Quyết định số 148/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
74
lượt xem
11
download

Quyết định số 148/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 148/2005/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 148/2005/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 148/2005/QĐ-TTg Hà N i, ngày 17 tháng 6 năm 2005 QUY T Đ NH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH QU NG NAM Đ N NĂM 2015 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo đ ngh c a y ban nhân dân t nh Qu ng Nam t i t trình s 1799/TT-UB ngày 06 tháng 10 năm 2004; ý ki n c a B K ho ch và Đ u tư t i Công văn s 7321 BKH/TĐ&GSĐT ngày 17 tháng 11 năm 2004, QUY T Đ NH : Đi u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Qu ng Nam đ n năm 2015 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Quan đi m phát tri n: - Phát huy và s d ng có hi u qu các y u t n i l c và ngu n l c t bên ngoài vào m c tiêu tăng trư ng kinh t v i t c đ nhanh, hi u qu cao và b n v ng, xây d ng t nh Qu ng Nam tr thành T nh có kinh t phát tri n. - Chuy n d ch cơ c u kinh t phù h p v i th m nh c a T nh và phương hư ng phát tri n chung c a c Vùng. - Phát tri n có tr ng đi m song b o đ m cân đ i, hài hoà nh m khai thác t i đa ti m năng c a T nh. - B o đ m phát tri n hài hoà gi a kinh t - xã h i, làm cho ch t lư ng cu c s ng ngày càng đư c c i thi n. Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i ph i g n v i qu c phòng, an ninh và phòng, ch ng, gi m nh thiên tai. 2. M c tiêu chung: - Đ m b o tăng trư ng kinh t v i t c đ nhanh, hi u qu cao và b n v ng nh m xây d ng t nh Qu ng Nam tr thành T nh có kinh t phát tri n và m c a trong khu v c. - Chuy n d ch cơ c u kinh t phù h p v i th m nh c a T nh và phương hư ng phát tri n chung c a c khu v c mi n Trung và Vùng kinh t tr ng đi m mi n Trung. - Phát tri n m nh kinh t vùng ven bi n, các th xã Tam Kỳ, H i An và các th tr n, các khu công nghi p, c ng bi n, đ ng th i chú tr ng và quan tâm phát tri n nâng cao m c s ng, trình đ dân trí, tăng cư ng đ u tư công c ng cho vùng mi n núi khó khăn, vùng dân cư bãi ngang ven bi n và các khu v c có nhi u đ i tư ng chính sách xã h i. - B o đ m hài hoà gi a phát tri n kinh t v i ti n b , dân ch và công b ng xã h i, b o v và tái t o môi trư ng t nhiên, làm cho ch t lư ng cu c s ng không ng ng đư c c i thi n. Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i g n v i phòng, ch ng, gi m nh thiên tai. - K t h p phát tri n kinh t v i b o đ m qu c phòng, an ninh và n đ nh xã h i trong t ng giai đo n. 3. Các m c tiêu c th : a) Ph n đ u m c tăng t ng s n ph m trong nư c (GDP) c a T nh đ t bình quân năm kho ng 10% th i kỳ 2001 - 2005; 12 - 12,7% th i kỳ 2006 - 2010 và kho ng 13 - 13,5% th i kỳ 2010 - 2015.
 2. b) GDP bình quân đ u ngư i (theo giá th c t ) đ n năm 2005 đ t kho ng 345 USD/ngư i; năm 2010 đ t kho ng 670 - 698 USD/ngư i và đ n năm 2015 đ t kho ng 1.395 - 1.500 USD/ngư i. c) Ph n đ u giá tr kim ng ch xu t kh u đ t kho ng 105 tri u USD năm 2005, kho ng 240 tri u USD vào năm 2010 và kho ng 350 tri u USD vào năm 2015. d) T ng bư c gi m t c đ phát tri n dân s xu ng còn t 1,2 - 1,25% th i kỳ 2006 - 2010, 1,15 - 1,20% th i kỳ 2011 - 2015. Ph n đ u hàng năm t o vi c làm m i cho kho ng 35.000 lao đ ng; t l lao đ ng qua đào t o ngh là 35%, qua đào t o chung là 45 - 50%. đ) Gi m t l h đói, nghèo xu ng còn 2,5 - 4% vào năm 2015; ph n đ u năm 2005 không có h thu c di n chính sách nhà t m, năm 2006 cơ b n xoá nhà t m đ i v i h đ ng bào dân t c thi u s và đ n năm 2010 hoàn thành chương trình xoá nhà t m trên ph m vi toàn T nh; đ n năm 2010 đ t 90% h dân đư c c p nư c s ch, trên 95% s h đư c dùng đi n; đ n năm 2015 đ t 95% s h đư c dùng nư c s ch, 100% h đư c s d ng đi n. - V ph c p giáo d c: đ n năm 2007 hoàn thành ph c p trung h c cơ s , đ n năm 2012 hoàn thành ph c p trung h c ph thông. - Ph n đ u đ n năm 2010 gi m t l tr em suy dinh dư ng xu ng 15 - 20% và còn 5 - 10% vào năm 2015. 4. Phương hư ng phát tri n các ngành và lĩnh v c xã h i: a) Công nghi p và ti u th công nghi p: Xây d ng các khu công nghi p: Đi n Nam - Đi n Ng c (430 ha), An Hoà - Nông Sơn (600 ha), Thu n Yên (225 ha); các c m công nghi p như: Đ i Hi p (40 ha), Đông Thăng Bình (150 ha), Tr ng Nh t (60 ha), Đông Qu Sơn (250 ha). Phát tri n các ngành công nghi p ch y u : - Công nghi p ch bi n nông, lâm, h i s n đ t t c đ tăng trư ng 25%/năm. Chú tr ng phát tri n công nghi p ch bi n lương th c - th c ph m; s n xu t đ u ng, như : bia, nư c gi i khát, nư c khoáng. - Công nghi p ch bi n và khai thác kho ng s n đ t t c đ tăng trư ng kho ng 15 - 16,5%/năm v i các lo i s n ph m ch y u như đá xây d ng, than, b t th ch anh, cát khuôn đúc, Felspat. Nghiên c u, khai thác, s d ng ngu n khoáng s n phóng x (Uranium) t i Qu ng Nam. - Công nghi p s n xu t v t li u xây d ng đ t nh p đ tăng trư ng kho ng 19 - 25%/năm v i các lo i s n ph m ch y u như: xi măng, g ch, ngói, đá p lát, kính t m xây d ng. Các ngành công nghi p khác: - Ngành d t - may - da - giày: d t v i đ t t 10 - 15 tri u mét/năm; ươm tơ d t l a quy mô 5 - 10 tri u mét/năm. M c tiêu trư c m t đ n năm 2010 ngành giày - da Qu ng Nam đ t 4 tri u đôi giày v i, 0,3 - 1,5 tri u đôi giày da và 0,6 - 0,8 tri u s n ph m da hàng năm. - Ngành cơ khí, đi n t : l p ráp và s n xu t ô tô công su t 25.000 xe/năm và 5.000 xe t i n ng/năm, máy móc, công c ph c v nông nghi p, s n xu t khung nhà thép, container, khuôn m u b ng kim lo i; s n xu t thi t b đi n, v t li u đi n, l p ráp thi t b đi n t và s n xu t các linh ki n đi n t dân d ng. - Phát tri n làng ngh và các ngành ngh ti u, th công nghi p: t p trung ph c h i, nâng cao kh năng s n xu t c a các ngành ngh th công truy n th ng như ươm tơ d t l a Duy Trinh (Duy Xuyên), các xã ven sông Thu B n, m t s đi m Đi n Bàn, Đ i L c; đúc đ ng, nhôm Đi n Bàn; sành s La Tháp; g m Thanh Hà; các làng ngh d t may, s n xu t g ch ngói, gia công đ g , ... b) Các ngành d ch v : - Thương m i: t p trung phát tri n các ngành d ch v xu t kh u, nh p kh u, d ch v thương m i; d ch v cung ng v t tư, k thu t; d ch v cung ng gi ng cây tr ng, v t nuôi; d ch v cung ng tàu bi n; d ch v v n t i và các lo i hình d ch v công c ng khác. Chu n b đi u ki n đ phát tri n m nh d ch v thông tin, vi n thông, d ch v tài chính, ngân hàng v.v...
 3. + Phát tri n các ch và h p tác xã thương m i - d ch v theo hư ng c i t o và nâng c p các ch hi n có các đô th , th tr n, th t ; đ u tư xây d ng các ch nông thôn, mi n núi theo c m, vùng. Ti p t c c ng c , s p x p, nâng cao ho t đ ng c a các h p tác xã thương m i, d ch v . + Hình thành m t s trung tâm thương m i v i các ch c năng sau: c ng thương m i t do Kỳ Hà, Trung tâm Thương m i - Du l ch H i An, Trung tâm Thương m i Tam Kỳ, Khu kinh t c a kh u Nam Giang. - V xu t kh u: tích c c khai thác ngu n hàng xu t kh u, ph n đ u đ t giá tr kim ng ch xu t kh u kho ng 240 tri u USD vào năm 2010 và kho ng 350 tri u USD vào năm 2015. - Du l ch: phát tri n và ph i h p h p lý trong khai thác các lo i hình du l ch: du l ch bi n, th ng c nh, du l ch văn hóa (đ c bi t là du l ch văn hóa Chàm), du l ch ngh ngơi gi i trí. Có k ho ch đ u tư tôn t o, qu n lý, b o v và khai thác các di s n văn hóa, ki n trúc: đô th c H i An, di tích M Sơn; các di s n thiên nhiên: Cù Lao Chàm, h Phú Ninh, h Khe Tân, khu r ng nguyên sinh ... + Xây d ng th xã H i An tr thành Trung tâm du l ch. + M thêm nhi u tuy n du l ch g n k t các di s n văn hóa th gi i, di tích l ch s cách m ng, các th ng c nh văn hóa như: tuy n H i An - Tam Kỳ - M Sơn, tuy n du l ch ven bi n Kỳ Hà - Chu Lai. Xây d ng các đi m du l ch các h khu v c phía Tây như Phú Ninh, Khe Tân ... các đi m du l ch khu v c r ng nguyên sinh thu c các huy n Phư c Sơn và Nam Giang. - D ch v tài chính, ngân hàng: hình thành th trư ng v n nh m thu hút v n nhàm r i trong dân, các t ch c kinh t trong và ngoài T nh. c) Phương hư ng phát tri n nông - lâm - ngư nghi p: - Nông nghi p: t p trung chuy n m nh n n nông nghi p sang s n xu t hàng hóa, trên cơ s đ m b o an ninh lương th c, th c ph m, đưa t tr ng chăn nuôi chi m t 50 - 55% giá tr s n ph m nông nghi p. Phát tri n kho ng t 10.000 - 15.000 ha ngô, t 6.000 - 8.000 ha mía, t 4.000 - 4.500 ha d a, 10.000 ha l c, 5.000 ha đi u, 1.000 ha chè, 8.000 ha cà phê chè, 10.000 ha bông, vùng nguyên li u gi y v i quy mô kho ng 25.000 - 30.000 ha. Hình thành vùng rau s ch t i các khu v c đô th Tam Kỳ, H i An, Núi Thành và m t s nơi vùng Đông Đi n Bàn, Duy Xuyên, Đ i L c, phát tri n ngh tr ng hoa và sinh v t c nh. - Thu s n: phát tri n các đ i tàu có công su t l n hơn 90 CV, s lư ng trên 500 chi c đ đánh b t xa b . S n lư ng h i s n đánh b t đ t 49.500 t n - 50.000 t n vào năm 2005, 65.000 t n vào năm 2010 và 70.000 t n năm 2015. Ph n đ u đưa di n tích nuôi th y s n đ t 10.000 ha, trong đó di n tích nuôi tôm là 5.000 ha. Xây d ng 2 trung tâm ngh cá l n C a Đ i (H i An) và Tam Quang (Núi Thành); xây d ng m i và nâng c p các cơ s đóng, s a ch a tàu thuy n, cơ khí, cơ đi n l nh, đ m b o d ch v h u c n ngh cá. - Lâm nghi p: ti p t c th c hi n m c tiêu tăng cư ng v n r ng, tăng đ che ph t 42% lên 48% vào năm 2015. Tri n khai tr ng m i và khoanh nuôi tái sinh hàng năm là 22.000 ha (trong đó nuôi tr ng 10.000 ha). Chú tr ng các lo i cây qu , cao su, ca cao, chè, cung c p nguyên li u gi y, s i và các lo i cây l y g có ngu n g c b n đ a. Th c hi n đóng c a r ng m t s vùng phía Tây đ b o v môi trư ng và h th ng giao thông mi n núi. B o v các r ng đ c d ng, r ng nguyên sinh và r ng phòng h đ u ngu n. d) Phát tri n h th ng k t c u h t ng: - Giao thông: + Đư ng b : ph i h p v i các B , ngành Trung ương đ y m nh ti n đ thi công tuy n qu c l 1A, đư ng H Chí Minh, 14B, 14D và 14E, đư ng Tam Kỳ - Đ k Tô (Nam Qu ng Nam); tri n khai xây d ng đư ng cao t c Liên Chi u - Dung Qu t. Nâng c p và xây d ng các tuy n ĐT 611, 611B, 607B, đư ng Thanh niên ven bi n, c u C a Đ i và các tuy n đư ng t nh khác. Hoàn thành cơ b n h th ng m ng đư ng n i b trong th xã Tam Kỳ, đô th trung tâm các huy n l , đô th m i Đi n Nam - Đi n Ng c ... k t h p kinh t v i qu c phòng, hình thành các tuy n phòng th d c ven bi n H i An - Đi n Bàn, tuy n Tam An - C m Khê, khai thông đư ng d c theo các xã biên gi i. Xây d ng các tuy n đư ng đ n trung tâm 34 xã chưa có đư ng ô tô (19 xã đi đư c m t mùa và 15 xã không đi đư c c hai mùa). Xây d ng hành lang phía Tây n i các huy n mi n núi t Ch'ôm - Dakpre, Phư c Thành - Trà Bui.
 4. + Đư ng bi n: ưu tiên xây d ng c ng Kỳ Hà, trong đó hoàn ch nh xây d ng c u c ng s 2 và trong giai đo n đ n năm 2010 nghiên c u xây d ng thêm m t b n theo tiêu chu n (350m) tương đương tàu 12.000 t n. Ti p t c th c hi n vi c n o vét lu ng b o đ m cho t u có tr ng t i trên 20.000 t n vào làm hàng, cùng v i xây d ng hoàn ch nh h th ng d ch v h u c n c ng t o đi u ki n đ hình thành c ng thương m i t ng h p Kỳ Hà làm ti n đ phát tri n Khu kinh t m Chu Lai. + Đư ng hàng không: t p trung đ u tư nâng c p, m r ng sân bay Chu Lai đ m b o ti p nh n máy bay B 747 - 400 ho c tương đương, quy mô công su t ph c v kho ng 500.000 hành khách/năm và 500.000 t n hàng/năm vào năm 2010 và đ t 1 tri u lư t khách/năm, 1 tri u t n hàng/năm vào năm 2020. V lâu dài xây d ng sân bay Chu Lai thành Trung tâm trung chuy n hàng hóa qu c t c a Vùng kinh t tr ng đi m mi n Trung và c a khu v c. + Đư ng s t: nâng c p, c i t o cơ s h t ng đư ng s t theo quy ho ch t ng th phát tri n ngành v n t i đư ng s t Vi t Nam đ n năm 2020 đư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t đ nh s 06/2002/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2002. Ti n hành nâng c p Nhà ga Tam Kỳ, Nông Sơn, Núi Thành; hi n đ i hóa h th ng thông tin tín hi u. + Đư ng sông: t p trung đ u tư nâng c p, c i t o m t s tuy n sông chính: Trư ng Giang, Thu B n, Tam Kỳ, Vu Gia, Bà Rén, Qu ng Hu , Vĩnh Di n. ưu tiên ch nh lưu sông Vu Gia, Thu B n đ ph c v dân sinh. - H th ng c p đi n: ph i h p v i các B , ngành liên quan Trung ương th c hi n vi c đ u tư xây d ng theo nhi m v đư c giao đ i v i các d án đi n bao g m c ngu n và lư i đi n theo quy ho ch ngành đư c B Công nghi p phê duy t như: các tuy n đư ng dây cao th 110 KV, 220 KV Đà N ng - Dung Qu t, Đà N ng - Thành M , đư ng dây 500 KV Đà N ng - Dung Qu t - Plâyku. Hoàn ch nh m ng lư i đư ng dây 20 KV trên đ a bàn T nh b ng các ngu n v n ODA. Nâng c p tr m đi n Tam Hi p và Tam Kỳ t 40 MVA lên 50 MVA 2 x 25, khu công nghi p Đi n Nam - Đi n Ng c 2 x 25 MVA. B sung tr m bi n áp 110 MVA t i Thăng Bình, các d án xây d ng 08 nhà máy thu đi n theo quy ho ch h th ng thu đi n b c thang Vu Gia - Thu B n đã đư c phê duy t; thông qua kêu g i đ u tư nư c ngoài (BOT) xây d ng nhà máy đi n 60 MW t i Núi Thành. Ph n đ u đ n năm 2005 đưa đi n lư i đ n 100% huy n l và 90% h dân s d ng đi n, đ n năm 2015 đ t 100% h đư c s d ng đi n. - Qu n lý và s d ng t ng h p ngu n nư c: ti p t c đ u tư m r ng h th ng các công trình thu l i như: Vi t An, đ p dâng An Tr ch, kênh Thái Xuân, kiên c hoá h th ng kênh mương và nghiên c u đ u tư h tr xây d ng các công trình kè ch ng xói l b sông Thu B n, Vu Gia Đ i L c, Đi n Bàn, H i An, Duy Xuyên và Trà My; đ p ngăn m n Duy Thành (Duy Xuyên), xây d ng h ch a nư c Đông Ti n (Bình Tr - Thăng Bình) và m t s công trình thu l i nh các huy n trung du, mi n núi. Quy ho ch và ch nh tr h th ng sông Thu B n, Vu Gia. Cân b ng ngu n nư c trên đ a bàn T nh đ ph c v s n xu t nông nghi p, công nghi p và dân sinh. S d ng các ngu n nư c đ phát tri n thu đi n và đi u ti t lũ trên các h th ng sông l n Thu B n, Vu Gia, A Vương. Xây d ng các công trình ngăn m n, gi i quy t nư c cho s n xu t và sinh ho t c a nhân dân vùng cát. Nâng c p m r ng h th ng c p nư c t i các khu công nghi p và th xã, th tr n, ti p t c đ u tư công trình nư c s ch t i các trung tâm huy n l . - Xây d ng các công trình cơ s h t ng xã h i g n v i phòng tránh lũ l t: + Đ u tư xây d ng m i m t s tr m xá khu v c t i các trung tâm c m xã vùng cao. Kiên c hóa m t s cơ s y t vùng ng p l t. + Kiên c và xây cao t ng m t s cơ s trư ng h c khu v c 40 xã vùng ng p l t đ khi có lũ l t s đư c s d ng làm đ a đi m t p k t h u c n, cư trú t m th i cho nhân dân. + C i t o nâng c p h ch a nư c như Phú Ninh, Đông Ti n, Cây Sanh, Su i Tiên, Bàu Vang, hoàn thành xây d ng h Vi t An. + Xây d ng h th ng kè ch ng s t l các sông Thu B n, Vu Gia, Trư ng Giang. + Xây d ng Trung tâm phòng tránh r i ro và gi m nh thiên tai c a khu v c bi n Đông (d ki n Kỳ Hà, Cù Lao Chàm).
 5. - Bưu chính - Vi n thông: ti p t c hi n đ i hóa m ng bưu chính, vi n thông toàn T nh, đi n tho i t t nh đ n các xã, đ ng b ng, trung du và các trung tâm c m xã vùng cao đ n năm 2010 đ t 100% s xã có đi n tho i, 100% xã có đi m bưu đi n văn hóa xã, 100% s xã đư c nh n báo trong ngày. Đ u tư theo quy ho ch phát thanh qu c gia, b o đ m đ n năm 2015 có 100% dân s đư c ph sóng phát thanh và 95% đư c ph sóng truy n hình. - Y t , chăm sóc s c kho c ng đ ng: + Th c hi n t t các chương trình y t c a qu c gia, quan tâm chăm lo s c kho cho toàn dân. Thanh toán cơ b n các b nh truy n nhi m, ký sinh trùng s t rét, t , b nh lao, da li u, 6 b nh truy n nhi m c a tr em. Ki n toàn, tăng cư ng đ i ngũ cán b y t cơ s , b o đ m 100% s tr m y t xã có bác sĩ, 100% xã có n h sinh. Đ u tư, xây d ng hoàn ch nh các b nh vi n tuy n huy n (đ m b o 8 huy n đ ng b ng đ t b nh vi n h ng III, huy n mi n núi đ t b nh vi n h ng IV). Xây d ng đ i ngũ cán b chuyên khoa đ u ngành c a T nh, đ n năm 2007 có ít nh t t 1 - 2 ti n sĩ, th c sĩ các khoa lâm sàng, b o đ m đáp ng yêu c u cho tuy n đi u tr cao nh t c a T nh. + V cơ s v t ch t: đ n năm 2006 kiên c hóa 100% tr m y t c p xã, xây cao t ng các tr m y t vùng l t, b o đ m đ y đ trang thi t b y t theo danh m c tiêu chu n tr m y t . Nâng c p, xây d ng các trung tâm y t huy n b o đ m quy mô b nh vi n t 100 - 120 giư ng đ i v i các huy n có dân s trên 100.000 dân và 50 - 80 giư ng đ i v i các huy n có dân s dư i 100.000 dân. Đ u tư xây d ng 02 (hai) phòng khám, đi u tr ch t lư ng cao t i khu v c Đi n Nam - Đi n Ng c và Chu Lai - Kỳ Hà, đ ph c v nhu c u c a các nhà đ u tư. - Giáo d c và đào t o: + Th c hi n cơ b n ph c p giáo d c trung h c cơ s vào năm 2007 và trung h c ph thông vào năm 2012. Phát tri n h th ng m ng lư i trư ng m m non và ph thông r ng kh p b ng nhi u lo i hình công l p, bán công, dân l p, tư th c, nâng cao hi u su t đào t o đ huy đ ng đư c m t t l cao thanh, thi u niên trong đ tu i đi h c. Nâng cao hi u qu đào t o lên 90% đ i v i trung h c cơ s và 87% đ i v i trung h c ph thông. Ph n đ u 40% giáo viên ti u h c có trình đ cao đ ng, 80% giáo viên trung h c cơ s có trình đ đ i h c, 10% giáo viên trung h c ph thông có trình đ th c sĩ. T ng bư c hoàn thi n h th ng cơ s v t ch t nh m đáp ng các m c tiêu phát tri n ngành giáo d c, ph n đ u 100% s phòng h c đư c kiên c vào năm 2010. + Đa d ng hóa lo i hình đào t o, chú tr ng công tác đào t o l i, b i dư ng nâng cao cho đ i ngũ lao đ ng hi n có đ theo k p v i yêu c u c a công ngh m i, s n xu t, kinh doanh và qu n lý nhà nư c, qu n lý xã h i (ph n đ u đ n năm 2010 đ t 25 - 26% lao đ ng qua đào t o ngh , nâng t ng s lao đ ng qua đào t o ngh đ n năm 2015 lên 35 - 40% và qua đào t o chung là 45 - 50%). + Quy ho ch m ng lư i đào t o ngh : nâng c p trư ng Cao đ ng Sư ph m thành trư ng Đ i h c C ng đ ng; xúc ti n xây d ng trư ng Đ i h c Công ngh bán công; thành l p trư ng d y ngh trình đ cao, ch t lư ng cao c a T nh ph c v cho các khu ch xu t, khu công nghi p trong khu v c v i quy mô đào t o hàng năm t 2.000 đ n 3.000 h c sinh t t nghi p. Giai đo n 2006 - 2010 xây d ng thêm 01 trư ng công nhân k thu t quy mô đào t o 1.000 - 1.500 h c sinh/năm và 04 trung tâm d y ngh các huy n, th còn l i. - Quy ho ch phát tri n ngành văn hóa - thông tin, th d c th thao: + V văn hóa - thông tin: Ph n đ u 90% các h đ ng bào mi n núi đư c xem, nghe chương trình phát thanh, truy n hình, m i xã có 01 cán b chuyên trách v phát thanh truy n hình đ qu n lý, s d ng các trang thi t b đ u tư t i xã ph c v công tác tuyên truy n đư ng l i chính sách c a Đ ng và Nhà nư c. Xây d ng và ki n toàn đ i ngũ cán b văn hóa - thông tin vào năm 2005 đ t 50% cán b các huy n, xã mi n núi có trình đ trung c p. Ph n đ u đ n năm 2010 đ t 65 - 70% thôn b n văn hóa, 85 - 90% gia đình văn hóa. Xây d ng th xã H i An tr thành th xã văn hóa vào năm 2005. Đ n năm 2010 b o đ m m i huy n có m t trung tâm văn hóa, 80% xã, phư ng, th tr n có nhà văn hóa - thông tin, 75% làng b n có thi t ch sinh ho t văn hóa, xây d ng các đi m bưu đi n văn hóa xã. Đ n năm 2010 đ m b o 80% s huy n có thư vi n và đ n năm 2015 là 100%. S b n sách bình quân đ u ngư i đ t 05 b n năm 2010 và 07 b n năm 2015. Trong công tác trùng tu b o t n các di s n văn hóa, ưu tiên đ u tư cho các d án:
 6. . Kh o sát, nghiên c u, trùng tu, tu b các công trình c p thi t t i khu di tích M Sơn. . Trùng tu, s a ch a các nhà c t i khu đô th c H i An. . Kh o sát, tu b các di tích văn hóa Chăm (ph t đi n Đ ng Dương, Tháp Chiên Đàn ...). - V th d c th thao: + Th c hi n giáo d c th ch t trong nhà trư ng b o đ m 70 - 80% h c sinh và 90 - 95% sinh viên đ t tiêu chu n rèn luy n thân th . Đ i v i l c lư ng vũ trang 100% cán b , chi n sĩ tham gia luy n t p thư ng xuyên và đ t tiêu chu n rèn luy n thân th theo l a tu i. Đ n năm 2012 b o đ m đáp ng 100% nhu c u giáo viên th d c th thao cho các trư ng và các c p h c. + T ng bư c nâng t ng s n i dung tham gia các gi i th thao c a khu v c cũng như c nư c t 09 n i dung năm 2001 lên 20 - 25 n i dung vào năm 2010 và 100% s n i dung vào 2015 (chú tr ng t p trung đ u tư tr ng đi m vào các n i dung có th m nh như đi n kinh, bóng đá, các môn võ, bơi l i, bóng chuy n ...). + B o đ m đ n năm 2010, m i xã, phư ng có qu đ t, đ a đi m làm cơ s t p luy n th d c th thao; đ u tư nâng c p các trung tâm th d c th thao c p huy n. Hoàn thành xây d ng cơ b n các h ng m c chính công trình trung tâm thi đ u c a T nh (sân v n đ ng, nhà thi đ u, b bơi, nhà t p v n đ ng viên). 5. Phương hư ng quy ho ch phát tri n không gian lãnh th : Qu ng Nam đư c phân tách ra 2 vùng chính: đ ng b ng ven bi n và trung du mi n núi. a) Đ ng b ng ven bi n: đây là khu v c có kh năng phát tri n nhanh tr thành khu v c phát tri n nh t c a T nh theo hư ng chuy n d ch nhanh đ hình thành cơ c u kinh t công nghi p, thương m i và d ch v du l ch, th y s n, nông, lâm nghi p: - T p trung phát tri n các khu công nghi p Đi n Nam - Đi n Ng c, Thu n Yên, B c Chu Lai và Tam Hi p, Đông Thăng Bình, Tr ng Nh t, Đông Qu Sơn, phát tri n các c m công nghi p hi n có, quy ho ch và phát tri n các c m công nghi p nh các đ a phương huy n, th xã và các làng ngh truy n th ng. - Phát tri n các khu du l ch và các đi m du l ch ven bi n, g n v i du l ch núi, xây d ng Chương trình phát tri n m t n n công nghi p du l ch qu c t (H i An, Kỳ Hà, Tam H i). - Hình thành các khu nông nghi p đ c bi t quanh vành đai c a các khu du l ch, thúc đ y phát tri n các làng ngh truy n th ng (ươm tơ, d t l a...) nh m đ m b o c nh quan, h u c n và phát tri n du l ch. Đa d ng hóa các s n ph m nông nghi p đ có nhi u s n ph m thương m i như hoa, rau, qu , cây ươm, c . Hình thành các ho t đ ng tích c c h tr nông thôn đ ph c v du l ch. Tăng cư ng hi u qu trong công tác qu n lý và s d ng ngu n nư c trong nh ng vùng tr ng tr t t p trung. - Phát tri n h th ng k t c u h t ng k thu t quan tr ng như c ng Kỳ Hà, sân bay Chu Lai, các tr c giao thông chính. - Phát tri n các ngành liên quan đ n kinh t bi n nh m phát huy ti m năng và th m nh ph c v phát tri n du l ch. Trong phát tri n kinh t c n quán tri t các quan đi m v b o v môi trư ng. - Vùng đ ng b ng ven bi n v i h t nhân là các đô th khu công nghi p, khu du l ch, s là vùng phát tri n năng đ ng và đóng góp ch y u cho t c đ tăng trư ng chung c a c T nh v i các ngành ch đ o là công nghi p, thương m i, du l ch và d ch v . Vùng này có th chia thành 4 ti u vùng đ phát tri n:
 7. + Vùng H i An - Đi n Ng c - Đi n Nam: v i ch c năng ch y u là vùng t p trung phát tri n d ch v , du l ch và công nghi p phía B c c a t nh Qu ng Nam, đây là m t c c phát tri n quan tr ng phía B c, t ng bư c t o thành trung tâm phát tri n làm đ ng l c lan t a, thúc đ y s phát tri n kinh t - xã h i c a c vùng trung du và mi n núi phía B c c a T nh. Hư ng ưu tiên phát tri n c a vùng là thương m i, du l ch - công nghi p - ngư nghi p. + Vùng đ ng b ng: tr i dài t phía B c t i phía Nam c a T nh. Hư ng phát tri n kinh t ch y u c a vùng này t p trung vào s n xu t lương th c, cây công nghi p ng n ngày, t o s n ph m hàng hóa có giá tr kinh t cao, m r ng d ch v s n xu t nông nghi p, t o đi u ki n và khuy n khích phát tri n các ngành ngh truy n th ng; phát tri n công nghi p và đô th hóa các th tr n trong vùng nh t là chu i đô th n m trên tr c đư ng qu c l 1A; phát tri n công nghi p ch bi n nông - lâm - h i s n, công nghi p s d ng nhi u lao đ ng. + Vùng ven bi n phía Đông Nam: nuôi tr ng th y s n, phát tri n nông nghi p, tr ng r ng ven bi n, r ng ng p m n, gi i quy t cơ b n ngăn m n, th c hi n bi n pháp th y l i đưa nư c ng t ph c v s n xu t nông nghi p và sinh ho t c a nhân dân. Xây d ng nông thôn m i các vùng bãi ngang, xây d ng cơ s h t ng giao thông, đi n, c p nư c nh m hình thành du l ch ven bi n. Khai thác l i th c a vùng xây d ng khu kinh t m . Coi tr ng vi c b o v môi trư ng. + Th xã Tam Kỳ: đ nh hư ng m r ng v phía Tây đ n Phú Ninh, phía Tây B c đ n Chiên Đàn, phía Đông đ n bãi t m Tam Thanh, đưa dân s lên 15 v n ngư i vào năm 2015. T p trung đ u tư phát tri n th xã Tam Kỳ thành Trung tâm chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i, t o đ ng l c thu hút và thúc đ y phát tri n kinh t cho khu v c. b) Trung du, mi n núi g m: Vùng mi n núi phía B c g n v i đư ng 14B, 14D, đư ng H Chí Minh và c a kh u Nam Giang (g m các huy n Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Tây Đ i L c) và vùng trung du mi n núi phía Nam g n v i các tuy n đư ng Nam Qu ng Nam, đư ng H Chí Minh n i v i Kon Tum, đư ng Trà My - Trà B ng n i v i t nh Qu ng Ngãi (g m các huy n: Phư c Sơn, B c Trà My, Nam Trà My, Hi p Đ c, Tiên Phư c, Qu Sơn). Hư ng ưu tiên phát tri n vùng này là: - Khai thác có hi u qu các ti m năng kinh t c a vùng g n v i đ y m nh kinh t trang tr i và phát tri n kinh t - xã h i mi n núi; g n kinh t - xã h i v i các m c tiêu b o t n và tăng nhanh v n r ng, các chương trình đ nh canh, đ nh cư và xây d ng các trung tâm c m xã, quy ho ch xây d ng các đi m dân cư. - Phát tri n công nghi p s n xu t đi n năng (xây d ng h th ng th y đi n b c thang A Vương, sông Boung...). Xây d ng nhà máy s n xu t xi măng t i Thành M , công su t giai đo n I kho ng 1,5 tri u t n/năm. Phát tri n công nghi p ch bi n nông, lâm s n, t ng bư c quy ho ch vùng nguyên li u ph c v s n xu t công nghi p, hình thành m t s cơ s ch bi n nông s n như xay xát g o, ch bi n th c ăn gia súc, b o qu n và ch bi n hoa qu , chè... - Tăng cư ng thương m i, xây d ng k t c u h t ng mà tr ng tâm là gi i quy t v n đ giao thông, thông tin liên l c, đi n, các cơ s y t , giáo d c, m ng lư i thương m i d ch v . Đ u tư hình thành c a kh u qu c t Nam Giang. - Phát tri n du l ch sinh thái. - Khuy n khích phát tri n công nghi p ch bi n g nh m gia tăng giá tr các s n ph m t g và lâm s n. - Nghiên c u tr ng đ i trà các lo i cây công nghi p, cây ăn qu , cây dư c li u có hi u qu kinh t cao ph c v công nghi p ch bi n, ti p t c phát tri n lúa nư c nh ng vùng có đi u ki n, phát tri n chăn nuôi đ i gia súc; khuy n khích phát tri n kinh t trang tr i b ng các chính sách đ c thù.
 8. - Tăng cư ng khuy n khích các ho t đ ng ch bi n nông s n t i ch , phát tri n các chương trình tín d ng đ n các khu v c nông thôn. T ng bư c nâng cao m c đ đô th các trung tâm huy n l . Gi gìn và phát tri n văn hóa các dân t c mi n núi, đ y m nh giao lưu văn hóa gi a các dân t c. Gi v ng an ninh, qu c phòng và tr t t an toàn xã h i mi n núi, đ c bi t là các tuy n biên gi i. c) Khu kinh t m Chu Lai: - Phân b các khu công nghi p: + Khu công nghi p B c Chu Lai : 630 ha. + Khu công nghi p Tam Anh : 1.915 ha. + Khu công nghi p Tam Hi p : 125 ha. + Khu công nghi p Tam Thăng : 300 ha. + Khu công nghi p An Phú : 30 ha. - Khu thương m i t do v i quy mô di n tích 790 ha (năm 2010) và 1.390 ha (năm 2015). - Khu c ng bi n, d ch v c ng bi n v i di n tích 200 ha. - Khu sân bay Chu Lai v i di n tích 4.000 ha. Kh năng quy ho ch thành m t c ng trung chuy n hàng hóa đư ng hàng không qu c t trong khu v c Đông Nam Á. - Khu đô th quy mô dân s kho ng 75 v n ngư i, di n tích 1.800 ha (năm 2010) và 5.540 ha (năm 2020). + Khu đô th Nùi Thành: 1.900 ha, quy mô dân s 28 v n ngư i. + Khu đô th Tam Hòa: 1.640 ha, quy mô dân s 26 v n ngư i. + Khu đô th Tam Phú: 2.000 ha, quy mô dân s 21 v n ngư i. + Các khu dân cư nông thôn: 1.070 ha, quy mô dân s 5 v n ngư i. - Khu du l ch, quy mô di n tích 1.700 ha (năm 2010) và 2.100 ha (năm 2015). Khu này bao g m khu du l ch Tam H i v i di n tích 600 ha; khu du l ch ven bi n Tam Thanh - Tam Ti n, ven sông Trư ng Giang di n tích: 1.900 ha. - Khu trung tâm đào t o và nghiên c u khoa h c quy mô 295 ha. - Các khu nông nghi p sinh thái, quy mô 6.430 ha (năm 2010) và 1.013 ha (năm 2015). 6. Các chương trình phát tri n và các d án tr ng đi m giai đo n đ n năm 2010 và 2015: a) Các chương trình c n t p trung đ u tư: - V lĩnh v c phát tri n cơ s h t ng:
 9. + Chương trình phát tri n cơ s h t ng Khu kinh t m Chu Lai, đ c bi t là c ng Kỳ Hà, sân bay Chu Lai. + Chương trình phát tri n m ng lư i h th ng các tr c giao thông chính. + Chương trình xây d ng phát tri n đô th và m ng lư i đô th . - V lĩnh v c phát tri n kinh t : + Chương trình phát tri n du l ch g n v i vi c b o t n các giá tr văn hóa truy n th ng, trùng tu các di tích, đ c bi t là khu ph c H i An và thánh đ a M Sơn, các Khu du l ch ven bi n và du l ch sinh thái mi n núi. + Chương trình h tr tín d ng phát tri n kinh t nông thôn. + Chương trình phát tri n ngành công nghi p - ti u th công nghi p, các c m công nghi p v a và nh nông thôn, các làng ngh truy n th ng. + Chương trình phát tri n nông, lâm, ngư nghi p hàng hóa g n v i chi n lư c phát tri n s n ph m mũi nh n c a T nh. - V các lĩnh v c xã h i, khoa h c k thu t và b o v môi trư ng: + Chương trình phát tri n kinh t - xã h i g n v i xây d ng cơ s h t ng ph c v phòng tránh gi m nh thiên tai (các d án thu đi n, h ch a...). + Chương trình s d ng h p lý tài nguyên, b o v môi trư ng. + Chương trình phát tri n ngu n nhân l c, nâng cao dân trí, đào t o cán b qu n lý, k sư th c hành, công nhân k thu t và đào t o ngh . + Chương trình áp d ng các thành t u khoa h c k thu t vào qu n lý và s n xu t nông, lâm, ngư nghi p và phát tri n nông thôn. + Chương trình xoá nhà t m và c i thi n đi u ki n s ng cho đ ng bào dân t c mi n núi. - Chương trình xây d ng các công trình cơ s h t ng b o v an ninh, qu c phòng g n v i phát tri n kinh t : + Chương trình xây d ng khu v c phòng th t nh, huy n, th xã đ ng th i xây d ng công trình phòng th trên các hư ng tr ng đi m và các khu v c h u c , g n ch t th tr n qu c phòng toàn dân v i th tr n an ninh nhân dân. + Chương trình phát tri n cơ s h t ng khu v c mi n núi g n v i các tuy n đư ng tu n tra biên gi i, các tuy n đư ng đ n trung tâm xã ... + Chương trình phát tri n và hình thành khu kinh t c a kh u Đ k Ô c, huy n Nam Giang làm đi m đ t phá phía Tây c a T nh, g n v i các tr c đư ng 14, đư ng H Chí Minh và d án phát tri n hành lang Đông - Tây. + Chương trình b o v an ninh, qu c phòng k t h p v i phát tri n kinh t - xã h i xã đ o Tân Hi p (Cù Lao Chàm), th xã H i An. + Chương trình phát tri n h th ng thông tin liên l c và ph sóng phát thanh truy n hình khu v c mi n núi, biên gi i, h i đ o.
 10. b) Các d án tr ng đi m t p trung xúc ti n và tri n khai đ u tư: - Các d án xây d ng 08 nhà máy thu đi n theo quy ho ch h th ng thu đi n b c thang Vu Gia - Thu B n (thu đi n A Vương 1 công su t 170 MW, thu đi n sông Tranh 2 công su t 135 MW, thu đi n sông Boung 4 công su t 220 MW, thu đi n Đ c Mi 4 công su t 210 MW, thu đi n Sông Côn 2 công su t 60 MW, thu đi n sông Boung 2 công su t 126 MW, thu đi n Đ c Mi 1 công su t 225 MW, thu đi n sông Gi ng công su t 60 MW). - Các d án đ u tư xây d ng m ng lư i giao thông theo quy ho ch phát tri n giao thông v n t i Vùng kinh t tr ng đi m mi n Trung đ n năm 2010, g m: + Xây d ng các tuy n đư ng: Nam Qu ng Nam; Liên Chi u - Dung Qu t (đo n qua t nh Qu ng Nam); Đông Trư ng Sơn (đo n qua t nh Qu ng Nam); đư ng du l ch ven bi n, t huy n Đi n Bàn đ n huy n Núi Thành (đo n qua t nh Qu ng Nam); Phư c Thành - Trà My - Trà B ng - Dung Qu t (đo n qua t nh Qu ng Nam); nâng c p, m r ng, ch ng s t l qu c l 14D, 14E; + Xây d ng c u C a Đ i qua sông Thu B n n i th xã H i An và huy n Duy Xuyên; + Đ u tư, xây d ng h th ng cơ s h t ng c ng Kỳ Hà; + Đ u tư, c i t o xây d ng, nâng c p sân bay Chu Lai. - Các d án đ u tư xây d ng h th ng thu l i theo quy ho ch phát tri n h th ng thu l i Vùng kinh t tr ng đi m mi n Trung đ n năm 2010, g m: + Đ u tư xây d ng các h : Đông Ti n, huy n Thăng Bình, năng l c tư i 1.000 ha; Su i Tiên, huy n Qu Sơn, năng l c tư i 200 ha; Đ ng Bò, huy n Qu Sơn, năng l c tư i 200 ha; Su i Th , huy n Tiên Phư c, năng l c tư i 700 ha; Trư ng Đ ng, huy n Núi Thành, năng l c tư i 600 ha; + Cung c p nư c ph c v s n xu t, sinh ho t cho Khu kinh t m Chu Lai v i quy mô 3 kho ng 85.000 m /ngày đêm. - Đ u tư xây d ng Khu kinh t c a kh u Đ k Ô c, huy n Nam Giang. - Đ u tư xây d ng trư ng Đ i h c đa ngành Qu ng Nam. 7. M t s gi i pháp ch y u th c hi n quy ho ch: a) Nâng cao vai trò và phát huy hi u qu nhân t con ngư i: - Coi tr ng công tác đào t o, b i dư ng, quy ho ch và b trí s d ng cán b , nh t là đ i ngũ cán b làm công tác qu n lý. Th c hi n m t s chính sách nh m thu hút cán b có trình đ chuyên môn k thu t cao v công tác t i T nh. - Hình thành Qu đào t o c a T nh, ngoài vi c s d ng đ b i dư ng đào t o cán b t i ch , dành m t ph n t o h c b ng đ t Qu ng, ti p t c xây d ng và hoàn ch nh h th ng các trư ng Dân t c n i trú t xã đ n huy n, đ đào t o đ i ngũ cán b dân t c ít ngư i. - Coi tr ng công tác giáo d c - đào t o, khuy n khích phát hi n b i dư ng tài năng tr và nhân tài trong hàng ngũ cán b , nhân viên công tác qu n lý nhà nư c và qu n lý k thu t. - Nâng cao hi u qu s d ng nhân t con ngư i b ng chính cơ ch phân ph i l i ích, t o đ ng l c kích thích con ngư i phát huy s c l c, trí tu cho công vi c. Khai thác các th trư ng lao đ ng, đ y m nh vi c xu t kh u lao đ ng.
 11. b) Huy đ ng các ngu n v n và chính sách đ u tư: Cân đ i ngân sách đ a phương còn ph thu c vào ngu n ngân sách trung ương đi u ti t b sung, v n đ u tư huy đ ng m i ch đáp ng đư c kho ng 60 - 65% so v i nhu c u đ u tư phát tri n ph n còn thi u s ti p t c tìm ngu n tăng thêm t v n đ u tư nư c ngoài, các doanh nghi p trong nư c vào khu kinh t m , các khu công nghi p. Đ ng th i, xây d ng cơ ch , chính sách t o đi u ki n thu n l i khuy n khích, huy đ ng nhân dân và các thành ph n kinh t trong xã h i tham gia vào các ho t đ ng đ u tư, t ng bư c th c hi n cơ ch đ i đ t l y cơ s h t ng. Ngoài ra, có chính sách khuy n khích đ m t s d án ODA và FDI tri n khai thu n l i s t o thêm kh năng thu hút v n nhi u hơn. c) Có chính sách đ m b o đ nh hư ng t t trong đ u tư: - Chính sách v phát tri n cơ s h t ng: khuy n khích và t o đi u ki n cho các thành ph n kinh t tham gia vào đ u tư cơ s h t ng; th c hi n cơ ch đ i đ t l y cơ s h t ng; ngân sách nhà nư c đ m b o đ u tư các công trình cơ s h t ng tr ng đi m, mang tính g n k t cao gi a các vùng. - Có cơ ch , chính sách ưu đãi khuy n khích các nhà đ u tư trong vi c thuê đ t, s d ng đ t th c hi n d án, nhà nư c h tr m t ph n kinh phí gi i t a đ n bù, gi i phóng m t b ng; có cơ ch ph i h p c th trong quy ho ch s d ng đ t, đ m b o hài hòa gi a qu c phòng và phát tri n kinh t . - Xây d ng cơ ch , chính sách khuy n khích phát tri n nông nghi p và công nghi p hóa, hi n đ i hóa nông thôn, khuy n khích và t o đi u ki n thu n l i đ phát tri n các doanh nghi p công nghi p v a và nh , ưu tiên phát tri n các ngành công nghi p s n xu t các s n ph m có s c c nh tranh cao, gi i quy t đư c lao đ ng dư th a t i ch . d) M r ng th trư ng: - Coi tr ng và phát tri n m nh th trư ng n i đ a, chú tr ng th trư ng nông thôn vùng sâu, vùng xa. Nâng cao kh năng tiêu th hàng hóa c a nông dân. Th c hi n các gi i pháp kích c u c trong s n xu t, xây d ng và tiêu dùng đ tăng s c tiêu th s n ph m trong nư c; h giá bán đ tiêu th các s n ph m còn t n đ ng. Có cơ ch , chính sách đào t o đ i ngũ doanh nhân gi i đ tìm ki m và m r ng th trư ng, b o đ m c ng c , n đ nh th trư ng xu t kh u đã có và tìm thêm th trư ng xu t kh u m i cho các s n ph m: cát, đá p lát, qu n áo may s n, s n lát, tinh b t s n, các m t hàng th c ph m như th t h i s n, rau qu t o ngu n hàng n đ nh và nâng cao ch t lư ng hàng hóa đ t ng bư c chi m lĩnh th trư ng trong nư c và tham gia xu t kh u. - T ng bư c hình thành th trư ng b t đ ng s n và th trư ng xu t kh u lao đ ng. + Trong lĩnh v c xu t kh u lao đ ng ra ngoài t nh và qu c t : th c hi n đa phương hóa và đa d ng hóa trong phát tri n th trư ng xu t kh u lao đ ng theo hư ng c ng c và gi v ng th trư ng hi n có và ti p t c m r ng sang các đ a bàn có nhu c u nh p kh u lao đ ng. Đa d ng hóa cơ c u ngành ngh ph c v xu t kh u lao đ ng, đ ng th i đ y m nh nâng cao ch t lư ng ngu n lao đ ng. Ti p t c đ i m i và phát tri n m ng lư i doanh nghi p tham gia xu t kh u lao đ ng. Xây d ng chính sách cho vay tín d ng ưu đãi, thành l p qu h tr xu t kh u lao đ ng, k t h p v i vi c th c hi n nghiêm vi c ký qu và b o lãnh trong xu t kh u lao đ ng nh m t o thu n l i cho ngư i dân vùng nông thôn có đi u ki n ti p c n và có vi c làm. + T o đi u ki n phát tri n th trư ng đ t đai và b t đ ng s n, t ng bư c hình thành th trư ng v n: đ y m nh c i cách hành chính trong lĩnh v c nhà đ t theo hư ng công khai, đơn gi n, thu n ti n, gi m t i đa các th t c hành chính và can thi p hành chính vào các giao d ch trên th trư ng b t đ ng s n; t o các th ch h tr th trư ng như phát tri n h th ng thông tin, các t ch c tư v n, d ch v mua bán b t đ ng s n. T o hành lang pháp lý thu n l i cho
 12. ho t đ ng c a các trung tâm đ a c, các trung tâm môi gi i, d ch v cho vay, thanh toán phát m i theo hư ng chuyên nghi p. đ) Phát tri n các thành ph n kinh t , xây d ng và c ng c kinh t nhà nư c và kinh t h p tác. Gi v ng và phát huy vai trò c a kinh t nhà nư c, khuy n khích và chăm lo kinh t h p tác phát tri n v i nhi u hình th c đa d ng. e) Phát tri n dân s gia đình và xã h i. Tăng cư ng công tác dân s và k ho ch hóa gia đình. Ph i h p các chính sách phát tri n kinh t v i các chính sách xã h i nh m b o đ m cho quá trình đô th hóa phát tri n h p lý. B o đ m t l gi m sinh, ki m soát m c tăng dân s , chăm sóc s c kho và tăng cư ng th l c và trí l c. Hình thành trư ng Đ i h c Qu ng Nam, c ng c và phát tri n m ng lư i trư ng đào t o ngh và các trung tâm xúc ti n gi i thi u vi c làm, theo hư ng xã h i hóa. Đ m b o lao đ ng có tay ngh , trình đ k thu t đáp ng nhu c u lao đ ng t i ch và phát tri n th trư ng xu t kh u lao đ ng. f) Khoa h c công ngh và chính sách b o v môi trư ng: nghiên c u ng d ng các ti n b v gi ng cây tr ng, v t nuôi; chính sách khoa h c công ngh c a T nh c n đ m b o khoa h c luôn g n v i s n xu t, phát tri n các lo i công ngh phù h p và tiên ti n. S p x p các t ch c khoa h c công ngh , hư ng ho t đ ng vào ph c v s n xu t kinh doanh. S d ng h p lý ngu n cán b khoa h c và công ngh hi n có, xây d ng các chính sách ưu đãi, đào t o đ tăng cư ng đ i ngũ cán b khoa h c và cơ c u các ngành ngh nghiên c u. Có cơ ch , chính sách v tài chính đ xây d ng trung tâm quan tr c và hình thành các tr m quan tr c đánh giá ki m soát môi trư ng t i các khu v c tr ng đi m (các khu v c ven bi n, các khu công nghi p, khu kinh t , các đô th ...); h tr cho vay v n đ u tư xây d ng các công trình b o v môi trư ng các khu v c đô th , khu công nghi p, khu du l ch. Th c hi n ki m tra thư ng xuyên, xây d ng các ch tài v b o đ m v sinh môi trư ng. g) Ki n toàn b máy chính quy n các c p, kiên quy t đ y m nh ti n trình c i cách hành chính. - Kiên quy t đ y nhanh quá trình c i cách hành chính, th c hi n tri t đ cơ ch ''m t c a'' đ i v i th t c hành chính, đ i m i toàn di n công tác lãnh đ o, qu n lý đi u hành c a các cơ quan nhà nư c. Đ y m nh phân c p cho các ngành, các đ a phương trong qu n lý đ u tư, ch đ ng v phân b ngân sách, phân đ nh rõ quy n qu n lý s d ng tài s n c a các c p. h) Ban hành các cơ ch và xây d ng các đ nh ch đ th c hi n quy ho ch. i) Tri n khai l p các quy ho ch ngành và lãnh th theo đ nh hư ng chung c a T nh v phát tri n kinh t - xã h i. Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v quy ho ch, đ ng th i công khai hóa các quy ho ch đã đư c phê duy t. Đi u 2. y ban nhân dân t nh Qu ng Nam có nhi m v : 1. T ch c công b công khai quy ho ch đã đư c phê duy t; nghiên c u c th hóa các m c tiêu và tri n khai th c hi n b ng các chương trình phát tri n kinh t - xã h i, các d án đ u tư phù h p v i quy ho ch; xây d ng các k ho ch dài h n, trung h n và ng n h n đ qu n lý và đi u hành đ t hi u qu cao, tránh dàn tr i. Trong quá trình th c hi n quy ho ch ph i thư ng xuyên c p nh t tình hình và có nh ng đi u ch nh k p th i khi c n thi t. 2. Ch đ ng k t h p v i các B , ngành nghiên c u ki n ngh v i Th tư ng Chính ph ban hành các cơ ch , chính sách phù h p v i đi u ki n c a T nh nh m khuy n khích các thành
 13. ph n kinh t đ u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh, m r ng th trư ng, ch đ ng h i nh p qu c t , b o v an ninh, qu c phòng, s d ng có hi u qu các ngu n v n, th c hi n các m c tiêu kinh t - xã h i c a T nh. 3. Th c hi n đ i m i t ch c qu n lý và c i cách hành chính, t o môi trư ng thu n l i khuy n khích đ u tư trong và ngoài nư c, s d ng và phát huy m nh m các th m nh c a T nh, k t h p v i các y u t c a th trư ng. 4. Ch đ o đ u tư t p trung có tr ng đi m đ nhanh chóng mang l i hi u qu thi t th c, ưu tiên đ u tư xây d ng h t ng k thu t và h t ng xã h i t o đ ng l c phát tri n cho các ngành, các lĩnh v c. 5. Nâng cao hi u qu ho t đ ng c a b máy qu n lý các c p cùng v i vi c đ i m i công tác s p x p cán b ch ch t, xây d ng và hoàn thi n h th ng th ch , chính sách, c th hóa vi c phân công, phân c p, đ cao trách nhi m cá nhân, t ch c b máy qu n lý. Đi u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , căn c theo ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m ch đ ng ph i h p v i y ban nhân dân t nh Qu ng Nam c th hóa quy ho ch c a ngành đã đư c phê duy t b ng các chương trình, d án đ u tư trên đ a bàn T nh đ t o đi u ki n hoàn thành các m c tiêu đã đ ra. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 5. Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Nam, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này ./. TH TƯ NG Nơi nh n : - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Phan Văn Kh i - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, KTĐN, Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, các đơn v tr c thu c; - Lưu: Văn thư, ĐP (5b). Hoà (305b).
Đồng bộ tài khoản