Quyết định số 1499/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 1499/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1499/QĐ-TTg về việc đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1499/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 1499/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C I TÊN VÀ B SUNG CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N C A BAN CH O TRUNG ƯƠNG V CHÍNH SÁCH NHÀ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 34/2007/Q -TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch thành l p, t ch c và ho t ng c a t ch c ph i h p liên ngành; Căn c Quy t nh s 360/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o Trung ương v chính sách nhà ; Xét ngh c a Trư ng Ban Ch o Trung ương v chính sách nhà , QUY T NNH i u 1. i tên Ban Ch o Trung ương v chính sách nhà ư c thành l p theo Quy t nh s 360/Q -TTg ngày 04 tháng 4 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph thành Ban Ch o Trung ương v chính sách nhà và th trư ng b t ng s n. i u 2. B sung ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Ban Ch o Trung ương v chính sách nhà và th trư ng b t ng s n giúp Th tư ng Chính ph nghiên c u, ch o và ph i h p gi i quy t nh ng v n quan tr ng, liên ngành liên quan n th trư ng b t ng s n, g m: 1. Giúp Th tư ng Chính ph ch o th ng nh t vi c tri n khai th c hi n Lu t Kinh doanh b t ng s n và các chính sách liên quan n phát tri n và qu n lý th trư ng b t ng s n trên ph m vi toàn qu c; 2. Nghiên c u, nh kỳ t ng k t, ánh giá tình hình th trư ng b t ng s n rút kinh nghi m, xu t s a i, b sung các cơ ch , chính sách liên quan n th trư ng b t ng s n phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c trong t ng th i kỳ, xu t v i Th tư ng Chính ph nh ng ch trương, chính sách và bi n pháp nh m phát tri n th trư ng b t ng s n lành m nh. 3. Rà soát h th ng văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n th trư ng b t ng s n, xu t s a i, b sung m b o h th ng chính sách ng b , thúc Ny th trư ng b t ng s n phát tri n;
  2. 4. xu t n i dung, bi n pháp thu th p và ph bi n thông tin v th trư ng b t ng s n th trư ng b t ng s n phát tri n lành m nh, n nh và b n v ng; 5. Hư ng d n vi c qu n lý, i u hành ho t ng th trư ng b t ng s n c a Ban Ch o c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; 6. Ki m tra vi c th c hi n cơ ch , chính sách v th trư ng b t ng s n t i các B , ngành và a phương. i u 3. B sung thành viên Ban Ch o Trung ương v chính sách nhà và th trư ng b t ng s n, g m: 1. Th trư ng B Nông nghi p và phát tri n nông thôn; 2. Th trư ng B N i v ; 3. Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph Hà N i; 4. Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Trư ng Ban Ch o Trung ương v chính sách nhà và th trư ng b t ng s n, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản