Quyết định số 1479/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
89
lượt xem
11
download

Quyết định số 1479/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1479/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1479/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1479/Q -TTg Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH H TH NG KHU B O T N VÙNG NƯ C N I NA N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Th y s n ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 27/2005/N -CP ngày 08 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u Lu t Thu s n; Căn c Ngh nh s 109/2003/N -CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 c a Chính ph v b o t n và phát tri n b n v ng các vùng t ng p nư c; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch h th ng khu b o t n vùng nư c n i a n năm 2020, v i nh ng n i dung ch y u sau: I. QUAN I M 1. Quy ho ch h th ng khu b o t n vùng nư c n i a ph i phù h p v i chi n lư c phát tri n ngành thu s n và quy ho ch t ng th phát tri n ngành th y s n n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. Công tác i u tra, nghiên c u khoa h c v ngu n l i th y s n, a d ng c a h sinh thái th y sinh các vùng nư c n i a ph i ư c th c hi n trư c m t bư c, ưu tiên th c hi n t i nh ng vùng nư c có gi ng loài th y sinh quý hi m, có giá tr kinh t , khoa h c và có nguy cơ b tuy t ch ng cao. 3. B o t n vùng nư c n i a ph i ư c coi là nhi m v v a c p bách, v a lâu dài c a toàn xã h i; ng th i ph i có chính sách, bi n pháp và coi tr ng h p tác qu c t nh m b o v , khai thác h p lý ngu n l i th y s n, phát tri n ngh cá b n v ng, b o v s a d ng h sinh thái th y sinh c a các vùng nư c n i a. II. M C TIÊU 1. M c tiêu t ng quát T ng bư c hình thành h th ng các khu b o t n nh m b o v , ph c h i, tái t o ngu n l i th y s n, c bi t là các gi ng loài th y s n quý hi m, có giá tr kinh t và khoa
 2. h c cao, b o v các h sinh thái th y sinh t i các vùng nư c n i a; khuy n khích s tham gia c a c ng ng trong vi c qu n lý, khai thác và s d ng h p lý ngu n l i, b o m cân b ng sinh thái, gi gìn a d ng sinh h c các vùng nư c n i a m c cao. 2. M c tiêu c th a) Giai o n 2008 - 2010: - Hoàn thành quy ho ch h th ng các khu b o t n vùng nư c n i a. - Thi t l p và ưa vào ho t ng 05 khu b o t n i di n cho lưu v c sông H ng, sông C u Long và Tây Nguyên. b) Giai o n 2011 - 2015: Thi t l p và ưa vào ho t ng 25 khu b o t n vùng nư c n i a, trong ó có 01 khu b o t n loài liên qu c gia. c) Giai o n 2016 - 2020: - Thi t l p và ưa vào ho t ng 15 khu b o t n vùng nư c n i a. - Hoàn thi n h th ng khu b o t n vùng nư c n i a (Ph l c quy ho ch h th ng các khu b o t n vùng nư c n i a ính kèm). III. PH M VI QUY HO CH H th ng các khu b o t n vùng nư c n i a ư c quy ho ch và xây d ng t i 63 t nh thành trong c nư c và ư c phân ra 7 vùng kinh t nông nghi p bao g m: các t nh mi n núi phía B c, ng b ng sông H ng, B c Trung b , Nam Trung B , Tây Nguyên, ông Nam B và ng b ng sông C u Long. IV. NHI M V QUY HO CH 1. Giai o n 2008 - 2010 - Hoàn thành quy ho ch h th ng các khu b o t n vùng nư c n i a trình c p thNm quy n phê duy t. - Hoàn thi n quy ho ch chi ti t và xây d ng h sơ trình c p có thNm quy n phê duy t thành l p 05 khu b o t n vùng nư c n i a i di n 3 vùng: ng b ng sông H ng (02 khu b o t n, ng b ng sông C u Long (02 khu b o t n), Tây Nguyên (01 khu b o t n). - Xây d ng cơ s d li u v a d ng sinh h c, hi n tr ng h sinh thái các th y v c, các loài th y sinh quý hi m có nguy cơ b tuy t ch ng t i các khu b o t n vùng nư c n i a trong c nư c. 2. Giai o n 2011 - 2015
 3. - Hoàn thi n quy ho ch chi ti t và xây d ng h sơ trình c p có thNm quy n phê duy t thành l p thêm 25 khu b o t n vùng nư c n i a. - Ti p t c c p nh t, b sung cơ s d li u v hi n tr ng h sinh thái các th y v c, các loài th y sinh quý hi m có nguy cơ b tuy t ch ng t i các khu b o t n vùng nư c n i a trong c nư c. - ào t o, xây d ng i ngũ cán b làm công tác b o t n có năng l c qu n lý, chuyên môn sâu t Trung ương n a phương; t p hu n cho cán b và c ng ng dân cư t i các a phương có khu b o t n v nh ng ki n th c cơ b n liên quan. 3. Giai o n 2016 - 2020 - Ti p t c quy ho ch chi ti t các th y v c, các khu b o t n còn l i; - Hoàn thi n quy ho ch chi ti t và xây d ng h sơ trình c p có thNm quy n phê duy t thành l p thêm 15 khu b o t n vùng nư c n i a. - Hình thành m ng lư i h th ng các khu b o t n vùng nư c n i a t i Vi t Nam. - Giám sát, ki m soát ư c các bi n ng v a d ng sinh h c, h sinh thái, các loài th y sinh quý hi m t i t ng khu b o t n; b sung, c p nh t tình hình và nh ng bi n ng c a toàn h th ng khu b o t n trên m ng cơ s d li u ph c v công tác qu n lý. - Thu hút các ngu n l c c a c ng ng dân cư a phương, các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c tham gia xây d ng và qu n lý các khu b o t n vùng nư c n i a nh m qu n lý, khai thác s d ng các khu b o t n có hi u qu , t o sinh k cho c ng ng dân cư và góp ph n b o v môi trư ng sinh thái. V. M T S GI I PHÁP CH Y U 1. Nghiên c u, xây d ng cơ ch , chính sách khuy n khích các t ch c, cá nhân, c bi t là c ng ng dân cư tham gia b o v , khai thác h p lý ngu n l i th y s n, b o v h sinh thái th y sinh các vùng nư c n i a; phân công, phân c p cho chính quy n a phương trong vi c t ch c qu n lý, b o v các khu b o t n trên a bàn. 2. Xây d ng và th c hi n có hi u qu các án, d án i u tra, nghiên c u khoa h c làm cơ s xác nh, xu t các khu b o t n và bi n pháp b o v c th i v i t ng khu b o t n. Trư c m t t p trung i u tra, nghiên c u i v i m t s th y v c có nhi u gi ng loài th y s n quý hi m, có giá tr kinh t và khoa h c, có nguy cơ b e d a tuy t ch ng cao. 3. Tăng cư ng công tác thông tin, tuyên truy n v l i ích và trách nhi m c a xã h i, c bi t là c ng ng dân cư s ng xung quanh khu b o t n, i v i vi c gi gìn, b o v các khu b o t n, góp ph n b o v s a d ng c a h sinh thái th y sinh và ngu n l i th y s n vùng nư c n i a. T ch c l a ch n và xây d ng mô hình qu n lý các khu b o t n d a vào c ng ng nh ng nơi có i u ki n thu n l i. ào t o, xây d ng i ngũ cán b làm công tác b o t n có năng l c qu n lý, chuyên môn sâu t Trung ương n a phưuơng; ng th i t p hu n cho cán b và c ng ng dân cư t i các a phương có khu b o t n v nh ng ki n th c cơ b n liên quan.
 4. 4. Tăng cư ng h p tác qu c t nh m thu hút ngu n tài tr , giúp v tài chính và k thu t i u tra, nghiên c u khoa h c, ào t o cán b ; m r ng vi c trao i, h p tác khoa h c v i các nư c, trư c h t là qu c gia láng gi ng trao i, h c h i kinh nghi m qu n lý, b o v các khu b o t n vùng nư c n i a. 5. Nghiên c u xây d ng, hoàn thi n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý các khu b o t n n i a: Ngh nh c a Chính ph , Thông tư hư ng d n v quy ch qu n lý các khu b o t n, tiêu chí phân h ng, trình t , th t c thành l p khu b o t n n i a... 6. V nhu c u v n u tư Ngân sách nhà nư c t p trung u tư cho các công vi c quy ho ch t ng th , quy ho ch chi ti t cho 45 khu b o t n vùng nư c n i a, xây d ng m t s công trình h t ng thi t y u và h tr ho t ng c a Ban Qu n lý chương trình và i v i các khu b o t n có t m quan tr ng qu c gia, qu c t ho c n m trên a bàn nhi u t nh. Huy ng s tham gia và tài tr c a các t ch c cá nhân trong và ngoài nư c u tư, qu n lý và khai thác, s d ng các khu b o t n khác. D ki n t ng kinh phí và phân b theo các giai o n như sau: T ng kinh phí d ki n kho ng: 85.000 tri u VN , trong ó: - Giai o n 2008 - 2010: 15.000 tri u VN ; - Giai o n 2011 - 2015: 50.000 tri u VN ; - Giai o n 2016 - 2020: 20.000 tri u VN . VI. T CH C TH C HI N 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và các a phương liên quan tri n khai th c hi n quy ho ch này. - Ch o, hư ng d n các a phương xây d ng, trình c p thNm quy n phê duy t các khu b o t n vùng nư c n i a theo phân c p t i các vùng a lý sinh thái trong c nư c. - Xây d ng và t ch c qu n lý các khu b o t n vùng nư c n i a c p qu c gia ư c Th tư ng Chính ph thành l p. 2. Các B , ngành liên quan - B K ho ch và u tư, B Tài chính trên cơ s quy ho ch này có trách nhi m b trí, cân i v n u tư cho các d án c th B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các a phương liên quan th c hi n t t quy ho ch. - Các B , ngành liên quan có trách nhi m tham gia, t o i u ki n thu n l i cho vi c hình thành và qu n lý t t h th ng khu b o t n vùng nư c n i a.
 5. 3. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương - Ch o các cơ quan ch c năng xây d ng, trình c p có thNm quy n thành l p và t ch c qu n lý các khu b o t n vùng nư c n i a theo phân c p. - Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các cơ quan liên quan t ch c tuyên truy n, ph bi n và giáo d c pháp lu t, l i ích, trách nhi m trong vi c b o v , tham gia qu n lý các khu b o t n; ng th i ch o tăng cư ng công tác ki m tra, ki m soát vi c th c thi pháp lu t trong lĩnh v c này; xây d ng các mô hình qu n lý khu b o t n vùng nư c n i a d a vào c ng ng t i a phương. - B trí ngu n v n t ngân sách a phương và có cơ ch khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia u tư xây d ng, khai thác có hi u qu các khu b o t n t i a phương. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên và Môi trư ng, Công an, Khoa h c và Công ngh , Giao thông v n t i, Qu c phòng, Văn hóa, Th thao và Du l ch; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; Nguy n Sinh Hùng - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (4b). A.
 6. PH L C H TH NG CÁC KHU B O T N VÙNG NƯ C N I NA N NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1479/Q -TTg ngày 13 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) TT Tên khu b o t n a phương M c tiêu b o KHU B O T N C P QU C GIA I Giai o n 2008 – 2010 05 khu 1 Khu v c ngã ba sông à – Phú Th - Vĩnh Phúc – B o v bãi c a nhi u lo i cá di cư như Lô – Thao Hà N i cá Chiên, cá R m xanh. 2 C a sông H ng Nam nh – Thái Bình B o v h sinh thái r ng ng p m n, nơi c gi ng loài th y s n có giá tr . Ngoài ra, k du l ch – nghiên c u – giáo d c. 3 H Lak kL k B o v loài cá S u xiêm và các loài cá 4 Sông H u ng Tháp – An Giang B o v ư ng di cư, bãi tr ng c a nhi – C n Thơ – Vĩnh Long tr kinh t : cá Hô, cá Sóc, cá Du ng bay, – Sóc Trăng – Trà Vinh 5 Ven bi n Cà Mau Cà Mau B o v h sinh thái m l y ng p m n, b b o t n còn có ý nghĩa v du l ch – nghiê II Giai o n 2011 – 2015 10 khu 6 Sông H ng – Ngòi Thia Lào Cai – Yên Bái B o v ư ng di cư, bãi tr ng c a nhi tr kinh t như: cá L l n, cá Anh vũ, cá 7 Sông H ng (sau Vi t Trì – Vĩnh Phúc , Hà N i, B o v ư ng di cư, bãi tr ng c a nhi c a Sông H ng) Hưng Yên, Hà Nam tr kinh t như: cá Cháy, cá Mòi c . 8 H th ng h ch a trên sông Lai Châu – Sơn La – B o v ư ng di cư, bãi tr ng c a nhi à Hòa Bình Anh vũ, cá R m xanh, cá Lăng, cá Chiên B o v h th ng h ch a trên sông à v bi u cho vùng a lý Tây B c. Ngoài ra k du l ch – nghiên c u – giáo d c. 9 Sông Ti n ng Tháp – Ti n B o v ư ng di cư, bãi tr ng c a nhi Giang – Vĩnh Long – tr như: cá Hô, cá Sóc, cá Du ng bay, cá B n Tre – Trà Vinh 10 H Tây Hà N i B o v sinh thái h t nhiên,ngoài ra khu du l ch – nghiên c u – giáo d c. 11 C a Sông Ti n M Tho – B n Tre – B o v h sinh thái r ng ng p m n, nơi c Trà Vinh gi ng loài th y s n có giá tr 12 C a Sông H u Trà Vinh – Sóc Trăng B o v h sinh thái r ng ng p m n, nơi c gi ng loài th y s n có giá tr như: ngao B 13 Vùng c a sông Tiên Yên Qu ng Ninh B o v h sinh thái r ng ng p m n, nơi c
 7. gi ng loài th y s n có giá tr 14 Phá Tam Giang – mC u Th a Thiên Hu B o v h sinh thái m phá ven bi n tiê Hai m g n kín, c a m r ng, nư c l nh t) v ng t – nư c l . 15 Ven bi n Cà Mau Cà Mau B o v h sinh thái m l y ng p m n, b b o t n còn có ý nghĩa v du l ch – nghiê III Giai o n 2016 – 2020 01 km 16 H Ba B B cK n B o v sinh thái h t nhiên trên vùng nú sinh v t phong phú, a d ng. Ngoài ra kh du l ch – nghiên c u – giáo d c. KHU B O T N C P T NH I Giai o n 2011 – 2015 15 khu 17 Sông Ch y – h Thác Bà Yên Bái B o v nơi cư trú c a nhi u loài cá quý h Lăng, cá Chiên, cá Anh vũ, cá D m xanh 18 Sông Lô – Gâm (sau h th y Tuyên Quang B o v bãi nơi, cư trú c a nhi u loài c i n Tuyên Quang) như: cá Lăng, cá Chiên, cá Anh vũ, cá D 19 H Hoàn Ki m Hà N i B o v nơi cư trú c a loài Rùa/gi i h G v t khác. 20 m Vân Long Ninh Bình B o v bãi , nơi cư trú c a m t s loài hoa. 21 C a sông Thái Bình H i Phòng – Thái Bình B o v h sinh thái r ng ng p m n, bãi n 22 Sông và sông ng m trong Qu ng Bình B o v khu h th y sinh v t c trưng ch vùng núi caxto thu c vư n caxto vùng B c Trung B . qu c gia Phong Nha – K Bàng B ov ư ng di cư tr ng c a cá Chìn 23 Sông ak Rông – C a Vi t Qu ng Tr B o v khu h th y sinh v t sông B c Tr B ov ư ng di cư tr ng c a cá Chìn 24 Sông Vu Gia – Thu B n Qu ng Nam B o v ư ng di cư c a cá Mòi, cá Chìn còn có ý nghĩa v du l ch – nghiên c u – 25 m Trà Bình nh B o v h sinh thái m ven bi n. B o v Chình mun, Chình bông. Ngoài ra, khu b o t n còn có ý nghĩa v d c. 26 Sông Krông A Na (thu c h kL k B ov ư ng di cư c a loài cá S u xiêm th ng sông Srêpok) Ngoài ra, khu b o t n còn có ý nghĩa v d c. 27 Sông ng Nai – h Tr An ng Nai B o v nơi cư trú c a m t s loài cá như xanh, cá Ng a xám, cá Hư ng sông, cá M
 8. bông. 28 C a sông ng Nai Bà R a – Vũng Tàu B o v h sinh thái r ng ng p m n, nơi p g ng loài th y sinh v t quý hi m, có giá B o v loài cá S u hoa cà. Ngoài ra khu b o t n còn có ý nghĩa v d d c. 29 Sông Sài Gòn – h D u Tây Ninh B o v nơi cư trú c a nhi u loài th y sin Ti ng kinh t . 30 Sông Ông c– m Th Cà Mau B o v h sinh thái sông vùng Tây Nam Tư ng c a nhi u loài th y s n có giá tr kinh t . 31 U Minh Thư ng Kiên Giang B o v h sinh thái m l y trên than bù mùa. B o v m t s loài như: cá Lóc bôn Ngoài ra khu b o t n còn có ý nghĩa v d d c. II Giai o n 2016 – 2020 14 khu 32 Sông B ng Cao B ng B o v nơi cư trú c a cá Tr m hương, A quý hi m như Trai cóc bàn chân, Trai có 33 Sông Kỳ Cùng L ng Sơn B o v nơi cư trú c a nhi u loài cá quý h cá Anh vũ, cá Măng gi , Trai cóc vuông 34 Sông Lô Hà Giang B o v bãi , nơi cư trú c a nhi u loài c như: Cá Lăng, cá Chiên. 35 Sông Gâm – h th y i n Tuyên Quang B o v bãi , nơi cư trú c a nhi u loài c Tuyên Quang như: cá Lăng, cá Chiên, cá Anh Vũ, cá D 36 Ngã ba sông Thương, L c H i Dương B o v ư ng di cư, sinh s n c a nhi u l Nam – sông u ng kinh t . 37 Sông Mã Sơn La B o v bãi c a nhi u loài cá quý hi m R m xanh. 38 Sông Mã Thanh Hóa B o v ư ng di cư, bãi c a nhi u loà Ng nh, cá B ng, cá H a, cá V n, cá Úc, 39 Sông C Ngh An B o v nơi cư trú, bãi c a nhi u loài c cá Trôi, cá Chép, cá Ng nh, cá B ng, cá 40 H Bi n L c – núi Ông Bình Thu n B o v h sinh thái m l y t nhiên ng bán khô h n. 41 Sông Se San –h Ialy Gia Lai B o v loài cá S u xiêm Ngoài ra, khu b o t n còn có ý nghĩa v d c 42 Bi n H Gia Lai B o v h sinh thái h t nhiên nư c ng g c núi l a.
 9. 43 Sông Ba – h Sông Hinh Phú Yên B o v nơi cư trú c a loài cá S u xiêm, Bông, Chình mun 44 Các bàu nư c trong VQG ng Nai B o v h sinh tháo m nư c ng t ng p Cát Tiên cá S u xiêm. 45 Sông Bé – h Thác Mơ Bình Phư c B o v nơi cư trú c a nhi u loài th y sin kinh t .
 10. DANH SÁCH CÁC LOÀI B O V TRONG DANH M C H TH NG CÁC KHU B O T N VÙNG NƯ C N I NA N NĂM 2020 Tên loài STT Tên Vi t Nam Tên Latinh 1 Cá Chình mun Anguilla bicolor 2 Cá Chình hoa Anguilla marmorata 3 Cá Úc Arius sinensis 4 Cá Chiên Bagarius bagarius 5 Cá Hô Catlocarpio siamensis 6 Cá Lóc bông Channa micropeltes 7 Cá Trôi vi t Cirrhina molitorulla 8 Cá Tr m hương Cirrhinus sp. 9 Cá Du ng bay Cirrlinus microlepis 10 Cá Mòi c Clupanodon thrissa 11 Cá Hư ng v n Coius quadrifasciatus 12 Cá Du ng xanh Cosmocheilus harmandi 13 Cá Chép Cyprinus carpio 14 Cá L thân th p Cyprinus multitaeniata 15 Cá Lăng Hemibagrus guttatus 16 Cá Măng gi Luciocyprinus langsoni 17 Cá Ng nh Macrones sinensis 18 Cá V n Megalobrama terminalis 19 Cá Ét m i Morulius chrysophekadion 20 Cá Trà sóc Probarbus jullieni 21 Cá Chép g c Procypris merus 22 Cá Mơn Scleropages formosus 23 Cá Anh vũ Semilabeo obscurus 24 Cá R m xanh Sinilabeo lemassoni 25 Cá H a Sinilabeo tonkinensis 26 Cá B ng Spinibarbus denticultatus 27 Cá Cháy b c Tenualosa reevesii
 11. 28 Cá Ng a xám Tor tambroides 29 Cá Mang r Toxotes chatareus 30 Cá S u hoa cà Crocodylus porosus 31 Cá S u xiêm Crocodylus siamensis 32 Trai Cánh m ng Cristaria bialata 33 Trai cóc dày Gibbosula crassa 34 Trai cóc vuông Protunio messageri 35 Trai cóc tròn Lamprotula nodulosa 36 Trai cóc hình tai Lamprotula leai 37 Nghêu B n Tre Meretrix lyrata 38 Ngao d u Meretrix meretrix 39 Rái cá lông mũi Lutra sumatrana 40 Tôm càng Macrobrachium hainanensis
Đồng bộ tài khoản