Quyết định số 15/1999/QĐ-BNN-TCCB3

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định số 15/1999/QĐ-BNN-TCCB3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/1999/QĐ-BNN-TCCB3 về việc chuyển Xí nghiệp chế biến và kinh doanh lương thực, thực phẩm Nam Hà thành Công ty cổ phần do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/1999/QĐ-BNN-TCCB3

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 15/1999/Q -BNN- Hà N i, ngày 18 tháng 01 năm 1999 TCCB3 QUY T NNH V VI C CHUY N XÍ NGHI P CH BI N VÀ KINH DOANH LƯƠNG TH C, TH C PH M NAM HÀ THÀNH CÔNG TY C PH N B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh 44/1998/N -CP ngày 29/6/1998 c a Chính ph v chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n; Theo ngh c a H i ng qu n tr T ng công ty Lương th c mi n B c, Ban i m i qu n lý doanh nghi p B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, V trư ng V T ch c Cán b và Ban Ch o c ph n hóa Xí nghi p ch bi n và kinh doanh lương th c, th c ph m Nam Hà, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Phương án c ph n hóa Xí nghi p ch bi n và kinh doanh lương th c, th c phNm Nam Hà, ơn v kinh t ph thu c c a Công ty ch bi n và kinh doanh lương th c Sông H ng, v i các n i dung sau: 1. Giá tr th c t c a Xí nghi p t i th i i m 0 gi ngày 01 tháng 1 năm 1998: - Giá tr th c t c a Xí nghi p: 7.541.997.463 ng (b y t năm trăm b n m t tri u chín trăm chín b y ngàn b n trăm sáu ba ng). - Giá tr th c t ph n v n nhà nư c t i xí nghi p: 3.220.323.272 ng (ba t hai trăm hai mươi tri u ba trăm hai ba ngàn hai trăm b y hai ng). 2. Cơ c u v n i u l : V n i u l c a Công ty c ph n: 3.220.323.272 ng (ba t hai trăm hai mươi tri u ba trăm hai ba ngàn hai trăm b y hai ng). + T l c ph n bán cho ngư i lao ng trong xí nghi p: 70% v n i u l . + T l c ph n bán cho th nhân và pháp nhân ngoài xí nghi p: 30% v n i u l . 3. Ưu ãi cho ngư i lao ng trong Xí nghi p:
  2. - T ng s c ph n theo giá ưu ãi cho ngư i lao ng trong Xí nghi p là: 16.240 c ph n (mư i sáu ngàn hai trăm b n mươi c ph n); ph n giá tr ư c ưu ãi là: 487.200.000 ng (b n trăm tám b y tri u hai trăm ngàn ng). - T ng s c ph n bán theo giá ưu ãi cho ngư i lao ng nghèo trong doanh nghi p tr d n là: 1.265 c ph n (m t ngàn hai trăm sáu năm c ph n); giá tr tr d n là: 88.550.000 ng (tám tám tri u, năm trăm năm mươi ngàn ng). 4. T ch c qu n lý ti n b n c ph n: Th c hi n theo m c V, ph n th hai trong Thông tư 104/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính hư ng d n nh ng v n v tài chính khi chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành công ty c ph n. i u 2. Chuy n Xí nghi p ch bi n và kinh doanh lương th c, th c phNm Nam Hà, ơn v kinh t ph thu c c a Công ty Ch bi n và kinh doanh lương th c Sông H ng thành công ty c ph n v i nh ng c trưng dư i ây: 1. Tên g i y b ng ti ng Vi t: Công ty c ph n Ba Lan; - Tên giao d ch Qu c t : Balan Joint Stock Company; - Tên vi t t t: BALAN STOCK CO. 2. Tr s chính: S 5 ư ng Thái Bình, thành ph Nam nh, t nh Nam nh. 3. Ngành ngh kinh doanh: - Công nghi p ch bi n lương th c, th c phNm. - Thương nghi p bán buôn, bán l lương th c, th c phNm, kinh doanh v t tư nông nghi p, i lý tiêu th s n phNm. i u 3. Công ty c ph n Ba Lan là pháp nhân theo pháp lu t Vi t Nam k t ngày ư c c p ăng ký kinh doanh, th c hi n ch h ch toán kinh t c l p, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t, ho t ng theo i u l c a Công ty c ph n và Lu t Công ty. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Giám c và k toán trư ng Xí nghi p ch bi n và kinh doanh lương th c, th c phNm Nam Hà có trách nhi m i u hành công vi c qu n lý Xí nghi p cho n khi bàn giao toàn b Xí nghi p cho H i ng qu n tr và Giám c Công ty c ph n Ba Lan. T th i i m bàn giao, Quy t nh thành l p Xí nghi p ch bi n và kinh doanh lương th c, th c phNm Nam Hà h t hi u l c thi hành. i u 5. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , th trư ng các cơ quan có liên quan thu c B , Ban i m i qu n lý doanh nghi p c a B , H i ng qu n tr T ng công ty Lương th c mi n B c, Giám c Công ty Ch bi n và kinh doanh lương th c Sông H ng, Giám c và Ban ch o c ph n hóa Xí nghi p ch bi n và kinh doanh lương th c, th c phNm Nam Hà ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  3. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG Nguy n Thi n Luân
Đồng bộ tài khoản