Quyết định số 149/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 149/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 149/QĐ-UBTDTT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành Luật Pencak Silat

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 149/QĐ-UBTDTT

 1. U BAN TH D C TH THAO C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 149/QĐ-UBTDTT Hà N i, ngày 22 tháng 11 năm 2000 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH LU T THI Đ U PENCAK SILAT B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh đ nh s 03/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph v ch c năng nhi m v quy n h n và t ch c b máy c a U ban Th d c Th thao Xét yêu c u phát tri n và nâng cao trình đ Pencak Silat nư c ta. Theo đ ngh c a Ông V trư ng V Th thao Thành tích Cao 1. QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành Lu t Pencak Silat g m 3 chương, 15 đi u Đi u 2. Lu t Pencak Silat đư c áp d ng trong các cu c thi đ u Pencak Silat t cơ s đ n toàn qu c và thi đ u qu c t t i Vi t Nam Đi u 3. Các cu c thi đ u trong toàn qu c có th đ ra Đi u l thích h p v i th c t nhưng không trái v i các đi u ghi trong lu t này. Đi u 4. Lu t này thay th lu t đã in trư c đây và có hi u l c t ngày 01 tháng 12 năm 2000 Đi u 5. Các Ông Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b - Đào t o, V trư ng V Th thao Thành tích Cao I, V trư ng V K ho ch - Tài chính, Th trư ng các Cơ quan TDTT các đ a phương, ngành ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. KT.B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TDTT PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Như đi u 5 - B trư ng (đ báo cáo) - Lưu VP + V TTTTC 1 Đoàn Thao L I TH C A PESILAT 1. PESILAT LÀ M T VÕ S TRUNG TH C VÀ CAO THƯ NG 2. PESILAT LÀ NGƯ I LUÔN TÔN TR NG B N BÈ, YÊU QUÝ TÌNH B N VÀ HOÀ BÌNH 3. PESILAT LÀ NGƯ I LUÔN SUY NGHĨ VÀ HÀNH Đ NG TÍCH C C, SÁNG T O VÀ CH Đ NG 4. PESILAT LÀ M T HI P S LUÔN NG H S TH T, S CÔNG B NG VÀ LUÔN S N SÀNG Đ I M T V I B T KỲ TH THÁCH NÀO 5. PESILAT LÀ M T HI P S LUÔN CH U TRÁCH NHI M CHO L I NÓI VÀ HÀNH Đ NG C A MÌNH L I TH C A TR NG TÀI LIÊN ĐOÀN PENCAK SILAT QU C T TÔI, M T TR NG TÀI C A LIÊN ĐOÀN PENCAK SILAT QU C T XIN TH : 1. TÔI LUÔN NH N TH C R NG ĐƯ C GIAO PHÓ CƯƠNG V TR NG TÀI LIÊN ĐOÀN PENCAK SILAT QU C T Đ I V I TÔI LÀ VINH D VÀ LÀ TR NG TRÁCH 2. TÔI, V I T T C LÒNG T TR NG CÁ NHÂN, LUÔN GÌN GI VINH D VÀ TR NG TRÁCH MÀ TÔI ĐÃ ĐÓN NH N.
 2. 3. TÔI, V I TRÁCH NHI M CAO NH T, S CH P HÀNH CÁC QUY Đ NH VÀ LU T C A LIÊN ĐOÀN PENCAK SILAT QU C T 4. TÔI, VÌ S PHÁT TRI N C A PENCAK SILAT, S ĐI U KHI N CÁC TR N Đ U PENCAK SILAT M T CÁCH CÔNG B NG, TRUNG TH C. 5. TÔI LUÔN GÌN GI CÁC L I TH C A TR NG TÀI LIÊN ĐOÀN PENCAK SILAT QU C T VÀ N U TÔI VI PH M CÁC L I TH NÀY, TÔI XIN S N SÀNG CH U M I S TR NG PH T B T KỲ C P Đ NÀO. L I H A C A TR NG TÀI PENCAK SILAT CHÚNG TÔI, CÁC TR NG TÀI PENCAK SILAT QU C T XIN H A: 1. TH C HI N NHI M V ĐƯ C GIAO PHÙ H P V I LU T THI Đ U PENCAK SILAT QU C T 2. ĐI U KHI N TR N Đ U TRUNG TH C, CÔNG B NG VÀ CÓ TRÁCH NHI M 3. GÌN GI VÀ B O V S PHÁT TRI N C A PENCAK SILAT QUA NH NG VI C LÀM ĐÚNG Đ N VÀ PHONG CÁCH CHU N M C LU T THI Đ U PENCAK SILAT QU C T Ph n m đ u. Các gi i thi đ u Pencak Silat qu c t ph i đư c ti n hành d a trên nh ng nguyên t c v tình h u ngh và s cao thư ng thông qua vi c th hi n ngh thu t t v , thi đ u và tinh th n th thao c a Pencak Silat cũng như s tuân th và tôn tr ng các l i th c a Pencak Sialt. Các gi i thi đ u Pencak Silat qu c t ph i đư c ti n hành theo đúng các Đi u lu t đã đư c ban hành và tuân th nghiêm ng t các quy đ nh k thu t c a t ng gi i đ u. Các n i dung thi đ u Pencak Silat bao g m: I. N i dung thi đ u đ i kháng (Tanding) II. N i dung thi đ u bi u di n bài quy đ nh cá nhân (Tunggal) III. N i dung thi đ u bi u di n bài đ i luy n t ch n (Ganda) IV. N i dung thi đ u bi u di n bài quy đ nh t p th (Regu) Chương I. LU T THI Đ U Đi u 1. Đ nh nghĩa các n i dung thi đ u 1.1. Thi đ u đ i kháng (Tanding) Thi đ u đ i kháng (Tanding) là hình th c thi đ u m t đ i m t gi a hai Pesilat c a hai đ i khác nhau thông qua vi c s d ng các k thu t tránh né, g t đ , các đòn tay, các đòn chân, đòn đánh ngã. Trư c tiên hai Pesilat ph i th c hi n b pháp di chuy n, các th t n c a Pencak Sialt r i sau đó m i s d ng các k thu t t n công, phòng th , chi n thu t, s c m nh và tinh th n thi đ u cao thư ng, thân ái đ ghi đư c đi m s t i đa. 1.2. Thi đ u bi u di n bài quy đ nh cá nhân (Tunggal) Thi đ u và bi u di n bài quy đ nh cá nhân (Tunggal) là hình th c thi đ u bi u di n mà m t Pesilat th hi n k năng c a mình thông qua vi c th hi n m t cách chính xác, m nh m và có m c đ bi u c m cao bài quy n cá nhân do Liên đoàn Pencak Sial Qu c t quy đ nh. Bài quy n g m có hai ph n: Tay không và binh khí (dao và côn) 1.3. Thi đ u bi u di n bài đ i luy n t ch n (Ganda) Thi đ u bi u di n bài đ i luy n t ch n (Ganda) là hình th c thi đ u bài đ i luy n t ch n c a hai Pesilat trong cùng m t đ i thông qua s th hi n m t cách phong phú v k thu t t v và t n công c a Pencak Silat. Các đòn th s d ng trong bài bi u di n ph i đư c hai Pesilat quy đ nh trư c và ph i b o đ m tính hi u qu , tính th m m cao đ ng th i th hi n đư c s c m nh trong
 3. t ng t h p đòn th và nh p đi u c a đ ng tác. Bài bi u di n đ i luy n t ch n cũng g m có hai ph n là k thu t đ i luy n tay không và binh khí (dao và côn). 1.4. Thi đ u bi u di n bài quy đ nh t p th (Regu) Thi đ u bi u di n bài quy đ nh t p th (Regu) là hình th c thi đ u đ ng di n c a m t nhóm ba Pesilat trong cùng m t đ i thông qua vi c th hi n m t cách chính xác, m nh m , có m c đ bi u c m cao và đ ng đ u bài quy n t p th do Liên đoàn Pencak Sialt qu c t quy đ nh. Bài bi u di n t p th này ch có ph n tay không. Đi u 2. Phân lo i các gi i thi đ u - quy đ nh v tu i thi đ u và cân 2.1. Căn c vào l a tu i và gi i tính c a VĐV tham d , gi i thi đ u đư c phân làm hai lo i sau: 2.1.1. Gi i tr giành cho VĐV nam và n t 15 t i 17 tu i. 2.1.2. Gi i vô đ ch dành cho VĐV nam và n t 17 t i 35 tu i. 2.2. Đ tu i c a Pencak Silat tham d đư c xác đ nh qua h chi u v i gi i th gi i, th VĐV và gi y khai sinh đ i v i gi i trong nư c. 2.3. Tu i c a Pensilat ph i phù h p v i quy đ nh v tu i c a Gi i thi đ u mà Pesilat đó tham d . Tu i c a Pesilat đư c tính t i ngày b t đ u t ch c gi i có nghĩa là tính đ n ngày thi đ u đ u tiên c a gi i tu i c a Pensilat ph i n m trong đ tu i quy đ nh t nh nh t đ n l n nh t c a gi i đó. Pesilat nào vi ph m quy đ nh v tu i s b tru t quy n tham d gi i. 2.4. Hình th c phân lo i theo h ng cân ch áp d ng đ i v i N i dung Thi đ u đ i kháng. 2.4.1. L n cân ki m tra trư c gi i 2.4.1.1. L n cân ki m tra Pesilat trư c gi i ph i đư c th c hi n t i thi u là 6 ti ng trư c khi b t đ u gi i thi đ u. 2.4.1.2. T i th i đi m cân, Pesilat ph i m c võ ph c khô và không đư c đeo b t kỳ lo i b o hi m gì trên cơ th . 2.4.1.3. Ch đư c phép cân chính th c m t l n. 2.4.1.4. N u m t Pesilat ch có s cân tr ng lư ng cơ th l n hơn ho c nh hơn ch s cân quy đ nh c a h ng cân thi đ u mà ngư i đó đăng ký tham gia thì Pensilat đó s đư c phép có thêm 1 ti ng đ đi u ch nh tr ng lư ng trư c khi cân ki m tra l n th hai. Khi cân l n th hai, Pesilat cũng ph i m c võ ph c khô và không đư c đeo b t kỳ lo i b o hi m gì trên cơ th . 2.4.1.5. Vi c cân ki m tra Pesilat ph i đư c ti n hành v i s ch ng ki n c a thành viên trong Ban tr ng tài (ngư i ch u trách nhi m v cân ki m tra) 2.4.1.6. N u m t Pesilat vì m t lý do b t kh kháng mà không th tham gia l n cân ki m tra trư c gi i nhưng v n đăng ký thi đ u và g p thăm phân c p thì có th ch c n tham gia l n cân ki m tra trư c khi thi đ u. 2.4.2. L n cân ki m tra trư c khi thi đ u: 2.4.2.1. L n cân ki m tra Pesilat trư c khi thi đ u th c hi n trư c khi Pesilat đó b t đ u tr n đ u kho ng 15 phút. 2.4.2.2. T i th i đi m cân, Pesilat ph i m c võ ph c khô và không đeo b t kỳ lo i b o hi m gì trên cơ th . 2.4.2.3. N u m t Pesilat có ch s cân tr ng lư ng cơ th l n hơn ho c nh hơn ch s cân quy đ nh c a h ng cân thi đ u mà Pesilat đó đăng ký tham gia thì Pesilat đó đã đăng ký tham gia thì Pesilat đó s b tru t quy n thi đ u. 2.4.2.4. Vi c cân ki m tra Pesilat ph i đư c ti n hành v i s ch ng ki n c a thành viên trong Ban tr ng tài (ngư i ch u trách nhi m v cân ki m tra). Đi u 3. Các n i dung và h ng cân trong gi i vô đ ch. N i dung và h ng đ u trong gi i vô đ ch bao g m: 3.1. N i dung thi đ u đ i kháng (Tanding) H ng đ u đư c phân chia theo gi i tính và tr ng lư ng c a Pesilat bao g m t ng c ng 16 h ng (10 h ng cân nam và 6 h ng cân n )
 4. 3.1.1. Các h ng cân nam: H ng A: t 45 kg t i 50 kg H ng B: t 50 kg t i 55 kg H ng C: t 55 kg t i 60 kg H ng D: t 60 kg t i 65 kg H ng E: t 65 kg t i 70 kg H ng F: t 70 kg t i 75 kg H ng G: t 75 kg t i 80 kg H ng H: t 80 kg t i 85 kg H ng I: t 85 kg t i 90 kg H ng O: t 90 kg t i 95 kg 3.1.2 Các h ng cân n H ng A: t 45 kg t i 50 kg H ng B: t 50 kg t i 55 kg H ng C: t 55 kg t i 60 kg H ng D: t 60 kg t i 65 kg H ng E: t 65 kg t i 70 kg H ng F: t 70 kg t i 75 kg 3.2. N i dung thi đ u bi u di n bài quy đ nh cá nhân (Tunggal) Đư c phân chia theo gi i tính thành 2 h ng: 3.2.1. Thi đ u bi u di n bài quy đ nh cá nhân c a Pesilat nam (Tunggal Putra) 3.2.2. Thi đ u bi u di n bài quy đ nh cá nhân c a Pesialt n (Tunggal Putri) 3.3. N i dung thi đ u bi u di n bài đ i luy n t ch n (Ganda) Đư c phân chia theo gi i tính thành 2 h ng: 3.3.1. Thi đ u bi u di n bài đ i luy n t ch n c a 2 Pesilat nam (Ganda Putra). 3.3.2. Thi đ u bi u di n bài đ i luy n t ch n c a 2 Pesilat n (Ganda Putri) 3.4. N i dung thi đ u bi u di n bài quy đ nh t p th (Regu) Đư c phân chia theo gi i tính thành 2 h ng: 3.4.1. Thi đ u bi u di n bài quy đ nh t p th c a 3 Pesilat nam (Regu Putra) 3.4.2. Thi đ u bi u di n bài quy đ nh t p th c a 3 Pesilat n (Regu Putri) Đi u 4. Các n i dung và h ng đ u trong gi i tr N i dung và h ng đ u trong gi i tr bao g m: 4.1. N i dung thi đ u đ i kháng (Tanding) Các h ng đ u đư c phân chia theo gi i tính và tr ng lư ng c a Pesilat bao g m t ng c ng 20 h ng (12 h ng nam và 8 h ng n ). Tuy nhiên tùy theo t ng gi i mà s lư ng các h ng cân có th đư c quy t đ nh khác nhau. 4.1.1. Các h ng cân nam: H ng A: t 39 kg t i 42 kg H ng B: t 42 kg t i 45 kg H ng C: t 45 kg t i 48 kg H ng D: t 48 kg t i 51 kg H ng E: t 51 kg t i 54 kg
 5. H ng F: t 54 kg t i 57 kg H ng G: t 57 kg t i 60 kg H ng H: t 60 kg t i 63 kg H ng I: t 63 kg t i 66 kg H ng K: t 66 kg t i 69 kg H ng L: t 69 kg t i 72 kg H ng O: t 72 kg t i 75 kg 4.1.2 Các h ng cân n H ng A: t 39 kg t i 42 kg H ng B: t 42 kg t i 45 kg H ng C: t 45 kg t i 48 kg H ng D: t 48 kg t i 51 kg H ng E: t 51 kg t i 54 kg H ng F: t 54 kg t i 57 kg H ng G: t 57 kg t i 60 kg H ng H: t 60 kg t i 63 kg 4.2. N i dung thi đ u bi u di n bài quy đ nh cá nhân (Tunggal), n i dung thi đ u bi u di n bài đ i luy n t ch n (Ganda), n i dung thi đ u bi u di n bài quy đ nh t p th (Regu) H ng đ u trong các n i dung này đư c phân chia theo gi i tính như gi i vô đ ch nhưng theo đ tu i đư c quy đ nh cho gi i tr . Đi u 5. Trang thi t b c a sàn đ u 5.1. Võ đài Võ đài ph i đư c đ t trên sàn ph ng, ph trên m t sàn đài là m t l p th m thi đ u có chi u dày t i đa 5 cm, b m t nh n và không trơn trư t. M t th m đư c ph m t t m b t hình vuông kích thư c 10m x 10m có b m t nh n, không trơn trư t, màu s m và không có đư ng k màu tr ng. Ban t ch c ch u trách nhi m cung c p th m thi đ u cho gi i. 5.1.1. Võ đài cho n i dung thi đ u đ i kháng 5.1.1.1. Võ đài bao g m: Th m đ u hình vuông , kích thư c 10m x 10m. Ph m vi thi đ u là m t hình tròn n m trong th m đ u, đư ng kính 8m. 5.1.1.2. Đư ng k phân đ nh ph m vi thi đ u có m u tr ng chi u r ng 5cm. 5.1.1.3. T i gi a tâm c a th m đ u là m t vòng tròn đư ng kính 3m, đư ng k màu tr ng r ng 5m là kho ng cách gi a hai Pesilat khi b t đ u tr n đ u. 5.1.1.4. Các góc c a Pesilat là ph n di n tích n m trong hình vuông th m đ u và n m ngoài ph m vi thi đ u, đ i di n theo đư ng chéo hình vuông. Các góc đó bao g m: - Góc xanh nư c bi n s m: Là góc n m phía ph i bàn c a Ch t ch cu c đ u. - Góc đ : Là góc n m phía đ i di n theo đư ng chéo c a góc xanh. - Góc tr ng: Là hai góc còn l i, đư c g i là góc trung l p (Hình 1 - Sơ đ b trí võ đài thi đ u - Pencak Silat)
 6. Hình 1 - Sơ đ b trí võ đài thi đ u - Pencak Silat 5.1.2. Võ đài cho n i dung thi đ u bi u di n bài quy đ nh cá nhân, bài đ i luy n t ch n, bài quy đ nh t p th : Là toàn b ph n võ đài hình vuông 10m x 10m như trong n i dung thi đ u đ i kháng đã đ c p trên. 5.2. Trang b sàn đ u (Hình 2a, b) Trang b sàn đ u do Ban t ch c cung c p bao g m: 5.2.1. Bàn gh cho Ban t ch c. 5.2.2. Bàn gh cho Ban tr ng tài và các thành viên khác, cho H i đ ng k thu t, bác sĩ, t y t . 5.2.3. Đ ng h , c ng ho c trang b khác có ch c năng tương t , còi và chuông báo. 5.2.4. Đèn hi u, báo hi p ho c các thi t b tương t . 5.2.5. Đèn m u đ , xanh, vàng dùng đ thông báo khi c n thi t. 5.2.6. Mư i lá c nh kích thư c 30 x 30cm, m u đ , xanh cho các Jury và hai lá c màu vàng cho Tr ng tài th i gian và cho Tr ng tài cu c đ u. 5.2.7. B ng ghi th i gian bi u di n các bài quy đ nh cá nhân, bài đ i luy n t ch n, bài quy đ nh t p th c a các Pesilat tham gia.
 7. Hình 2a Trang b võ đài Hình 2b: Các lo i đèn s d ng trong thi đ u 5.2.8. Giá đ binh khí bi u di n. 5.2.9. B ng đi m 5.2.10. Cân ki m tra tr ng lư ng VĐV. 5.2.11. B ng hi u ghi tên các H i đ ng, Ban c a cu c đ u, Ch t ch cu c đ u, Ban tr ng tài, Ban thư ký, tr ng tài th i gian, Bác sĩ, Jury t s 1 đ n s 5. 5.2.12. H th ng phát thanh. 5.2.13. Các trang b khác Đi u 6. Lu t thi đ u đ i kháng
 8. 6.1. Trang b thi đ u 6.1.1. Trang ph c Pesilat tham gia n i dung thi đ u đ i kháng ph i m c trang ph c thi đ u theo m u tiêu chu n đã đư c quy đ nh c a Pencak Silat qu n áo m u đen, th t đai tr ng. Khi thi đ u, đai tr ng s ph i c i ra. Phù hi u c a t ch c Pencak Silat c p qu c gia (hay c p đ a phương) đư c g n trên ng c trái, tên qu c gia (hay tên đ i) đư c in lưng áo. Ngoài các quy đ nh v ph c trang trên, Pesilat không đư c m c b t kỳ m t lo i trang ph c nào khác (Hình 3) 6.1.2. Giáp b o v thân th tuân theo các quy đ nh sau: 6.1.2.1. Theo đúng m u quy đ nh c a Liên đoàn Pencak Silat qu c t 6.1.2.2. M u đen s m 6.1.2.3. Giáp có b n c : Nh , trung bình, l n và r ng. Hình 3 - Trang ph c thi đ u đ i kháng (Tanding) 6.1.2.4. Đai màu đ và đai màu xanh nư c bi n s m cho hai Pesilat hai góc đài tương ng. 6.1.2.5. M i gi i thi đ u ph i có t i thi u 5 áo giáp cho m i c . 6.1.2.6. Ban t ch c có trách nhi m cung c p giáp thi đ u cho gi i (Hình 4 - Giáp thi đ u) Hình 4 - Giáp thi đ u 6.1.3. Các Pesilat ph i đeo b o hi m h b
 9. 6.1.4. Các Pesilat đư c phép mang m t l p băng b o v kh p (đ u g i, cùi tay, c tay, c chân) lo i m ng, có kh năng co dãn. N u băng b o v không theo quy đ nh trên thì ph i có s xem xét và đ ng ý c a bác sĩ cu c đ u. 6.2. Các vòng đ u: Các gi i thi đ u s đư c chia làm các vòng: vòng đ u lo i, vòng t k t, vòng bán k t, vòng chung k t cho t t c các h ng cân thi đ u, tuỳ theo s lư ng Pesilat tham gia. 6.3. Th i gian c a tr n đ u 6.3.1. Các tr n đ u s đư c ti n hành trong ba hi p 6.3.2. M i hi p s có th i gian hai phút 6.3.3. Th i gian ngh gi a hai hi p là m t phút 6.3.4. Th i gian tr ng tài d ng tr n đ u không đư c tính vào th i gian thi đ u 6.3.5. Th i gian tr ng tài đ m tuy t đ i hay đ m k thu t không đư c tính vào th i gian thi đ u 6.4. Ch đ o viên và săn sóc viên: 6.4.1. M i Pesilat khi tham gia thi đ u đư c phép có hai ngư i làm công tác săn sóc, ch đ o. Trong s đó đư c phép có hu n luy n viên. 6.4.2. Ch đ o viên và săn sóc viên cũng ph i m c qu n áo thi đ u theo m u tiêu chu n đã đư c quy đ nh c a Pencak Silat có m u đen, th t đai màu da cam r ng 10cm, có phù hi u c a T ch c Pencak Silat c p qu c gia (hay c p đ a phương đư c g n trên ng c trái, tên qu c gia (hay tên đ i) đư c in lưng áo (Hình 5 - Trang ph c c a HLV và săn sóc viên) Hình 5 - Trang ph c c a HLV và săn sóc viên 6.4.3. Ch đ o viên đư c phép ch đ o Pesilat trư c thi đ u và trong th i gian ngh gi a hai hi p 6..4.4. Ch đ o viên không đư c phép - Dùng l i nói ch đ o Pesilat khi đang thi đ u. - Đ ng ho c ng i không đúng tư th cho phép. - Hò hét, c vũ, v tay khi Pesilat đang thi đ u. - Mang rư u hay các ch t kích thích cho Pesilat s d ng đ thi đ u - Mang trang ph c không đúng quy đ nh - Vào trong ph m vi thi đ u khi chưa có s đ ng ý c a Tr ng tài đài - Ch p nh, quay video khi Pesilat đang thi đ u. 6.4.5. Ch có m t ch đ o viên (ho c săn sóc viên) đư c phép vào trong th m đ u (t i góc c a Pesilat) khi Pesilat ngh thi đ u gi a hai hi p. 6.4.6. Trong s Ch đ o viên và săn sóc viên ph i có m t ngư i cùng gi i tính v i Pesilat. 6.5. Th t c ti n hành tr n đ u
 10. 6.5.1. M t tr n đ u đư c b t đ u khi t tr ng tài bao g m m t Tr ng tài đài và năm giám đ nh ti n vào khu v c thi đ u t phía tay ph i c a Ch t ch cu c đ u. T tr ng tài ph i làm th t c chào, báo cáo và tuyên th trư c khi làm nhi m v . Sau đó các tr ng tài vào v trí làm vi c (Hình 6 - V trí c a tr ng tài, giám đ nh trong n i dung Tanding) Hình 6 - V trí c a tr ng tài, giám đ nh trong n i dung Tanding 6.5.2. Khi có d u hi u m i vào c a trong tài đài, Pesilat ph i chào ch đ o viên và săn sóc viên r i đi vào trong th m đ u t phía góc c a mình. Khi đ n trung tâm c a vòng tròn thi đ u, Pesilat ph i chào tr ng tài đài r i chào Ch t ch cu c đ u. Sau khi bi u di n bài xe đài, Pesilat tr v góc đài c a mình. 6.5.3. Đ b t đ u tr n đ u, tr ng tài đài g i hai Pesilat vào trong th m ki m tra, nh c nh , cho hai Pesilat b t tay nhau và vào v trí s n sàng thi đ u. 6.5.4. Sau khi ra ký hi u cho các thành viên c a cu c đ u (Ch t ch cu c đ u, Ban tr ng tài, tr ng tài th i gian, bác sĩ, năm giám đ nh), tr ng tài đài s ra ký hi u và kh u l nh cho tr n đ u b t đ u. 6.5.5. Trong th i gian ngh gi a hai hi p, Pesilat ph i tr v góc đài c a mình đ cho ch đ o viên và săn sóc viên th c hi n nhi m v c a h theo đi u 6 m c 4 đã nêu trên. 6.5.6. Tr tr ng tài và hai Pesilat, không ai đư c phép vào trong th m thi đ u khi chưa có yêu c u c a tr ng tài đài. 6.5.7. Sau khi hi p cu i cùng k t thúc, hai Pesilat tr v góc đài c a mình, đ i công b k t qu ngư i th ng cu c. Khi công b k t qu ngư i th ng cu c, tr ng tài đài s g i hai Pesilat vào trong trung tâm th m và tên ngư i th ng cu c đư c thông báo trên loa và b ng đèn hi u, tr ng tài đài s dơ cao tay ngư i th ng cu c. 6.5.8. Sau khi công b ngư i th ng cu c, hai Pesilat b t tay nhau, r i kh i võ đài. T tr ng tài s r i võ đài sau cùng và cùng nhau x p hàng trư c m t Ch t ch cu c đ u, báo cáo v vi c hoàn thành nhi m v và chào Ch t ch cu c đ u r i v v trí t p trung cho các tr ng tài. 6.6. Lu t thi đ u 6.6.1. Nguyên t c thi đ u: 6.6.1.1. Hai Pesilat ph i m t đ i m t v i nhau và s d ng các k thu t t n công và phòng th c a Pencak Silat, bao g m các đòn tay, đòn chân, đòn đánh ngã, tuân th nguyên t c thi đ u Pencak Silat và không vi ph m các đi u lu t c m trong thi đ u. Vi c tuân th nguyên t c thi đ u Pencak Silat nh m đ m b o tính đ c trưng và truy n th ng c a ho t đ ng thi đ u v i n i dung ch y u là
 11. tuân th nghiêm ng t trình t k thu t trong thi đ u. M i m t đ t t n công, phòng th đ u ph i th c hi n t tư th l p t n, di chuy n ti p c n theo đúng các tư th và bư c t n đã đư c quy đ nh c a Pencak Silat; sau đó ra đòn t n công, phòng th trên th t n v ng vàng, có ch đích; sau khi t n công, phòng th , Pesilat ph i di chuy n quay v v trí ban đ u v i tư th l p t n. 6.6.1.2. T v trí l p t n ban đ u, đ ti p c n đ i phương, ra đòn t n công, phòng th , m i Pesilat ph i di chuy n theo các bư c t n đã đư c đ nh trư c v i t i thi u là 3 bư c t n khác nhau, r i ra đòn t n công, phòng th , Pesilat ph i tr v v trí l p t n ban đ u b ng các bư c t n quy đ nh. N u Pesilat nào khi di chuy n không tuân th theo các bư c t n quy đ nh b t bu c quy đ nh này, tr ng tài đài s dùng kh u l nh “Langka” đ nh c nh , khi n trách ho c c nh cáo (Hình 7). 6.6.1.3. M i lo t đòn t n công ph i đúng lu t, h p l và s d ng các k thu t khác nhau đ t n công vào đích v i t i đa là 4 đòn. N u m t Pesilat trong m t lo t đòn t n công đánh quá 4 đòn thì tr ng tài đài s d ng cu c nh c nh . Các ki u đòn t n công (đòn tay ho c đòn chân) gi ng nhau l p l i liên t c trong m t lo t đòn t n công đánh quá 4 đòn thì tr ng tài đài s d ng cu c và nh c nh . Các ki u đòn t n công (đòn tay ho c đòn chân) gi ng nhau l p l i liên t c trong m t lo t 4 đòn thì s ch đư c tính cho m t l n t n công. (Hình 7 – Các bư c t n di chuy n m u c a Pencak Silat) Hình 7 - Các bư c t n di chuy n m u c a Pencak Silat 6.6.1.4. Đòn t n công hi u qu đư c tính đi m là đòn đánh có k thu t v i m t th t n rõ ràng (thu c các th t n quy đ nh c a Pencak Silat), có biên đ , rõ nét, có s c m nh, không b g t đ , né tránh, hoá gi i, trúng đích h p l , đư c th c hi n trư c l nh BERHENTI, sau kh u l nh MULAI và không vi ph m nguyên t c 4 đòn. 6.6.2. Kh u l nh tr ng tài đài: - Kh u l nh BERSEDIA (s n sàng) dùng đ nh c nh các Pesilat, các giám đ nh và thành viên cu c đ u chu n b cho tr n đ u b t đ u. - Kh u l nh MULAI (b t đ u) dùng đ b t đ u hay ti p t c tr n đ u, kèm theo kh u l nh có m t ký hi u. - Kh u l nh BERHENTI (ng ng) dùng đ ch tr n đ u. - Kh u l nh PASANG (l p th ) dùng đ nh c nh các Pesilat l p th . - Kh u l nh SILAT dùng đ nh c nh Pesilat v lu t t n công 4 đòn - Ngoài các kh u l nh trên, khi b t đ u và k t thúc m i hi p có m t ti ng c ng báo hi u 6.6.3. Đích t n công h p l
 12. Đích t n công h p l đư c phép tính đi m là ph n cơ th đư c che b i giáp thi đ u tr c và h b , bao g m: - Ph n ng c - B ng - Sư n bên ph i và trái - Ph n lưng. Tay và chân có th là đích t n công h p l đ đánh ngã đ i phương nhưng không đư c tính đi m như đánh trúng giáp. (Hình 8 – Đích t n công h p l ) Hình 8 - Đích t n công h p l 6.6.4. Các trư ng h p ph m lu t Các trư ng h p ph m lu t đư c chia thành ra thành các m c đ sau: 6.6.4.1. Ph m lu t n ng 6.6.4.1.1. Không s d ng đúng các bư c t n công quy đ nh và không tuân th nguyên t c thi đ u Pencak Silat. 6.6.4.1.2. T n công vào các vùng c m trên cơ th (đ u, c , h b ) gây ch n thương cho đ i phương. 6.6.4.1.3. T n công tr c ti p vào các kh p xương. 6.6.4.1.4. Ném đ i phương ra kh i đài m t cách có ch ý. 6.6.4.1.5. T n công, ra đòn b ng đ u 6.6.4.1.6. T n công đ i phương trư c l nh MULAI sau l nh BERHENTI c a tr ng tài đài, gây ch n thương cho đ i phương. 6.6.4.1.7. V t, c n, cào, xé, túm tóc đ i phương 6.6.4.1.8. Thách th c, ch i b i, thoá m , la hét trên đài đ u. 6.6.4.1.9. Ti p t c ph m lu t sau khi tr ng tài đài nh c nh , khi n trách 6.6.4.2. Ph m lu t nh 6.6.4.2.1. Liên t c di chuy n ra kh i th m đ u 6.6.4.2.2. Ôm ghì đ i phương trong quá trình thi đ u 6.6.4.2.3. Không s d ng k thu t Pencak Silat 6.6.4.2.4. Vi ph m các nguyên t c thi đ u (kho n 6, m c 6.1) 6.6.4.2.5. Trong quá trình thi đ u, liên l c v i ngư i bên ngoài b ng l i nói hay ký hi u
 13. 6.6.4.2.6. Đem s d ng các v t c m vào sàn đ u 6.6.4.2.7. Không tích c c thi đ u ho c có ý đ nh kéo dài th i gian 6.6.4.2.8. C ý ph m lu t 6.6.5. L i k thu t phòng th : 6.6.5.1. N u m t đòn t n công có k thu t, h p l nh m ghi đi m nhưng gây ch n thương cho đ i phương do trong khi đòn t n công đó đư c th c hi n, đ i phương đã s d ng k thu t phòng th sai, thì đòn t n công đó không b coi là ph m lu t. 6.6.5.2. N u m t Pesilat b trúng đòn như trên và b ch n thương, tr ng tài đài s g i bác s vào ki m tra. N u bác sĩ quy t đ nh là Pesilat đó không th ti p t c thi đ u đư c thì Pesilat đó s b x thua k thu t. 6.6.5.3. N u m t Pesilat b trúng đòn như trên và b ngã không th đ ng d y đ thi đ u đư c, tr ng tài đài s ti n hành đ m k thu t. N u tr ng tài đài đ m đ n 10 mà Pesilat đó không đ ng d y đư c thì Pesilat đó s b x thua k thu t. 6.6.6. Các m c ph t 6.6.6.1. Khi n trách Khi n trách đư c áp d ng đ ph t và tr đi m khi Pesilat ph m lu t nh . Khi n trách có giá tr trong t ng hi p 6.6.6.2. C nh cáo: C nh cáo có giá tr trong toàn tr n và có hai m c. 6.6.6.2.1. C nh cáo l n th nh t: Đư c áp d ng đ ph t và tr đi m Pesilat khi: - Ph m lu t n ng. - Ti p t c ph m lu t nh và b khi n trách l n th ba Sau khi b c nh cáo l n th nh t, n u Pesilat l i ph m l i nh thì s b khi n trách. 6.6.6.2.2. C nh cáo l n th hai: Đư c áp d ng đ ph t và tr đi m khi Pesilat ti p t c ph m l i sau khi b c nh cáo l n th nh t. 6.6.6.2.3. Tru t quy n: Pesilat b tru t quy n khi 6.6.6.2.3.1. Ti p t c b c nh cáo sau khi đã b c nh cáo l n th hai. 6.6.6.2.3.2. C ý ph m lu t n ng, đi ngư c l i nguyên t c thi đ u th thao. 6.6.6.2.3.3. Làm đ i phương b ch n thương không th ti p t c thi đ u theo quy t đ nh c a Bác sĩ cu c đ u. 6.6.6.2.3.4. l n cân l i trư c khi thi đ u 15 phút, ch s cân n ng không phù h p v i h ng cân đã đăng ký. 6.6.7. Đi m thi đ u: 6.6.7.1. Cách tính đi m thi đ u Đi m 1: Đòn t n công b ng tay trúng đích h p l vào giáp đ i phương mà không b g t đ , né tránh hay hoá gi i. Đi m 1 + 1: Tránh né, g t đ , hoá gi i thành công đòn t n công c a đ i phương và l p t c ph n công l i b ng đòn tay trúng đích h p l vào giáp đ i phương mà không b g t đ , né tránh, hoá gi i. Đi m 2: Đòn t n công b ng chân trúng đích h p l vào giáp đ i phương mà không b g t đ , né tránh, hoá gi i. Đi m 1 + 2: Tránh né, g t đ , hoá gi i thành công đòn t n công c a đ i phương và l p t c ph n công l i b ng đòn chân trúng đích h p l vào giáp đ i phương mà không b g t đ , né tránh, hoá gi i. Đi m 3: Đòn t n công đánh ngã đ i phương h p l . Đi m 1 + 3: Tránh né, g t đ , hoá gi i thành công đòn t n công c a đ i phương và l p t c ph n công đánh ngã đ i phương h p l .
 14. 6.6.7.2. Các căn c đ tính đi m thi đ u: Đòn ph n công thành công - Đòn g t đ , ph n công thành công là m t t h p k thu t c a Pesilat bao g m đòn g t đ thành công đòn t n công c a đ i phương b ng k thu t t v và li n sau đó ph n công trúng đích h p l vào giáp đ i phương mà không b g t đ , né tránh, hoá gi i ho c ph n công đánh ngã đ i phương. - Đòn né tránh, ph n công thành công là m t t h p k thu t c a Pesilat bao g m k thu t tránh né thành công đòn t n công c a đ i phương và li n sau đó ph n công trúng đích h p l vào giáp đ i phương mà không b g t đ , né tránh, hoá gi i ho c ph n công đánh ngã đ i phương. - Đ i v i nh ng đòn nêu trên, Pesilat s đư c tính đi m 1+ (đi m cho k thu t g t đ , né tránh và ph n đòn thành công), tuỳ theo đòn ph n công trúng đích li n sau đó là lo i đòn gì (1 + 1, 1 + 2, 1 +3) 6.6.7.2.2. Đòn tay và đòn chân t n công thành công: Đòn tay và đòn chân t n công thành công là đòn t n công b ng tay, b ng chân trúng đích h p l vào giáp đ i phương mà không b g t đ , né tránh, ch n đ và đòn đánh đ m nh, rõ nét, có biên đ và trên th t n rõ ràng. 6.6.7.2.3. Đòn đánh ngã h p l : Đòn đánh ngã đư c công nh n khi Pesilat ra đòn đánh ngã h p l làm cho đ i phương có đi m th ba ch m th m ngoài hai bàn chân (tính t đ u g i tr lên). Đòn đánh ngã h p l đư c xác đ nh theo các tiêu chí sau: 6.6.7.2.3.1. Đòn đánh ngã là các đòn t n công tr c ti p, đòn đá quét, đòn b c ngã, đòn b t chân đánh ngã, đòn c t kéo và các k thu t t n công h p l khác. 6.6.7.2.3.2. Khi th c hi n đòn đánh ngã đ i phương Pesilat không đư c ngã theo đ i phương hay b ngã đè lên đ i phương. 6.6.7.2.3.3. N u đòn đánh ngã có s d ng k thu t b t tóm chân hay ôm thân đ i phương thì k thu t đó ph i là lo i k thu t t v phòng th (không đư c t n công b ng cách b t tóm chân hay ôm thân đ i phương) và sau đó ch đư c phép th c hi n các đòn tỳ, đ y, vít, xoay, h t đ đánh ngã đ i phương mà không đư c ra đòn t n công tr c ti p khi còn đang b t tóm chân hay ôm thân đ i phương. Vi c th c hi n các đòn đánh ngã có s d ng k thu t b t tóm chân hay ôm thân đ i phương nói trên ch đư c phép di n ra trong kho ng th i gian đó, đòn đánh ngã chưa th c hi n trên ch đư c phép di n ra trong kho ng th i gian 3 giây. N u trong kho ng th i gian đó, đòn đánh ngã chưa th c hi n đư c thì tr ng tài s d ng cu c và không công nh n đòn đánh ngã. 6.6.7.2.3.4. Khi th c hi n các k thu t đá quét, cài móc chân, b c ngã, c t kéo đ đánh ngã đ i phương không đư c phép dùng tay kéo, v t đ i phương mà ch đư c s d ng các k thu t đ y, tỳ, vít, xoay, h t. Đòn đá quét đư c phép th c hi n trong tư th ch đ ng ngã ngư i quét (đòn đá quét trư c và quét sau). N u Pesilat th ch đ ng thoát, tránh kh i đòn đá quét c a đ i phương thì cũng không đư c phép ra đòn ph n công. 6.6.7.2.3.5. Hai đòn t n công cùng m t lúc: Trư ng h p có hai đòn t n công h p l cùng m t lúc c a hai Pesilat và m t hay c hai Pesilat đ u b ngã ra do b đau thì đòn đánh ngã s đư c công nh n và vi c x lý tình hu ng s đư c th c hi n như sau: 6.6.7.2.3.5.1. N u có m t Pesilat không đ ng d y đư c, tr ng tài s đ m tuy t đ i Pesilat đó. 6.6.7.2.3.5.2. N u c hai Pesilat đ u không đ ng d y đư c, tr ng tài đài s đ m tuy t đ i c hai Pesilat, Pesilat nào d y trư c s th ng cu c. 6.6.7.2.3.5.3. N u c hai Pesilat đ u không d y đư c thì ngư i th ng cu c s đư c xác đ nh b ng cách c ng phi u đi m thi đ u t i th i đi m đó c a hai Pesilat, ai có t ng đi m cao hơn s th ng cu c. 6.6.7.2.3.5.4. N u hai Pesilat m i thi đ u hi p đ u tiên, chưa ai ghi đư c đi m thì tr n đ u s đư c hoãn và t ch c l i. 6.6.7.2.3.6. Trư ng h p t ngã:
 15. Trong trư ng h p m t Pesilat ngã ra khi không có đòn t n công c a đ i phương và không đ ng d y ti p t c thi đ u đư c thì tr ng tài đài s đ m đ n 10. N u v n không đ ng d y thi đ u đư c thì Pesilat đó s thua k thu t. 6.6.7.2.3.7.1. Khi m t Pesilat th c hi n k thu t b t tóm chân đ i phương đ đánh ngã, đòn đánh ngã s không đư c công nh n trong các trư ng h p sau: - Đ i phương ôm, gi tay, vai, thân ngư i nên đòn đánh ngã không th c hi n đư c - Th i gian th c hi n đòn, đánh ngã quá bay giây. - Pesilat khi đánh ngã đ i phương thì b ngã theo đ i phương. - Đ i phương đư c phép ra đòn ph n công trong tư th b tóm b t. 6.6.7.2.3.7.2. Trong lúc m t Pesilat th c hi n k thu t b t tóm chân đ i phương đ đánh ngã, đ i phương thành công nhưng b đ i phương ôm c , đ u kéo xu ng thì đòn đánh ngã đó đư c công nh n và Pesilat ph m l i kéo c , đ u s b ph t. Tuỳ theo m c đ ph m l i mà m c ph t có th là khi n trách ho c c nh cáo. N u m t Pesilat trong khi th c hi n k thu t đánh ngã đ i phương b đ i phương ôm c , đ u kéo xu ng và ngã theo đ i phương thì đòn đánh ngã đó không đư c công nh n và Pesilat ph m l i kéo c , đ u s b ph t. Tuỳ theo m c đ ph m l i mà m c ph t có th là khi n trách ho c c nh cáo. 6.6.7.2.3.8. Đòn ngã ngoài khu v c thi đ u: 6.6.7.2.3.8.1. Đòn đánh ngã đư c xác đ nh là ngoài khu v c thi đ u n u như đi m ch m th ba ngoài hai bàn chân c a Pesilat b ngã n m ngoài ho c trên v ch thi đ u. Đòn đánh ngã này không đư c công nh n. 6.6.7.2.3.8.2. N u đòn đánh ngã th c hi n trong khu v c thi đ u, t c là đi m ch m th ba ngoài hai bàn chân c a Pesilat b ngã n m trong v ch thi đ u, r i sau đó Pesilat ngã ra ngoài v ch, thì đòn đánh ngã này v n đư c công nh n. 6.6.7.2.3.8.3. Trong trư ng h p m t đòn đánh ngã h p l làm m t Pesilat b ngã trong v ch và không đ ng d y đư c nhưng b choáng váng không th thi đ u đư c thì tr ng tài đài s ti n hành đ m tuy t đ i Pesilat đó. N u đ m đ n 10 mà Pesilat đó v n không th ti p t c thi đ u đư c thì Pesilat đó s thua tuy t đ i, còn n u đ m đ n 10 mà Pesilat đó l i có th ti p t c thi đ u đư c thì Pesilat đó b coi là b đánh ngã và đòn đánh ngã c a đ i phương s đư c công nh n. 6.6.7.3. Đi m ph t: Đi m ph t g m các lo i sau: 6.6.7.3.1. Đi m -1 (tr 1 đi m) dùng đ tr đi m khi Pesilat b khi n trách l n th nh t. 6.6.7.3.2. Đi m –2 (tr 2 đi m): dùng đ tr đi m khi Pesilat b khi n trách l n th hai. 6.6.7.3.3. Đi m -5 (tr 5 đi m): dùng đ tr đi m khi Pesilat b c nh cáo l n th nh t 6.6.7.3.4. Đi m -10 (tr 10 đi m): dùng đ tr đi m khi Pesilat b c nh cáo l n th hai. 6.6.7.4. Cách xác đ nh ngư i th ng cu c. Ngư i th ng cu c đư c xác đ nh theo các hình th c sau: 6.6.7.4.1. Th ng đi m: 6.6.7.4.1.1. Sau 3 hi p đ u, Pesilat nào có s lư ng giám đ nh cho th ng nhi u hơn là ngư i th ng cu c (s lư ng l n hơn m t). Các giám đ nh xác đ nh ngư i th ng cu c thông qua t ng s đi m đ t đư c cao hơn s th ng. 6.6.7.4.1.2. Trư ng h p t ng đi m b ng nhau, Pesilat nào có t ng đi m ph t ít hơn s th ng. 6.6.7.4.1.3. Trong trư ng h p t ng đi m ph t b ng nhau, Pesilat nào có s đi m thi đ u hi u qu cao hơn, Pesilat đó s th ng. Th t : đi m 1 + 3, đi m 3, đi m 1 + 2, đi m 2, đi m 1 + 1 và đi m 1. 6.6.7.4.1.4. Trong trư ng h p s đi m thi đ u hi u qu cao v n b ng nhau thì đ u hi p thêm 1 hi p ph . 6.6.7.4.1.5. N u như k t qu c a hi p quy t đ u v n b ng nhau, s ti n hành cân ki m tra, Pesilat nào nh hơn thì Pesilat đó th ng cu c.
 16. 6.6.7.4.1.6. N u như k t qu cân ki m tra như nhau, Ch t ch cu c đ u s xác đ nh ngư i th ng cu c b ng cách cho g p thăm có s ch ng ki n c a hai lãnh đ i c a hai Pesilat đó. 6.6.7.4.1.7. Đi m thi đ u trong t ng hi p c a t ng Giám đ nh s đư c công b trên b ng đi m sau khi hi p đ u k t thúc. 6.6.7.4.2. Th ng k thu t: 6.6.7.4.2.1. Khi m t Pesilat không có kh năng ti p t c thi đ u theo yêu c u hay t ch i thi đ u. 6.6.7.4.2.2. Theo quy t đ nh c a Bác sĩ cu c đ u. 6.6.7.4.2.3. Theo quy t đ nh c a Ch đ o viên tung khăn xin thua. 6.6.7.4.2.4. Theo quy t đ nh c a Tr ng tài đài (các trư ng h p đ m) 6.6.7.4.3. Th ng tuy t đ i: Th ng tuy t đ i không đư c xác đ nh khi m t Pesilat b trúng đòn h p l không có kh năng ti p t c thi đ u (b ngã không d y đư c hay b choáng). Tr ng tài đài đ m đ n 10 mà v n không ti p t c thi đ u đư c. 6.6.7.4.4. Th ng ng ng cu c vì chênh l ch (WMP) Khi tr n đ u di n ra gi a hai Pesilat có trình đ chênh l ch rõ r t. 6.6.7.4.5. Th ng v ng m t (WO): Trong trư ng h p m t Pesilat v ng m t không tham gia thi đ u sau 3 l n g i c a Ban t ch c. 6.6.7.4.6. Th ng tru t quy n (DIS): Th ng tru t quy n đư c xác đ nh khi: 6.6.7.4.6.1. M t Pesilat b c nh cáo l n th 3 sau khi đã b c nh cáo l n th 2. 6.6.7.4.6.2. M t Pesilat có th b tru t quy n thi đ u ngay n u như vi ph m lu t n ng, đi ngư c l i tinh th n th thao. 6.6.7.4.6.3. M t Pesilat ph m lu t n ng làm cho đ i phương b thương, bác sĩ xác đ nh là không th thi đ u đư c. 6.6.7.4.6.4. Trư c khi thi đ u 15 phút ch s cân ki m tra không phù h p v i h ng cân đăng ký. Đi u 7. Lu t thi đ u c a bài bi u di n quy đ nh cá nhân 7.1. Trang ph c thi đ u: 7.1.1. Trang ph c: Pesilat tham gia n i dung thi đ u bi u di n bài quy đ nh cá nhân ph i m c trang ph c thi đ u theo m u tiêu chu n đã đư c quy đ nh c a Pencak Silat v i màu s c và ho ti t trang trí t ch n, trên đ u có th đ i mũ ho c th t khăn, m c saron quanh eo. Phù hi u c a t ch c Pencak Silat c p qu c gia (hay c p đ a phương) đư c g n trên ng c trái, tên qu c gia (hay tên đ i) đư c in lưng áo (Hình 9 – Trang ph c thi đ u quy đ nh cho Tunggal và Ganda)
 17. Hình 9 - Trang ph c thi đ u quy đ nh cho Tunggal và Ganda 7.1.2. Binh khí 7.1.2.1. Dao: chi u dài t 30 đ n 40cm 7.1.2.2. Côn: làm b ng song mây ho c g , chi u dài t 150 đ n 180cm, đư ng kính t 2,5 đ n 3 cm (Hình 10 - Binh khí thi đ u quy đ nh cho Tunggal và Ganda) 7.2. Các vòng thi đ u: 7.2.1. N u n i dung này có s lư ng Pesilat tham gia t 5 ngư i tr lên thì các Pesilat ph i g p thăm chia c p đ u lo i. 7.2.2. M i c p đ u lo i g m 2 Pesilat, sau thi đ u s ch n Pesilat có đi m thi đ u cao hơn đ thi đ u ti p vòng sau. Vòng cu i cùng (vòng chung k t) các Pesilat không ph i phân c p và ba Pesilat có s đi m thi đ u cao nh t trong b ng x p h ng s là ngư i th ng cu c.
 18. 7.2.3. S lư ng các c p đ u lo i s do Giám đ c H i đ ng k thu t, Ch t ch cu c đ u và Ban tr ng tài quy t đ nh căn c theo s lư ng Pesilat tham gia. 7.2.4. Th t c ti n hành g p thăm phân c p đư c ti n hành t i Cu c h p k thu t. 7.3. Th i gian quy đ nh cho thi đ u bi u di n bài quy đ nh cá nhân: Th i gian quy đ nh cho thi đ u bi u di n bài quy đ nh cá nhân là 3 phút. 7.4. Th t c ti n hành cu c đ u: 7.4.1. Cu c đ u đư c b t đ u khi các Giám đ nh bư c vào sàn đ u t phía bên ph i c a Ch t ch cu c đ u, đ c l i tuyên th , báo cáo v i Ch t ch cu c đ u vào v trí (Hình 11 - V trí c a các Giám đ nh trong n i dung Tunggal, Ganda và Regu) Hình 11 - V trí c a các Giám đ nh trong n i dung Tunggal, Ganda và Regu 7.4.2. Các binh khí đư c s d ng cho bài bi u di n đư c đ t vào giá đ binh khí c a Ban t ch c. 7.4.3. Pesilat tham gia thi đ u bư c vào th m đ u t phía bên trái c a Ch t ch cu c đ u, đi theo tác phong, tư th truy n th ng c a Pencak Silat vào trong trung tâm c a th m, chào Ch t ch cu c đ u và quay l i chào các giám đ nh. 7.4.4. Trư c khi cho phép Pesilat bi u di n, Ch t ch cu c đ u s giơ lá c vàng ra hi u cho các tr ng tài giám đ nh, tr ng tài th i gian và các thành viên khác c a cu c đ u đ m i ngư i b t đ u làm nhi m v . 7.4.5. Sau khi có ti ng c ng c a tr ng tài th i gian, Pesilat b t đ u th c hi n bài thi c a mình. Bài bi u di n b t đ u b ng đ ng tác chào, r i l n lư t th c hi n bài thi c a mình. Bài bi u di n b t đ u b ng đ ng tác chào r i l n lư t th c hi n các jurus theo đúng th t , t ph n tay không đ n ph n binh khí. Khi h t th i gian bi u di n quy đ nh, tr ng tài th i gian s đánh m t ti ng c ng. 7.4.6. Sau khi k t thúc bài bi u di n, Pesilat tr v trung tâm c a th m đ u, chào các giám đ nh và quay l i chào Ch t ch cu c đ u. Sau đó đi ra kh i th m theo tác phong, tư th truy n th ng c a Pencak Silat. 7.4.7. Kho ng th i gian đ các giám th ch m đi m cho bài thi là 30 giây.
 19. 7.4.8. Tr ng tài th i gian s giơ t m b ng thông báo cho các giám th v th i gian bi u di n th c t c a Pesilat. 7.4.9. Sau khi hoàn thành nhi m v , các giám đ nh v t p trung trư c bàn c a Ch t ch cu c đ u chào và báo cáo hoàn thành nhi m v . Sau đó các giám đ nh r i th m đ u v v trí t p trung tr ng tài theo phía bên trái Ch t ch cu c đ u. 7.4.10. Tr ng tài liên l c s thi phi u đi m c a các giám đ nh n p cho Ban tr ng tài đ tính t ng đi m. 7.5. Lu t thi đ u: 7.5.1. Nguyên t c thi đ u: 7.5.1.1. Pesilat tham gia thi đ u đư c phép bi u di n bài quy đ nh cá nhân trong kho ng th i gian quy đ nh là 3 phút tính cho t t c các Jurus tay không và binh khí. Th i gian thi đ u c a Pesilat đư c phép ít hơn, nhi u hơn th i gian quy đ nh kho ng 10 giây (kho ng th i gian dung sai cho phép) N u Pesilat nào có th i gian bi u di n vư t quá kho ng th i gian dung sai cho phép s b tr đi m. 7.5.1.2. Bài quy đ nh cá nhân ph i đư c bi u di n theo đúng th t c a các đ ng tác và các jurus v i s chính xác, rõ nét c a t ng đ ng tác, t ng jurus tay không và binh khí: có nh p đi u và s bi u c m trong bài quy n. 7.5.1.3. Trong khi thi đáu bi u di n, Pesilat không đư c phép la hét hay có nh ng âm thanh nào khác. 7.5.1.4. N u trong khi thi đ u bi u di n, Pesilat b quên bài thì ph n bi u di n c a Pesilat đó b hu b và s không có đi m. 7.5.2. Lu t ph t: 7.5.2.1. Th c hi n sai đ ng tác và sai jurus: 7.5.2.1.1. C m t đ ng tác th c hi n sai, Pesilat b tr m t đi m. Th c hi n sai đ ng tác g m 2 d ng: - Sai k thu t - Sai th t k thu t 7.5.2.1.1.2. C 1 đ ng tác quên không th c hi n Pesilat b tr m t đi m. 7.5.2.1.1.3. C m t l n sai th t c a các jurus Pesilat b tr 1 đi m. 7.5.2.1.2. Vi ph m quy đ nh v th i gian: 7.5.2.1.2.1. Trư ng h p th i gian th c hi n bài di n chưa h t 3 phút: 7.5.2.1.2.1.1. N u th i gian th c hi n bài bi u di n c a Pesilat ít hơn th i gian quy đ nh t 11 đ n 15 giây thì Pesilat đó b tr 10 đi m 7.5.2.1.2.1.2. N u th i gian th c bài bi u di n c a Pesilat ít hơn th i gian quy đ nh t 16 đ n 30 giây thì Pesilat đó b tr 15 đi m. 7.5.2.1.2.1.3. N u th i gian th c hi n bài bi u di n c a Pesilat ít hơn th i gian quy đ nh t 30 giây tr lên thì Pesilat đó b tr 20 đi m. 7.5.2.1.2.2. Trư ng h p th i gian th c hi n bài bi u di n quá 3 phút: 7.5.2.1.2.2.1. N u th i gian th c hi n bài bi u di n c a Pesilat nhi u hơn th i gian quy đ nh t 11 đ n 15 giây thì Pesilat đó b tr 10 đi m 7.5.2.1.2.2.2. N u th i gian th c hi n bài bi u di n c a Pesilat nhi u hơn th i gian quy đ nh t 16 đ n 30 giây thì Pesilat đó b tr 15 đi m. 7.5.2.1.2.2.3. N u th i gian th c hi n bài bi u di n c a Pesilat nhi u hơn th i gian quy đ nh t 30 giây tr lên thì Pesilat đó b tr 20 đi m. 7.5.2.1.3. Các vi ph m khác: 7.5.2.1.3.1. C m i l n Pesilat vư t qua gi i h n th m thi đ u (hình vuông kích thư c 10m x 10m) Pesilat b tr đi m.
 20. 7.5.2.1.3.2. C m i l n Pesilat làm rơi, tu t binh khí (không quy đ nh trong bài quy n), Pesilat b tr 5 đi m. 7.5.2.1.3.3. Trong khi thi đ u bi u di n, c m i l n Pesilat la hét hay có nh ng âm thanh khác, Pesilat b tr 5 đi m. 7.5.2.1.3.4. N u Pesilat có trang ph c và binh khí bi u di n không tuân th chính xác m u quy đ nh, Pesilat đó b tr 10 đi m. 7.5.2.2. Tru t quy n: 7.5.2.2.1. Pesilat b tru t quy n thi đ u khi sau 3 l n g i c a Ban t ch c, Pesilat đó không có m t đ th c hi n bài thi. 7.5.2.2.2. Pesilat b tru t quy n n u Pesilat đó th c hi n thi u c m t jurus trong bài quy đ nh. 7.5.2.2.3. Pesilat b tru t quy n khi có trang ph c và binh khí bi u di n khác h n v i quy đ nh c a n i dung thi đ u này. 7.6. Phương pháp tính đi m thi đ u: 7.6.1. Đi m k thu t thi đ u: Đi m k thu t thi đ u là t ng c a hai lo i đi m sau: 7.6.1.1. Đi m k thu t là đi m ch m cho đ chính xác c a t ng đ ng tác, căn c vào các tiêu chí sau: 7.6.1.1.1. S chính xác trong t ng đ ng tác c a t ng Jurus. 7.6.1.1.2. S chính xác v th t t ng đ ng tác. 7.6.1.1.3. S chính xác v th t t ng Jurus. Đi m k thu t (đi m chính xác c a t ng đ ng tác) đư c xác đ nh b ng t ng đi m cho bài quy n quy đ nh cá nhân (100 đi m cho 100 đ ng tác) tr đi s đi m ph t do sai đ ng tác và jurus (xác đ nh theo m c 7.5.2, ti u m c 7.5.2.1.1) 7.6.1.2. Đi m bi u di n là đi m ch m cho toàn bài bi u di n bao g m các lo i đi m sau: 7.6.1.2.1. Đi m đ ng tác: đi m ch m cho vi c th c hi n các đ ng tác rõ ràng, s c nét. Các giám đ nh quan sát bài thi c a Pesilat và cho đi m theo thang đi m 10 (t 1 đi m đ n 10 đi m) 7.6.1.2.2. Đi m ti t t u: đi m ch m cho ti t t u th c hi n các đ ng tác rõ ràng, s c nét. Các giám đ nh quan sát bài thi c a Pesilat và cho đi m theo thang đi m 10 (t 1 đi m đ n 10 đi m) 7.6.1.2.3. Đi m bi u c m: đi m ch m cho các đ ng tác th c hi n có s c thái bi u c m mang tính chi n đ u. Các giám đ nh quan sát bài thi c a Pesilat và cho đi m theo thang đi m 10 (t 1 đi m đ n 10 đi m) 7.6.1.2.4. Đi m s c m nh: đi m ch m cho các đ ng tác th c hi n có s c m nh, các đòn đánh đ u có l c, có biên đ và s c căng. Các giám đ nh quan sát bài thi c a Pesilat và cho đi m theo thang đi m 10 (t 1 đi m đ n 10 đi m) 7.6.1.2.5. Đi m th l c: đi m ch m cho kh năng duy trì t c đ , s c m nh trong thi đ u c a Pesilat (s c b n). Các giám đ nh quan sát bài thi c a Pesilat và cho đi m theo thang đi m 10 (t 1 đi m đ n 10 đi m) Đi m bi u di n c a Pesilat đư c xác đ nh b ng t ng đi m c a 5 lo i đi m nêu trên c ng thêm 50 đi m (khi Pensilat hoàn thành bài thi coi như đã đư c 50 đi m). Như v y, đi m bi u di n cho bài thi c a Pesilat s t 55 đ n 100 đi m. 7.6.2. Đi m ph t: Căn c vào cá l i đ tr đi m đã nêu trong ti u m c 7.5.2.1.2 và 7.5.2.1.3 Pesilat ph m l i nào thì s căn c vào thang đi m ph t quy đ nh đ tr đi m. Đi m ph t: là t ng các đi m b tr theo các l i vi ph m c a Pesilat (m c 7.5.2, ti u m c 7.5.2.1.1 và 7.5.2.1.2) 7.6.3. Cách tính đi m: Đi m thi đ u đư c tính b ng đi m k thu t thi đ u (M c 7.6.1) tr đi m ph t (M c 7.6.2) 7.7. Cách xác đ nh ngư i th ng cu c 7.7.1. Ngư i th ng cu c đư c xác đ nh b ng t ng đi m thi đ u đã cho c a ba tr ng tài giám đ nh. vòng đ u lo i, ngư i th ng cu c là ngư i có t ng s đi m thi đ u cao nh t c a c p đ u lo i.
Đồng bộ tài khoản