tinh hoa trí tu , văn hoá c a dân t c và lan truy n n m i mi n t nư c. K ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i là m t s ki n tr ng i mà th h chúng ta may m n ư c nh n lĩnh tr ng trách. Ngày 04 tháng 5 năm 1998, B Chính tr Ban Ch p hành Trung ương ng khoá VIII ã ban hành Ch th s 32-CT/TƯ v vi c k ni m 1000 năm Thăng Long (năm 1010 - 2010) Ch th vi t: " ây là m t s ki n tr ng i trong l ch s nư c nhà. B i v y vi c t ch c k ni m 1000 năm Thăng Long là m t s bi u th tình c m và o lý u ng nư c nh ngu n c a ngư i Vi t Nam i v i các th h cha ông ã có công d ng nư c và gi nư c, là d p giáo d c truy n th ng l ch s và cách m ng c a dân t c, ng viên toàn ng, toàn dân ph n u xây d ng t nư c theo nh hư ng xã h i ch nghĩa, dân giàu, nư c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh. ây cũng là d p gi i thi u và nâng cao t m vóc Th ô Hà N i nói riêng và Vi t Nam nói chung khu v c và trên th gi i". K ni m 1000 năm Thăng Long là nhi m v quan tr ng c a ng b và nhân dân Hà N i, ng th i là cu c v n ng mang ý nghĩa r ng l n trên ph m vi toàn qu c Quá trình t ch c k ni m c n thi t th c, g n li n v i chương trình phát tri n kinh t - xã h i và xây d ng Th ô, g n v i vi c b i dư ng xây d ng ngư i Hà N i thanh l ch, văn minh, xây d ng n n văn hoá tiên ti n, m à b n s c dân t c, phát huy truy n th ng Hà N i ngàn năm văn hi n. Ngày 15 tháng 12 năm 2000, B Chính tr Ban Ch p hành Trung ương ng khoá VIII ban hành Ngh quy t s 15-NQ/TW v "Phương hư ng nhi m v phát tri n c a Th ô trong th i kỳ 2001 - 2010" ã xác nh Th ô Hà N i"... là trái tim c a c nư c u não chính tr - hành chính Qu c gia, trung tâm l n v văn hoá, khoa h c, giáo d c, kinh t và giao d ch qu c t , x ng áng v i danh hi u Th ô anh hùng và Thành ph vì hoà bình. Thành u Hà N i ban hành Chương trình s 05-CT/TU ngày 30 tháng 5 năm 2001 v k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i, Chương trình s 08-CTr/TU ngày 04 tháng 8 năm 2006 v "Phát tri n văn hóa, xây d ng ngư i Hà N i thanh l ch, văn minh, thi t th c k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i". Vì v y, các ho t ng hư ng t i k ni m 1000 năm Thăng Long và i l k ni m ph i ư c chuNn b và t ch c x ng áng v i yêu c u ã t ra. A. M C ÍCH, YÊU C U 1. M c ích
 3. - Th c hi n Ch th s 32-CT/TW c a B Chính tr Ban Ch p hành Trung ương ng, các chương trình công tác c a Thành u và k ho ch c a U ban nhân dân thành ph Hà N i v k ni m 1000 năm Thăng Long. - Th hi n o lý u ng nư c nh ngu n i v i các th h cha ông ã có công d ng nư c và gi nư c. - Giáo d c truy n th ng l ch s - cách m ng cho qu n chúng nhân dân, nh t là th h tr . - ng viên nhân dân phát huy lòng t hào v Thăng Long - Hà N i, ph n uh t mình xây d ng Th ô và t nư c ngày càng giàu p, văn minh. 2. Yêu c u - T ch c các ho t ng hư ng t i k ni m 1000 năm Thăng Long và i l k ni m m b o: phong phú, a d ng, thi t th c, ti t ki m, giàu b n s c dân t c, g n v i chương trình phát tri n kinh t - xã h i c a Th ô và c nư c, t o bư c chuy n bi n m i c a Th ô ngàn năm văn hi n trên con ư ng phát tri n và h i nh p qu c t . - m b o an toàn tuy t i v an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i, an toàn giao thông trong su t quá trình t ch c. 3. Phương châm t ch c các ho t ng - C nư c cùng Hà N i, Hà N i cùng c nư c. - Trung ương v i Hà N i. - B n bè qu c t v i Hà N i. - Các ho t ng thu hút ông o các t ng l p nhân dân tham gia; nhân dân ư c th hi n và ư c hư ng th . - Huy ng t i a các ngu n l c xã h i, b n bè qu c t tham gia các ho t ng k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i. B. N I DUNG CÁC HO T NG I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUY N - GIÁO D C, QU NG BÁ Công tác tuyên truy n - giáo d c, qu ng bá nh m khơi d y trong m i t ng l p nhân dân Th ô và c nư c v ý th c t giác, lòng t hào, trách nhi m c a ngư i dân Thăng Long - Hà N i trong m i ho t ng hư ng v k ni m 1000 năm Thăng Long, qu ng bá hình nh và văn hóa Thăng Long - Hà N i ngàn năm văn hi n, Th ô anh hùng, thành ph vì hòa bình v i c nư c và b n bè qu c t . 1. Công tác tuyên truy n giáo d c: công tác tuyên truy n, giáo d c ti n hành thư ng xuyên, v i nhi u hình th c phong phú, sâu r ng, hi u qu . Các hình th c ho t ng chính g m:
 4. a) T ch c cu c thi sáng tác bi u trưng k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i trong nhân dân c nư c, ngư i Vi t Nam nư c ngoài và ngư i nư c ngoài có m t bi u trưng chính th c ưa vào m i ho t ng trong d p k ni m; b) T ch c thi tìm hi u 1000 năm Thăng Long - Hà N i trong m i t ng l p nhân dân trên ph m vi toàn qu c, cho ngư i ngư i Vi t Nam nư c ngoài và b n bè qu c t ; c) T ch c các bu i nói chuy n v l ch s 1000 năm Thăng Long - Hà N i cơ s , nh t là trong trư ng h c và các t ch c thanh, thi u niên; d) Phát ng, v n ng, khuy n khích các cơ quan báo ài trung ương Hà N i và các a phương m chuyên trang, chuyên m c v n i dung k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i; ) Các i thông tin lưu ng c a các qu n, huy n xây d ng n i dung và t ch c tuyên truy n g n v i l ch s 1000 năm Thăng Long - Hà N i. Cung c p các b tri n lãm lưu ng có ch "Hà N i xưa và nay" t i c p qu n, huy n trưng bày tuyên truy n tr c quan theo chi u sâu, lưu ng các phư ng, xã. 2. Công tác c ng tr c quan, qu ng bá, thông tin: Song song v i tuyên truy n, giáo d c, Ny m nh công tác c ng tr c quan thông tin, qu ng bá trong su t quá trình chuNn b ti n n th i i m l ch s k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i. a) Tuyên truy n c ng tr c quan v Thăng Long - Hà N i b ng h th ng panô t m l n trên các tuy n ư ng l n c a Hà N i (b ng ti ng Vi t và ti ng Anh). H th ng panô này l p t thư ng xuyên liên t c t năm 2009 n h t năm 2010. b) Thi t k c ng chào, trang trí k t hoa cách i u chào m ng Th ô ngàn năm t i các c a ngõ ra vào thành ph , nh ng huy t m ch giao thông quan tr ng, g m: - u ư ng 1 (khu v c ti p giáp v i t nh Hà Nam): ây là hư ng Nam ti n m mang b cõi c a dân t c và cũng là con ư ng Nam ti n u tranh b o v non sông, th ng nh t t nư c. - ư ng Hà N i - L ng Sơn (khu v c ti p giáp huy n Tiên Sơn t nh B c Ninh): nơi phát tích nhà Lý v i Lý Thái T khai sáng Kinh ô Thăng Long. - ư ng vào sân bay N i Bài (khu v c ngã tư Thăng Long - N i Bài và ư ng s 2 i Vĩnh Phúc): c a ngõ Hà N i giao lưu qu c t . - ư ng Láng - Hoà L c (khu v c ngã 3 r vào khu liên h p Th thao M ình): hư ng v dãy núi Ba Vì v i ng n T n Viên in m d u n l ch s dân t c. - ư ng s 5 i H i Phòng (khu v c n th Lan). Hư ng ra bi n ông v i nh ng chi n công gi nư c l y l ng trong l ch s . ây là nh ng c ng chào có tính ch t trang hoàng Thành ph nhân d p k ni m.
 5. c) L p t t i m t s a i m ng h m ngư c n ngày i l k ni m: t i khu v c vư n hoa n Bà Ki u g n h Hoàn Ki m ( ã hoàn thành). Ngoài ra, còn có m t s a i m khác vào t ng th i i m còn 500 ngày, còn m t năm s t ch c tri n khai ti p: vòng xoay khu v c Trung tâm H i ngh Qu c gia; a u thành ph Hà ông; vòng xoay c u chui v.v ... d) Tri n khai các c m panô c ng tr c quan trên toàn thành ph theo quy ho ch th ng nh t. ) Các t nh, thành ph trong c nư c tri n khai tuyên truy n c ng tr c quan chào m ng k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i. e) Văn phòng Ban Ch o qu c gia k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i, Ban Ch o Qu c gia k ni m 1000 năm Thăng Long Hà N i m trang Web v phương trình k ni m 1000 năm Thăng Long c p nh t và ph bi n các ho t ng k ni m. g) G i thông báo t i các t nh, thành ph trong c nư c, Th ô các nư c có quan h ngo i giao v i Vi t Nam, các thành ph có 1000 năm tu i tr lên trên th gi i v ch trương và th i i m t ch c L k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i. h) L p d ng m t b ng LED m u i n t ch t lư ng cao trên hành lang ban công Nhà tri n lãm Thành ph 93 inh Tiên Hoàng, thư ng xuyên ưa hình nh Hà N i phát tri n. 3. Công tác trang trí m thu t và làm v sinh s ch p t cơ s n thành ph . Duy trì công tác m b o tr t t an toàn giao thông, trang trí m thu t và v sinh s ch p ư ng ph t cơ s n thành ph thư ng xuyên hàng tu n. a) Công ty Thi t b và Chi u sáng ô th thi t k ánh sáng m thu t các qu ng trư ng, công viên và các tr c ư ng chính trong thành ph . b) Công ty Môi trư ng ô th tăng cư ng l c lư ng và thi t b làm s ch ư ng ph , có gi i pháp gi i quy t tri t các i m ô nhi m và rác ph th i, c bi t là tri t xóa n n tr m ph th i. c) Trung tâm Thông tin tri n lãm thi t k m thu t m t s tr c ư ng chính, các c a ô, ph i h p v i trang trí m thu t ánh sáng. d) Các qu n, huy n, thành ph tr c thu c, phư ng, xã, th tr n v n ng nhân dân ch nh trang, trang trí m t c a hàng, ư ng ph , bi n, b ng c a hi u, mái che hiên cho văn minh, hi n i. ) Ny m nh phong trào v sinh ư ng ph hàng ngày, hàng tu n và c i ti n cách thu gom rác v i các thi t b tiên ti n. e) Các cơ quan, ơn v , b nh vi n, trư ng h c trên a bàn t ch c hành trang công s , xây d ng cơ quan, ơn v văn hóa; phát ng phong trào v thành ph xanh - s ch - p.
 6. II. NG VIÊN C VŨ SÁNG T O VĂN H C NGH THU T K ni m 1000 năm Thăng Long không th thi u nh ng tác phNm văn h c ngh thu t nh cao l i d u n lâu dài. Ngay t năm 1999 Thành ph ã phát ng cu c v n ng sáng t o văn h c ngh thu t có ch "Thăng Long - Hà N i ngàn năm văn hi n", hàng năm h tr kinh phí H i Liên hi p Văn h c Ngh thu t Hà N i tri n khai cu c v n ng này. T nay n th i i m k ni m 1000 năm Thăng Long vào năm 2010, U ban Toàn qu c các h i Văn h c Ngh thu t Vi t Nam và H i Liên hi p Văn h c Ngh thu t Hà N i cùng các t nh, thành ph c nư c g n v i cu c v n ng "h c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh", Ny m nh và tri n khai cu c v n ng, tuy n ch n các tác phNm có giá tr v tài trên. 1. Văn h c: sáng tác ti u thuy t (chú ý ti u thuy t l ch s ), truy n v a và truy n ng n, trư ng ca, thơ... 2. Sân kh u: sưu t m, dàn d ng m t s v hay v tài Thăng Long - Hà N i, sáng tác k ch b n và dàn d ng các v di n thu c các th lo i: k ch, chèo, tu ng, c i lương... 3. i n nh: thi vi t k ch b n và xây d ng các b phim truy n, phim phóng s , tài li u, phim khoa h c, l ch s . 4. Âm nh c: sưu t m, in và phát hành tuyên truy n r ng rãi nh ng tác phNm hay v tài Hà N i, sáng tác ca khúc, trư ng ca, ph n u có các v nh c k ch ho c giao hư ng. 5. M thu t, h i h a: sưu t m, t ch c nh kỳ tri n lãm v tài Thăng Long - Hà N i, sáng t o các tác phNm h i h a, iêu kh c có n i dung và ch t lư ng cao hình thành m t cu c tri n lãm M thu t l n t ch c vào d p tháng 10 năm 2010. 6. Ki n trúc: có nhi u thi t k ki n trúc, quy ho ch có th ng d ng th c ti n, góp ph n làm p Th ô trên à phát tri n. 7. Nhi p nh: sưu t m t ch c nh kỳ tri n lãm và sáng tác hình nh tiêu bi u v tài 1000 năm Thăng Long - Hà N i. 8. Văn hóa dân gian: sưu t m và gi i thi u tác phNm văn hóa dân gian tiêu bi u vào d p tháng 10 năm 2010, hoàn thành xu t b n toàn t p kho tàng văn hóa dân gian Hà N i. 9. Múa: sưu t m các i u múa c và sáng tác các i u múa hi n i tiêu bi u, công di n hàng năm và ch n l c các tác phNm c s c gi i thi u vào d p tháng 10 năm 2010. Các tác phNm văn h c ngh thu t ra i trong th i i m k ni m 1000 năm Thăng Long góp ph n giáo d c l ch s và thNm m i v i qu n chúng. Năm 2009 n quý II năm 2010: t ch c l a ch n tác phNm có ch t lư ng cao nh t khen thư ng và gi i thi u vào d p i l k ni m.
 7. III. TH C HI N CU C V N NG TOÀN DÂN OÀN K T XÂY D NG I S NG VĂN HOÁ, XÂY D NG NGƯ I HÀ N I THANH LNCH - VĂN MINH 1. Phát ng phong trào xây d ng Th ô văn minh - xanh - s ch p v i ch : "M i ngư i dân Th ô hãy b ng hành ng thi t th c c a mình thành ph thân yêu ngày càng văn minh - xanh - s ch p". 2. Tri n khai có hi u qu hơn các n i dung c a Chương trình 08-CT/TU c a Thành u v "phát tri n văn hóa, xây d ng ngư i Hà N i thanh l ch, văn minh, thi t th c k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i". 3. N y m nh công tác giáo d c o c trong nhà trư ng, chú ý v n d ng các n i dung giáo d c truy n th ng trong b môn giáo d c công dân, b môn "Hà N i h c", nêu cao t m gương o c c a các th y giáo, cô giáo trong quá trình gi ng d y h c sinh noi theo. 4. Tăng cư ng giáo d c pháp lu t i v i công dân Th ô t cơ s , c bi t xây d ng ý th c t giác trong vi c ch p hành lu t l giao thông, tr t t giao thông ô th . 5. Th c hi n có hi u qu cu c v n ng "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá". 6. Các oàn th chính tr , các t ch c xã h i c a Thành ph xây d ng chương trình ho t ng hư ng t i k ni m 1000 năm Thăng Long, chú ý v n nhân văn và văn hoá truy n th ng. 7. V n ng nhân dân óng góp công s c tu b tôn t o các di tích l ch s , văn hoá Th ô. B o t n, tôn t o và phát huy giá tr các di s n văn hóa c a Thăng Long - Hà N i. 8. Khuy n khích ph c h i các L h i dân gian truy n th ng mang tính tiêu bi u c a Thăng Long - Hà N i. 9. Xây d ng ý th c c ng ng v văn minh thương m i, kinh doanh d ch v không bán hàng rong, không ép mua, ép bán, có hành vi, c ch hi u khách; th c hi n n p s ng hành vi ng x văn hóa trong gia ình, t i c ng ng dân cư (thôn xóm, t dân ph ...), trong các cơ quan, doanh nghi p, các ơn v trư ng h c, b nh vi n... g n v i phong trào xây d ng gia ình văn hóa, t dân ph văn hoá, làng văn hoá, khu dân cư văn hóa, cơ quan, ơn v văn hóa. IV. CÁC CÔNG TRÌNH CHÀO M NG K NI M 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ N I Xây d ng các công trình tiêu bi u k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i: 1. Các công trình t p trung ch o hoàn thành chào m ng k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i. - Các công trình văn hoá - xã h i:
 8. + Thành C Hà N i (ch nh trang khu Thành c Hà N i ph n ã ti p nh n bàn giao). + B o t n, tôn t o và phát huy giá tr Di tích khu Thành C Loa (hoàn thành quy ho ch, khu trưng b y hi n v t và sa bàn; ch nh trang các di tích ã có, nâng c p ư ng vào khu di tích). + Xây d ng n th Lý Thái T . + Tôn t o, b o t n và nâng c p tư ng ài Vua Lê Thái T (tu b , tôn t o ình Nam Hương). + C i t o thí i m ph c Hà N i (c i t o m t ng tuy n ph T Hi n tu b di tích ình Kim Ngân, c i t o nhà c và xây d ng Trung tâm thông tin ph c ). + B o tàng Hà N i. + Tư ng ài Thánh Dóng. + Tư ng ài Bác H - Bác Tôn. + Công viên Hoà Bình. + T sách "Thăng Long ngàn năm văn hi n". + Thư vi n Hà N i. + Các r p: Công nhân, i Nam, Kim ng. + Trung tâm ào t o v n ng viên c p cao Hà N i. + Trung tâm Y t d phòng Hà N i. + Xây d ng Trư ng trung h c ph thông chuyên Hà N i Amsterdam. + D án Trư ng công nhân k thu t cao Hà N i. + Tu b , tôn t o Thăng Long T tr n ( ình Kim Liên, n B ch Mã, n Quán Thánh, n Voi Ph c). + Qu ng trư ng Cách m ng Tháng 8. + Qu ng trư ng àn Xã T c. + Con ư ng G m S , k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i. - Các công trình h t ng k thu t - ô th : + C u Thanh Trì. + C u Vĩnh Tuy.
 9. + ư ng vành ai III ( o n Mai D ch - Pháp Vân). + ư ng Láng - Hoà L c (hoàn thi n m r ng m t c t 140 m). + ư ng Kim Liên Ô Ch D a. + Nút Kim Liên (thu c ư ng vành ai I). + ư ng L c Long Quân. + ư ng i C n - H Tây ( o n Văn Cao - H Tây). + Xây d ng h t ng k thu t xung quanh H Tây. + Quy ho ch chung thành ph Hà N i. + Xây d ng tuy n ư ng tr c phía B c thành ph Hà ông (Ng c Tr c - Yên Nghĩa). + C i t o nâng c p tuy n ư ng qu c l 32; g m 3 d án: Nam Thăng Long - C u Di n, o n C u Di n - Nh n và Nh n - Sơn Tây. + C u en (thu c thành ph Hà ông). + ư ng Lê Tr ng T n (thành ph Hà ông) 1. ư ng Nguy n Phong S c kéo dài: giai o n 2 ti p t c tri n khai thi công xây d ng ( o n n i ư ng 32 v i ư ng Hoàng Qu c Vi t). 2. Các công trình kh i công vào d p k ni m 1000 năm Thăng Long: - Xây d ng c u Nh t Tân. - Xây d ng tuy n ư ng s t ô th - tuy n Nh n - Ga Hà N i. - Nhà hát l n Thăng Long. - ư ng n i c u Nh t Tân - N i Bài. D án do B Giao thông v n t i làm ch u tư. - Tuy n ư ng s t ô th Hà N i - Hà ông (chi u dài 14 km). D án do B Giao thông v n t i làm ch u tư, s d ng ODA Trung Qu c. 3. Các công trình kinh t , khuy n khích hoàn thành vào d p k ni m 1000 năm Thăng Long: - D án xây d ng khu t h p cao 65 t ng t i Li u Giai - ào T n. - Khách s n Hà N i Plaza t i khu t X1 khu ô th ông Nam ư ng Tr n Duy Hưng.
 10. - D án xây d ng Khách s n 5 sao t i ư ng Ph m Hùng (v trí X2). - T h p khách s n - văn phòng - căn h cho thuê: Keangnam - Hanoi Landmark Tower t i khu t E6 - Khu ô th m i C u Gi y. - T h p Crown Plaza (Khách s n 5 sao - Văn phòng và căn h cho thuê) t i khu Trung tâm ào t o v n ng viên c p cao M ình. - Ch Ngh , Sơn Tây. 4. Các công trình N y nhanh ti n tri n khai t nay n năm 2010 theo k ho ch: - Xây d ng tuy n ư ng 5 kéo dài. - ư ng vành ai II o n nh t Tân - Bư i. - Trư ng ào t o công nhân k thu t cao Vi t - Hàn. - Công viên Yên S . - Công viên Tu i tr . - D án gi i phóng m t b ng và xây d ng h t ng k thu t khung c m trư ng Trung h c chuyên nghi p và D y ngh Tây M . - ư ng vành ai I: các o n Ô ông Mác - ê Nguy n Khoái, Ô Ch D a - Hoàng C u. - ư ng Cát Linh - La Thành - Thái Hà - Láng. - Vùng hoa T Liêm. - Xây d ng c m công nghi p Sóc Sơn (CN3). - Khu công ngh sinh h c Hà N i. - Khu ô th m i trung tâm Tây H Tây. - Khu Du l ch sinh thái văn hoá Sóc Sơn. - Khu tư ng ni m Danh nhân Chu Văn An t i huy n Thanh Trì. - D án ư ng tr c phía Nam. - D án ư ng tr c phát tri n kinh t - xã h i B c Nam. - D án làng Văn hóa các dân t c Vi t Nam (B Văn hóa, Th thao và Du l ch ch u tư.
 11. - D án tu b tôn t o di tích chùa Ph t Tích (U ban nhân dân t nh B c Ninh ch u tư). - D án xây d ng c ng thành t i khu di tích C ô Hoa Lư (U ban nhân dân t nh Ninh Bình ch u tư). - Công trình xây d ng Tháp Tư ng Long, qu n Sơn, thành ph H i Phòng (U ban nhân dân thành ph H i Phòng ch u tư). V. T CH C CÁC HO T NG, S KI N THEO CÁC M C TH I GIAN M NGƯ C TI N T I I L K NI M (T 2008 N 2010) 1. T ch c ho t ng k ni m m ngư c còn 1000 ngày t i ngày i l : di n ra vào ch nh t ngày 13 tháng 01 năm 2008. a) T ch c phát ng 1000 ngày Th ô xanh, s ch p. b) T ch c l h i "Kho nh kh c Thăng Long - Hà N i và l khai trương ng h m ngư c t i vư n hoa n Bà Ki u. c) Phát ng cu c thi sáng tác M u bi u trưng (LOGO) k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i. * M c ích: - Ch n m u bi u trưng s d ng chính th c trong các ho t ng chào m ng k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i. - T o s n phN m cô ng ghi nh giá tr c a Thăng Long - Hà N i trong ti n trình l ch s d ng nư c và gi nư c, khơi d y lòng t hào nêu cao ý th c gi gìn và phát huy truy n th ng thành ph 1000 năm Thăng Long - Hà N i t i t t c các t ng l p nhân dân. - Thông qua bi u trưng 1000 năm Thăng Long - Hà N i, giúp nhân dân và du khách nư c ngoài hi u bi t thêm v t nư c, con ngư i, truy n th ng c a Hà N i. * i tư ng d thi: t t c ngư i Vi t Nam trong nư c và ngoài nư c u có quy n tham gia cu c thi. * Th i gian t ch c th c hi n: trong năm 2008. d) Phát ng cu c thi thi t k Khu t phương ti n lưu gi v t phN m "G i t i mai sau" và M u hình dáng phương ti n lưu gi . * M c ích: - Ch n m u thi t k xu t s c và ý nghĩa nh t cho m i lo i lưu gi các v t phN m "G i t i th h mai sau".
 12. - Góp ph n qu ng bá r ng rãi d án t i t t c các t ng l p nhân dân, các t ch c qu c t , nh ng ngư i quan tâm bi t thêm v d án. * Yêu c u: m u thi t k c n áp ng các tiêu chí sau: - Th hi n ư c tinh th n, ý tư ng c a thi t b s ư c ch a các v t phNm lưu truy n cho th h mai sau. - Th hi n ư c nét c trưng c a Vi t Nam, có tính thNm m cao. - Thi t k phù h p v i công tác b o qu n trong y u t th i ti t, khí h u và c nh quang xung quanh B o tàng Hà N i. * i tư ng d thi: m i i tư ng trong và ngoài nư c u có quy n tham gia cu c thi. * T ch c và th c hi n: có m u thi t k trong quý II năm 2009. ) Phát ng cu c v n ng sáng tác Văn h c Ngh thu t hư ng ng cu c v n ng "h c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh" thi t th c k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i do S Văn hoá, Th thao và Du l ch Hà N i ph i h p v i H i Liên hi p Văn h c Ngh thu t Hà N i và Văn phòng Ban Ch o qu c gia k ni m 1000 năm Thăng Long t ch c. * M c ích, ý nghĩa: - Nh m t p h p ông o các nhà sáng tác chuyên nghi p và không chuyên, t o ra nh ng tác phNm có giá tr v tư tư ng ngh thu t. Qua cu c v n ng sáng tác các văn ngh sĩ hi u bi t hơn n a v cu c i, s nghi p và o c cách m ng c a Ch t ch H Chí Minh vĩ i, s nghi p cách m ng do ng C ng s n Vi t Nam lãnh o. - Tôn vinh quá kh hào hùng c a dân t c, các th h cha ông ã g n li n v i Thăng Long - Hà N i ngàn năm tu i, thành ph hoà bình, a danh ã tr thành bi u tư ng văn hoá, trí tu và s c m nh c a dân t c Vi t Nam. * i tư ng: T t c các tác gi , o di n, biên o, nh c sĩ, h a sĩ, các nhà iêu kh c, ngh sĩ nhi p nh chuyên nghi p và không chuyên trong nư c và ngư i Vi t Nam hi n ang nư c ngoài u ư c tham gia cu c thi. * Ch : tài sáng tác c n th hi n rõ hai ch : - Cu c i, s nghi p và s c ng hi n to l n c a Ch t ch H Chí Minh cho n n c l p, t do, h nh phúc c a dân t c, cho lý tư ng cách m ng xã h i ch nghĩa Vi t Nam và nh ng thành qu cách m ng do ng và Bác H lãnh o mang l i, nh t là nh ng thành t u t ư c trong công cu c i m i. - Ca ng i truy n th ng yêu nư c, tinh th n lao ng sáng t o, ý chí kiên cư ng, b t khu t c a con ngư i Vi t Nam, nh t là trong th i kỳ i m i, g n li n v i l ch s phát
 13. tri n cùng các giá tr văn hoá c a Thăng Long - Hà N i. c bi t, chú ý n các tài ph n ánh v các nhân v t, a danh l ch s th i kỳ d ng nư c và gi nư c liên quan n vi c Nhà Lý d i ô ra Thăng Long và nh ng d u n l ch s quan tr ng di n ra su t 1000 năm trên t Thăng Long - Hà N i. * Lo i hình và th lo i: âm nh c, múa, sân kh u, i n nh, m thu t, nhi p nh. 2. T ch c các ho t ng k ni m m ngư c còn 2 năm s n ngày i l : di n ra t ngày th sáu ngày 10 tháng 10 năm 2008 v i các n i dung: a) T ch c cu c thi sáng tác ca khúc "Chào Thăng Long - Hà N i ngàn năm". * M c ích: - T o ra ư c m t s ca khúc c bi t i vào lòng ngư i cho i l k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i. -V n ng ư c nhi u ngư i tham gia. * i tư ng tham d : T t c các công dân Vi t Nam có kh năng sáng tác âm nh c u có th tham gia d thi. * N i dung sáng tác: Các ch ca ng i v truy n th ng l ch s c a Hà N i qua 1000 năm l ch s , tình yêu i v i Hà N i, v ngư i Hà N i, v v p c a Hà N i, Hà N i trong quá trình h i nh p và phát tri n. * Yêu c u: Các tác phNm d thi g m nh c và l i (có th g i kèm 1 CD ã ghi âm, n u có) ph i là sáng tác m i, chưa t ng ư c công b theo th lo i ca khúc, hành khúc, bài hát c ng ng có n i dung phù h p v i ch ã nêu trên và ư c th hi n b ng nh c b n. M i tác gi ư c g i tham gia t i a 02 tác phNm. Ban T ch c không xét gi i i v i các tác phNm sao chép, mô ph ng ý tư ng và giai i u c a tác phNm khác trong và ngoài nư c. Th i h n nh n tác phNm: t ngày 01 tháng 6 năm 2009 n 01 tháng 01 năm 2010. Các tác phNm ư c xét duy t vào vòng chung k t s ư c h tr kinh phí dàn d ng thu âm, thu hình tham gia cu c bình ch n trên ài Ti ng nói Vi t Nam và ài Phát thanh và Truy n hình Hà N i. b) T ch c cu c thi tìm hi u v văn hoá l ch s c a các thành ph có 1.000 tu i trên th gi i và g n v i cu c thi "Hà N i i m h n c a b n" (ph i h p v i Liên hi p các t ch c h u ngh thành ph ).
 14. Cu c thi là m t trong nh ng chu i s ki n ti n t i L k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i, ng th i là m t ho t ng văn hoá trư c th m H i th o v công tác b o v văn hoá v t th và phi v t th t i các thành ph 1000 năm tu i (d ki n có i di n t các thành ph có tu i t 1000 năm tr lên tham d ). * Ch cu c thi: các cá nhân t p th tham gia cu c thi có th vi t v ch sau: "Tìm hi u v l ch s và văn hoá các thành ph có b d y l ch s 1000 năm tu i trên th gi i". * i tư ng d thi: cu c thi dành cho m i ngư i dân Vi t Nam ang s ng trong và ngoài nư c. * Hình th c t ch c cu c thi: Thí sinh s tìm hi u và vi t v các ch do Ban T ch c cu c thi g i ý s n. Các thí sinh g i m t bài vi t d thi h p l tr c ti p ho c qua ư ng bưu i n v a ch c a Ban T ch c t i Hà N i. * Th i gian: t ngày 10 tháng 10 năm 2008 n ngày 27 tháng 5 năm 2009. c) L trao gi i cu c thi sáng tác bi u trưng chào m ng k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i vào ngày 10 tháng 10 năm 2008. d) Tuy n ch n, s n xu t 20.000 ĩa DVD v i nh ng ca khúc ch n l c v Hà N i qua các th i kỳ làm quà t ng cho các i bi u n d i l 1000 năm Thăng Long - Hà N i. * M c ích, ý nghĩa: nh m qu ng bá hình nh và gi i thi u v văn hoá Thăng Long - Hà N i, thành ph hoà bình thông qua hình th c ngh thu t ca múa nh c và hình nh v Thăng Long - Hà N i. * D ki n K ho ch chuNn b và s n xu t: - Tháng 4 năm 2009 hoàn thành công tác chuNn b . + G p g các nh c sĩ, thương th o b n quy n tác gi , biên t p chương trình, ch n ca sĩ th hi n... + Thành l p ê kíp th c hi n: o di n, quay phim, phương án các i m ghi hình, n nh ph c trang cho t ng ca khúc và b i c nh, o c . + Xây d ng k ch b n ghi hình cho t ng bài hát, thu thanh. - Tháng 12 năm 2009 hoàn thành công vi c s n xu t ti n kỳ. + Quy t nh v k ch b n phân c nh k thu t cho chương trình, xác nh l n cu i b i c nh ghi hình, thu thanh. - Tháng 12 năm 2009 n tháng 5 năm 2010 hoàn thành s n xu t h u kỳ.
 15. + Ki m tra hình nh ã quay, d ng phim, th c hi n k x o, ho , ra b n Masteur g c, s a ch a, trình duy t. - Tháng 6 năm 2010 hoàn thành nhân b n ra ĩa DVD và bàn giao. + Thi t k v ĩa, xin c p tem phát hành, óng gói, bàn giao. 3. T ch c các ho t ng k ni m m ngư c còn 500 ngày n ngày i l : di n ra t th sáu ngày 28 tháng 5 năm 2009 v i các n i dung sau: a) Phát ng cu c thi l a ch n hi n v t t trong phương ti n lưu gi v t phNm "G i t i mai sau". * M c ích: cu c thi ư c ph i h p v i 63 t nh, thành trong c nư c nh m l a ch n nh ng lưu ni m, s n v t có ý nghĩa c trưng cho m i t nh, thành lưu gi trong phương ti n lưu gi v t phNm "G i t i mai sau". * Yêu c u: m u v t ph i c trưng, nh g n và có b n vĩnh c u. * i tư ng d thi: cu c thi dành cho m i ngư i dân Vi t Nam ang s ng trong và ngoài nư c. Th i gian: t ngày 28 tháng 5 năm 2009 n ngày 10 tháng 10 năm 2009. b) L trưng bày và trao gi i cu c thi thi t k khu t phương ti n lưu gi v t phNm và m u hình dáng phương ti n lưu gi "G i t i mai sau". c) L trao gi i cu c thi tìm hi u v văn hoá l ch s c a các thành ph có 1000 tu i trên th gi i (ngày 28 tháng 5 năm 2009). d) Liên hoan ngh thu t "Tr em hôm nay - Th gi i ngày mai". * Th i gian: t ngày 28 tháng 5 n ngày 02 tháng 6 năm 2009. * M c ích: t ch c các ho t ng văn hoá dành cho i tư ng thanh thi u niên c bi t là gi i tr Hà N i, ch nhân tương lai c a Thành ph 1000 năm tu i" và mong mu n h i nh p qu c t . Bao g m: . T ch c cho các i tư ng tham gia là thanh, thi u niên thi gi i thi u v Thăng Long - Hà N i ngàn năm văn hi n v i b n bè, du khách qu c t (khuy n khích s d ng ngo i ng ) nh m giáo d c truy n th ng l ch s , cách m ng cho th h tr . . Bi u di n c a các oàn, nhóm ngh thu t ph c v thanh, thi u niên t i t các t nh thành ph trong c nư c và m t s oàn ngh thu t thi u nhi qu c t c a nh ng nư c ng ý t túc vé máy bay n Hà N i. Hà N i s lo chi phí ăn i l i t i Vi t Nam. . H i th o qu c t trao i kinh nghi m v công tác t ch c bi u di n ngh thu t cho khán gi tr trong th i kỳ h i nh p.
 16. i bi u qu c t : m i các i bi u thành viên c a Hi p h i t ch c Bi u di n ngh thu t cho khán gi tr châu á - Thái Bình Dương và các i bi u các nư c khác trên th gi i ng ý t túc vé máy bay n Hà N i (Hà N i s lo chi phí ăn, , i l i t i Vi t Nam cho m i nư c 01 i bi u). i bi u Vi t Nam: các nhà t ch c, o di n, giám c các nhà hát ph c v khán gi tr trong toàn qu c. 4. T ch c các ho t ng k ni m m ngư c còn 1 năm n ngày i l : di n ra t ngày th b y ngày 10 tháng 10 năm 2009 v i các n i dung sau: a) L kh i công xây d ng khu t phương ti n lưu gi các v t phNm "G i t i mai sau" vào sáng ngày th b y ngày 10 tháng 10 năm 2009. a i m xây d ng: n m trong khuôn viên c a B o tàng Hà N i. b) H i th o qu c t bàn v công tác b o v di s n văn hoá (v t th và phi v t th ) * M c ích: . Bàn và trao i kinh nghi m v công tác b o v các di s n văn hoá (v t th và phi v t th ). . Là d p khơi d y trong ngư i dân Vi t lòng t hào dân t c, nâng t m và v th c a Thăng Long - Hà N i ngàn năm văn hi n; Th ô anh hùng, "Thành ph vì hoà bình" trư c b n bè qu c t . . Tìm ki m s h tr qu c t trong công tác b o v di s n văn hoá Thăng Long - Hà N i. * a i m t ch c: Trung tâm H i ngh Qu c gia - M ình. . Ho t ng: g m 2 ho t ng chính: - T ch c Tri n lãm qu c t v các thành ph 1000 năm tu i xưa và nay (t ngày 10 - ngày 13 tháng 10 năm 2009). V i các hình nh "Xưa và Nay" c a g n 100 thành ph có t 1000 năm tu i trên th gi i s là m t cơ h i hi m có ngư i dân Vi t Nam cũng như b n bè qu c t hi u bi t thêm v th gi i mà chúng ang cùng chung m t b u tr i. ây cũng là thông i p "Hãy gi gìn và b o v các di s n văn hoá chung c a nhân lo i" c a tri n lãm. - T ch c H i th o qu c t v công tác b o v văn hoá v t th và phi v t th (t ngày 10 - ngày 13 tháng 10 năm 2009). . D ki n các thành ph tham gia h i th o: Th ô 1000 năm tu i: 29 th ô; thành ph 1000 năm tu i: 69 thành ph và m t s th ô và thành ph có quan h i ngo i v i Hà N i. c) L công b ý tư ng thành l p "Câu l c b Qu c t các Th ô 1000 tu i".
 17. Trên th gi i hi n nay ã có 29 thành ph có trên 1000 năm tu i là th ô c a 29 qu c gia trên th gi i. ý tư ng thành l p m t câu l c b qu c t các Th ô 1000 tu i là sáng ki n c a Hà N i v i mong mu n ư c làm b n v i th gi i và thi t l p m ng lư i Th ô các qu c gia cùng trao i, h tr nhau trong công tác b o v di s n văn hoá cho các thành ph 1000 tu i trên th gi i. Hà N i s tr thành tâm i m và i u trong công tác g n k t các ho t ng b o v di s n văn hoá các Th ô. Thông qua vi c này, v th c a Hà N i cũng s ư c nâng lên m t t m cao m i trong con m t c a b n bè qu c t . ó cũng là thông i p mà Hà N i - Vi t Nam mu n g i t i b n bè th gi i trong quá trình h i nh p "Vi t Nam không nh ng ch là m t t nư c ang phát tri n v i t c nhanh mà còn là m t t nư c luôn có ý th c gi gìn, b o v các di s n văn hoá và phát huy b n s c văn hoá dân t c". d) L trao gi i cu c thi l a ch n hi n v t t trong phương ti n lưu gi v t phNm "G i t i mai sau". ) Phát ng cu c thi sáng tác phim Video ng n (Video clip) v Thăng Long - Hà N i 1000 năm văn hi n. M c ích: cu c thi nh m l a ch n nh ng o n phim video gi i thi u v Thăng Long - Hà N i ngàn năm văn hi n phát sóng qu ng cáo tuyên truy n cho i l k ni m và lưu tr trong thi t b g i t i mai sau. Th i gian: t ngày 10 tháng 10 năm 2009 n ngày 01 tháng 7 năm 2010. e) T ch c tr i iêu kh c qu c t chào Thăng Long - Hà N i 1000 năm. * M c ích: xây d ng m t khu v c trong khuôn viên công viên trưng bày lâu dài các tác phNm iêu kh c ngoài tr i c a các ngh sĩ Vi t Nam và qu c t . * Th i gian: trong tháng 10 năm 2009. 5. T ch c các ho t ng k ni m m ngư c còn 100 ngày: di n ra t ngày th sáu ngày 02 tháng 7 năm 2010 v i các n i dung sau: a) T ch c Tri n lãm ngoài tr i "Hình nh Hà N i xưa và nay". Tri n lãm s d ng các panô nh ngoài tr i c l n ư c l p t t i các v trí thích h p g n sát v i a danh theo ch "Xưa và Nay". Nh ng hình nh có tính ch t i ch ng s giúp ngư i xem hình dung ư c quá trình thay i t quá kh t i hi n t i c a Thăng Long - Hà N i trong quá trình phát tri n. Th i gian tri n lãm: t ngày 02 tháng 7 n h t ngày 31 tháng 12 năm 2010. b) L trao gi i cu c thi Video clip v Thăng Long - Hà N i 1000 năm văn hi n ngày 01 tháng 7 năm 2010. c) Liên hoan "C nư c hát v Hà N i" (t ngày 02 tháng 7 n ngày 05 tháng 7 năm 2010).
 18. M i các ca sĩ t các t nh, thành ph trong c nư c tham gia th hi n các bài hát hay v Hà N i ã i vào lòng ngư i trong su t ch ng ư ng dài l ch s c a Th ô và m t s ca khúc o t gi i cao trong cu c thi sáng tác "Chào Thăng Long - Hà N i ngàn năm". T ch c giao lưu gi a m t s nh c sĩ sáng tác nh ng tác phNm ó v i khán gi . * L trao gi i cu c thi sáng tác ca khúc "Chào Thăng Long - Hà N i ngàn năm" (trong tháng 7 năm 2010). 6. T ch c ho t ng k ni m m ngư c còn 30 ngày: di n ra t th sáu ngày 10 tháng 9 năm 2010 v i các n i dung sau: a) T ch c ch m thi, trao gi i thư ng cu c thi "Gi gìn ngõ, ph xanh, s ch, trang hoàng ư ng ph p" gi a các phư ng, xã c a Th ô chào m ng k ni m Thăng Long - Hà N i ngàn năm; b) T ch c các l g n bi n các công trình k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i. Ngoài ra có th xây d ng k ho ch t ch c các cu c tri n lãm chuyên các ho t ng sân kh u, ca nh c, tu n l phim di n ra u kh p các năm t năm 2008 n 2010 g n v i k ni m 1000 năm Thăng Long . VI. CHƯƠNG TRÌNH NĂM K NI M 2010 VÀ TH I I M IL H I THÁNG 10 NĂM 2010 1. Các công tác chuNn b : a) Các n i dung ho t ng k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i g n v i các ngày k ni m l n c a t nư c trong năm 2010 g m: - 80 năm ngày thành l p ng C ng s n Vi t Nam (1930 - 2010). - 120 năm ngày sinh Ch t ch H Chí Minh (1890 - 2010). - 35 năm ngày gi i phóng mi n Nam th ng nh t t nư c (1975 - 2010). - 65 năm Qu c khánh nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam (1945 - 2010). - 1000 năm Thăng Long - Hà N i (1010 - 2010). b) Tri n khai công tác tuyên truy n và thông báo n i dung t i các t nh, thành ph trong c nư c và Th ô các nư c có quan h ngo i giao, các thành ph có 1000 năm tu i trên th gi i. c) ngh 62 t nh, thành ph trong c nư c có các ho t ng thi t th c t i a phương mình hư ng ng chào Thăng Long - Hà N i 1000 năm tu i. c bi t m i m t s t nh, thành tiêu bi u trong c nư c như: thành ph H Chí Minh, Hu , H i Phòng, Ninh Bình, Hà Nam, Phú Th , B c Ninh xây d ng chương trình ngh thu t c s c tham gia i l k ni m 1000 năm Thăng Long.
 19. d) M i và ngh th ô các nư c trong kh i ASEAN và th ô các nư c có quan h giao lưu h u ngh , văn hoá v i Vi t Nam như: Trung Qu c, Nga, Nh t B n, Hàn Qu c, Pháp... và c bi t là các th ô có 1000 năm tu i h tr kinh phí c oàn ngh thu t sang tham gia liên hoan ngh thu t qu c t chào Hà N i 1000 năm. ) G i gi y m i chính th c t i th ô các nư c trong d ki n và i di n các t nh thành ph trong c nư c, các cơ quan Trung ương và các t ch c ngo i giao và quan khách c bi t. e) Ny m nh cu c v n ng "toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa" và "xây d ng ngư i Hà N i thanh l ch, văn minh". g) Các phương ti n thông tin i chúng t trung ương n các t nh, thành ph m t cao i m tuyên truy n v các n i dung tuyên truy n k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i. h) Tri n khai các công tác chuNn b a i m, cơ s v t ch t, nhân l c ph c v cho các ho t ng s ki n theo chương trình ã ư c phê duy t. 2. Tri n khai t ch c các ho t ng s ki n ti n t i i l k ni m. a) T ch c Liên hoan Du l ch qu c t n v i l ch s - văn hoá Thăng Long - Hà N i ngàn năm. b) T ch c các cu c thi u th thao qu c t , c bi t t ch c gi i bóng á qu c t "Cúp Th ô, (Capital Cup). c) T ch c khai trương, khánh thành các công trình chào m ng k ni m 1000 năm Thăng Long. d) T ch c L g n bi n các công trình tiêu bi u k ni m 1000 năm Thăng Long. ) T ch c H i ch thương m i Th ô các nư c ASEAN chào m ng Thăng Long - Hà N i ngàn năm t i Trung tâm tri n lãm Gi ng Võ. e) T ch c tri n lãm l n có tên g i "Thăng Long - Hà N i" (tranh, tư ng, nh thư t ch c ) khái quát toàn c nh b c tranh l ch s t lúc khai sáng, quá trình u tranh, t n t i và không ng ng phát tri n c a Thăng Long - Hà N i ngàn năm (tháng 10 năm 2010). g) T ch c L h i làng ngh - ph ngh Thăng Long - Hà N i và vùng ph c n. h) T ch c Tri n lãm m thu t Th ô và nh ngh thu t Th ô chào m ng Thăng Long - Hà N i ngàn năm. i) T ch c tr ng th nghi m thu công trình nghiên c u khoa h c c p nhà nư c có mã s KX.09 v tài l ch s 1000 năm Thăng Long - Hà N i. k) L ra m t T sách "Thăng Long ngàn năm văn hi n" và công b k t qu chương trình nghiên c u khoá h c c p nhà nư c: KX.09.
 20. l) T ch c u n các l h i văn hoá dân gian truy n th ng Thăng Long - Hà N i trên kh p các qu n huy n c a thành ph ngay t u năm 2010. 3. Ho t ng c a các B , ngành Trung ương, các t nh, thành ph trong c nư c hư ng ng chương trình K ni m 1000 năm Thăng Long. a) T ch c t thi ua lao ng sáng t o và xây d ng i s ng văn hoá, văn minh thanh l ch t i các B , ngành và các a phương trong c nư c. b) Xác nh m t s công trình xây d ng tr ng i m c a B , ngành, t nh, thành ph là công trình chào m ng K ni m 1000 năm Thăng Long ư c khánh thành vào d p i l . c) Các t nh, thành ph ng h ho c óng góp kinh phí ho c tham gia u tư xây d ng m t s công trình văn hoá xã h i tiêu bi u c a Hà N i k ni m 1000 năm Thăng Long (có ăng ký c th ). d) ng viên các t p oàn kinh t , các t ng công ty, các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c tham gia u tư xây d ng các công trình văn hoá, xã h i và phúc l i công c ng c a Hà N i, thi t th c chào m ng Th ô ngàn tu i. ) Các cơ quan báo chí, truy n hình c a Trung ương và các t nh, thành ph trong c nư c dành th i lư ng và chuyên m c cho chương trình k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i. e) T i các Trung tâm t nh và thành ph tr c thu c Trung ương trong c nư c xây d ng các chương trình L h i truy n th ng và văn hoá ngh thu t chào m ng k ni m 1000 năm Thăng Long, t ch c hoành tráng vào úng th i i m i l ng lo t hư ng ng. g) M t s t nh và thành ph tr c ti p tham gia i l k ni m t i Th ô Hà N i theo s phân công c a Ban T ch c qu c gia k ni m 1000 năm Thăng Long xây d ng m t chương trình L h i truy n th ng a phương và văn hoá ngh thu t c áo tham gia L k ni m t ngày 01 n ngày 10 tháng 10 năm 2010. 4. Mư i ngày ho t ng văn hoá ngh thu t, th d c th thao và i l k ni m 1000 năm Thăng Long (có k ch b n chi ti t riêng t ngày 01 tháng 10 năm 2010 n ngày 10 tháng 10 năm 2010). C. CÁC T NH, THÀNH PH VÀ CÁC B , BAN, NGÀNH, OÀN TH TRUNG ƯƠNG TRI N KHAI K HO CH T CH C CÁC HO T NG K NI M 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ N I 1. T ch c tuyên truy n các ho t ng k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i và qu ng bá hình nh v n n văn hóa c a Thăng Long - Hà N i, c a a phương v i c nư c và b n bè qu c t . T ch c sâu r ng các hình th c tuyên truy n v các ho t ng k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i, thông qua ó khơi d y lòng t hào c a dân t c ng th i gi i
Đồng bộ tài khoản