Quyết định số 15/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 15/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2001/QĐ-UB về việc đổi tên Tuần báo thể thao văn hoá Hà Nội thành Tuần Báo Thể thao ngày nay do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 15/2001/Q -UB Hà N i, ngày 11 tháng 04 năm 2001 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH “V VI C I TÊN TU N BÁO TH THAO VĂN HOÁ HÀ N I THÀNH TU N BÁO TH THAO NGÀY NAY” U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c gi y phép ho t ng báo chí s 70/GP-BVHTT ngày 13/3/2001 c a B Văn hoá thông tin; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph và Giám c S Th d c Th thao Hà N i, QUY T NNH i u 1: i tên Tu n báo Th thao văn hoá Hà N i thành TU N BÁO TH THAO NGÀY NAY thu c S Th d c Th thao Hà N i. i u 2: Tu n Báo Th thao ngày nay là ơn v s nghi p h ch toán t trang tr i m i kinh phí ho t ng c a mình; có tư cách pháp nhân; có tài kho n t i ngân hàng và ư c s d ng con d u riêng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 3: Chánh Văn phòng UBND thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , Giám c S Th d c Th thao Hà N i, Giám c S Tài chính – V t giá, T ng Biên t p Tu n Báo Th thao ngày nay thi hành quy t nh này ./. T/MU BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T.CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản