Quyết định số 15/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 15/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2000/QĐ-UB về ban hành Quy chế quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 15/2000/Q -UB-TH TP.H Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2000 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V/V BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ VI C VAY V N, TR N VAY, H TR LÃI VAY C A CÁC D ÁN U TƯ THU C CHƯƠNG TRÌNH KÍCH C U THÔNG QUA U TƯ C A THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ; Căn c Ngh quy t s 05 và 06/NQ-H ngày 22/01/1999 c a H i ng nhân dân thành ph khóa V, kỳ h p l n th 14 v nhi m v k ho ch kinh t -xã h i và thu chi ngân sách c a thành ph năm 1999 ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư thành ph t i t trình s 2680/TT-KH T-TH ngày 08 tháng 11 năm 1999 ; QUY T NNH i u 1.- Ban hành Quy ch qu n lý vi c vay v n, tr n vay, h tr lãi vay c a các d án u tư thu c chương trình kích c u thông qua u tư do ngân sách thành ph m b o vay n . i u 2.- Quy ch có hi u l c t ngày ký ban hành. Trong quá trình th c hi n, giao S K ho ch và u tư ph i h p v i S Tài chánh-V t giá theo dõi và t ng h p nh ng v n phát sinh, vư ng m c c n i u ch nh, b sung tham mưu cho y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh. i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, T ng Giám c Qu u tư Phát tri n ô th , Giám c Kho b c thành ph , Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t i thành ph , Giám c các S qu n lý chuyên ngành, T ng Giám c các T ng Công ty, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và ch u tư các d án liên quan có trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph PH - B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c CH TNCH
  2. - TT/TU - TT/H ND.TP - TT.UBND.TP - Văn phòng Thành y - CN Các NH Thương m i, NH u tư, Ngân hàng C ph n trên a bàn TP - VPUB : CPVP, các T , T TH (4b) - Lưu Võ Vi t Thanh QUY CH QU N LÝ V VI C VAY V N, TR N VAY, H TR LÃI VAY C A CÁC D ÁN THU C CHƯƠNG TRÌNH KÍCH C U THÔNG QUA U TƯ C A THÀNH PH . (Ban hành kèm theo Quy t nh s 15/2000/Q -UB-TH ngày 17 tháng 4 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph ). CHƯƠNG 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- Các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư do ngân sách thành ph m b o vay n , bao g m : 1- Nh ng d án do ngân sách thành ph tr n g c và lãi vay : u tư s a ch a, xây d ng các c u giao thông s p s p ho c nâng t i tr ng c u cho ng b trên m t tuy n ư ng ; c i t o, xây d ng các nút giao thông n i thành, các tuy n giao thông tr ng i m (là nh ng d án không có ngu n thu tr c ti p tr n vay). 2- Nh ng d án ngân sách thành ph h tr 100% lãi vay và ch u tư tr n g c : - D án u tư m r ng và xây d ng m i các trư ng bán công, dân l p, tư th c. - D án u tư m r ng, xây d ng m i và tăng cư ng trang thi t b y t hi n i cho các b nh vi n, cơ s y t khám b nh ho c i u tr b nh c a Nhà nư c và dân l p. 3- Nh ng d án ngân sách thành ph h tr m t ph n lãi su t vay h lãi su t vay m c 6%/năm, ch u tư ph i tr n g c và lãi vay 6%/năm. - D án u tư phát tri n ư ng ng c p 2 cung c p nư c s ch. - D án u tư i m i thi t b , công ngh cho các doanh nghi p trên a bàn thành ph thu c các thành ph n kinh t trong nư c ; ưu tiên cho các ngành cơ khí, công ngh ph n m m, v t li u m i, công ngh sinh h c, các doanh nghi p có l i th s n xu t hàng hóa xu t khNu và tiêu th m t ph n th trư ng trong nư c, các d án c a doanh nghi p th c hi n di d i vào các khu công nghi p và các khu v c theo quy ho ch c a thành ph . - D án u tư xây d ng h t ng k thu t chuy n giao t , xây d ng các khu nhà cho thuê ho c bán cho công nhân có h khNu t i thành ph ang làm vi c t i các khu ch xu t, khu công nghi p; ph c v yêu c u tái nh cư cho ng bào nh ng khu v c ph i gi i t a xây d ng cơ s h t ng tr ng i m c a thành ph .
  3. T t c các d án nêu trên ch th c hi n trên a bàn thành ph H Chí Minh và do Ch t ch y ban nhân dân thành ph xét duy t ch trương u tư t ng d án và ch nh ch u tư. Trình t và th t c v qu n lý u tư ph i th c hi n úng theo các quy nh t i Ngh nh s 52/1999-N -CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh s 88/1999-N -CP ngày 01/9/1999 c a Chính ph . N u sau này Chính ph có s thay i các Ngh nh này thì ch u tư th c hi n theo các Ngh nh m i. i u 2.- Ch u tư các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph là : 1- Các d án u tư xây d ng c u, ư ng, nút giao thông, ư ng ng c p nư c : ch u tư là S Giao thông công chánh, y ban nhân dân qu n-huy n ho c các doanh nghi p có ch c năng do y ban nhân dân thành ph ch nh. 2- Các d án u tư xây d ng h t ng k thu t chuy n giao t , nhà cho thuê ho c bán cho công nhân có h khNu t i thành ph ang làm vi c t i các khu ch xu t, khu công nghi p ; ph c v yêu c u tái nh cư cho ng bào nh ng khu v c ph i gi i t a xây d ng cơ s h t ng tr ng i m c a thành ph : ch u tư là doanh nghi p kinh doanh h t ng khu công nghi p, doanh nghi p khu công nghi p, các doanh nghi p có ch c năng do Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch nh. 3- Các d án u tư trư ng h c và y t : ch u tư là các pháp nhân ho c cá nhân tr c ti p vay v n th c hi n d án. 4- Các d án u tư i m i thi t b công ngh và di d i vào khu công nghi p : ch u tư là doanh nghi p. i u 3.- Danh m c các d án u tư thu c chương trình kích c u thông qua u tư quy nh t i i u 1 c a Quy ch này là m t ph n c a k ho ch u tư phát tri n c a thành ph , ư c y ban nhân dân thành ph giao ch tiêu k ho ch và i u ch nh k ho ch khi c n thi t. Trách nhi m c a các t ch c tài chính-tín d ng khi cho vay v n ph i ki m tra ch t ch ch u tư s d ng v n vay ph i úng m c ích c a d án ã ư c y ban nhân dân thành ph xét duy t. Ch u tư không ư c dùng tài s n t o thành t v n vay th ch p, sang như ng, chuy n i... cho cá nhân ho c pháp nhân nào khác trong su t th i gian chưa tr xong n vay, tr vi c th ch p i v i các t ch c tài chính-tín d ng ã cho vay v n. Trong trư ng h p c bi t c n thay i ch s h u dư i m i hình th c ph i ư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch p thu n b ng văn b n. S K ho ch và u tư thành ph là cơ quan ti p nh n và thNm nh d án u tư theo quy nh c a Nhà nư c trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph phê duy t ch trương u tư c a t ng d án, hư ng d n ch u tư hoàn ch nh d án, i u ch nh danh m c d án u tư, trình duy t d án, phương án s d ng các ngu n v n thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph ; ph i h p v i S Tài chánh- V t giá tham mưu cho y ban nhân dân thành ph thanh toán n vay u tư, h tr lãi su t u tư và th c hi n các chính sách ưu ãi khác cho d án, ki m tra vi c th c hi n d án c a các ch u tư. Chương 2:
  4. NGU N V N TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH KÍCH C U THÔNG QUA U TƯ. i u 4.- V n th c hi n các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư ư c vay t các ngu n như sau : 1- Các lo i v n tín d ng ưu ãi c a Trung ương, lãi su t cho vay do Chính ph quy nh. 2- V n c a Qu u tư Phát tri n ô th thành ph , lãi su t vay do y ban nhân dân thành ph quy nh. 3- V n c a các Ngân hàng do Ban i u hành chương trình u tư trung và dài h n c a Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph H Chí Minh ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tài chánh-V t giá thành ph xem xét ch nh b ng văn b n. M c lãi su t cho vay t i a không vư t quá 90% m c lãi su t tr n do Ngân hàng Nhà nư c quy nh. Trư ng h p Ngân hàng Nhà nư c b lãi su t tr n, m c lãi su t cho vay hàng năm ư c tính b ng m c lãi su t huy ng ti t ki m 12 tháng bình quân c a 4 ngân hàng thương m i qu c doanh trên a bàn thành ph c ng thêm t i a 1% cho t ch c tài chính-tín d ng. Th i gian ân h n t i thi u b ng th i gian thi công công trình. Ưu tiên dành v n nêu m c 1, 2 cho các d án do Ngân sách thành ph ph i tr toàn b ho c m t ph n v n và lãi vay ; s d ng h t ch tiêu v n nêu m c a, b m i s d ng n v n nêu m c c nêu trên. i u 5.- V n thanh toán lãi vay u tư các d án ư c Ngân sách thành ph h tr toàn b ho c m t ph n theo d án ư c duy t, ch u tư ư c nh n v n t ngân sách thành ph tr lãi vay theo h p ng vay tín d ng. i u 6.- V n th c hi n các d án h t ng k thu t, xã h i c a các khu nhà cho công nhân ang làm vi c t i các khu ch xu t, khu công nghi p và ph c v yêu c u tái nh cư cho các chương trình xây d ng cơ s h t ng tr ng i m c a thành ph ư c cân i b trí t ti n bán nhà s h u Nhà nư c ho c vay v n c a các t ch c tài chính-tín d ng ư c xác nh khi xét duy t ch trương u tư c a t ng d án. i u 7.- i v i các d án Ngân sách tr n g c và lãi vay u tư, chi phí kh o sát xây d ng, l p d án, thi t k , chi phí qu n lý d án ư c Ngân sách thành ph ghi k ho ch v n th c hi n. Chương 3: TH T C VAY V N C A CÁC D ÁN THU C CHƯƠNG TRÌNH KÍCH C U THÔNG QUA U TƯ i u 8.- Vi c b o m n vay ư c th c hi n như sau : 1- i v i các d án u tư do Ngân sách thành ph tr v n g c và lãi vay thì ch u tư không c n th ch p tài s n vay v n u tư. 2- i v i các d án u tư xây d ng tuy n giao thông, m ng c p nư c, trư ng h c, b nh vi n, cơ s y t , các d án u tư i m i thi t b , các d án di d i doanh nghi p
  5. có ngu n thu tr c ti p ư c xác nh trong d án tr n vay thì ch u tư ph i s d ng tài s n hình thành t v n vay th ch p vay v n u tư. 3- i v i các d án u tư nhà cho thuê ho c bán cho công nhân ang làm vi c t i các khu ch xu t, khu công nghi p ; ph c v yêu c u tái nh cư cho các chương trình xây d ng cơ s h t ng tr ng i m c a thành ph , ngoài tài s n hình thành t v n vay, ch u tư s ư c y ban nhân dân thành ph c p quy n s d ng t có th th c hi n th ch p quy n s d ng t khi vay v n u tư d án. i u 9.- i v i nh ng d án do ngân sách thành ph h tr toàn b ho c m t ph n lãi su t, sau khi d án ư c duy t, ch u tư tr c ti p ký h p ng vay v i các ngân hàng theo hư ng d n b ng văn b n c a Ban i u hành chương trình u tư trung và dài h n c a Chi nhánh ngân hàng Nhà nư c thành ph H Chí Minh và các n i dung trong quy t nh u tư ã ư c duy t. - i v i nh ng d án do ngân sách thành ph ph i tr toàn b v n và lãi vay, giao S Tài chánh-V t giá làm u m i tr c ti p ký h p ng vay v n, qu n lý ngu n v n vay, th c hi n c p phát cho các d án ã ư c duy t; ng th i ph i h p v i S K ho ch và u tư b trí ngân sách hàng năm tr n g c và lãi vay. Chương 4: QU N LÝ VI C VAY V N VÀ THANH TOÁN N VAY i u 10.- Sau khi ký h p ng tín d ng, ch u tư các d án ph i g i S K ho ch và u tư, S Tài chánh-V t giá và Kho b c thành ph b n sao h p ng tín d ng. Ch u tư có trách nhi m ti p nh n v n theo h p ng vay v n, s d ng v n vay úng m c ích m b o ti n th c hi n theo d án ư c duy t. Hàng tháng ch u tư ph i báo cáo cho S K ho ch và u tư, S Tài chánh-V t giá, các t ch c tài chính-tín d ng cho vay v n v tình hình th c hi n d án, tình hình gi i ngân và s d ng v n vay, xu t k p th i các ki n ngh c n tháo g các tr ng i (n u có) trong quá trình th c hi n. i u 11.- Các t ch c tài chính-tín d ng cho các ch u tư vay v n th c hi n các d án thu c chương trình kích c u thông qua u tư c a thành ph quy nh t i i u 1 c a Quy ch này ch u trách nhi m hư ng d n ch u tư th c hi n gi i ngân theo h p ng tín d ng ã ký và theo ti n th c hi n d án ; th c hi n giám sát, ki m tra vi c s d ng v n úng m c ích c a d án ư c duy t ; hàng tháng báo cáo b ng văn b n cho y ban nhân dân thành ph , ng g i S K ho ch và u tư, S Tài chánh-V t giá và Ban i u hành chương trình u tư trung và dài h n c a Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph H Chí Minh v ti n gi i ngân, tình hình s d ng v n vay và k t qu tr n c a ch u tư. i u 12.- Ch u tư có trách nhi m th c hi n vi c qu n lý, nghi m thu công trình theo úng quy nh c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng hi n hành. Khi công trình hoàn thành, ch u tư có trách nhi m : 1- Báo cáo quy t toán công trình ch m nh t không quá 60 ngày sau khi nghi m thu công trình.
  6. 2- G i cho S Tài chánh-V t giá và S K ho ch và u tư kh ư c nh n n v i t ch c tài chính-tín d ng, b n i chi u công n gi a ch u tư v i t ch c tài chính- tín d ng k t th i i m b t u vay cho t i khi ư c quy t toán (n u là b n sao ph i có th th c c a bên cho vay và bên nh n n ). 3- N u ch u tư không ng th i là cơ quan qu n lý chuyên ngành s d ng công trình thì ch u tư ph i báo cáo y ban nhân dân thành ph th c hi n vi c bàn giao công trình cho cơ quan chuyên ngành qu n lý và s d ng. i u 13.- Vi c thNm tra, phê duy t quy t toán các d án u tư nói trên th c hi n úng theo Thông tư 136/1999/TT.BTC ngày 16/11/1999 c a B Tài chính và quy t nh c a y ban nhân dân thành ph v phân công nhi m v thNm tra phê duy t quy t toán v n u tư. i u 14.- i v i các d án u tư mà Ngân sách thành ph ph i tr toàn b v n g c và lãi vay ho c h tr lãi vay ư c ghi ch tiêu k ho ch c p v n hàng năm và th c hi n gi i ngân theo ti n d án (tháng, quý). i u 15.- Sau khi có quy t nh c a y ban nhân dân thành ph v k ho ch v n Ngân sách tr n g c và lãi vay các d án u tư thu c chương trình kích c u thông qua u tư : 1- i v i các d án do Ngân sách tr v n g c và lãi vay : - S Tài chánh-V t giá có trách nhi m cân i và chuy n kinh phí sang Kho b c Nhà nư c thành ph . Kho b c Nhà nư c thành ph có trách nhi m ki m tra, thanh toán v n u tư theo ti n th c hi n d án; th c hi n vi c chuy n tr v n g c và lãi vay cho t ch c cho vay theo yêu c u c a S Tài chánh-V t giá thành ph . 2- i v i các d án ngân sách h tr toàn b ho c m t ph n lãi vay : - Trư c th i h n thanh toán lãi vay 10 ngày, ch u tư l p b ng th ng kê ngh chuy n ti n thanh toán lãi vay g i S Tài chánh-V t giá (kèm theo b ng kê s li u, tài li u thuy t minh lãi vay n h n tr ). - S Tài chánh-V t giá thành ph thNm tra l i s li u và chuy n ti n vào tài kho n c a ch u tư m t i ơn v cho vay ch u tư tr lãi ti n vay. - Ch u tư t b trí ngu n tr n g c theo d án ư c duy t và h p ng tín d ng ã ký. Ngân sách không thanh toán ph n lãi phát sinh do ch u tư không hoàn tr v n g c úng th i h n quy nh trong d án ư c duy t ho c do ch u tư kéo dài th i gian thi công. i u 16.- Ch u tư là doanh nghi p Nhà nư c ư c Ngân sách h tr lãi su t các d án u tư ch u trách nhi m h ch toán và quy t toán kho n Ngân sách h tr lãi su t u tư theo úng quy nh c a Thông tư s 68-TC/TCDN ngày 25/9/1997 c a B Tài
  7. chính hư ng d n vi c qu n lý s d ng m t s kho n h tr tài chính c a Nhà nư c i v i doanh nghi p Nhà nư c. Chương 5: T CH C PHÂN CÔNG TH C HI N i u 17.- Giám c các S Giao thông công chánh, S Giáo d c - ào t o, S Y t , S a chính-Nhà t, S Công nghi p, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Khoa h c - Công ngh và môi trư ng, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n c n t p trung ch o, h tr các ch u tư th c hi n có hi u qu các d án u tư thu c chương trình kích c u thông qua u tư ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. i u 18.- Giao S K ho ch và u tư thành ph ph i h p v i S Tài chánh-V t giá t ng h p và báo cáo tình hình th c hi n Quy ch , xu t v i y ban nhân dân thành ph bi n pháp x lý các vư ng m c, n i dung c n i u ch nh (n u có) trong quá trình th c hi n Quy ch này./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản