Quyết định số 1479/QĐ-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 1479/QĐ-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1479/QĐ-VPCP về việc tiếp nhận trang thiết bị cho Văn phòng Chính phủ thí điểm xây dựng công báo điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1479/QĐ-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1479/QĐ-VPCP Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP NHẬN TRANG THIẾT BỊ CHO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG CÔNG BÁO ĐIỆN TỬ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ; Căn cứ Nghị định số 131/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức; Căn cứ Quyết định số 383/QĐ-VPCP ngày 09 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ về việc thành lập Tổ Công tác triển khai đề án "thí điểm xây dựng Công báo điện tử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"; Căn cứ cam kết tại Biên bản Ghi nhớ giữa Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Dự án USAID-Star Việt Nam ký ngày 12 tháng 09 năm 2006 tại Hà Nội; Xét đề nghị của Trưởng Phòng Công báo, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tiếp nhận thiết bị phần cứng cùng các thiết bị kết nối hệ thống lắp đặt tại Phòng Công báo-Văn phòng Chính phủ để thử nghiệm Công báo điện tử, do Văn phòng Dự án USAID-Star Việt Nam tài trợ không hoàn lại sáu máy tính, trong đó gồm hai máy chủ (IBM) và bốn máy trạm (Tiger). Điều 2. Phòng Công báo chủ trì phối hợp với Cục Quản trị-Tài vụ, Trung tâm Tin học thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra và lắp đặt thử nghiệm các thiết bị trên theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế quản lý của cơ quan. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Trưởng phòng Công báo, Cục trưởng Cục Quản trị-Tài vụ, Giám đốc Trung tâm tin học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nơi nhận:
  2. - Như điều 4; - Thủ tướng, các PTT Chính phủ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, CB (3b). 21 Trần Quốc Toản
Đồng bộ tài khoản