Quyết định số 1492/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
80
lượt xem
5
download

Quyết định số 1492/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1492/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí phụ cấp ưu đãi nghề dự trữ quốc gia năm 2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1492/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1492/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C B SUNG KINH PHÍ PH C P ƯU ÃI NGH D TR QU C GIA NĂM 2008 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Tài chính t i văn b n s 11353/BTC-HCSN ngày 25 tháng 9 năm 2008, ý ki n c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i t i văn b n s 3526/L TBXH-L TL ngày 8 tháng 10 năm 2008, B N i v t i văn b n s 3090/BNV-TL ngày 9 tháng 10 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. B sung 6.651 tri u ng (sáu t sáu trăm năm mươi m t tri u ng) t ngu n chi s nghi p kinh t thu c ngân sách trung ương năm 2008 chưa phân b th c hi n ch ph c p ưu ãi ngh d tr qu c gia năm 2008 như ngh c a B Tài chính t i văn b n s 11353/BTC-HCSN nêu trên. Vi c qu n lý và s d ng s kinh phí ư c b sung th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng: Tài chính, Lao ng – Thương binh và Xã h i, N i v ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - TTg CP, PTTg Nguy n Sinh Hùng; - VPCP: BTCN, PCN Ph m Văn Phư ng, TT T, V KGVX; - Lưu: VT, KTTH (3). Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản