Quyết định số 1479/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
27
lượt xem
2
download

Quyết định số 1479/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1479/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1479/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1479/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (Tờ trình số 775/TTr-TNVN ngày 28 tháng 8 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1351/TTr-BTĐKT ngày 12 tháng 10 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 07 tập thể và 08 cá nhân thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Đài Tiếng nói Việt Nam; - Ban Thi đua - Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - LưuL Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b) Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Phát thanh, Đài Tiếng nói Việt nam; 2. Phòng Điều phối chương trình, Ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam; 3. Phòng Thời sự tin tức, Ban Biên tập Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam; 4. Phòng Ca nhạc mới, Ban Âm nhạc, Đài Tiếng nói Việt Nam; 5. Phòng Đại gia đình các Dân tộc Việt Nam, Ban Phát thanh tiếng Dân tộc, Đài Tiếng nói Việt Nam; 6. Phòng Giáo dục - Đào tạo, Ban Văn hóa - Xã hội, Đài Tiếng nói Việt Nam; 7. Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, Đài Tiếng nói Việt Nam; Đã có thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 8. Bà Vũ Bích Ngọc, Phó Tổng biên tập Báo điển tử VOVNews, Đài Tiếng nói Việt Nam; 9. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, Đài Tiếng nói Việt Nam; 10. Ông Cao Văn Trực, Phó Trưởng phòng đào tạo, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, Đài Tiếng nói Việt Nam; 11. Ông Lê Xuân Lãm, Phó Trưởng phòng Phóng viên - Biên tập, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên; 12. Ông Nguyễn Công Tuân, Giám đốc Đài truyền dẫn tín hiệu, Ban Kỹ thuật Phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam; 13. Ông Trần Minh Khoát, Giám đốc Xưởng Lắp đặt và sửa chữa thiết bị phát thanh, Ban Kỹ thuật Phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam; 14. Ông Nguyễn Ngọc Bách, Giám đốc Đài Phát sóng Phát thanh VN2, Ban Kỹ thuật Phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nama;
  3. 15. Ông Trần Bá Hà, Phó Giám đốc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản