Quyết định số 148/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
17
lượt xem
2
download

Quyết định số 148/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 148/2002/QĐ-UB về việc giao kế hoạch điều chỉnh năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 148/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 148/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO K HO CH I U CH NH NĂM 2002 NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG VÀ NGU N V N BÁN NHÀ S H U NHÀ NƯ C Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 5065/KH T-TH ngày 05 tháng 12 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Giao cho các S , cơ quan ngang S , T ng Công ty và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu k ho ch i u ch nh năm 2002 thu c ngu n v n ngân sách t p trung và ngu n v n bán nhà s h u Nhà nư c (theo bi u danh m c d án u tư ính kèm) ; trong ó : 1.1- Ngu n v n ngân sách t p trung : 221 d án, gi m 2.473,322 t (hai ngàn b n trăm b y mươi ba t , ba trăm hai mươi hai tri u) ng, so v i k ho ch ã giao. 1.2- Ngu n v n bán nhà s h u Nhà nư c : 43 d án, gi m 630,66 t (sáu trăm ba mươi t , sáu trăm sáu mươi tri u) ng, so v i k ho ch ã giao. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch i u ch nh năm 2002, các S , cơ quan ngang S , T ng Công ty và y ban nhân dân các qu n-huy n ti n hành i u ch nh ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng k ho ch ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , T ng Giám c các T ng Công ty, Th trư ng các cơ quan ngang S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph
  2. - y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : Các PVP - T T, DA, TM, VX, CNN, TH (6b) - Lưu (TH-LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản