Quyết định số 1489/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 1489/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1489/QĐ-BNV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Tổ chức – Biên chế do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1489/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1489/Q -BNV Hà N i, ngày 01 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ T CH C C A V T CH C – BIÊN CH B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Xét ngh c a V trư ng V T ch c – Biên ch và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng V T ch c – Biên ch là t ch c c a B N i v , có ch c năng tham mưu giúp B trư ng th c hi n qu n lý nhà nư c v t ch c b máy hành chính, s nghi p nhà nư c và biên ch hành chính, s nghi p c a các cơ quan hành chính, s nghi p nhà nư c. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v t ch c b máy và biên ch hành chính, s nghi p nhà nư c theo phân công c a B trư ng, bao g m: a) D th o Lu t, Ngh nh, Quy t nh B trư ng trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ; b) D th o Thông tư v t ch c b máy và biên ch B trư ng ban hành và các d th o Thông tư liên t ch c a B N i v v i các B , cơ quan ngang B v t ch c b máy và biên ch theo ngành, lĩnh v c. 2. Xây d ng k ho ch năm năm, hàng năm v t ch c b máy và biên ch hành chính, s nghi p nhà nư c theo ch o c a B trư ng; giúp B trư ng ch o th c hi n k ho ch sau khi ư c phê duy t. 3. Xây d ng các án v : cơ c u t ch c c a Chính ph theo nhi m kỳ Qu c h i; thành l p m i, sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; phân công, phân c p qu n lý t ch c b máy hành chính s nghi p nhà nư c; cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c và biên ch i v i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p nhà nư c; phân lo i, x p h ng các t ch c hành chính, s nghi p nhà nư c; 4. Ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong vi c xây d ng án phân công, phân c p qu n lý ngành, lĩnh v c và các án v t ch c b máy và biên ch theo phân công c a B trư ng. 5. Trình B trư ng ý ki n thNm nh: a) D th o Ngh nh c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ;
  2. Giúp B trư ng rà soát l i l n cu i các d th o Ngh nh c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trư c khi Th tư ng Chính ph ký, ban hành. b) D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a t ng c c và t ch c tương ương thu c B , cơ quan ngang B ; c) án v thành l p, sáp nh p, gi i th , t ch c l i t ch c hành chính, t ch c s nghi p nhà nư c v các t ch c tư v n, ph i h p liên ngành do B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân c p t nh trình Th tư ng Chính ph . 6. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n tiêu chí chung v phân lo i, x p h ng các t ch c hành chính, s nghi p nhà nư c i v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân c p t nh. 7. Giúp B trư ng ph i h p v i các B qu n lý ngành ban hành quy nh hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân các c p. 8. Trình B trư ng B trư ng trình Th tư ng Chính ph v biên ch hành chính s nghi p công l p hàng năm c a các B , ngành Trung ương và a phương. 9. Trình B trư ng quy t nh: a) X p h ng theo thNm quy n i v i các t ch c hành chính, s nghi p nhà nư c do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân c p t nh ngh ; b) Giao biên ch hành chính, biên ch làm vi c nư c ngoài c a t ch c thu c các B , cơ quan ngang B và biên ch hành chính thu c y ban nhân dân c p t nh sau khi Th tư ng Chính ph phê duy t t ng biên ch hành chính nhà nư c hàng năm; c) Giao biên ch công ch c trong b máy lãnh o, qu n lý ơn v s nghi p công l p c a các B , ngành Trung ương và a phương. d) B sung biên ch hành chính cho các B , cơ quan ngang B và y ban nhân dân c p t nh trong t ng biên ch d phòng sau khi Th tư ng Chính ph phê duy t; e) Giao biên ch làm vi c nư c ngoài cho t ch c c a cơ quan thu c Chính ph và biên ch các t ch c h i có s d ng biên ch nhà nư c sau khi Th tư ng Chính ph phê duy t. 10. Giúp B trư ng thNm nh các nh m c biên ch s nghi p c a ngành, lĩnh v c các B , cơ quan ngang B qu n lý ngành, lĩnh v c ban hành. 11. Giúp B trư ng t ng h p và báo cáo Chính ph , Th tư ng Chính ph v biên ch hành chính, s nghi p nhà nư c c a các cơ quan hành chính, s nghi p trong c nư c. 12. Giúp B trư ng thNm tra i tư ng tinh gi n biên ch c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân c p t nh. 13. Hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v i v i công tác t ch c b máy và biên ch c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân; ki n ngh v i B trư ng vi c x lý các vi ph m v t ch c b máy và biên ch theo quy nh c a pháp lu t. 14. Ch trì ho c ph i h p v i các t ch c liên quan th c hi n các chương trình c i cách hành chính v t ch c b máy và biên ch nhà nư c theo phân công c a B trư ng.
  3. 15. D th o văn b n tham gia ý ki n c a B i v i các án thành l p, s p x p, chuy n i mô hình t ch c các doanh nghi p nhà nư c khi có yêu c u c a B , cơ quan ngang B . 16. Ch trì ho c tham gia nghiên c u khoa h c và tham gia b i dư ng nghi p v chuyên môn v lĩnh v c t ch c b máy, biên ch nhà nư c; t ch c các h i ngh , h i th o trong nư c và qu c t v lĩnh v c t ch c b máy và biên ch nhà nư c theo s ch o c a B trư ng. 17. Giúp B trư ng t ch c sơ k t, t ng k t vi c th c hi n các nhi m v t ch c b máy và biên ch hành chính s nghi p nhà nư c. 18. Th c hi n công tác t ng h p, th ng kê v t ch c và biên ch c a các cơ quan hành chính, s nghi p nhà nư c; cung c p thông tin và ph i h p v i Trung tâm thông tin c a B xây d ng cơ s d li u thông tin v t ch c b máy và biên ch . 19. Ch trì ho c ph i h p gi i quy t các ki n ngh , khi u n i liên quan n công tác t ch c b máy và biên ch theo phân c p c a B và quy nh c a pháp lu t. 20. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 3. T ch c và ch làm vi c 1. Lãnh oV : V có V trư ng và m t s Phó V trư ng, V trư ng, các Phó V trư ng do B trư ng b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo quy nh c a pháp lu t. a) V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng v t ch c th c hi n các nhi m v ư c quy nh t i i u 2 và có các nhi m v , quy n h n c th sau: - T ch c, ch o th c hi n nhi m v c a V và ch u trách nhi m trư c B trư ng v m i m t công tác c a V ; - Phân công nhi m v , theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n nhi m v c a các Phó V trư ng, Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng và công ch c trong V ; - Quy nh ch c năng, nhi m v và quy ch làm vi c c th c a V ; - Ký th a l nh B trư ng v tr l i, gi i áp, hư ng d n chuyên môn nghi p v , yêu c u cung c p thông tin và các v n khác theo y quy n c a B trư ng v t ch c b máy và biên ch nhà nư c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B N i v ; - Ph i h p v i các t ch c trong B , các cơ quan liên quan trong vi c gi i quy t nh ng v n thu c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a V ; - Th c hi n công tác thông tin cho công ch c trong V theo Quy ch làm vi c c a B ; - Quy t nh các n i dung báo cáo sơ k t, t ng k t, ki n ngh v i B trư ng các ch trương gi i pháp trong vi c th c hi n các nhi m v c a V ; - T ch c th c hi n các Quy ch c a B ; qu n lý công ch c và tài s n ư c giao theo phân c p c a B trư ng. b) Phó V trư ng th c hi n nhi m v chuyên môn và giúp V trư ng ph trách v m t ho c m t s m t công tác theo phân công c a V trư ng; ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công.
  4. Khi V trư ng v ng m t, m t Phó V trư ng ư c V trư ng y nhi m qu n lý, i u hành ho t ng c a V theo quy nh. 2. T ch c c a V T ch c c a V g m: + Phòng Qu n lý t ch c b máy; + Phòng Qu n lý biên ch . Phòng có Trư ng phòng, m t s Phó trư ng phòng và các công ch c. Trư ng phòng, Phó trư ng phòng do B trư ng b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo quy nh c a pháp lu t. V trư ng phân công nhi m v cho Trư ng phòng, Trư ng phòng ch u trách nhi m trư c V trư ng v toàn b ho t ng c a phòng và vi c th c hi n nhi m v do V trư ng giao. Trư ng phòng phân công công tác cho Phó Trư ng phòng và chuyên viên; Phó trư ng phòng và chuyên viên ch u trách nhi m v vi c th c hi n nhi m v trư c Trư ng phòng và V trư ng. 3. Ch làm vi c c a V và Phòng a) V và Phòng làm vi c theo ch chuyên viên k t h p v i ch th trư ng; trong trư ng h p lãnh o B làm vi c tr c ti p v i Phó V trư ng, Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng, chuyên viên thì Phó V trư ng, Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng, chuyên viên có trách nhi m thi hành ý ki n c a lãnh o B và sau ó báo cáo v i V trư ng. b) V qu n lý v chuyên môn và hành chính thông qua nhi m v công tác ư c phân công i v i t ng chuyên viên trong V ; chuyên viên ư c làm vi c tr c ti p v i lãnh o V trong x lý công vi c chuyên môn; b o m s qu n lý c a phòng theo quy nh. c) Phòng qu n lý tr c ti p v chuyên môn và hành chính i v i các chuyên viên trong phòng; Trư ng phòng có ý ki n i v i các văn b n so n th o trư c khi chuyên viên trình V trư ng. i u 4. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 50/2003/Q -BNV, ngày 18/8/2003 c a B trư ng B N i v v quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a V T ch c – Biên ch . 2. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c – Biên ch , V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c, tr c thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng, các Th trư ng; - Lưu VT, TCCB, TCBC. Tr n Văn Tu n
Đồng bộ tài khoản