Quyết định số 15/2003/QĐ-BVHTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
6
download

Quyết định số 15/2003/QĐ-BVHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2003/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh do Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2003/QĐ-BVHTT

  1. B VĂN HOÁ-THÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TIN c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 15/2003/Q -BVHTT Hà N i, ngày 14 tháng 04 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C X P H NG DI TÍCH LNCH S VĂN HOÁ VÀ DANH LAM TH NG C NH B TRƯ NG B VĂN HOÁ THÔNG TIN Căn c lu t di s n văn hoá và Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11-11-2002 quy nh chi ti t m t s i u c a lu t di s n văn hoá. Căn c Ngh nh 81/CP ngày 8-11-1993 c a Chính ph quy nh v ch c năng nhi m v , quy n h n và b máy t ch c c a B Văn hoá Thông tin. Sau khi xem xét h sơ di tích và ngh Ch t ch U ban Nhân dân các t nh Thanh hoá, B c Ninh, Hà Tây, H i Dương, Phú Th , Hoà Bình, Vĩnh Phúc, Lào Cai. Xét ngh c a ông C c trư ng C c B o t n b o tàng. QUY T Đ NH i u 1: X p h ng 17 di tích, x p h ng b sung 03 di tích, i tên và a danh 02 di tích sau : T NH HÀ TÂY (04) 1 Di tích l ch s : a i m lưu ni m Bác H - xã Vân Canh, huy n Hoài c, t nh Hà Tây. 2. Di tích l ch s : n và B n Chương Dương- xã Chương Dương, huy n Thư ng Tín, t nh Hà Tây. 3. Di tích ki n (rúc ngh thu t: ình Là- xã Tân Minh, huy n Thư ng rrín, t nh Hà Tây. 4. Di tích ki n trúc ngh thu t: Lăng á Qu n Vân- xã Vân T o, huy n Thư ng Tín, t nh Gà Tây. T NH B C NINH (02) 5. Di tích l ch s -ngh thu t : ình Tĩnh Xá - xã Phú Hòa, huy n Lương Tài, t nh B c Ninh. 6. Di tích ki n trúc ngh thu t: ình Ng c Quan - xã Lâm Thao, huy n Lương Tài, t nh B c Ninh.
  2. T NH H I DƯƠNG (02) 7. Di tích l ch s : n Qu c Ph - xã Chí Minh, huy n Chí Linh, t nh H i Dương. 8. Di tích ki n trúc ngh thu t: Chùa, ình an Tràng - xã a Chính, huy n CNm Giàng, t nh H i Dương. t nh hoà bình (05) 9. Danh lam th ng c nh: ng Thiên Long - xã L c Dương, huy n Yên Th y, t nh Hòa Bình. 10. Danh lam th ng c nh: ng Trung Sơn - xã Trung Sơn, huy n Lương Sơn, t nh Hòa Bình. 11. Danh lam th ng c nh: ng Hoa Tiên - xã Ngòi hoa, huy n Tân L c, t nh Hòa Bình. 12. Di tích kh o c : Hang Bưng- xã Ngòi Hoa, huy n Tân L c, t nh Hòa Bình. 13. Di tích kh o c : Mái á làng Vành - xã Yên Phú, huy n L c Sơn, t nh Hòa Bình. i tên di tích kh o c : Hang ng Th t- Th tr n Thanh Hà, huy n Kim Bôi, t nh Hòa Bình (Thay th quy t nh s 53/2001/Q -BVHTT ngày 28-12-2001 c a B Văn hóa Thông tin). B sung a danh danh lam th ng c nh : Hang Lu n- Th tr n Chi Nê, xã ng Tâm, xã Yên B ng, huy n Yên Th y, t nh Hòa Bình (Thay th quy t nh s 53/2001/Q - BVHTT ngày 28-12-2001 c a B Văn hóa Thông tin). T NH THANH HOÁ (01) 14. Di tích l ch s : T ư ng Lê Tr n - xã Phú Khê, huy n Ho ng Hóa, t nh Thanh Hóa. T NH VĨNH PHÚC (02) 15. Di tích ki n trúc ngh thu t: ình Tuân L - xã Tuân Chính, huy n Vĩnh Tư ng, t nh Vĩnh Phúc. 16. Di tích ki n trúc ngh thu t: ình m Xuyên - xã Ti n Châu, huy n Mê Linh, t nh Vĩnh Phúc. T NH LÀO CAO (01) 17. Th ng c nh : ng Hàm R ng - xã Tung Chung Ph , huy n Mư ng Chương, t nh Lào Cai. X p h ng b xung 03 di tích t nh Phú Th
  3. + Di tích l ch s : Chi n khu 10 (Khu v c n Chu Hưng – xã m H , huy n h Hoà t nh phú Th ) b xung vào Quy t nh s 3777 VH/Q ngày 13/12/2001 c a B Văn hoá Thông tin. + Di lích l ch s : Chi n Khu 10 ( Khu v c nhà ông Nguy n Văn Qu , khu v c nhà bà Nguy n Th Gái, Khu gò ng C ng- xã Gia i n, huy n H Hòa, t nh Phú Th ) b xung vào Quy t nh s 3777 VH/Q ngày 23/12/2001 c a B Văn hoá Thông tin. Di tích l ch s : Chi n Khu 10 ( Khu v c nhà ông Lương Xuân Bách, Khu gò n- xã Hà Lương, huy n H Hòa, t nh Phú Th ). B sung vào Quy t nh s 3777 VH/Q ngày 23/12/2001 c a B Văn hoá Thông tin. i u 2 : Nghiêm c m m i ho t ng xây d ng khai thác trong nh ng khu v c di tích ã khoanh vùng b o v . Trư ng h p c bi t s d ng t ai di tích l ch s văn hoá và danh lam th ng c nh ph i ư c phép c a B trư ng B Văn hoá -Thông tin . i u 3 : U ban Nhân dân các c p th c hi n quy n qu n lý Nhà nư c i v i di tích l ch s văn hoá và danh lam th ng c nh theo lu t nh. i u 4 : Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c B o t n B o tàng, Ch t ch U ban nhân dân t nh và Giám c S Văn hoá-thông tin các t nh Hà Tây, H i Dương, Hòa Bình, Thanh Hoá, B c Ninh, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Phú Th ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n: KT/B TRƯ NG B VĂN HOÁ THÔNG TIN - Như i u 4 - Công báo TH TRƯ NG -VP B - C c BTBT(2b) - Lưu VT Vy Tr ng Toán
Đồng bộ tài khoản