intTypePromotion=3

Quyết định số 148/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 148/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 148/2005/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 148/2005/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 148/2005/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2005 QUY T NNH V GIAO CH TIÊU B SUNG K HO CH U TƯ XÂY D NG NĂM 2005 NGU N V N KH U HAO CƠ B N T PH THU TI N I N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh quy t s 20/2004/NQ-H ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t -xã h i năm 2005 và Ngh quy t s 22/2004/NQ-H ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v d toán phân b ngân sách thành ph năm 2005 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 4344/2005/KH T- TH ngày 09 tháng 8 năm 2005 ; QUY T NNH i u 1. Giao cho các S và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu b sung k ho ch u tư xây d ng năm 2005 ngu n v n kh u hao cơ b n t ph thu ti n i n v i t ng s v n 17,597 t ng (theo bi u danh m c ính kèm); trong ó: + Thanh toán kh i lư ng ng (01 d án): 0,016 t ng ; + Công trình chuy n ti p (03 d án) : 3,947 t ng ; + Công trình kh i công m i (07 d án) : 13,534 t ng ; + ChuNn b u tư (01 d án) : 0,100 t ng. i u 2. Sau khi nh n ư c ch tiêu b sung k ho ch u tư xây d ng năm 2005 ngu n v n kh u hao cơ b n t ph thu ti n i n, các S và y ban nhân dân các qu n-huy n ti n hành vi c phân b , giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao. Trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Giám c các S và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao.
  2. i u 3. Ch tiêu k ho ch ban hành kèm theo Quy t nh này b sung vào ch tiêu k ho ch ban hành kèm theo Quy t nh s 16/2005/Q -UBND ngày 27 tháng 01 năm 2005, Quy t nh s 46/2005/Q -UB ngày 21 tháng 3 năm 2005 và Quy t nh s 96/2005/Q -UBND ngày 13 tháng 6 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph . i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S Công nghi p, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH Lê Thanh H i T NG H P D ÁN U TƯ XÂY D NG NĂM 2005 (B SUNG) NGU N V N PH THU VÀ KH U HAO CƠ B N NGÀNH I N (Kèm theo Quy t nh s 148/2005/Q -UBND ngày 19 tháng 8 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph ). ơn v : Tri u ng Th i Năng l c thi t k gian a Công T ng K K Tên công kh i ư n ư n ST Ch i m ho ch ho ch trình, d công g dây g dây su t v n u Ghi chú T u tư th c MBT năm b án & 15KV h th tư hi n 2005 sung hoàn (mét) (mét) (KV thành A) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T NG 12 29.598 7.893 8.845 69.648 4.497 17.59 S 6 A Công 1 2.240 0 545 2.497 0 15,22 trình Thanh toán kh i lư ng ng 1 Xây d ng Công Qu n 2001 2.240 0 545 2.497 0 15,22 Q s m i ty 2 - 2585/ ư ng Qu n Q -
  3. dây trung lý và 2002 TC- h th và Phát TSC tr m bi n tri n ngày th Khu Nhà 26-05- công qu n 2 2004 nghi p c aS qu n 2 – Tài T ic m2 Chính Khu công nghi p Cát Lái B Công 3 16.703 805 4.250 31.473 3.947 3.947 trình chuy n ti p 1 Di d i h Ban Qu n 2004 1.091 0 0 980 310 200 Q s th ng Qu n 11 - 309/Q i n cao lý D 2005 - th m án u CN2 r ng tư Xây ngày ư ng d ng 19-12- L c Long Công 2001 Quân trình c aS ( ư ng qu n Công dây 66 11 nghi p KV) 2 Xây d ng B nh Q1 2004 230 90 2.000 1.876 620 130 Q s m i vi n 27/Q ư ng Ph s n -CN2 dây trung T Dũ ngày h th và 09-12- tr m bi n 2004 th c aS 2x1000K Công VA nghi p 15(22)/0, 4KV B nh vi n Ph s n T Dũ 3 Xây d ng Công Qu n 2004 15.382 715 2.250 28.617 3.017 3.617 Q s h th ng ty Phát 12 - 156/S i nn i tri n 2005 CN- khu trong Công CN2 Công viên viên ngày Ph n Ph n 02-07- m m m m 2003, Quang Quang và Q
  4. Trung Trung s (giai o n 256/Q 2) - SCN- QL N ngày 15-11- 2004 c aS Công nghi p B Công 7 10.555 6.588 3.050 20.267 550 13.53 trình kh i 4 công m i 1 Xây d ng Công Qu n 2005 764 3.524 2.240 7.756 0 5.000 CV s m ih ty Phát 9 3881/ th ng tri n UBND i n trung Khu -TH h th Công ngày ng m và ngh 20-06- tr m bi n cao 2005 th Khu c a tái b trí UBND dân cư TP; phư ng Q Hi p Phú duy t và Tăng DT s Nhơn Phú 586/Q A - CNC ngày 29-12- 2004 c a Ban Qu n lý Khu Công ngh cao 2 Xây d ng B nh Qu n 2005 324 1.590 560 5.616 100 4.000 Q s m i tr m vi n 5 91/Q bi n th , An -SCN- ngu n Bình QL N phát i n ngày d phòng, 06-05- c it oh 2005 th ng c aS
  5. i nh CN th các khoa và chi u sáng B nh vi n An Bình 3 Xây d ng Công Qu n 2005 5.806 0 0 5.011 100 3.000 Q s m i lư i ty 2 105/Q trung th Qu n - Khu công lý và SCN nghi p Phát ngày Cát Lái II tri n 30-05- (giai o n Nhà 2005 2) qu n 2 c aS Công nghi p 4 Xây d ng Trung Huy 2005 20 1.474 250 1.884 350 1.534 Q s m i tr m tâm Y n 164/Q bi n th t Bình - 250 KVA huy n Chán SCN và lư i h Bình h ngày th Trung Chánh 22-07- tâm Y t 2005 huy n c aS Bình Công Chánh nghi p 5 C i t o h B nh Qu n 2005 0 0 0 15.433 230 5.000 Q s th ng vi n 1 167/Q i n B nh Nhi - vi n Nhi ng 2 SCN ng 2 ngày 25-07- 2005 c aS Công nghi p 6 C i t o h B nh Qu n 2005 550 13.000 4.500 18.666 110 6.000 Q s th ng vi n 3 132/Q i n B nh Nhi - vi n Nhi ng 1 KH T ng 1 ngày 03-03- 2005 c aS KH T ( ang
  6. trình duy t TK- TDT t iS CN ngày 10-06- 2005) 7 Xây d ng Ban Huy 2005 3.091 3.079 1.200 2.381 50 1.200 Q s m i Qu n n Nhà 138/Q ư ng lý D Bè - dây trung án Khu KH T h th và v c ngày tr m bi n u tư 29-3- th p 4 Xây 2004 xã Hi p d ng c aS Phư c huy n KH T huy n Nhà Bè ( ang Nhà Bè trình (209 ha duy t nuôi tôm) TK- TDT t iS CN ngày 03-06- 2005) C Công 1 100 500 1.000 15.41 0 100 trình 2 chuNn b u tư 1 Xây d ng B nh Qu n 2005 100 500 1.000 15.41 0 100 CV s và c i t o vi n 10 2 228/N lư i i n Nguy n TP-HC B nh vi n Tri ngày Nguy n Phương 16-06- Tri 2005 Phương c a B nh vi n Nguy n Tri Phươn g
  7. Lưu ý: Sau khi lư i i n i vào v n hành, ch u tư có trách nhi m bàn giao tài s n lư i i n trư c i n k cho Công ty i n l c Thành ph qu n lý và trích kh u hao n p cho ngân sách Thành ph theo qui nh hi n hành Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản