Quyết định số 149/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
61
lượt xem
3
download

Quyết định số 149/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 149/2003/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tài vụ quản trị do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 149/2003/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 149/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 12 tháng 9 năm 2003 QUY T NH C A B TÀI CHÍNH S 149/2003/Q -BTC NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2003 QUY NH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V TÀI V QU N TR B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Tài chính; Căn c Công văn s 1912/BNV-TCBC ngày 15/8/2003 c a B N i v v vi c tho thu n l p phòng t i m t s ơn v c a B Tài chính; Xét ngh c a V trư ng V Tài v qu n tr , V trư ng V T ch c cán b , QUY T NH: i u 1. V Tài v qu n tr là ơn v thu c b máy qu n lý nhà nư c c a B Tài chính, có ch c năng giúp B trư ng B Tài chính qu n lý tài chính, tài s n nhà nư c, u tư phát tri n và xây d ng cơ b n c a B Tài chính; công tác tài v , qu n tr cơ quan B . i u 2. V Tài v qu n tr có các nhi m v : 1. Ch trì, ph i h p v i các ơn v , t ch c thu c B Xây d ng quy ch qu n lý tài chính, tiêu chu n, nh m c chi tiêu tài chính; tiêu chu n, nh m c trang b và s d ng tài s n nhà nư c, trình B ban hành theo quy nh c a pháp lu t. T ch c th c hi n và hư ng d n, ki m tra các ơn v , t ch c thu c B th c hi n các quy nh c a Nhà nư c và c a B v qu n lý tài chính, tài s n nhà nư c, qu n lý kinh phí hành chính s nghi p, qu n lý u tư và xây d ng. 2. V công tác qu n lý tài chính: a. Hư ng d n các ơn v , t ch c thu c B qu n lý tài chính, l p d toán thu, chi ngân sách hàng năm theo quy nh c a pháp lu t. Ph i h p v i các ơn v , t ch c thu c B Xây d ng d toán
  2. thu, chi ngân sách nh kỳ theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và B Tài chính; t ng h p, trình c p có th m quy n quy t nh d toán thu, chi ngân sách hàng năm c a B Tài chính. b. Trình B trư ng quy t nh vi c phân b và giao d toán thu, chi ngân sách c a B Tài chính ư c giao hàng năm cho các ơn v , t ch c thu c B theo quy nh c a pháp lu t; i u ch nh t ng m c d toán thu, chi ngân sách năm có liên quan n th c hi n nhi m v tr ng tâm c a B ; th c hi n giao và công khai d toán thu, chi ngân sách theo quy nh c a pháp lu t. c. Ki m tra, giám sát vi c phân b và giao d toán thu, chi ngân sách hàng năm c a các ơn v d toán c p 2 cho ơn v d toán c p 3. d. Th m nh, trình B trư ng phê duy t k ho ch s d ng các ngu n tài chính t p trung hàng năm c a các t ch c thu c B . e. Th m nh, trình B trư ng phê duy t chương trình, k ho ch s d ng các ngu n v n c a Nhà nư c, k c các d án h p tác, vi n tr (ph n kinh phí i ng do Vi t Nam chi) do các ơn v , t ch c thu c B th c hi n. f. C p kinh phí cho các ơn v , t ch c thu c B ; các d án, án do B Tài chính qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. g. Hư ng d n, ki m tra công tác tài v , k toán; vi c s d ng các ngu n v n c a Nhà nư c; kinh phí c a các ơn v , t ch c thu c B (không bao g m kho n vi n tr c a các nư c, các t ch c phi Chính ph ã ư c quy nh riêng trong Hi p nh, Biên b n ghi nh ký k t v i B Tài chính) theo quy nh c a pháp lu t. h. T ch c công tác quy t toán kinh phí hành chính s nghi p và các ngu n tài chính khác c a B Tài chính trình B trư ng phê duy t. 3. V công tác qu n lý u tư phát tri n và xây d ng cơ b n: a. Giúp B qu n lý th ng nh t công tác u tư phát tri n và xây d ng cơ b n c a B Tài chính theo quy nh c a pháp lu t. b. Hư ng d n các ơn v , t ch c thu c B l p quy ho ch, k ho ch u tư phát tri n và xây d ng cơ b n ng n h n và dài h n; t ng h p, trình B trư ng quy t nh quy ho ch, k ho ch u tư phát tri n và xây d ng cơ b n c a B . c. Trình B trư ng phê duy t k ho ch các ngu n v n u tư phát tri n và xây d ng cơ b n theo danh m c d án, công trình c a các ơn v , t ch c thu c B . d. Ki m tra, báo cáo B tình hình qu n lý, s d ng v n u tư c a các ch d án theo quy nh c a pháp lu t.
  3. e. Th m tra h sơ d án, thi t k ; d toán, t ng d toán; k ho ch và k t qu u th u, quy t toán các d án do B tr c ti p qu n lý và các d án c a các t ch c thu c B chưa ư c phân c p, trình B trư ng quy t nh. 4. V công tác qu n lý tài s n nhà nư c: a. T ch c qu n lý tài s n c a Nhà nư c giao cho B Tài chính. b. Th m nh, trình B trư ng phê duy t k ho ch mua m i, thay thu và s a ch a l n tài s n, phương ti n, trang thi t b ph c v ho t ng c a các ơn v , t ch c thu c B . c. Trình B trư ng phê duy t phương án i u chuy n tài s n gi a các ơn v thu c B và t ch c th c hi n. d. T ch c th ng kê, t ng h p tài s n c a Nhà nư c giao cho B Tài chính qu n lý, s d ng. 5. V công tác qu n lý tài v , qu n tr cơ quan B : a. L p d toán thu, chi ngân sách hàng năm, t ch c th c hi n d toán, quy t toán thu, chi ngân sách cơ quan B theo quy nh c a pháp lu t. b. Qu n lý và s d ng an toàn và có hi u qu tài s n và phương ti n hi n có; t ch c ph c v nơi làm vi c, công tác y t . c. Th c hi n công tác thư ng tr c b o v , m b o tr t t an toàn công s theo quy nh c a pháp lu t. d. T ch c th c hi n công tác c i t o duy tu, b o dư ng tài s n c a cơ quan theo k ho ch ư c duy t. 6. Phân tích, ánh giá hi u qu chi ngân sách cho ho t ng c a B ; i u 3. V trư ng V Tài v qu n tr có quy n: 1. Yêu c u các t ch c, ơn v có liên quan cung c p thông tin, tài li u, h sơ c n thi t ph c v công vi c ư c giao. 2. Yêu c u các ơn v có liên quan t m ng ng ho c ình ch c p v n và kinh phí ng th i báo cáo B trư ng quy t nh i v i các ơn v không ch p hành quy nh v l p, ch p hành và quy t toán ngân sách theo quy nh c a pháp lu t, xu t toán thu h i n p ngân sách nhà nư c s ti n ã chi sai chính sách, ch . 3. ình ch thi công, yêu c u các ơn v có liên quan ình ch c p v n u tư i v i các công trình có sai ph m các quy nh v qu n lý u tư và xây d ng.
  4. 4. Ký các ch ng t c p kinh phí theo d toán ư c duy t; thông báo k ho ch v n u tư và xây d ng ã ư c phê duy t; thông báo phê duy t quy t toán cho các ơn v thu c B . 5. Ký quy t nh giao d toán và quy t toán ngân sách, phê duy t d án u tư, thi t k , d toán, k ho ch và k t qu u th u, quy t toán các công trình u tư và xây d ng; các quy t nh mua m i và i u chuy n tài s n theo u quy n c a B trư ng B Tài chính. 6. Ký các văn b n hư ng d n, gi i thích, tr l i nghi p v c th v các lĩnh v c qu n lý thu c trách nhi m c a V . 7. Ký các h p ng lao ng, d ch v ph c v cơ quan theo quy nh. i u 4. V Tài v qu n tr có V trư ng và m t s Phó V trư ng. V trư ng V Tài v qu n tr có trách nhi m qu n lý toàn di n cán b , công ch c c a V theo quy nh c a B ; t ch c h c t p và b i dư ng nâng cao trình cho công ch c; ch u trách nhi m trư c B trư ng B Tài chính v toàn b ho t ng c a V . Phó V trư ng ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công. V Tài v qu n tr có các phòng: 1. Phòng K ho ch tài chính 2. Phòng Qu n lý u tư và xây d ng 3. Phòng Tài v - K toán 4. Phòng Qu n tr 5. Phòng B o v Nhi m v c th c a t ng phòng do V trư ng V Tài v qu n tr quy nh. V Tài v qu n tr t ch c làm vi c theo ch chuyên viên k t h p v i t ch c phòng. i v i nh ng công vi c th c hi n theo ch chuyên viên, V trư ng có trách nhi m t ch c công vi c, phân công nhi m v cho t ng công ch c phù h p v i ch c danh tiêu chu n, năng l c và chuyên môn ư c ào t o hoàn thành nhi m v ư c giao. Biên ch c a V Tài v qu n tr do B trư ng B Tài chính quy nh. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 842 TC/Q - TCCB ngày 4/9/1996 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành i u l t ch c và ho t ng c aV .
  5. V trư ng V Tài v qu n tr , V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng B Tài chính và Th trư ng các ơn v , t ch c thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Sinh Hùng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản