Quyết định số 1491/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
79
lượt xem
5
download

Quyết định số 1491/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1491/QĐ-TTg về việc ngày truyền thống của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1491/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 1491/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V NGÀY TRUY N TH NG C A CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C V LĨNH V C CÔNG TÁC DÂN T C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c; QUY T NNH i u 1. L y ngày 03 tháng 5 hàng năm (ngày 03 tháng 5 năm 1946 Ch t ch H Chí Minh ký S c l nh s 58 t ch c B N i v , trong ó có Nha Dân t c thi u - s ) là “Ngày truy n th ng c a cơ quan qu n lý nhà nư c v lĩnh v c công tác dân t c”. i u 2. Vi c t ch c Ngày truy n th ng c a cơ quan qu n lý nhà nư c v lĩnh v c công tác dân t c ph i thi t th c, ti t ki m, có hi u qu , tránh hình th c nh m th c hi n nh ng n i dung, yêu c u sau ây: 1. Giáo d c truy n th ng c a cơ quan qu n lý nhà nư c v lĩnh v c công tác dân t c. 2. ng viên cán b , công ch c, viên ch c trong cơ quan ph n u hoàn thành xu t s c m i nhi m v ư c giao, vì s phát tri n c a các dân t c thi u s ; tích c c tham gia các phong trào thi ua yêu nư c, ch p hành nghiêm các ch trương, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c. 3. Bi u dương, khen thư ng b ng các hình th c thích h p i v i các t p th , cá nhân có thành tích trong th c hi n nhi m v , xây d ng cơ quan và gương m u trong th c hi n các ch trương, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c; i u 3. B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c căn c vào quy nh hi n hành có trách nhi m hư ng d n, t ch c th c hi n Ngày truy n th ng c a cơ quan qu n lý nhà nư c v lĩnh v c công tác dân t c theo úng n i dung, yêu c u quy nh t i i u 2 c a Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các Ban Ch o: Tây B c, Tây Nguyên và Tây Nam B ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, P (5b).
Đồng bộ tài khoản