Quyết định số 149/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 149/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 149/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt phương án giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái bố trí dân cư trong khu vực còn lại của khu quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Nam thành phố trên địa bàn quận 7, 8, huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 149/2003/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 149/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2003 QUY T NNH C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN GIÁ B I THƯ NG, H TR THI T H I, TÁI B TRÍ DÂN CƯ TRONG KHU V C CÒN L I C A KHU QUY HO CH XÂY D NG KHU Ô THN M I NAM THÀNH PH TRÊN NA BÀN QU N 7, 8, HUY N BÌNH CHÁNH. CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph quy nh khung giá các lo i t ; Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph v vi c n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích an ninh qu c phòng, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và Thông tư s 145/1998/TT-BTC ngày 04/11/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 22/1998/N -CP c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11/02/2000 c a Chính ph v vi c thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ; Căn c Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph quy nh v thu ti n s d ng t và Thông tư s 115/2000/TT-BTC ngày 11/02/2000 c a B Tài chính v vi c hư ng d n thi hành Ngh nh s 38/2000/N -CP c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 749/TTg ngày 08/12/1994 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t quy ho ch chung khu ô th m i Bình Chánh - Nhà Bè (Nam thành ph H Chí Minh) ; Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 và các văn b n i u ch nh b sung có liên quan c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành b ng giá các lo i t trên a bàn thành ph ; Căn c Quy t nh s 5184/Q -UB-KT ngày 09/11/1996, s 5675/Q -UB-KT ngày 24/10/1998 và s 15/2001/Q -UB ngày 23/02/2001 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành b ng giá chu n t i thi u tr giá nhà tính l phí trư c b nhà trên a bàn thành ph H Chí Minh và các văn b n i u ch nh b sung có liên quan ; Căn c k t lu n cu c h p Thư ng tr c Thành y, Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph v vi c gi i quy t nh ng t n t i c a khu Nam thành ph (Thông báo s 68/TB-VP- T ngày 21 tháng 6 năm 2000) ; Căn c Quy t nh s 6511/Q -UB- B ngày 26/9/2000 c a y ban nhân dân thành ph v vi c phê duy t phương án s 01/PAGT B.BQL ngày 07/7/2000 c a Ban Qu n lý khu Nam v giá n bù, tr c p thi t h i và tái b trí dân cư trên khu v c t còn l i c a khu quy ho ch xây d ng khu ô th m i Nam thành ph trên a bàn các qu n 7, 8 và huy n Bình Chánh ; Căn c Quy t nh s 31/2003/Q -UB ngày 10/3/2003 c a y ban nhân dân thành
 2. ph ban hành quy nh t m th i v trình t , th t c t ch c th c hi n b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng trên a bàn thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Liên cơ quan Ban Qu n lý khu Nam, S Tài chánh - V t giá, y ban nhân dân qu n 7, 8 và huy n Bình Chánh t i T trình s 180/TT.LS.BQLKN-STCVG ngày 15/4/2003, Phương án s 02/PAGBT-BQL ngày 02/7/2003 và T trình s 354/TT-BQl ngày 07/7/2003 v vi c i u ch nh b sung quy nh b i thư ng, h tr thi t h i, tái b trí dân cư trong khu v c còn l i c a khu quy ho ch ô th m i Nam thành ph trên a bàn qu n 7, 8, huy n Bình Chánh ; QUY T NNH i u . Nay phê duy t phương án giá b i thư ng, h tr thi t h i và tái b trí dân cư trong khu v c còn l i c a khu quy ho ch xây d ng khu ô th m i Nam thành ph và 2 khu tái nh cư (Phong Phú và An Phú Tây) trên a bàn qu n 7, 8, huy n Bình Chánh (Phương án giá s 02/PAG B-BQL ngày 02 tháng 7 năm 2003 do Ban Qu n lý khu Nam l p ã ư c y ban nhân dân qu n 7, 8, huy n Bình Chánh và S Tài chánh - V t giá thành ph th ng nh t ngày 4/7/2003). i u 2. Giao y ban nhân dân qu n 7, qu n 8, huy n Bình Chánh ph i h p v i Ban Qu n lý khu Nam thành l p H i ng b i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng c a các d án trên t ng a bàn qu n, huy n do Ch t ch ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n làm Ch t ch H i ng, i di n Ban Qu n lý khu Nam làm Phó Ch t ch H i ng và các thành viên khác c a H i ng theo quy nh t i i u 32 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph khi có quy t nh thu h i, giao t c a c p có thNm quy n ho c theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph . Căn c phương án giá b i thư ng, h tr thi t h i và tái b trí dân cư ư c phê duy t t i quy t nh này Ban Qu n lý khu Nam hư ng d n các ch u tư và ph i h p H i ng b i thư ng thi t h i c a d án l p phương án b i thư ng, h tr thi t h i và tái b trí dân cư cho t ng d án, báo cáo thNm nh và trình duy t theo trình t quy nh t i i u 34 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP c a Chính ph và theo Quy t nh s 31/2003/Q -UB ngày 10/3/2003 c a y ban nhân dân thành ph . Kinh phí ho t ng c a H i ng b i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng c a d án ư c trích t kinh phí n bù c a d án do ch u tư chi tr và ư c thNm nh, thanh quy t toán theo quy nh hi n hành. H i ng b i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng c a d án ư c s d ng con d u c a y ban nhân dân qu n, huy n giao d ch. i u 3. Quy t nh này thay th Quy t nh s 6511/Q -UB- B ngày 26/9/2000 c a y ban nhân dân thành ph , nh ng d án ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t phương án b i thư ng và ang b i thư ng d dang thì ti p t c b i thư ng theo phương án ã ư c phê duy t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban Qu n lý khu Nam, Giám c các S K ho ch và u tư thành ph , S Giao
 3. thông Công chánh thành ph , S Tài chánh- V t giá thành ph , S Tài nguyên và Môi trư ng thành ph , S Quy ho ch Ki n trúc, S Xây d ng, Công An thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 7, 8, huy n Bình Chánh, Th trư ng các cơ quan, ơn v , các t ch c khác, các h gia ình và cá nhân có liên quan trong khu v c quy ho ch xây d ng khu ô th m i Nam thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n: TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 4 KT. CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND/TP PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C - TT.UB : CT, các PCT - VPH -UB : CVP, các PVP - Các T NCTH - Lưu ( B-C) Nguy n Thi n Nhân PHƯƠNG ÁN GIÁ B I THƯ NG, H TR THI T H I VÀ TÁI B TRÍ DÂN CƯ CÁC D ÁN U TƯ TRONG KHU V C T CÒN L I C A KHU QUY HO CH XÂY D NG KHU Ô THN M I NAM THÀNH PH TRÊN NA BÀN QU N 7, QU N 8 VÀ HUY N BÌNH CHÁNH. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 149/2003/Q -UB ngày 20/8/2003 c a y ban nhân dân thành ph ). Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph v vi c n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích an ninh qu c phòng, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và Thông tư s 145/1998/TT-BTC ngày 04/11/1998, công văn s 4448/TC-QLCS ngày 04/9/1999 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 22/1998/N -CP c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11/02/2000 c a Chính ph v vi c thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ; Căn c Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph quy nh v thu ti n s d ng t Căn c Quy t nh s 749/TTg ngày 08/12/1994 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t quy ho ch chung khu ô th m i Bình Chánh- Nhà Bè (Nam thành ph H Chí minh) ; Căn c Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành b ng giá các lo i t trên a bàn thành ph ; Căn c Quy t nh s 5184/Q -UB-KT ngày 09/11/1996, s 5675/Q -UB-KT ngày 24/10/1998 và s 15/2001/Q -UB ngày 23/02/2001 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành b ng giá chu n t i thi u tr giá nhà tính l phí trư c b nhà trên a bàn thành ph H Chí Minh và các văn b n i u ch nh b sung có liên quan ; Căn c Ch th s 52/CT-UB ngày 10/11/1992 c a y ban nhân dân thành ph v vi c chu n b m t b ng xây d ng tuy n ư ng B c Nhà Bè - Nam Bình Chánh ; Căn c Ch th s 07/1998/CT-UB-NC ngày 11/3/1998 c a y ban nhân dân thành ph v vi c i u ch nh m c 2 trong Ch th s 52/CT-UB ngày 10/11/1992 c a y ban nhân dân thành ph ;
 4. Căn c Quy t nh s 6511/Q -UB- B ngày 26/9/2000 c a y ban nhân dân thành ph v vi c phê duy t Phương án giá s 01/PAG B.BQL ngày 07/7/2000 c a Ban Qu n lý khu Nam v giá n bù, tr c p thi t h i và tái b trí dân cư trên khu v c t còn l i c a khu quy ho ch xây d ng khu ô th m i Nam thành ph trên a bàn các qu n 7, 8 và huy n Bình Chánh ; Căn c Ch th s 08/2002/CT-UB ngày 22/4/2002 và Ch th s 18/2002/CT-UB ngày 22/8/2002 c a y ban nhân dân thành ph v ch n ch nh và tăng cư ng qu n lý nhà nư c v nhà, t trên a bàn thành ph H Chí Minh ; Nay Ban Qu n lý khu Nam l p và trình phương án giá b i thư ng, h tr thi t h i và tái nh cư các d án u tư trên ph n t còn l i c a khu quy ho ch xây d ng khu ô th m i Nam thành ph trên a bàn qu n 7, 8, huy n Bình Chánh như sau : Ph n 1: B I THƯ NG, H TR THI T H I V T 1- Ph m vi thu h i t và b i thư ng thi t h i : ph n t còn l i trong di n tích 2.727 ha khu ô th m i Nam thành ph và 2 khu tái nh cư Phong Phú, An Phú Tây thu c a bàn các Phư ng Tân Phú, Tân Phong, Tân Thu n Tây qu n 7, phư ng 7 qu n 8, các xã Bình Hưng, Phong Phú, An Phú Tây, Hưng Long huy n Bình Chánh. 2- i u ki n ư c b i thư ng thi t h i v t (theo quy nh t i i u 6 c a Ngh nh 22/1998/N -CP c a Chính ph ). Ngư i b Nhà nư c thu h i t ư c b i thư ng thi t h i ph i có m t trong các i u ki n sau ây : 2.1- Có gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai ; 2.2- Có quy t nh giao t, cho thuê t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v t ai ; 2.3- Có gi y t chuy n như ng quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t ; 2.4- Có gi y t thanh lý, hóa giá, mua nhà thu c s h u Nhà nư c cùng v i nh n quy n s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t ho c quy t nh giao nhà ho c c p nhà g n li n v i t thu c s h u Nhà nư c c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ; 2.5- B n án có hi u l c thi hành án c a Tòa án nhân dân v vi c gi i quy t tranh ch p nhà g n li n v i quy n s d ng t ho c quy t nh c a cơ quan có thNm quy n gi i quy t tranh ch p t ai ; 2.6- Trư ng h p không có các gi y t quy nh t i kho n 2.1, kho n 2.2, kho n 2.3, kho n 2.4, kho n 2.5 c a m c này, ngư i b thu h i t ư c b i thư ng thi t h i ph i có các gi y t ch ng minh ư c t b thu h i là t ã s d ng n nh trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 thu c m t trong các trư ng h p sau ây : a) t ã s d ng n nh trư c ngày 08 tháng 01 năm 1988 ư c y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n xác nh n ;
 5. b) ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n giao t s d ng trong quá trình th c hi n chính sách t ai c a Nhà nư c Vi t Nam Dân ch C ng Hòa, Chính ph Cách m ng Lâm th i C ng hòa Mi n Nam Vi t Nam và Nhà nư c C ng hòa Xã h i ch nghĩa Vi t Nam mà ngư i ư c giao t v n ti p t c s d ng t t ó n ngày b thu h i ; c) Có gi y t h p l do cơ quan có thNm quy n thu c ch cũ c p cho ngư i s d ng t, mà ngư i ó v n s d ng liên t c t khi ư c c p n ngày t b thu h i ; d) Có gi y t mua, bán t trư c ngày 18 tháng 12 năm 1980 ho c có gi y t chuy n như ng quy n s d ng t trong th i gian t ngày 18 tháng 12 năm 1980 n ngày 15 tháng 10 năm 1993 c a ngư i s d ng t h p pháp ư c y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n xác nh n ; e) Có gi y t mua, bán nhà và tài s n g n li n v i quy n s d ng t trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 ; ư c y ban nhân dân phư ng, xã, th tr n xác nh n ; f) Có gi y ch ng nh n quy n s d ng t t m th i do y ban nhân dân thành ph c p ho c y ban nhân dân qu n, huy n, S a chính c p theo y quy n c a y ban nhân dân thành ph ho c có tên trong s a chính nay v n ti p t c s d ng ; 2.7- Ngư i nh n chuy n như ng, chuy n i, th a k , t ng, cho quy n s d ng t ho c nhà g n li n v i quy n s d ng t mà t ó c a ngư i s d ng thu c i tư ng có m t trong các quy nh t i kho n 2.1, kho n 2.2, kho n 2.3, kho n 2.4, kho n 2.5, kho n 2.6 m c này nhưng chưa làm th t c sang tên trư c b ; 2.8- Ngư i t khai hoang t s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, làm mu i trư c ngày 15 tháng 10 năm 1993 và liên t c s d ng cho n khi thu h i t, không có tranh ch p và làm y nghĩa v tài chính cho Nhà nư c. 3- Ngư i không ư c b i thư ng thi t h i v t (theo quy nh t i i u 7 c a Ngh nh 22/1998/N -CP c a Chính ph ). 3.1- Ngư i b thu h i t không có m t trong các i u ki n quy nh t i kho n 2 ph n I này ho c t i th i i m s d ng t vi ph m quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t và ã công b ho c vi ph m hành lang b o v công trình h t ng k thu t, ngư i chi m t công trái phép thì khi nhà nư c thu h i t không ư c b i thư ng thi t h i v t. Trong m t s trư ng h p ư c xét h tr theo quy nh t i phương án này. 3.2- t do mua bán b t h p pháp sau ngày y ban nhân dân Thành ph ban hành Ch th s 52/CT-UB, ngày 10 tháng 11 năm 1992 v chuNn b m t b ng xây d ng tuy n ư ng B c Nhà Bè- Nam Bình Chánh và t l n chi m s d ng b t h p pháp sau ngày 15 tháng 10 năm 1993 ngày Lu t t ai có hi u l c thi hành thì không b i thư ng thi t h i, nhưng ư c xem xét, h tr thi t h i theo quy nh t i phương án này. 4- Trong các trư ng h p sau ây, ngư i ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t ph i n p toàn b kho n ti n b i thư ng thi t h i v t vào ngân sách Nhà nư c theo 100% ơn giá b i thư ng thi t h i v t có quy n s d ng h p pháp quy nh t i m c 5 c a phương án này, sau khi ã tr ph n b i thư ng chi phí ã u tư vào t ho c h tr
 6. thi t h i v t cho ngư i ang s d ng t b thu h i (theo quy nh t i i u 14 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP c a Chính ph ) : - t b thu h i là t giao t m s d ng, t cho thuê, t u th u ; - t công ích c a phư ng, xã ; - t bi n, kênh, r ch, ao, h t nhiên (là t do nhà nư c tr c ti p qu n lý) ư c tính b i thư ng theo phương án ư c duy t c a d án ; - t giao không ph i n p ti n s d ng t ho c ph i n p ti n s d ng t mà ti n ó có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c (tr t nông nghi p, t có m t nư c nuôi tr ng th y s n giao cho h gia ình, cá nhân) ; - t s d ng không h p pháp, ngư i b thu h i t không ư c b i thư ng thi t h i v t mà ch ư c b i thư ng thi t h i chi phí ã u tư vào t. 5- B i thư ng và h tr thi t h i iv i t : 5.1- t c a h gia ình, cá nhân là t xây d ng nhà và các công trình ph c v cho sinh ho t như b p, sân, gi ng nư c, nhà t m, nhà v sinh, l i i, chu ng chăn nuôi gia súc, gia c m, nhà kho, nơi th c ăn gia súc, gia c m, nơi ch t t, nơi ô tô ho c t ư c cơ quan có thNm quy n giao t s d ng vào m c ích làm nhà , ã hoàn t t th t c s d ng t nhưng ã ho c chưa san l p m t b ng, chưa xây d ng nhà . 5.2- t ph i phù h p v i quy ho ch, không vi ph m các quy nh t i Ch th 52/CT ngày 10/11/1992 và Ch th 07/1998/CT-UB-NC ngày 11/3/1998 c a y ban nhân dân thành ph , t không vi ph m các công trình và hành lang b o v các công trình h t ng k thu t, ã s d ng n nh và không có tranh ch p. 5.3- Di n tích t tính b i thư ng và h tr , áp d ng theo m c quy nh t i kho n 5.4 dư i ây : 5.4- Phương th c và ơn giá b i thư ng thi t h i iv i t : Vi c b i thư ng, h tr thi t h i i v i t ư c áp d ng theo m t trong hai phương th c : b i thư ng b ng t ho c nhà t i khu tái nh cư và b i thư ng b ng ti n. a) Phương th c b i thư ng b ng t , nhà t i khu tái nh cư : ( t ã hoàn ch nh cơ s h t ng k thu t các khu tái nh cư c a d án). Vi c b i thư ng b ng t ho c nhà t i khu tái nh cư ư c th c hi n theo nguyên t c t i t v i “giá tr tương ương” trên cơ s di n tích t c a các h gia ình và cá nhân ư c tính b i thư ng, h tr nơi cũ v i m c di n tích t m i ã ư c xây d ng cơ s h t ng theo quy ho ch t i các khu tái nh cư c a d án.
 7. a.1) Di n tích ho c giá tr t , nhà tính i u ch nh, b i thư ng l i là m c di n tích ho c giá tr t , nhà ư c b i thư ng, h tr c a các h gia ình, cá nhân và m c di n tích ho c giá tr t , nhà theo quy ho ch t i khu tái nh cư c a d án. a.2) Ph n chênh l ch v di n tích ho c giá tr t , nhà gi a nơi cũ và nơi m i ư c thanh toán bù tr chênh l ch b ng ti n theo m t trong hai trư ng h p sau : a.2.1) Trư ng h p m c giá tr t , nhà nơi cũ l n hơn m c giá tr t , nhà ư c tái b trí theo quy ho ch nơi m i thì Ch u tư ph i thanh toán ph n giá tr chênh l ch này cho ngư i b thu h i t . a.2.2) Trư ng h p m c giá tr t , nhà nơi cũ nh hơn m c giá tr t , nhà ư c tái b trí theo quy ho ch nơi m i thì ngư i b thu h i t ph i thanh toán ph n giá tr chênh l ch này cho Ch u tư. a.3) ơn giá t tính b i thư ng, h tr ư c áp d ng theo kho n 5 và các i u ki n khác theo quy nh t i m c b.1 kho n 5 ph n I c a phương án này. a.4) ơn giá t t i các khu tái nh cư là m c giá t n n nhà ã có cơ s h t ng k thu t hoàn ch nh ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. a.5) Di n tích t , nhà tái b trí t i khu tái nh cư không th p hơn 60m2/h (ho c căn h ) và không quá h n m c t ư c quy nh th ng nh t 250m2/h t i khu ô th m i Nam thành ph và theo thi t k quy ho ch c a d án ư c duy t. b) Phương th c b i thư ng b ng ti n : b.1) ơn giá t tính b i thư ng, h tr thi t h i áp d ng theo ơn giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 4/01/1995 c a y ban nhân dân thành ph nhân v i h s K ơn giá t tính b i thư ng phù h p v i m c giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t trung bình, ph bi n t ng v trí trong khu v c t quy ho ch u tư d án và phù h p v i khung giá b i thư ng thi t h i i v i t ang áp d ng các d án khác trên cùng a bàn, trong cùng th i i m. - t m t ti n ư ng là ph n di n tích t ti p giáp v i l ư ng hi n h u c a m t căn h ư c n bù b ng 100% ơn giá ; t không m t ti n ư ng tính b ng 60% - 70% ơn giá m t ti n ư ng tùy theo c i m hi n tr ng c a t ng khu t u tư d án t ng qu n, huy n (tùy theo chi u sâu, m c r ng h p c a h m và giá tr th c t c a t so v i t m t ti n ư ng, và do H i ng b i thư ng c a d án xác nh c th ). b.2) Vi c tính giá b i thư ng, h tr thi t h i v t c th cho t ng h , tùy thu c vào v trí tính ch t h p pháp, ngu n g c s d ng t và th i i m s d ng t (th i i m t ư c chuy n m c ích thành t ) như sau: t có gi y t h p l v quy n s d ng t (theo quy nh t i i u 3 Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 29/3/1999 c a Chính ph và ư c s a i, b sung theo Ngh d nh s 79/2001/N -CP ngày 01/11/2001 c a Chính ph ) ho c t không có, không gi y t h p l , nhưng ã s d ng n nh không thu c di n l n chi m, không tranh ch p, không vi ph m quy ho ch và hành lang b o v các công trình h t ng k thu t
 8. ( i u ki n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t) thì ư c b i thư ng, h tr tuỳ theo th i i m chuy n i m c ích s d ng thành t trên nguyên t c tr i nghĩa v tài chính (ti n s d ng t) chưa làm nghĩa v v i nhà nư c n u thu c di n ph i n p (theo quy nh t i i u 6, i u 7 Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph v thu ti n s d ng t). C th là : b.2.1) i v i t có gi y t h p l v quy n s d ng t : b i thư ng b ng 100% ơn giá t tính b i thư ng. b.2.2) iv i t không có gi y t h p l v quy n s d ng t : b.2.2.1) S d ng trư c ngày 18/12/1980 : b i thư ng 100% ơn giá t tính b i thư ng. b.2.2.2) S d ng t ngày 18/12/1980 n trư c ngày 10/11/1992 (ngày y ban nhân dân thành ph ban hành Ch th 52/CT-UB) : b i thư ng b ng 100% ơn giá t tính b i thư ng, tr 20% ti n s d ng t (20% x ơn giá t quy nh t i Quy t nh 05/Q -UB-QL T). b.2.2.3) t s d ng t ngày 10/11/1992 n trư c ngày 15/10/1993 (ngày Lu t t ai có hi u l c thi hành) : h tr b ng 60% ơn giá t tính b i thư ng (do ã vi ph m quy ho ch nhưng ph i th p hơn m c giá b i thư ng c a trư ng h p nêu t i i m b.2.2.2 trên). b.2.2.4) t s d ng t ngày 15/10/1993 n trư c ngày có quy t nh thu h i t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ho c trư c ngày 22/4/2002 (ngày y ban nhân dân thành ph ban hành Ch th s 08/2002/CT-UB) ư c h tr 40% ơn giá t tính b i thư ng (nhưng ph i th p hơn m c giá h tr nêu t i i m b.2.2.3 trên). b.2.2.5) t có ngu n g c t chuy n m c ích s d ng t t nông nghi p, t ngày có quy t nh thu h i t ho c t ngày 22/4/2002 (ngày y ban nhân dân thành ph ban hành Ch th s 08/2002/CT-UB) tr v sau ư c h tr theo giá b i thư ng t tr ng cây lâu năm. b.2.2.6) i v i trư ng h p t ư c h tr thi t h i (nêu t i i m b.2.2.3 và b.2.2.4 trên) n u ch h không có ch nào khác, ư c a phương nơi cư trú xác nh n thì ho c s ư c h tr b ng t t i khu tái nh cư theo nguyên t c t ng di n tích t ư c h tr t i khu tái nh cư b ng t ng s ti n h tr v t chia cho ơn giá t tái nh cư (nêu t i i m a4 trên) nhưng ph i phù h p quy ho ch t i khu tái nh cư và không vư t quá 200m2/căn h ; ho c ư c h tr mua l i 1 căn h chung cư theo giá quy nh t i i m 17.4 c a Phương án này. b.2.3) iv i t có ngu n g c chi m d ng thì không ư c b i thư ng. b.2.4) t ã hoàn t t th t c s d ng t nhưng chưa san l p c t nhà thì khi b i thư ng t ph i tr i ph n chi phí san l p 50.000 /m2 và ư c b trí l i n n nhà t i khu tái nh cư n u i u ki n tái b trí theo quy nh. b.2.5- Ngu i ang s d ng t có ngu n g c do nh n chuy n như ng c a ngư i có gi y t h p l v quy n s d ng t ho c không có gi y t h p l nhưng thu c di n
 9. ư c b i thư ng, h tr thi t h i (nêu t i các i m b.2.2.1, b.2.2.2, b.2.2.3 và b.2.2.4 trên) thì ngư i ang s d ng ư c tính b i thư ng ho c h tr theo m c giá b i thư ng c a ngư i s d ng t cũ. c) V h n m c t tính b i thư ng, h tr và xác nh nghĩa v tài chính : c.1) Trư ng h p di n tích t ang s d ng b thu h i toàn b nh hơn 250m2/h (trong ó v a có t v a có t vư n) thì tính b i thư ng, h tr toàn b di n tích này theo t (riêng i v i t khu dân cư nông thôn t i các xã thu c huy n Bình Chánh áp d ng theo h n m c t 300 m2/h ) : c.2) Trư ng h p di n tích ang s d ng b thu h i toàn b l n hơn 250m2/h (riêng i v i t khu dân cư nông thôn t i các xã thu c huy n Bình Chánh áp d ng theo h n m c t 300 m2/h ) : c.2.1) N u có gi y ch ng nh n xác nh rõ di n tích t do cơ quan có thNm quy n c p thì tính b i thư ng theo di n tích ghi trong gi y ch ng nh n. Trư ng h p di n tích ghi trong gi y ch ng nh n nh hơn 250m2/h nhưng di n tích th c t ang s d ng l n hơn 250m2/h thì tính b i thư ng, h tr v i m c 250m2/h . c.2.2) N u không có gi y ch ng nh n xác nh di n tích t ho c có gi y ch ng nh n nhưng không xác nh rõ di n tích t thì b i thư ng t theo di n tích th c t ang s d ng nhưng không quá 250m2/h . c.3) i v i ph n di n tích khuôn viên t còn l i ngoài 250m2/h (c a trư ng h p không có gi y t h p l v quy n s d ng t ) tính b i thư ng, h tr như sau (riêng i v i t khu dân cư nông thôn t i các xã thu c huy n Bình Chánh áp d ng theo h n m c t 300 m2/h ) : c.3.1) N u hi n tr ng là t thì b i thư ng, h tr theo ơn giá t tính b i thư ng, tr i 100% ti n s d ng t ph i n p theo qui nh, n u ã s d ng t trư c ngày 10/11/1992. Trư ng h p s d ng t ngày 10/11/1992 n trư c ngày có quy t nh thu h i t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c trư c ngày 22/4/2002 (ngày y ban nhân dân thành ph ban hành Ch th s 08/2002/CT-UB) thì tính h tr b ng giá b i thư ng t tr ng cây lâu năm quy nh t i i m b m c 6.1 ph n I c a phương án này. c.3.2) N u hi n tr ng v a có t , v a có t nông nghi p n m xen k trong khuôn viên t c a m t h s d ng thì tính b i thư ng, h tr : c.3.2.1) i v i ph n di n tích t , tính b i thư ng, h tr theo ơn giá t tính b i thư ng, tr i 100% ti n s d ng t ph i n p theo qui nh, n u ã s d ng t trư c ngày 10/11/1992. Trư ng h p s d ng t ngày 10/11/1992 tr v sau thì tính h tr theo giá b i thư ng t tr ng cây lâu năm quy nh t i i m b m c 6.1 ph n I c a phương án này. c.3.2.2) i v i ph n di n tích t nông nghi p n m xen k trong khuôn viên t s d ng trư c ngày 10/11/1992, tính b i thư ng, h tr theo ơn giá 300.000- 350.000 /m2 (tùy v trí, khu v c t trong quy ho ch Nam thành ph ).
 10. Trư ng h p ph n di n tích này có v trí m t ti n ư ng ư c tính tăng thêm 50% ơn giá. Riêng ư ng Nguy n Văn Linh ư c tính tăng thêm 30% ơn giá (nhưng ph i th p hơn m c giá b i thư ng, h tr c a ph n di n tích t trong h n m c c a trư ng h p ó). Trư ng h p t s d ng t ngày 10/11/1992 tr v sau thì ph n t nông nghi p n m xen k tính h tr theo giá b i thư ng t nông nghi p cùng lo i t. c.3.3) T ng m c di n tích khuôn viên t ngoài h n m c tính chung cho hai trư ng h p trên (c.3.1 và c.3.2) không quá m t l n h n m c t theo qui nh. Ph n di n tích khuôn viên t còn l i (n u có) b i thư ng, h tr theo ơn giá t nông nghi p. d) i v i t có ngu n g c chi m d ng, ư c xét h tr thi t h i theo m c h tr c a t nông nghi p có ngu n g c chi m d ng có cùng th i i m s d ng nêu t i i m d m c 6.1 kho n 6 ph n I c a Phương án này. Các trư ng h p c bi t, H i ng n bù c a d án xem xét gi i quy t m c h tr c th t ng trư ng h p. 6- B i thư ng, h tr thi t h i iv i t nông nghi p : ư c áp d ng theo 1 trong 3 phương th c sau : 6.1- Phương th c 1 : B i thư ng b ng ti n a) i v i t tr ng cây hàng năm ( t ru ng, ao ào, kênh r ch, ao h t nhiên) : áp d ng theo ơn giá t tr ng cây hàng năm quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB- QL T ngày 04/01/1995 c a y ban nhân dân thành ph là 15.500 /m2, nhân v i h s K » 9,67. M c giá b i thư ng ư c tính th ng nh t là 150.000 /m2, không phân bi t h ng t. Tùy theo v trí khu v c và m c ô th hóa t i khu v c t c a t ng d án n m trong khu quy ho ch khu Nam thành ph mà H i ng b i thư ng qu n, huy n có th v n d ng tăng thêm nhưng không quá 200.000 /m2(cho phù h p v i m t b ng giá c a các d án khác ang th c hi n trên a bàn). b) i v i t tr ng cây lâu năm ( t vư n, gò), có ngu n g c là t ru ng ã c i t o, b i p thành vư n gò thì tính b i thư ng theo ơn giá t tr ng cây hàng năm ( t ru ng, ao ào), c ng thêm kho n h tr chi phí c i t o, b i p là 50.000 /m2. c) Ph n di n tích t nông nghi p ( t tr ng cây hàng năm và t tr ng cây lâu năm) có v trí ti p giáp v i ư ng hi n h u c a m t h s d ng t, trong ph m vi 200m k t tim ư ng, ư c tính tăng thêm 50% ơn giá t tính b i thư ng theo quy nh. Riêng i v i ư ng Nguy n Văn Linh do ư c xây d ng sau này nên ch tính tăng thêm không quá 30% ơn giá b i thư ng. d) i v i t nông nghi p có ngu n g c chi m d ng, không ư c b i thư ng thi t h iv t nhưng ư c xét h tr như sau : d.1) S d ng t trư c ngày 10/11/1992 h tr không quá 60% ơn giá tính b i thư ng c a lo i t tương ng.
 11. d.2) S d ng t ngày 10/11/1992 n trư c ngày có quy t nh thu h i t ho c n trư c ngày ban hành Ch th s 07/1998/CT-UB-NC ngày 11/3/1998 c a y ban nhân dân thành ph : h tr không quá 30% ơn giá tính b i thư ng c a lo i t tương ng. d.3) S d ng t ngày có quy t nh thu h i t ho c t ngày 11/3/1998 tr v sau, không xét h tr . 6.2- Phương th c 2 : B i thư ng b ng t ã hoàn ch nh cơ s h t ng k thu t trong khu tái nh cư. t nông nghi p b thu h i, ngoài phương th c b i thư ng b ng ti n theo ơn giá ã quy nh, n u ch h có yêu c u thì ư c áp d ng phương th c b i thư ng b ng t ã san n n có cơ s h t ng k thu t hoàn ch nh t i các khu tái nh cư. M c di n tích t ã san n n có cơ s h t ng tính b i thư ng ư c tính b ng t l % trên m c di n tích t nông nghi p b thu h i, c th : a) t thu h i là t tr ng cây hàng năm : t l b i thư ng là 8% (100m2 t ru ng ư c b i thư ng l i 8m2 t có xây d ng cơ s h t ng). b) t thu h i là t tr ng cây lâu năm : t l b i thư ng là 12% (100m2 t vư n, gò ư c b i thư ng l i 12m2 t có xây d ng cơ s h t ng). c) M c di n tích t ã san n n có xây d ng cơ s h t ng b i thư ng t i thi u 60m2/h và t i a theo phương án b i thư ng ư c c p thNm quy n phê duy t (áp d ng i v i các d án xây d ng khu dân cư) nhưng ph i phù h p v i di n tích t ư c quy ho ch t i khu tái nh cư. Riêng i v i các d án xây d ng công trình công ích, d án u tư cơ s h t ng k thu t, d án khu công nghi p, s n xu t thương m i, khu vui chơi gi i trí, khu th d c th thao, các khu t phía Vi t Nam gi i t a giao cho Công ty liên doanh Phú M Hưng và d án u tư b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c thì xem xét i l i t khác phù h p v i di n tích quy ho ch t i các khu nh cư nhưng t i a không vư t quá hai l n h n m c quy nh t i m c a5 ph n 5 phương án này cho m t h có nhu c u th t s v ch và không ph i n p ti n s d ng t như các h thu c di n tái nh cư c a d án (do ch u tư ch u). Ph n di n tích t nông nghi p còn l i (n u có) ư c b i thư ng b ng ti n. 6.3- Phương th c 3 : Góp v n b ng t Ngoài 2 phương th c hoán i t và b i thư ng b ng ti n i v i t nêu trên, n u các h có t ru ng ho c t vư n gò (trong các khu quy ho ch dân cư) có yêu c u góp v n b ng t v i các nhà u tư xây d ng cơ s h t ng khu dân cư m i thì ư c chia lãi và v n sau khi ưa t vào kinh doanh theo h p ng th a thu n v i ch d án. 7- i v i các h trên t thuê và các h không có h khNu thành ph : 7.1- i v i nh ng h ang có nhà n nh trư c ngày 10/11/1992 trên t thuê, nh c a ngư i khác thì không ư c nh n b i thư ng, h tr thi t h i v t mà ch
 12. thanh toán ti n b i thư ng thi t h i v t cho ngư i ch s d ng t h p pháp. Ngư i có nhà trên t này ư c xét cho mua m t n n nhà ho c căn h chung cư t i khu nh cư theo giá quy nh t i i m 17.4 kho n 17 c a phương án này. 7.2- H gia ình không có h khNu thư ng trú t i thành ph , t xây d ng nhà trên t thuê, nh c a ngư i khác sau ngày 10/11/1992, giao H i ng b i thư ng c a d án xem xét, gi i quy t m c h tr c th h t di chuy n v nơi cũ. Trong trư ng h p gia ình hi n t i ã có công ăn vi c làm n nh, có i u ki n nh cư t i thành ph H Chí Minh theo quy nh thì ư c xem xét cho mua m t căn h chung cư t i khu tái nh cư m i theo giá kinh doanh. 8- V b i thư ng thi t h i iv i t chuyên dùng : i v i t c a các cơ quan, ơn v nhà nư c và các t ch c khác (g i chung là t ch c) ang s d ng trong khu v c quy ho ch khu ô th m i Nam thành ph , ư c th c hi n vi c b i thư ng theo quy nh t i i u 13 c a Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph , c th như sau 8.1- Trư ng h p v trí t c a các t ch c ang s d ng n u phù h p v i quy ho ch chung c a d án khu ô th m i Nam thành ph thì gi nguyên hi n tr ng ti p t c ho t ng và ư c phép ti n hành l p th t c xin s d ng t theo quy nh hi n hành. 8.2- Trư ng h p các t ch c ph i di chuy n ra kh i v trí t hi n h u do yêu c u quy ho ch khu ô th m i Nam thành ph : a) Cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, ơn v s nghi p, ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân ư c Nhà nư c, giao t mà không ph i n p ti n s d ng t ho c ã n p ti n s d ng t b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c thì khi Nhà nư c thu h i t không ư c b i thư ng thi t h i v t, nhưng ư c Nhà nư c xem xét giao t m i và ư c b i thư ng chi phí ã u tư vào t, n u ti n ó không thu c ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c. b) Doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p c a các t ch c chính tr - xã h i, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, ơn v kinh t t p th , doanh nghi p tư nhân ư c nhà nư c cho thuê t ho c giao t mà không ph i n p ti n s d ng t ho c ã n p ti n s d ng t b ng ti n thu c ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c thì khi Nhà nư c thu h i t không ư c b i thư ng thi t h i v t, n u có yêu c u và ư c Nhà nư c xem xét giao ho c cho thuê t m i t i khu Nam thành ph v i m c t i a không quá di n tích t b thu h i và ư c b i thư ng chi phí ã u tư vào t, n u ti n ó không thu c ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c. c) Doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p c a các t ch c chính tr - xã h i, công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, ơn v kinh t t p th , doanh nghi p tư nhân khi b Nhà nư c thu h i t, n u t ó ã n p ti n s d ng t không thu c ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c thì ư c b i thư ng thi t h i v t và Nhà nư c xem xét giao ho c cho thuê t m i. Vi c giao t, cho thuê t m i ph i phù h p v i d án ư c c p có thNm quy n quy t nh và phù h p v i quy ho ch ư c duy t.
 13. d) Các trư ng h p b thu h i t ang s d ng (thu c các trư ng h p nêu t i i m a, b, c trên) mà Nhà nư c không có i u ki n giao ho c cho thuê t khác thì H i ng b i thư ng thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án t ch c i u tra hi n tr ng và l p h sơ b i thư ng, h tr thi t h i b ng ti n c th i v i t ng trư ng h p trên nguyên t c tính giá b i thư ng, h tr thi t h i v t như sau : d1- i v i t ư c Nhà nư c giao t mà không ph i b i thư ng v t khi ư c giao và không ph i n p ti n s d ng t ho c có chi phí b i thư ng v t và ã n p ti n s d ng t, nhưng b ng ngu n v n thu c ngân sách Nhà nư c thì áp d ng theo quy nh t i i m a và b m c 8.2 này. d2- i v i t ư c Nhà nư c giao t nhưng có chi phí b i thư ng v t và ã n p s d ng t b ng ngu n v n không thu c ngân sách Nhà nư c thì ư c tính b i thư ng thi t h i v t. ơn giá t tính b i thư ng thi t h i áp d ng theo ơn giá t quy nh t i i m b.1 m c b, kho n 5 ph n I c a phương án này, n u ngu n g c trư c ó ã là t ho c t mua c a Nhà nư c theo cơ ch th trư ng. Trư ng h p ngu n g c trư c ó là t nông nghi p ho c t chuyên dùng thì tính không th p hơn 100% ơn giá t ô th quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 và các văn b n i u ch nh, b sung có liên quan c a y ban nhân dân thành ph i v i t có ngu n g c trư c dó là t nông nghi p và t i a không quá 60% ơn giá t tính b i thư ng theo phương án b i thư ng ư c duy t i v i t có ngu n g c trư c ó là t chuyên dùng có công trình xây d ng, ã qua chuy n như ng theo th t c quy nh. d.3- ơn v , t ch c ư c Nhà nư c cho thuê t nhưng có cho thuê l i thì t ch m d t và thanh lý h p ng v i bên thuê, ch ư c xem xét b i thư ng, h tr cho ơn v , t ch c ư c Nhà nư c cho thuê t theo quy nh. Ph n 2: B I THƯ NG GIÁ TRN XÂY D NG NHÀ VÀ V T KI N TRÚC 9- i v i nhà thu c s h u tư nhân và các t ch c : 9.1- ơn giá xây d ng nhà, công trình và v t ki n trúc khác ư c áp d ng theo ơn giá xây d ng nhà m i quy nh t i Quy t nh s 5184/Q -UB-KT ngày 09/11/1996 và các văn b n i u ch nh , b sung có liên quan c a y ban nhân dân thành ph , nhân v i h s 1,2 l n. 9.2- i v i nhà, công trình xây d ng có gi y t h p l tính b i thư ng b ng 100% ơn giá. 9.3- i v i nhà, công trình xây d ng không có gi y t h p l : a) i v i nhà, công trình xây d ng trên t thu c i tư ng ư c b i thư ng thi t h iv t: a.1) Xây d ng trư c ngày 10/11/1992 và không vi ph m quy ho ch, l gi i hành lang b o v các công trình h t ng k thu t, tính h tr b ng 100% ơn giá. Trư ng h p ã vi ph m thì tính h tr b ng 70% ơn giá.
 14. a.2) Xây d ng t ngày 10/11/1992 n trư c ngày có quy t nh thu h i t ho c trư c ngày 22/4/2002 (ngày y ban nhân dân thành ph ban hành Ch th s 08/2002/CT-UB) và không vi ph m quy ho ch, l gi i, hành lang b o v các công trình h t ng k thu t, ư c tính h tr b ng 70% ơn giá. Trư ng h p ã vi ph m thì tính h tr b ng 30% ơn giá. b) i v i nhà, công trình xây d ng trên t thu c i tư ng không ư c b i thư ng thi t h i v t: b.1) Xây d ng trư c ngày 10/11/1992 và không vi ph m quy ho ch, l gi i hành lang b o v các công trình h t ng k thu t tính h tr b ng 70% ơn giá. Trư ng h p ã vi ph m thì tính h tr b ng 30% ơn giá. b.2) Xây d ng t ngày 10/11/1992 n trư c ngày có quy t nh thu h i t ho c trư c ngày 22/4/2002 (ngày y ban nhân dân thành ph ban hành Ch th s 08/2002/CT-UB) và không vi ph m quy ho ch, l gi i, hành lang b o v các công trình h t ng k thu t, ư c tính h tr b ng 40% ơn giá. Trư ng h p ã vi ph m thì không ư c xét h tr . c) Nhà, công trình xây d ng t ngày có quy t nh thu h i t ho c t ngày 22/4/2002 (ngày y ban nhân dân thành ph ban hành Ch th s 08/2002/CT-UB) tr v sau thì không xét h tr , ph i t tháo d không i u ki n. 9.4- Nhà ch tháo d m t ph n nhưng không s d ng ư c mà ph i phá d toàn b thì b i thư ng như nhà tháo d toàn b , trư ng h p v n t n t i c i t o s d ng ư c thì b i thư ng ph n di n tích và kh i lư ng tháo d theo ơn giá ã ư c quy nh và ư c h tr thêm t 10-20% giá tr ph n xây d ng ư c b i thư ng (tùy theo qui mô k t c u c a ph n di n tích xây d ng b phá d ) và do H i ng b i thư ng c a d án gi i quy t t ng trư ng h p. 10- i v i nhà thu c s h u nhà nư c : Các h gia ình và cá nhân ang s d ng h p pháp, h p l nhà có ngu n g c thu c s h u Nhà nư c (có quy t nh c a cơ quan, ơn v Nhà nư c c p nhà, t m c p, giao t m, h p ng thuê nhà t o l p b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c) nay b thu h i, không ư c b i thư ng thi t h i v t và nhà, ư c h tr di chuy n theo m t trong các phương th c như sau : 10.1- Ngư i ang s d ng nhà ư c i u chuy n n căn nhà khác và ư c ti p t c ký h p ng thuê nhà v i cơ quan qu n lý nhà thu c s h u nhà nư c, ư c hư ng các kho n h tr khác nêu t i kho n 16 ph n IV c a phương án này. 10.2- Ngư i ang s d ng nhà ư c mua m t căn nhà khác có di n tích tương ương nơi cũ theo m c giá bán nhà thu c di n tái nh cư ư c nêu t i m c 17.5 kho n 17 ph n V c a phương án này. 10.3- Ngư i ang s d ng nhà (nhà ph và nhà có khuôn viên riêng) thu c s h u Nhà nư c, có yêu c u t lo ch m i, không có yêu c u thuê nhà c a nhà nư c thì ư c h tr b ng ti n t o l p ch m i. M c h tr b ng 60% giá tr t (theo khung giá t quy nh t i Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 c a y
 15. ban nhân dân thành ph ) và có tr c p thêm t ng c ng m c h tr b ng 60% m c giá b i thư ng t h p pháp c a tư nhân có cùng v trí và 60% giá tr ki n trúc nhà ang thuê. 10.4- V m c di n tích tính h tr : - Di n tích t tính h tr (theo m c h tr quy nh t i m c 10.3 kho n 10 này) là di n tích ghi trong gi y t h p l (quy t nh t m c p, t m giao, gi y c p nhà, h p ng thuê nhà). - Trư ng h p di n tích ang s d ng l n hơn di n tích ghi trong gi y t h p l và không l n hơn h n m c t theo quy nh thì ph n di n tích chênh l ch này (chênh l ch gi a di n tích ang s d ng và di n tích ghi trong gi y t h p l ) ư c tính h tr b ng 60% ơn giá t tính b i thư ng, tr i 100% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh (n u không thu c di n l n chi m). - Trư ng h p di n tích ang s d ng l n hơn di n tích ghi trong gi y t h p l và l n hơn h n m c t theo quy nh thì ch tính h tr theo h n m c t quy nh (n u không thu c di n l n chi m), ph n di n tích chênh l ch này (chênh l ch gi a m c di n tích theo h n m c quy nh và di n tích ghi trong gi y t h p l ), ư c tính h tr b ng 60% ơn giá t tính b i thư ng, tr di 100% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh. Ph n di n tích ngoài h n m c t theo quy nh không xét h tr . (Tr m t s trư ng h p theo quy nh riêng c a y ban nhân dân thành ph như nhà , t trong khuôn viên trư ng h c, b nh vi n, ho c nhà b trí sai công năng ... do nhà nư c qu n lý). 10.5- Trư ng h p gia ình t c i t o, nâng c p, xây d ng m i tăng thêm di n tích nhà ư c cơ quan có thNm quy n cho phép, ư c h tr 100% ơn giá xây d ng nêu t i m c 9.1 kho n 9 ph n II c a phương án này. Trư ng h p c i t o xây d ng không gi y phép trên t không l n chi m trư c ngày 10/11/1992 thì tính h tr không quá 70% m c nêu t i kho n 9 ph n II c a phương án này. N u xây d ng t ngày 10/11/1992 n trư c ngày có quy t nh thu h i t ho c ngày 22/4/2002 (ngày y ban nhân dân thành ph ban hành Ch th s 08/2002/CT-UB) xét h tr không quá 30% ơn giá. Xây d ng t ngày có quy t nh thu h i t ho c ngày 22/4/2002 tr v sau thì không xét h tr . 10.6- ư c ưu tiên mua l i m t n n nhà t i khu nh cư m i v i m c di n tích quy nh t i m c 17.3 kho n 17 ph n V c a phương án này, nhưng ph i n p ti n s d ng t theo quy nh i v i ph n chênh l ch gi a di n tích ư c tái b trí và di n tích nơi cũ. 10.7- Nhà thu c s h u Nhà nư c ho c do các ngu n v n c a Nhà nư c t o l p b chi m d ng trái phép, y ban nhân dân qu n, huy n ra quy t nh thu h i không i u ki n. 11- i v i nhà tình nghĩa, ình, chùa, thánh th t, nhà th c a các tôn giáo :
 16. 11.1- Nhà tình nghĩa do Nhà nư c ho c cơ quan ơn v , cá nhân xây d ng t ng cho các gia ình chính sách, ư c b i thư ng như quy nh t i m c 5.4 kho n 5 ph n I và kho n 9 ph n II c a phương án này. 11.2- Nhà và t thu c ình, chùa, nhà th , thánh th t và các công trình văn hóa c a các tôn giáo trong khu v c ph i di chuy n do y ban nhân dân qu n, huy n l p phương án xu t y ban nhân dân thành ph quy t nh. 12- i v i các công trình h t ng k thu t ph i di d i s l p phương án di d i c th cho t ng trư ng h p. Phương án di d i do ơn v qu n lý tr c ti p công trình ó l p theo nh m c kinh t k thu t chuyên ngành thông qua cơ quan có thNm quy n phê duy t theo trình t quy nh t i Quy t nh s 31/2003/Q -UB ngày 10/3/2003 c a y ban nhân dân thành ph . 13- Các h có h th ng i n, nư c, i n tho i (thuê bao), gi ng khoan, ... giao l i cho Nhà nư c s ư c b i hoàn như sau : + i n tho i : theo giá l p t m i ho c di d i c a Công ty i n tho i thành ph . + ng h i n : theo giá l p t m i ho c di d i c a Công ty i n l c thành ph . + ng h nư c : theo giá l p t m i ho c di d i c a Công ty C p nư c thành ph . + Gi ng nư c khoan : 1.500.000 /cái sâu dư i 30m, 3.000.000 /cái sâu t 30-50m, 5.000.000 /cái sâu trên 50m (n u có h th ng l c thì ư c n bù thêm 5.000.000 ). + Gi ng ào th công : 80.000 /m sâu. Ph n 3: B I THƯ NG HOA MÀU, V T NUÔI, CÂY TR NG VÀ M MÃ 14- Cây tr ng, hoa màu, v t nuôi (tôm cá) chưa n h n thu ho ch do nuôi tr ng trư c khi có thông báo di chuy n nay ph i gi i t a thì ư c tính b i thư ng giá tr s n lư ng th c t thi t h i c a t ng lo i cây tr ng, v t nuôi chưa thu ho ch c a v ó theo th i giá c a a phương. Các lo i cây tr ng ư c b i thư ng theo khung giá ghi trong b ng ph l c kèm theo phương án này. i v i vư n tr ng cây chuyên canh t p trung thì tính b i thư ng tăng thêm không quá 50% khung giá. i v i v t nuôi, ư c xác nh s n lư ng thi t h i theo nh m c k thu t môi trư ng ho c s n lư ng thi t h i th c t c a t ng trư ng h p làm cơ s tính b i thư ng theo ơn giá c a các lo i s n phNm trong th i kỳ thu ho ch t i a phương. 15- i v i m mã ph i di chuy n, ư c b i hoàn chi phí b c m , c i táng cho t ng lo i như sau : 15.1- M t : 1.000.000 /m 15.2- M xây thư ng (vi n xung quanh n n m b ng g ch ho c b ng á ông, á xanh, không có n m m ) : 1.500.000 /m
 17. 15.3- M xây bán kiên c (xây như m xây thư ng nhưng có n m m ): 2.500.000 /m 15.4- M xây kiên c (xây n n, n m m và mái che b ng bê tông) : 4.000.000 /m 15.5- M c i táng : 400.000 /m 15.6- H tr ti n t c i táng t 1.000.000 - 2.000.000 /m 15.7- i v i m v ng ch , giao cho ch u tư ph i h p v i y ban nhân dân a phương h p ng v i ơn v ph c v mai táng t ch c b c m và c i táng (sau th i h n có thông báo b c m ). Ph n 4: CÁC KHO N H TR KHÁC 16- Các h gia ình và cá nhân b thu h i t (không thu c di n l n chi m) và có nhà , t b thu h i và ph i di chuy n toàn b , ngoài m c b i thư ng, h tr thi t h i v t và tài s n nói chung, ư c h tr thêm các kho n như sau : 16.1- H tr chi phí tháo d , di chuy n nhà : a) M c h tr cho m i căn h ph i di chuy n nhà là 1.000.000 cho nhà t m, nhà c p 4 ; h tr 2.000.000 nhà c p 3 tr lên. N u di chuy n sang t nh khác ư c h tr g p ôi m c trên. b) i v i cơ quan ơn v Nhà nư c và t ch c khác ph i di chuy n cơ s n a i m m i thì ư c ch d án u tư tr toàn b chi phí di chuy n. M c phí di chuy n do ơn v l p d toán g i H i ng b i thư ng thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án xem xét gi i quy t c th t ng trư ng h p. 16.2- H tr n nh i s ng : ư c h tr b ng ti n 1 l n là 1.000.000 cho 1 nhân khNu có h khNu thư ng trú t i căn nhà ph i di chuy n. i v i nh ng ngư i có h khNu g c t i thành ph ư c cơ quan Công an cho t m trú dài h n t i căn nhà ph i di chuy n và ph i có th i h n t m trú t i thi u 05 năm, ư c nh n m c h tr như nhân khNu thư ng trú, k c di n KT3. 16.3- Gia ình thương binh li t sĩ (có cha, m , v , ch ng, con là li t s có gi y ch ng nh n c a cơ quan có thNm quy n) ư c tr c p thêm 3.000.000 cho m i h gia ình ; Bà M Vi t Nam Anh hùng, Anh hùng L c lư ng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao ng : h tr 5000.000 /h ; gia ình có công v i cách m ng và các d i tư ng ư c hư ng tr c p xã h i thư ng xuyên : h tr 1.000.000 /h . 16.4- H tr thi t h i do ng ng s n xu t kinh doanh (có gi y phép còn hi u l c ho c có ăng ký kinh doanh). a) i v i h kinh doanh : - Có doanh thu dư i 2 tri u /tháng : h tr 1 tri u ng/h
 18. - Doanh thu t 2 tri u - dư i 4 tri u ng/tháng : h tr 2 tri u ng/h - Doanh thu t 4 tri u - dư i 6 tri u ng/tháng : h tr 3 tri u ng/h - Doanh thu t 6 tri u - dư i 8 tri u ng/tháng : h tr 5 tri u ng/h - Doanh thu t 8 tri u - dư i 10 tri u ng/tháng : h tr 7 tri u ng/h - Doanh thu t 10 tri u ng/tháng tr lên : h tr theo th c lãi (sau thu ) trong 6 tháng, nhưng không th p hơn 8 tri u ng/h b) i v i doanh nghi p ph i di chuy n cơ s : b.1) H tr ti n lương theo ch tr c p ng ng vi c cho s cán b công nhân viên biên ch và lao ng h p ng dài h n làm vi c t i a i m tr c ti p s n xu t kinh doanh ph i di chuy n trong 3 tháng. Không tính h tr i v i cán b công nhân viên ơn v hành chánh s nghi p hư ng lương t ngân sách Nhà nư c và lao ng h p ng ng n h n. b.2) H tr th c lãi trong th i gian 3 tháng (th c lãi tính tr c p là th c lãi c a a i m tr c ti p s n xu t, kinh doanh, xư ng s n xu t ph i i u ch nh, di chuy n ư c th hi n trong quy t toán g n nh t và có s phê duy t c a cơ quan có thNm quy n). c) i v i các h tr c ti p kinh doanh (có gi y phép còn hi u l c ho c có ăng ký kinh doanh) b thu h i và phá d 1 ph n nhà , gây nh hư ng n ho t ng kinh doanh và h kinh doanh không có gi y phép, không có ăng ký kinh doanh nhưng có làm nghĩa v thu v i nhà nư c thì ư c tính h tr b ng 50% m c h tr c a h kinh doanh có gi y phép, có ăng ký kinh doanh, có cùng quy mô kinh doanh. 16.5- T ch c, h gia ình, cá nhân là ch s d ng t b thu h i th c hi n vi c giao t , t nông nghi p và phá d công trình di chuy n úng k ho ch ư c thư ng b ng ti n v i m c không quá 5.000.000 /h . C th như sau : - i v i các h b thu h i toàn b nhà , t ho c t nông nghi p ư c nh n thư ng 5.000.000 /h . - i v i các h b thu h i 1 ph n di n tích t (có nhà ) ư c nh n m c thư ng 3.000.000 /h . - i v i các h thu h i 1 ph n di n tích t nhưng không làm nh hư ng n nhà ho c 1 ph n di n tích t nông nghi p ư c nh n m c thư ng 2.000.000 /h . 16.6- Ngư i ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t ngoài trách nhi m ph i thanh toán các chi phí b i thư ng thi t h i v t, tài s n cơ s h t ng và các tr c p khác theo phương án này, còn ph i có trách nhi m : a) H tr chi phí ào t o ngh cho nh ng ngư i s ng ch y u b ng ngh nông mà còn trong tu i lao ng ph i chuy n i làm ngh khác do b thu h i t v i m c 1.000.000 /1 su t h tr , c th như sau : trong trư ng h p m t h b thu h i t 30% - 50% di n tích t nông nghi p ang s d ng thì ư c m t su t h tr , t trên 50% -
 19. 70% thì ư c 2 su t h tr , trên 70% thì ư c h tr cho t ng s lao ng nông nghi p trong tu i có tên trong h khNu c a h ó. b) N u có nhu c u tuy n d ng lao ng m i thì ph i ưu tiên tuy n d ng lao ng thu c các i tư ng có t b thu h i (giao cho Ban Qu n lý khu Nam quy nh v tuy n lao ng m i i v i các ch u tư). c) Tr các chi phí ph c v tr c ti p cho vi c t ch c th c hi n b i thư ng di chuy n, gi i phóng m t b ng. 16.7- Các trư ng h p chi m d ng t b thu h i và di d i toàn b nhà ư c xem xét h tr thêm 2 kho n h tr v di chuy n nhà và h tr i s ng nêu t i m c 16.1, 16.2 kho n 16 ph n IV này. 16.8- Nh ng h có nhà t b thu h i di d i toàn b thu c di n tái nh cư nhưng có yêu c u t lo ch m i, không nh n n n t ho c căn h t i khu tái nh cư thì ư c h tr thêm 20% giá tr b i thư ng, h tr v t c a h ó (không tính h tr i v i ph n di n tích t chi m d ng). Sau khi h tr thêm 20% mà t ng giá tr b i thư ng, h tr v t th p hơn 25.000.000 /h thì ch u tư h tr thêm cho 25.000.000 /h . 16.9- Các trư ng h p c bi t khác s do H i ng b i thư ng c a d án xem xét, gi i quy t c th vi c h tr cho t ng trư ng h p. Ph n 5: -V T CH C TÁI NNH CƯ 17- Vi c xây d ng khu tái nh cư : 17.1- i v i các d án u tư thu c lĩnh v c l i ích công c ng như : ư ng, công viên, b nh vi n, trư ng h c, khu vui chơi, khu th d c th thao, khu công nghi p, thương nghi p và các d án thu c Công ty liên doanh Phú M Hưng ư c tái nh cư t i các khu nh cư Phư c Ki ng, Bình Hưng, Phong Phú, An Phú Tây do Ban Qu n lý khu Nam phân b , các ch u tư s d ng t ph i tr l i chi phí s d ng t ư c quy nh t i m c 17.5 kho n 17 ph n V c a phương án này. 17.2- i v i các d án khu dân cư thì ph i b trí tái nh cư t i ch theo quy ho ch ư c duy t theo ơn giá quy nh t i m c 17.5 kho n 17 ph n V c a phương án này. 17.3 - Khu v c tái nh cư d ng nhà ph m i h s ư c hoán i m t n n nhà theo di n tích quy ho ch và t i a không quá 2 n n nhà i v i nh ng h có di n tích t l n hơn h n m c quy nh và có ông nhân khNu thư ng trú ( t 7 ngư i tr lên) ang chung cùng m t nhà. - Khu v c tái nh cư nhà vư n : + i v i các h có di n tích t b thu h i l n hơn h n m c t quy nh là 250m2/h , ch ư c i t t i khu tái nh cư v i m c di n tích t n n nhà vư n theo quy ho ch nhưng không quá h n m c t quy nh cho 1 h .
 20. + Trư ng h p c bi t các h có ông nhân khNu (t 7 nhân khNu tr lên) hi n chung m t nhà thì di n tích t b i thư ng l i t i khu tái nh cư ư c tăng thêm nhưng t ng di n tích t i a không quá hai l n h n m c quy nh cho 1 h và không vư t quá di n tích t b thu h i. + N u có yêu c u nh n nhà ph liên k thì ư c tính theo di n tích tương ương ư c quy ho ch t i khu tái nh cư, di n tích th a hay thi u sau khi b trí ư c thanh toán bù tr theo giá tái nh cư. 17.4- T i khu nh cư ch u tư khu nh cư xây d ng m t s chung cư bán t, bán tr góp i v i các h nghèo, khó khăn v nhà theo giá tái nh cư (do cơ quan có thNm quy n phê duy t). 17.5- Ch u tư ch u trách nhi m xây d ng ơn giá t n n nhà ph , nhà vư n, nhà chung cư thông qua Ban Qu n lý khu Nam báo cáo H i ng thNm nh trình y ban nhân dân thành ph phê duy t làm căn c tính toán bù tr giá tr chênh l ch khi chuy n i t theo nguyên t c “giá tr tương ương”. - M c giá các lô t n n các khu nh cư ư c xác nh theo nguyên t c: t có v trí m t ti n ư ng l n có m c giá cao hơn t có v trí m t ti n ư ng nh . Do ó, t các khu nh cư s có nhi u m c giá khác nhau tùy thu c vào v trí c a tuy n ư ng n i khu, không tính bình quân mà xác nh m c giá h p lý cho t ng tuy n ư ng, ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. 17.6- i tư ng, i u ki n tái b trí : a) Là các trư ng h p có nhà , t b thu h i và di d i toàn b thu c i tư ng ư c b i thư ng, h tr thi t h i (tr di n chi m d ng) và có ngu n g c s d ng trư c ngày 10/11/1992 có yêu c u tái nh cư và không còn ch nào khác. b) M t căn h ư c b trí l i m t căn h ho c m t lô t theo quy ho ch t i khu nh cư m i. c) Các trư ng h p khác H i ng b i thư ng thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án s xem xét gi i quy t c th t ng trư ng h p v yêu c u tái nh cư. 17.7- H i ng b i thư ng thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án ch u trách nhi m thông báo công khai quy nh v m c t , nhà t i khu v c tái nh cư c a d án (sau khi ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t) các h b nh hư ng cân nh c, quy t nh vi c l c ch n phương th c, a i m, v trí, lo i hình, di n tích, giá tr nhà , t ... t i các khu tái nh cư c a d án. 18- Phương th c thanh toán : 18.1- Ti n b i thư ng, h tr v các lo i t và nhà c a cá nhân, h gia ình, cơ quan, ơn v và t ch c khác ư c tr b ng ti n m t sau khi kh u tr trư c ph n giá tr chênh l ch chuy n i nhà ho c t (n u có). Các kho n b i thư ng, h tr khác ư c tr b ng ti n m t, không kh u tr trư c ph n giá tr chênh l ch chuy n i nhà ho c t .
Đồng bộ tài khoản