Quyết định số 15/2001/QĐ-BTP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 15/2001/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2001/QĐ-BTP về việc thành lập nhóm công tác liên ngành thực hiện Hiệp định con nuôi Việt - Pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2001/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/2001/Q -BTP Hà N i, ngày 18 tháng 5 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TƯ PHÁP S 15/2001/Q -BTP NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2001 V VI C THÀNH L P NHÓM CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH TH C HI N HI P NNH CON NUÔI VI T - PHÁP B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Ngh nh s 38/CP ngày 04 tháng 6 năm 1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a B Tư pháp; Căn c Quy t nh s 142/2000/Q -TTg ngày 11 tháng 12 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch th c hi n Hi p nh h p tác v nuôi con nuôi gi a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và nư c C ng hoà Pháp; Theo ngh c a ng chí V trư ng V T ch c cán b và ào t o, V trư ng V Qu n lý Công ch ng, Giám nh, H t ch, Qu c t ch, Lý l ch tư pháp, V trư ng V H p tác qu c t và các B , ngành liên quan, QUY T NNH: i u 1: Thành l p Nhóm công tác liên ngành th c hi n Hi p nh con nuôi Vi t - Pháp, g m các ng chí có tên sau ây: 1. ng chí Hà Hùng Cư ng - Th trư ng B Tư pháp - Trư ng nhóm công tác; 2. ng chí Nguy n Qu c Cư ng - Phó V trư ng V Công ch ng, Giám nh, H t ch, Qu c t ch, Lý l ch tư pháp, B Tư pháp - Thành viên; 3. ng chí Chu c Nhu n - Phó V trư ng V Pháp ch , Văn phòng Chính ph - Thành viên; 4. ng chí Nguy n Ng c Anh, Phó V trư ng V Pháp ch , B Công an - Thành viên; 5. ng chí Lê Văn Th nh, C c trư ng C c Lãnh s , B Ngo i giao - Thành viên; 6. ng chí Nghiêm Xuân Tu , Phó V trư ng V Quan h qu c t , B Lao ng, Thương binh và Xã h i - Thành viên; 7. ng chí Nguy n Th H o, chuyên viên V H p tác qu c t , B Tư pháp - Thành viên;
  2. 8. ng chí Hà ình B n, chuyên viên ph trách pháp ch , U ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam - Thành viên. i u 2: Nhóm công tác liên ngành có trách nhi m th c hi n các quy n h n và nhi m v theo quy nh t i kho n 2 i u 17 c a Quy ch th c hi n Hi p nh h p tác v nuôi con nuôi gi a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và nư c C ng hoà Pháp. i u 3: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4: Các ng chí Chánh văn phòng, V trư ng V T ch c cán b và ào t o, V trư ng V Qu n lý Công ch ng, Giám nh, H t ch, Qu c t ch, Lý l ch tư pháp, V trư ng V H p tác qu c t và các ng chí có tên t i i u 1 có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Vũ Văn Ninh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản