Quyết định số 149/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
82
lượt xem
12
download

Quyết định số 149/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 149/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2006-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 149/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 149/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 9 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA V SINH AN TOÀN TH C PH M GIAI O N 2006-2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v s c kh e nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989; Căn c Pháp l nh s 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26 tháng 7 năm 2003 v V sinh an toàn th c ph m; Căn c Ngh nh s 163/2004/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; Xét ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia V sinh an toàn th c phNm giai o n 2006 - 2010 (sau ây g i t t là Chương trình), v i nh ng n i dung ch y u sau: I. M C TIÊU C A CHƯƠNG TRÌNH 1. M c tiêu t ng quát: Xây d ng và nâng cao năng l c h th ng qu n lý v sinh an toàn th c phNm (g i t t là VSATTP) nh m b o m v VSATTP phù h p các tiêu chuNn tiên ti n c a khu v c và th gi i; góp ph n b o v s c kh e và quy n l i ngư i tiêu dùng th c phNm; áp ng yêu c u phát tri n và h i nh p kinh t qu c tê. 2. M c tiêu c th n năm 2010: a) Nâng cao nh n th c, th c hành VSATTP và ý th c trách nhi m c a ngư i s n xu t, kinh doanh và tiêu dùng th c phNm. Ph n u n năm 2010, 90% ngư i s n xu t, 80% ngư i kinh doanh th c phNm, 100% ngư i qu n lý lãnh o và 80% ngư i tiêu dùng có hi u bi t úng và th c hành úng v VSATTP; b) Tăng cư ng năng l c h th ng t ch c qu n lý, thanh tra, ki m nghi m VSATTP t trung ương n a phương và t i các B , ngành liên quan. Ph n u n năm 2010, 100% cán b làm công tác qu n lý, thanh tra chuyên ngành và ki m nghi m VSATTP t i tuy n trung ương, khu v c, t nh, thành ph ư c ào t o, b i dư ng, nâng cao v chuyên môn nghi p v ; 90% cán b làm công tác VSATTP tuy n cơ s
  2. (qu n, huy n, xã, phư ng) ư c tham d các l p ào t o, b i dư ng các ki n th c và k năng th c hành ki m tra nhanh phát hi n ô nhi m th c phNm; c) Ph n u n năm 2010, 80% tiêu chuNn, quy chuNn k thu t qu c gia v VSATTP phù h p v i tiêu chuNn th gi i; d) T ng bư c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm theo h th ng phân tích m i nguy và ki m soát i m t i h n (HACCP). Ph n u n năm 2010, 100% cơ s s n xu t th c phNm nguy cơ cao quy mô công nghi p áp d ng HACCP; d) Xây d ng chương trình phân tích và qu n lý nguy cơ gây ô nhi m th c phNm, ch ng phòng ng a ng c th c phNm và các b nh truy n qua th c phNm; Thi t l p h th ng ki m soát ô nhi m th c phNm ng b t s n xu t n lưu thông và giám sát ng c th c phNm. Ph n u n năm 2010, m c t n dư hoá ch t và kháng sinh ư c phép s d ng vư t quá gi i h n cho phép còn 1-3% t ng s m u th c phNm ư c ki m tra. II. TH I GIAN, PH M VI TH C HI N C A CHƯƠNG TRÌNH 1. Th i gian th c hi n: t năm 2007 n 2010. 2. Ph m vi th c hi n Chương trình: trong ph m vi c nư c. III. CÁC D ÁN THU C CHƯƠNG TRÌNH 1. D án nâng cao năng l c qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm Vi t Nam: - Cơ quan ch trì và qu n lý D án: B Y t . - Cơ quan ph i h p: B Khoa h c và Công ngh , B Công Thương, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các B , ngành liên quan. - N i dung ho t ng c a D án: + Xây d ng và ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v VSATTP phù h p v i i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên; xây d ng và ban hành các quy chuNn k thu t qu c gia v VSATTP i v i các cơ s s n xu t, ch bi n và phân ph i th c phNm; + Xây d ng và nâng cao năng l c h th ng t ch c qu n lý VSATTP t c p trung ương n các c p a phương. ào t o, t p hu n, kh o sát, trao i kinh nghi m v qu n lý, ki m nghi m và nghi p v thanh tra, ki m tra VSATTP cho cán b làm vi c trong lĩnh v c VSATTP; + T ch c ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các quy nh v VSATTP và ánh giá th c hi n k ho ch hàng năm;
  3. + Tư v n, hư ng d n các cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm theo tiêu chuNn th c hành s n xu t t t (GMP), th c hành v sinh t t (GHP) và HACCP; c p gi y ch ng nh n i u ki n VSATTP cho các cơ s s n xu t, kinh doanh thu c 10 nhóm th c phNm có nguy cơ cao; + Xây d ng các mô hình tiên ti n v VSATTP; + T ch c và duy trì ho t ng h th ng c ng tác viên VSATTP các thôn, b n, xã, phư ng. 2. D án thông tin giáo d c truy n thông m b o ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm: - Cơ quan ch trì và qu n lý D án: B Y t . - Cơ quan ph i h p: B Thông tin và Truy n thông, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các B , ngành liên quan. - N i dung ho t ng c a D án: + Xây d ng chi n lư c thông tin, giáo d c, truy n thông VSATTP n 2020; + Xác nh các nhóm i tư ng theo vai trò nhi m v trong chu i cung c p th c phNm, theo vùng sinh thái, dân t c... xây d ng các thông i p, cách ti p c n thích h�p; xu t b n các s n phNm truy n thông phù h p các nhóm i tư ng; + Huy ng các kênh truy n thông và các l c lư ng truy n thông v VSATTP; + Xây d ng các i tuyên truy n cơ ng v VSATTP; + H tr các thi t b và phương ti n truy n thông; + Xây d ng cơ s d li u, ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý VSATTP. 3. D án tăng cư ng năng l c ki m nghi m ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm; xây d ng h th ng giám sát ng c th c phNm, các b nh truy n qua th c phNm và phân tích nguy cơ ô nhi m th c phNm: - Cơ quan ch trì và qu n lý D án: B Y t . - Cơ quan ph i h p: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Khoa h c và Công ngh , B Công Thương và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các B , ngành liên quan. - N i dung ho t ng c a D án:
  4. + Xây d ng quy ho ch h th ng ki m nghi m th c phNm Vi t Nam theo hư ng a d ng hóa, xã h i hóa, chuyên sâu và ph c p nh m ánh giá ư c các m i nguy hóa ch t và vi sinh v t trong toàn b chu i cung c p th c phNm; + u tư, nâng c p các Phòng ki m nghi m ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm tr ng i m trung ương và khu v c; th c hi n chuNn hóa t t c các Phòng ki m nghi m theo tiêu chuNn th c hành labo t t (GLP) và các Phòng ki m nghi m Trung ương, khu v c theo tiêu chuNn qu c t (ISO/IEC 17025); xây d ng phương pháp và duy trì ánh giá năng l c, trình k thu t c a các Phòng, ki m nghi m nh kỳ hàng năm; xây d ng và ban hành, chuy n d ch th ng nh t các quy trình, k thu t ki m nghi m ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm trên ph m vi toàn qu c; + u tư trang thi t b ki m nghi m ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm cho tuy n t nh và tuy n huy n. Nghiên c u, s n xu t, trang b các xét nghi m nhanh cho tuy n xã; + Thi t l p và duy trì h th ng phân tích nguy cơ bao g m: ánh giá nguy cơ, thông báo nguy cơ và ki m soát nguy cơ. Thi t l p phương pháp truy nguyên ngu n g c th c phNm và c nh báo nguy cơ v an toàn th c phNm; + Xây d ng các mô hình phòng ch ng ng c th c phNm và các b nh truy n qua th c phNm t i các vùng có nguy cơ cao. 4. D án m b o an toàn v sinh th c phNm trong s n xu t, sơ ch , b o qu n, ch bi n nông s n th c phNm: - Cơ quan ch trì và qu n lý D án: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - Cơ quan ph i h p: y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các B , ngành liên quan. - N i dung ho t ng c a D án: + Xây d ng, b sung và hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý VSATTP, tiêu chuNn, quy chuNn k thu t qu c gia v VSATTP trong lĩnh v c s n xu t, sơ ch , b o qu n, ch bi n nông s n th c phNm phù h p v i i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên; + Ki m tra, giám sát ô nhi m sinh h c và hóa ch t t n dư trong nông s n; phân tích, c nh báo nguy cơ gây ô nhi m th c phNm; + ánh giá th c tr ng t n dư vi sinh v t và hóa ch t c h i trong nông s n ng v t; + Ki m soát ch t lư ng v sinh an toàn s d ng thu c thú y và th c ăn chăn nuôi; + Ki m soát ch t lư ng phân bón có nguy cơ ô nhi m cao; + Xây d ng và phát tri n vùng s n xu t nông s n th c phNm an toàn, t p trung vào các vùng s n xu t rau, qu , chè, v ng chăn nuôi (l n, bò s a, gà, ong);
  5. + Thông tin, giáo d c truy n thông v VSATTP t i c ng ng; + Hư ng d n, h tr và th c hi n ch ng nh n i u ki n s n xu t nông s n th c phNm an toàn và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm; h tr ch ng nh n áp ng h thông qu n lý ch t lư ng tiên ti n. 5. D án m b o an toàn d ch b nh, an toàn môi trư ng và an toàn th c phNm iv i s n phNm thu s n có ngu n g c t nuôi tr ng: - Cơ quan ch trì và qu n lý D án: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - Cơ quan ph i h p: y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các B , ngành liên quan. - N i dung ho t ng c a D án: + Hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t, tiêu chuNn, quy chuNn k thu t qu c gia v ch t lư ng, an toàn và v sinh thú y th y s n; + ào t o nghi p v , tăng cư ng năng l c cho cơ quan qu n lý ch t lư ng và thú y th y s n a phương; + Tuyên truy n, ph bi n quy nh pháp lu t c a Vi t Nam và c a m t s th trư ng l n tiêu th th y s n v an toàn th c phNm, an toàn d ch b nh th y s n; các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t qu c gia trong nuôi tr ng, b o qu n, v n chuy n và ch bi n th y s n; v hóa ch t, kháng sinh c m; - H tr các cơ s nuôi th y s n áp d ng quy ph m th c hành nuôi t t (GAqP), cơ s thu gom, sơ ch , ch biên th y s n áp d ng HACCP ti n t i ư c công nh n t tiêu chuNn ngành th y s n; + Xây d ng và v n hành thí i m h th ng ánh giá nguy cơ và truy xu t ngu n g c s n phNm th y s n; + u tư trang b hai phòng ki m nghi m thu c thú y, th c ăn, ch t x lý môi trư ng, xét nghi m b nh th y s n; mua s m b sung trang thi t b phân tích dư lư ng ch t phóng x , phân tích th c phNm bi n i gen, thi t b ki m nghi m kháng sinh c m. 6. D án m b o v sinh an toàn th c phNm th c ăn ư ng ph : - Cơ quan ch trì và qu n lý D án: B Y t . - Cơ quan ph i h p: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Công Thương, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các B , ngành liên quan. - N i dung ho t ng c a D án: + Xây ng các mô hình m b o an toàn th c phNm m t s thành ph tr ng i m;
  6. + m b o VSATTP th c ăn ư ng ph g n v i phát tri n ô thi các t nh, thành ph trong c nư c; + Xây d ng mô hình an toàn th c phNm các khu du l ch, l h i, các khu công nghi p, các trư ng h c; + H tr các thi t b an toàn th c phNm, các tài li u, phương ti n cho vi c ki m soát d ch v th c ăn ư ng ph IV. NGU N V N VÀ CƠ CH TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH: 1. Ngu n v n th c hi n Chương trình: Kinh phí th c hi n Chương trình ư c kho ng 1.300 t ng, ư c huy ng tù các ngu n v n: ngân sách trung ương, ngân sách a phương, v n vay nư c ngoài, v n vi n tr , v n tín d ng trong nư c và v n huy ng c ng ng. Hàng năm, căn c vào m c tiêu, n i dung c a Chương trình và kh năng c a các ngu n v n, B K ho ch và u tư và B Tài chính ph i h p v i các cơ quan liên quan th ng nh t vi c b trí kinh phí b o m cho Chương trình th c hi n có hi u qu . 2. Cơ ch th c hi n Chương trình: Cơ ch qu n lý và i u hành Chương trình th c hi n theo các quy nh v qu n lý và i u hành các chương trình m c tiêu qu c gia và các quy nh liên quan hi n hành. V. T CH C TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH: 1. Ban ch o liên ngành v VSATTP ch u trách nhi m ch o, theo dõi, ki m tra và ôn c các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n có hi u qu Chương trình. 2. B Y t : - Ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các cơ quan liên quan thành l p Ban Ch nhi m Chương trình, các Ban i u hành các D án thu c Chương trình; ch o các Trư ng Ban i u hành các d án xây d ng và trình duy t d án theo quy nh; - Ch trì và ph i h p v i các B , ngành liên quan hàng năm xây d ng k ho ch chi ti t, tri n khai th c hi n các ho t ng theo n i dung ã ư c phê duy t g i B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph ; - ôn c, ki m tra, giám sát tình hình th c hi n Chương trình; nh kỳ hàng năm t ch c sơ k t, t ng k t, t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph ; - Ch trì, ph i h p v i các a phương và các B , ngành liên quan xây d ng, t ch c th c hi n các D án theo ch c năng, nhi m v ư c phân công.
  7. 3. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: ch trì, ph i h p v i các a phương và các B , ngành liên quan xây d ng, t ch c th c hi n các D án theo ch c năng, nhi m v ư c phân công, b o m s n phNm nông s n, th y s n trư c khi xu t khNu ho c ưa ra th trư ng tiêu th trong nư c ph i ư c ch ng nh n b o m VSATTP. 4. B K ho ch và u tư ph i h p v i B Tài chính cân i và b trí k ho ch kinh phí hàng năm th c hi n Chương trình trên cơ s th ng nh t v i B Y t theo quy nh hi n hành; ch trì và ph i h p v i B Y t và các B , ngành liên quan hư ng d n các a phương l ng ghép các chương trình khác v i Chương trình m c tiêu qu c gia V sinh an toàn th c phNm trên cùng m t a bàn t khâu k ho ch n t ch c th c hi n. 5. B Tài chính: - Ph i h p v i B K ho ch và u tư b trí ngân sách c a các B , ngành, a phương tri n khai th c hi n Chương trình theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n i v i vi c th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia; ch trì hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính i v i các d án c a Chương trình; ph i h p v i B Y t xây d ng văn b n hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c th c hi n Chương trình. - Ph i h p v i B Y t , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các cơ quan liên quan xây d ng cơ ch ph i h p và tri n khai các bi n pháp tăng cư ng qu n lý, ki m soát vi c nh p khNu th c phNm, v t tư ph c v chăn nuôi, tr ng tr t, ch bi n, b o qu n th c phNm. 6. Các B , ngành liên quan xây d ng k ho ch tri n khai các n i dung ho t ng c a d án thu c Chương trình theo ch c năng, nhi m v ư c phân công 7. Trách nhi m c a a phương: - Huy ng ngu n l c và t ch c th c hi n các n i dung c a Chương trình theo ch o và hư ng d n c a Ban Ch nhi m Chương trình và các B , ngành ch c năng; - Phân công, phân c p trách nhi m c a t ng c p và các ban, ngành cùng c p trong vi c t ch c th c hi n Chương trình theo nguyên t c tăng cư ng phân c p và cao tinh th n trách nhi m cho cơ s ; Ch o l ng ghép có hi u qu các Chương trình, d án trên a bàn; thư ng xuyên ki m tra, giám sát vi c qu n lý th c hi n Chương trình và th c hi n ch báo cáo hàng năm. 8. Các B , ngành liên quan và y ban nhân dân các c p ph i h p v i các t ch c chính tr xã h i, các oàn th qu n chúng và H i ngh nghi p t ch c ph bi n ki n th c VSATTP cho h i viên và v n ng c ng ng cùng tham gia; tri n khai các ho t ng c th góp ph n b o m VSATTP: xây d ng các mô hình c ng ng t giám sát VSATTP i v i các cơ s ch bi n th c phNm nh , l , xây d ng làng Văn hóa - S c kh e; xây d ng mô hình b o m VSATTP th c ăn ư ng ph ...
  8. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các U ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Ban ch o liên ngành v VSATTP; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX (5b)
Đồng bộ tài khoản