Quyết định số 15/2002/QĐ-BCN

Chia sẻ: Phạm Hùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 15/2002/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2002/QĐ-BCN về việc thành lập Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp thuộc Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2002/QĐ-BCN

  1. BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15/2002/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THUỘC TỔNG CÔNG TY MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp (Tờ trình số 539/CV-HĐQT ngày 12 tháng 10 năm 2001); Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp. Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu, có tài khoản tại Ngân hàng để giao dịch, hoạt động theo phân cấp của Tổng công ty và các quy định khác của pháp luật. Tên giao dịch quốc tế : Investment Consultant and Technical Industrial Service Company, viết tắt : ISC Trụ sở chính đặt tại : Số nhà 2, Phố Triệu Quốc Đạt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: - Tư vấn đầu tư, dịch vụ công nghiệp và chuyển giao công nghệ. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng công ty uỷ quyền. Điều 3. Vốn điều lệ của Công ty: 1.000.000.000 đ ( Một tỷ đồng chẵn). Điều 4. Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của
  2. Công ty do Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp phê duyệt và những quy định khác của pháp luật. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp, Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư và Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Nơi nhận: - Như điều 5, - Ban Đổi mới PTDNTW, - Bộ Công an, - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, - Bộ Tài chính, Đặng Vũ Chư - Ngân hàng Nhà nước, - UBND Tp.Hà Nội, - Công báo, - Lưu VP, Vụ TCCB.
Đồng bộ tài khoản