Quyết định số 149/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 149/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 149/2003/QĐ-UB về việc thành lập Hội Dược học Thành phố Hà Nội do ỦY ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 149/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 149/2003/Q -UB Hà N i, ngày 07 tháng 11 năm 2003 QUY T NH C A UBND THÀNH PH “V VI C THÀNH L P H I DƯ C H C THÀNH PH HÀ N I” U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Quy t nh s 1996/Q -UB ngày 04/10/1991 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành quy nh v qu n lý t ch c và ho t ng c a H i qu n chúng trên a bàn Thành ph Hà N i; Căn c Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30/07/2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i; Xét ơn xin thành l p H i c a Trư ng Ban V n ng H i Dư c h c Thành ph Hà N i và ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph Hà N i, Giám c S Y t Hà N i, QUY T NH i u 1: Cho phép thành l p H i Dư c h c Thành ph Hà N i Tr s c a H i t t i Thành ph Hà N i. i u 2: H i Dư c h c Thành ph Hà N i là m t t ch c xã h i ngh nghi p, ho t ng trên cơ s t nguy n, t trang tr i v kinh phí ho t ng, ch u s ch o và qu n lý Nhà nư c c a S Y t Thành ph Hà N i và các S , Ban, Ngành có liên quan. H i Dư c h c Thành ph Hà N i t ch c h at ng úng lu t pháp c a Nhà nư c, các qui nh c a Thành ph Hà N i và i u l c a H i Dư c h c Vi t Nam. H i Dư c h c Thành ph Hà N i có tư cách pháp nhân, ư c m tài kho n t i Kho B c Nhà nư c (k c tài kho n ngo i t ) và ư c s d ng con d u riêng theo qui nh c a Nhà nư c. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , Giám c S Y t Thành ph Hà N i, Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan, Trư ng Ban V n ng H i Dư c h c Thành ph Hà N i thi hành quy t nh này./. T.M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ
  2. N I K/T. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản