Quyết định số 149/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 149/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 149/2005/QĐ-UBND về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 149/2005/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 149/2005/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2005 QUY T NNH V I U CH NH NNH M C KHOÁN BIÊN CH QU N LÝ HÀNH CHÍNH C A S K HO CH VÀ U TƯ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v m r ng thí i m khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i cơ quan hành chính Nhà nư c và Thông tư Liên t ch s 17/2002/TTLT-BTC- BTCCBCP ngày 08 tháng 02 năm 2002 c a B Tài chính và Ban T ch c-Cán b Chính ph (nay là B N i v ) hư ng d n th c hi n Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 02 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Quy t nh s 97/2005/Q -UBND ngày 13 tháng 6 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu biên ch qu n lý hành chính, s nghi p năm 2005 ; Xét ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 477/TTr-SNV ngày 11 tháng 8 năm 2005 ; QUY T NNH : i u 1. Nay i u ch nh nh m c khoán biên ch qu n lý hành chính c a S K ho ch và u tư (theo Quy t nh s 99/2004/Q -UB ngày 14 tháng 4 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph v giao nh m c khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính cho S K ho ch và u tư) t 156 ngư i lên 176 ngư i. i u 2. nh m c biên ch hành chính quy nh t i i u 1 ư c th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2005. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Giám c S K ho ch và u tư, Th trư ng các s - ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN - Như i u 3 -B N iv CH TNCH - B Tài chính - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Kho b c Nhà nư c thành ph - S N i v (2b)
  2. - VPH -UB : PVP/VX, KT - T VX, TM, TH Lê Thanh H i - Lưu (VX-Nh)
Đồng bộ tài khoản