Quyết định số 15/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 15/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2002/QĐ-TTg về việc thành lập vụ Quản lý khảo sát, thiết kế xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 1 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 15/2002/Q -TTG NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2002 V VI C THÀNH L P V QU N LÝ KH O SÁT, THI T K XÂY D NG TR C THU C B XÂY D NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 04 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Theo ngh c a B trư ng B Xây d ng và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Thành l p V Qu n lý kh o sát, thi t k xây d ng tr c thu c B Xây d ng trên cơ s Văn phòng ThNm nh giúp B trư ng B Xây d ng th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v tư v n, kh o sát thi t k xây d ng, thNm nh thi t k k thu t, t ng d toán công trình xây d ng. i u 2. B trư ng B Xây d ng quy nh c th nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a V Qu n lý kh o sát, thi t k xây d ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. B trư ng B Xây d ng, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản