Quyết định số 1482/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
16
lượt xem
3
download

Quyết định số 1482/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1482/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1482/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1482/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (Tờ trình số 3915/TTr-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1403/TTr-BTĐKT ngày 24 tháng 10 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 04 cá nhân thuộc tỉnh Hà Tây (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT.THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh Hà Tây; - Ban Thi đua - Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b) Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1482/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Trường Trung học cơ sở Trần Phú, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây; 2. Trường Tiểu học Song Phượng, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây; 3. Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây; 4. Trường Tiểu học Phú Minh, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây, Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2004-2005 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 5. Bà Nguyễn Thị Đoan, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tây; 6. Bà Quách Thị Mai Dung, Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tây; 7. Ông Trần Ngọc Năm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hà Tây; Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 8. Bà Vũ Thị Oanh, Xã đội trưởng, Phó trưởng ban Ban Lao động-Thương binh và Xã hội xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây. Đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản