Quyết định số 1497/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 1497/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1497/QĐ-BTNMT về việc ủy quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng các văn bản liên quan đến hoạt động khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1497/QĐ-BTNMT

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA TRƯ NG VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 1497/Q -BTNMT Hà N i, ngày 30 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C Y QUY N C C TRƯ NG C C NA CH T VÀ KHOÁNG S N VI T NAM KÝ TH A Y QUY N B TRƯ NG CÁC VĂN B N LIÊN QUAN N HO T NG KHOÁNG S N B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Lu t Khoáng s n ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh 25/2008/N -CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Ngh nh 160/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n; Căn c Ngh nh s 110/2004/N -CP ngày 8 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v công tác văn thư; Xét ngh c a C c trư ng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam, V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. y quy n C c trư ng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam ký th a y quy n (TUQ) B trư ng các văn b n liên quan n ho t ng khoáng s n, g m: 1. C p, gia h n, thu h i gi y phép kh o sát; gi y phép thăm dò, gi y phép khai thác, gi y phép ch bi n khoáng s n (tr khoáng s n kim lo i, quý, hi m, c bi t và c h i) 2. Cho phép chuy n như ng, th a k thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n (tr a các khoáng s n nêu t i kho n 1 i u này); cho phép tr l i gi y phép ho t ng khoáng s n h ơc tr l i t ng ph n di n tích ho t ng khoáng s n i v i các lo gi y phép do C c trư ng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam ký th a y quy n B trư ng. 3. Phê duy t án óng c a m i v i các lo i khoáng s n.
  2. i u 2. Giao C c trư ng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam quy t nh thành l p H i ng thNm nh án khNo sát khoáng s n. H i ng thNm nh án óng c a m . i u 3. C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng quy trình thNm nh có s ph i h p c a V Khoa h oc và Công ngh , V Pháp ch , Văn phòng B i v i h sơ c p gi y phép thăm dò, khai thác, ch b n khoáng s n do C c trư ng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam ký th a y quy n B trư ng, trình B trư ng phê duy t trư c ngày 15 tháng 8 năm 2008. i u 4. C c trư ng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam có trách nhi m th c hi n úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c; ch u trách nhi m trư c pháp lu t và B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c ký th a y quy n B trư ng các văn b n quy nh t i i u 1 và vi c quy t nh thành l p h i ng quy nh t i i u 2 Quy t nh này; báo cáo B trư ng v vi c th c hi n Quy t nh này theo nh kỳ hàng tháng, quý và 6 tháng. i u 5. Giao V trư ng V Pháp ch theo dõi, ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký n h t ngày 31 tháng 12 năm 2008. Bãi b Quy t nh 837/Q -BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2007 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng b sung nhi m v c a C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam. Chánh Văn phòng B , V trư ng các V : T ch c cán b , Pháp ch , Khoa h c và Công ngh , C c trư ng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam và Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 6; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph ; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW - y ban KH,CN&MT c a Qu c h i; - Các Th trư ng; Ph m Khôi Nguyên - S TN&MT các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Lưu VT, TCCB.GC (220)
Đồng bộ tài khoản