Quyết Định Số: 1483/QĐ-BTP

Chia sẻ: Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
3
download

Quyết Định Số: 1483/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2010 Số: 1483/QĐ-BTP QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ NGÀNH TƯ PHÁP BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 1483/QĐ-BTP

  1. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1483/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ NGÀNH TƯ PHÁP BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Căn cứ Hướng dẫn số 156/HD-UBQG ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Uỷ ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam hướng dẫn tổ chức hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp, thành phần gồm các ông, bà có tên sau đây: 1- Bà Nguyễn Thuý Hiền, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Trưởng Ban; 2- Ông Trần Văn Quảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Phó Trưởng Ban; 3- Ông Nguyễn Duy Lãm, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Uỷ viên; 4- Ông Nguyễn Đình Tạp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính - Uỷ viên; 5- Bà Đỗ Hoàng Yến, Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp - Uỷ viên; 6- Ông Lê Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện khoa học Pháp lý - Uỷ viên; 7- Ông Lê Thành Long, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Uỷ viên;
  2. 8- Ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự - Uỷ viên; 9- Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Con nuôi, Tổ trưởng Tổ nữ công cơ quan Bộ Tư pháp - Uỷ viên; 10- Ông Đàm Văn Tuấn, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp - Uỷ viên; 11- Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội. Điều 2. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp, với các nhiệm vụ cụ thể sau đây: 1- Chủ trì soạn thảo các Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt và phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện các Kế hoạch đó sau khi được Bộ trưởng phê duyệt; 2- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp, các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ và lồng ghép hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; 3- Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ và bình đẳng giới; 4- Tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen thưởng đối với các cá nhân và đơn vị trong Ngành có thành tích trong hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; 5- Thực hiện chế độ báo cáo với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp. Điều 3. Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp gồm có: 1- Bà Bùi Thị Huyền Linh, Phó trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ - Tổ trưởng; 2- Ông Trần Hoàng Hưng, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ - Tổ viên;
  3. 3- Bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ phổ biến pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Tổ viên; 4- Bà Lê Thị Thiều Hoa, Phó trưởng ban Ban nghiên cứu pháp luật Hành chính - Nhà nước, Viện Khoa học Pháp lý - Tổ viên. 5- Bà Trần Thị Hải, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ - Tổ viên; 6- Bà Nguyễn Hương Ly, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ - Tổ viên; 7- Bà Mai Thị Phương Hoa, chuyên viên Tổng cục Thi hành án dân sự - Tổ viên; 8- Bà Trần Thị Diệu Thuý, chuyên viên Vụ Kế hoạch - Tài chính - Tổ viên. Điều 4. Tổ Thư ký thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1830/QĐ- BTP ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tư pháp và Quyết định số 2103/QĐ-BTP ngày 05/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thay đổi nhân sự Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Tư pháp. Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông, bà có tên tại Điều 1 và Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 6; - Lưu: VT, TCCB, HSCC. Hà Hùng Cường
Đồng bộ tài khoản