Quyết định số 1477/2006/QĐ-BTM

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 1477/2006/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1477/2006/QĐ-BTM về việc ban hành Quy định về quy trình tác nghiệp và phân công thực hiện chức năng quản lý của Vụ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1477/2006/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1477/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA VỤ THỊ TRƯỜNG CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành Quy định về quy trình tác nghiệp của Vụ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương. Điều 2. Ông Vụ trưởng, các ông Phó Vụ trưởng Vụ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra thực hiện Quy định về quy trình tác nghiệp của Vụ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương. Điều 3. Lãnh đạo, chuyên viên Vụ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương và các đơn vị, cá nhân khác thuộc Bộ Thương mại vi phạm và/hoặc không tạo điều kiện, cản trở việc thực hiện Quy định về quy trình về tác nghiệp của Vụ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2006. Điều 5. Ông Vụ trưởng, các ông Phó Vụ trưởng, tất cả chuyên viên Vụ thị trường Châu Á - Thái Bình Dương và các đơn vị, cá nhân khác liên quan của Bộ Thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng; - Vụ CATBD - Các Vụ/Cục, Văn phòng Bộ; - Lưu VT, CATBD Phan Thế Ruệ
  2. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Quy trinh dinh kem
Đồng bộ tài khoản