Quyết định số 148/2001/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
59
lượt xem
1
download

Quyết định số 148/2001/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 148/2001/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đến 31/12/2001 đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 148/2001/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 148/2001/Q -BTC Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 148/2001/Q -BTC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2001 V VI C CÔNG B DANH M C VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T DO B TÀI CHÍNH BAN HÀNH N 31/12/2000 Ã H T HI U L C PHÁP LU T B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn c Ngh nh s 101/CP ngày 23/9/1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh nh s 178 - CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách tài chính; Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c B ; QUY T NNH : i u 1: Công b Danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do B Tài chính ban hành n ngày 31 tháng 12 năm 2000 ã h t hi u l c pháp lu t, b bãi b ho c ã có văn b n thay th g m 138 văn b n (Danh m c kèm theo). i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3: Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ơn v thu c, tr c thu c B Tài chính có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Sinh Hùng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản