Quyết định số 1470/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 1470/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1470/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1470/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1470/QĐ-TTg Hà N i, ngày 06 tháng 11 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c lu t t ch c chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c lu t thi đua, khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a lu t thi đua, khen thư ng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c ngh đ nh s 121/2005/nđ-cp ngày 30 tháng 09 năm 2005 c a chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a lu t thi đua, khen thư ng và lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a lu t thi đua, khen thư ng; Xét đ ngh c a th ng đ c ngân hàng nhà nư c vi t nam (t trình s 89/ttr-nhnn ngày 15 tháng 8 năm 2007) và trư ng ban ban thi đua - khen thư ng trung ương (t trình s 1409/ttr-btđkt ngày 24 tháng 10 năm 2007), QUY T Đ NH: Đi u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 28 t p th và 74 cá nhân thu c Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (có danh sách kèm theo), đã có nhi u thành tích trong công tác t năm 2002 đ n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa Xã h i và b o v T qu c. Đi u 2. Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Trư ng ban Ban Thi đua - Khen Trư ng Trung ương và các t p th , cá nhân có tên t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; - Ban Thi đua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b) Nguy n Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH ĐƯ C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1470/QĐ-TTg, ngày 06/11/2007 c a Th tư ng Chính ph ) 1. Phòng K toán - Ngân qu , Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Hưng Yên, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 2. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n Ng c L c t nh Thanh Hóa, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 3. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n Yên Đ nh t nh Thanh Hóa, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 4. Phòng K toán - Ngân qu , Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th xã B m Sơn t nh Thanh Hóa, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 5. Phòng K toán - Ngân qu , Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Thanh Hóa, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 6. Phòng Tín d ng, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Thanh Hóa, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 7. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n Hương Nguyên t nh Ngh An, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 8. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n Tân Kỳ t nh Ngh An, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 9. Phòng Vi tính, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Bình Thu n, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 10. Phòng T ch c cán b , Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Đ k L k, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 11. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n Krông Năng t nh Đ k L k, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 12. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n Yên Đ t nh Gia Lai, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 13. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n Chư Sê t nh Gia Lai, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam;
  3. 14. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n Đ c Đoa t nh Gia Lai, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 15. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n Ayunpa t nh Gia Lai, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 16. Phòng K toán - Ngân qu - Vi tính, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Long An, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 17. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Đ ng Tháp, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 18. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n Ba Tri, t nh B n Tre, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 19. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n Chơn Thành, t nh Bình Phư c, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 20. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Phú Ri ng t nh Bình Phư c, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 21. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Bình Th nh, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 22. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Gò V p, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 23. Văn phòng Đ i di n Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam khu v c Mi n Nam; 24. Văn phòng Đ i di n Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam khu v c Mi n Trung; 25. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Phó Đ c Chính, thành ph H Chí Minh, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 26. Trung tâm Công ngh thông tin, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 27. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Thanh Hóa, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 28. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n Can L c t nh Hà Tĩnh, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam;
  4. Đã có thành tích trong công tác t năm 2004 đ n năm 2006, góp ph n vào s nghi p xây d ng ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. 29. Ông Nguy n Ng c Phan, Trư ng Ban Thi đua, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 30. Ông Đ Xuân Hoa, Trư ng Ban Ti p dân và Gi i quy t đơn thư, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 31. Ông Vũ Minh Tân, Phó T ng Giám đ c Ngân hàng nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 32. Ông Nguy n Thanh Th y, Trư ng phòng Đào t o - Nhân s , Văn phòng Đ i di n Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam khu v c mi n Nam; 33. Bà Nguy n Th Hương, Trư ng phòng Kinh doanh ngo i t và Thanh toán qu c t ; Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Lào Cai, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 34. Bà Đ ng Th Dung, Phó Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh L ng Sơn, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 35. Ông Nông Văn Như, Phó Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh L ng Sơn, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 36. Bà Ph m Th Gái, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n Hưng Yên, t nh Qu ng Ninh, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 37. Ông Nguy n Văn Thư ng, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Thái Nguyên, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 38. Ông Tu n Minh C , Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Hòa Bình, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 39. Ông Nguy n H u Ly, Trư ng phòng T ch c cán b , Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Hòa Bình, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 40. Ông Dương Văn Ng c, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh B c Giang, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 41. Bà Ngô Th Xuy n, Phó Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh B c Giang, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam;
  5. 42. Ông Nguy n H ng Đ c, Trư ng phòng K toán Ngân qu , Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh B c Giang, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 43. Bà Nguy n Th M n, Phó Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Nam Đ nh, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 44. Ông Phan Văn S , Phó Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Nam Đ nh, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 45. Ông Ph m Văn Uy n, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Nam Đ nh, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 46. Ông Nguy n Quang Th ng, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Th nh Long, t nh Nam Đ nh, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 47. Bà Vũ Th Vân, Trư ng phòng T ch c cán b -Đào t o, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Nam Đ nh, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 48. Ông Nguy n Thái Tri u, Phó Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Thanh Hóa, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 49. Ông Thi u Văn Hào, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thôn th xã B m Sơn, t nh Thanh Hóa, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 50. Ông Lê Văn Kh i, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n Th ch Thành, t nh Thanh Hóa, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 51. Ông Lê Bá Hùng, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n Nông C ng, t nh Thanh Hóa, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 52. Ông Lê Văn Xoan, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n H u L c, t nh Thanh Hóa, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 53. Ông Phan Xuân Đ ng, Trư ng phòng Ki m tra n i b , Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Ngh An, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam;
  6. 54. Ông Nguy n Ng c Hoàn, Trư ng phòng K toán-Ngân qu , Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Ngh An, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 55. Ông Tr n Công Chương, Trư ng phòng Vi tính, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Qu ng Tr , Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 56. Bà Lê Th Lê, Trư ng phòng K toán-Ngân qu , Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Nam Sông Hương, t nh Th a Thiên Hu , Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 57. Bà Phùng Th Kiên, Phó Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n C m L , Thành ph Đà N ng, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 58. Bà Nguy n Th Thu, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Ch M i, Thành ph Đà N ng, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 59. Ông Võ Văn Lâm, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Qu ng Nam, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 60. Bà Ph m Th Thanh Dung, Phó Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Qu ng Nam, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 61. Bà Nguy n Th Minh, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n An Nhơn, t nh Bình Đ nh, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 62. Ông Bùi Ng c ng, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n Tây Sơn, t nh Bình Đ nh, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 63. Bà Đào Th Vi ng, Phó Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Phú Yên, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 64. Ông Võ Ng c Tá, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Nam thành ph Tuy Hòa, t nh Phú Yên, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 65. Bà Vũ Th Ý, Trư ng phòng T ch c cán b -Đào t o, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Bình Thu n, t nh Phú Yên, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam;
  7. 66. Bà Nguy n Th B ch Y n, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Hàm Nhơn, huy n Hàm Thu n B c, t nh Bình Thu n, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 67. Ông Ph m Xuân Cam, Phó Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Đ k L k, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 68. Ông Nguy n D , Phó Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Gia Lai, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 69. Bà Bùi Th Ki m, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n Đ k Đoa, t nh Gia Lai, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 70. Ông Cao T n Nguyên, Trư ng phòng T ch c cán b - Đào t o, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Gia Lai, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 71. Bà Nguy n Th Xuyên, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n C n Giu c, t nh Long An, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 72. Bà Lê Th Ánh Kim, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n M c Hóa, t nh Long An, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 73. Ông Nguy n T , Trư ng phòng Ki m tra n i b , Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Long An, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 74. Ông Lâm H u Siêm, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn khu v c Đ c Hòa t nh Long An, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 75. Ông Nguy n Ng c R ng, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông t nh Đ ng Tháp, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 76. Ông Ph m Duy Nhàn, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh B n Tre, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 77. Ông Nguy n Văn Huỳnh, Phó Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh B n Tre, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam;
  8. 78. Bà Nguy n Th Thu t, Trư ng phòng K toán - Ngân qu , Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh B n Tre, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 79. Ông Lê Ng c Tám, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Đ ng Kh i t nh B n Tre, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 80. Bà L Th Thu Lan, Phó Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Đ ng Kh i t nh B n Tre, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 81. Ông Ph m Anh Tu n, Trư ng phòng Tín d ng, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Vĩnh Long, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 82. Ông Đàm Thanh Hùng, Phó Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Sóc Trăng, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 83. Bà Lý Th Nguy t Mai, Phó Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Sóc Trăng, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 84. Bà Nguy n Th Kim Dung, Phó Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Tây Ninh, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 85. Ông Võ Văn S , Trư ng phòng tín d ng, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Tây Ninh, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 86. Bà Phan Th Thu Nguy t, Trư ng phòng K toán-Ngân qu , Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Tây Ninh, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 87. Ông Nguy n Anh Đ c, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n Đ ng Phú, t nh Bình Phư c, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 88. Bà Nguy n Th Hiên, Phó phòng Ngu n v n - K ho ch, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Nam Hà N i, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 89. Ông L S Hành, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Bình Th nh, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam;
  9. 90. Ông Vũ Ti n Khu, Giám đ c Chi Nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Sài Gòn, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 91. Bà Ph m Th M , Trư ng phòng Kinh doanh Ngo i t và Thanh toán qu c t , Chi Nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Sài Gòn, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 92. Bà Bùi Th S m, Phó Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Bình Th nh, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 93. Bà Trương Th Thu Nguy t, Phó Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph H Chí Minh, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 94. Bà Tr n Phương Thanh, Phó Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Đông Sài Gòn, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 95. Ông Nguy n Văn Thư ng, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn huy n Bình Minh t nh Vĩnh Long, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 96. Ông Lê Đình Nhâm, Phó Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Hà N i, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 97. Ông Ph m Xuân Hùng, Giám đ c Trung tâm Công ngh thông tin, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 98. Ông Hoàng Xuân Hãn, Phó Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Yên Bái, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 99. Ông Tr n Ng c Sơn, Phó trư ng Văn phòng ph trách Văn phòng Đ i di n Ngân hàng Nông nghi p và phát tri n nông thôn Vi t Nam khu v c mi n Trung; 100. Bà Ph m Th Mai Toan, Giám đ c Chi nhánh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn M c Th Bư i, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 101. Ông Ki u Tr ng Tuy n, Phó T ng Giám đ c Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam; 102. Ông Đ T t Ng c, Ch t ch H i đ ng Qu n tr Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam./.
Đồng bộ tài khoản