Quyết định số 15/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Quyết định số 15/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2002/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2002/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ******** Số: 15/2002/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh , ngày 22 tháng 2 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CHO PHÉP THÀNH LẬP QUỸ THỜI BÁO KINH TẾ SÀI GÒN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn cứ Nghị định số 177/1999/NĐ-CP ngày 22/12/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện ; Xét đề nghị của Tổng biên tập Thời báo kinh tế Sài Gòn tại văn bản số 103/200/BBT ngày 10 tháng 9 năm 2001 ; đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 446/GD.ĐT-TC ngày 10 tháng 9 năm 2001 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 19/TCCQ ngày 05 tháng 02 năm 2002 ; QUYẾT ĐỊNH Điều 1.- Nay cho phép thành lập Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, tên tiếng Anh là Saigon Times Foundation - viết tắt : S.T.F. Quỹ Thời báo kinh tế Sài Gòn là quỹ xã hội, phi lợi nhuận, hoạt động theo nguyên tắc đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm mục đích hỗ trợ công tác giáo dục và đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực để phục vụ sự nghiệp phát triển của thành phố. Quỹ Thời báo kinh tế Sài Gòn có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản ở ngân hàng và kho bạc Nhà nước thành phố. Quỹ chịu sự quản lý Nhà nước về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan quản lý chuyên ngành. Trụ sở của Quỹ đặt tại 35 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2.- Quỹ Thời báo kinh tế Sài Gòn có nhiệm vụ :
  2. 1. Tổ chức vận động và tiếp nhận các nguồn đóng góp tài trợ về vật chất, tài chính của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm mục đích hỗ trợ cho các học sinh, sinh viên nghèo hiếu học; hỗ trợ năng khiếu, tài năng, các dự án trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, hoặc phối hợp thực hiện các chương trình, dự án tài trợ của các tổ chức xã hội, từ thiện khác phù hợp với mục tiêu hoạt động của Quỹ. 2. Quản lý và sử dụng Quỹ đúng mục đích, đối tượng và có hiệu quả. Điều 3.- Quỹ Thời báo kinh tế Sài Gòn chịu sự quản lý của Hội đồng quản lý Quỹ, gồm có : - 1 Chủ tịch Hội đồng - Các ủy viên Hội đồng, trong đó có 1 ủy viên Hội đồng kiêm ủy viên Thường trực và 1 ủy viên kiêm Giám đốc Quỹ. Điều 4.- Quỹ Thời báo kinh tế Sài Gòn hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kèm theo Quyết định này. Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá, Giám đốc các Sở ngành có liên quan, Tổng Biên tập Thời báo kinh tế Sài Gòn và Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Thời báo kinh tế Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận : KT. CHỦ TỊCH . ỦY BAN NHÂN DÂN - Như điều 6 THÀNH PHỐ - TT.TU, TT.HĐND PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC - TT.UBND.TP - UBMTTQ.TP & các đoàn thể - Ban TTVH.TU - Ban VHXH HĐND - Thời báo Kinh tế Sài Gòn - Ngân hàng NNTP - Kho bạc Nhà nước TP - Công an TP (PC.13) - Ban TCCQ.TP (2b) - VPHĐ-UB :PVP/VX, KT - Tổ VX, TM Nguyễn Thiện Nhân - Lưu (VX)
Đồng bộ tài khoản