Quyết định số 148-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
1
download

Quyết định số 148-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 148-CT về việc thống nhất quản lý phát hành xổ số kiến thiết do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 148-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 148-CT Hà N i, ngày 21 tháng 5 năm 1982 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 148-CT NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 1982 V VI C TH NG NH T QU N LÝ PHÁT HÀNH X S KI N THI T Vi c phát hành x s dư i ch xã h i ch nghĩa là m t hình th c ng viên nh ng óng góp nh c a nhân dân thành ngu n v n l n nh m xây d ng các công trình phúc l i công c ng như b nh vi n, trư ng h c, nhà văn hoá, công trình th d c th thao... Nhi u t nh, thành ph ã phát hành x s ki n thi t, vi c phát hành x s ư c nhân dân tham gia r ng rãi và ã góp ph n tăng thu cho tài chính. Tuy nhiên vì thi u s qu n lý th ng nh t và ch o thi u ch t ch cho nên ã x y ra tình tr ng s d ng tuỳ ti n kho n thu x s , tham ô, m t s ph n t x u l i d ng gây tâm lý c b c. phát huy tác d ng tích c c và ngăn ng a tiêu c c trong vi c phát hành x s , H i ng B trư ng quy t nh: 1. Công tác phát hành x s ph i ư c k ho ch hoá. Kho n thu v x s ph i ph n nh y vào k ho ch thu c a ngân sách a phương và ph i cân i vào k ho ch chi c a ngân sách a phương nh m xây d ng các công trình phúc l i công c ng. N u còn dư, ngân sách Nhà nư c ư c huy ng cân i cho các nhu c u chi khác ã ư c ghi trong ngân sách a phương. 2. B Tài chính có nhi m v t ch c in, phát hành t t c các lo i vé x s , bao g m lo i vé chung cho c nư c và lo i vé riêng cho t ng a phương. Ngoài B Tài chính ra, không m t cơ quan nào ư c in và phát hành vé x s . 3. Giá vé và quy ch v gi i thư ng do B Tài chính quy nh c th theo t ng th i gian. 4. S ti n bán vé x s ph i n p vào ngân sách Nhà nư c ít nh t 50%. Chi phí cho b máy qu n lý, in vé, tuyên truy n c ng, tr hoa h ng cho ngư i i lý bán vé... t i a không quá 10% ti n bán vé. 5. Quay thư ng nhi u nh t là 1 kỳ trong m t tu n. 6. U ban K ho ch Nhà nư c, B Văn hoá có nhi m v m b o cung c p gi y in vé x s theo k ho ch phát hành c a B Tài chính.
  2. 7. B Tài chính có nhi m v t ch c th c hi n và ki m tra vi c thi hành Quy t nh này. 8. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 1 tháng 7 năm 1982. T t c các văn b n ã ban hành trư c ây v x s ki n thi t u bãi b . T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản