Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
68
lượt xem
5
download

Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2004 đối với các tỉnh được chia và điều chỉnh lại địa giới hành chính do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2004/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p – T do – H nh phúc ******* S : 15/2004/QĐ-BTC Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 2004 QUY T Đ NH V GIAO D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2004 Đ I V I CÁC T NH ĐƯ C CHIA VÀ ĐI U CH NH L I Đ A GI I HÀNH CHÍNH. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh quy t s 17/2003/QH11 ngày 04 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i v d toán ngân sách nhà nư c năm 2004 và Ngh quy t s 18/2003/QH11 ngày 10 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i v phân b ngân sách trung ương năm 2004; Căn c Ngh quy t s 423/2003/UBTVQH11 ngày 12 tháng 11 năm 2003 c a y ban thư ng v Qu c h i v t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương năm 2004; Căn c Quy t đ nh s 242/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v giao d toán ngân sách nhà nư c năm 2004; Căn c Quy t đ nh s 10/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v giao d toán ngân sách nhà nư c năm 2004 cho các t nh đư c chia và đi u ch nh đ a gi i hành chính; Theo đ ngh c a V trư ng V Ngân sách nhà nư c; QUY T Đ NH: Đi u 1. Giao cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương đư c chia và đi u ch nh l i đ a gi i hành chính d toán thu ngân sách nhà nư c trên đ a bàn và chi ngân sách đ a phương năm 2004 (theo bi u đính kèm). T l ph n trăm (%) phân chia cho ngân sách đ a phương đ i v i các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách đ a phương; s b sung cân đ i t ngân sách trung ương cho các t nh đư c chia và đi u ch nh đ a gi i hành chính đư c n đ nh t năm ngân sách đ n năm ngân sách 2006. Đ i v i các t nh m i thành l p, g m: Lai Châu, Đ k Nông và H u Giang, s b sung có m c tiêu đ th c hi n phân chia đ a gi i hành chính theo Ngh quy t Qu c h i đư c n đ nh m c h tr t năm ngân sách 2004 đ n năm 2006. Đi u 2. Căn c d toán ngân sách năm 2004 đã đư c giao, b trí ngu n th c hi n c i cách ti n lương năm 2004 (sau khi đã s d ng đ m b o th c hi n ti n lương tăng thêm năm 2003 theo Ngh đ nh s 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 c a Chính ph ) như sau: - 50% tăng thu ngân sách đ a phương th c hi n so d toán năm 2003 c a các t nh cũ (trư c khi chia tách): Đ k L k, C n Thơ, Lai Châu, các t nh ph i th a thu n đ phân chia s thu trên cho t ng đ a phương đư c chia và đi u ch nh l i đ a gi i hành chính đ m b o ngu n c i cách ti n lương năm 2004; - 50% s tăng thu th c hi n năm 2004 so d toán Th tư ng Chính ph giao năm 2004; - Các đơn v s nghi p có thu (bao g m c các đơn v th c hi n cơ ch tài chính theo Ngh đ nh s 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph ) s d ng t i thi u 40% (riêng ngành y t s d ng t i thi u 35%) s thu đ l i theo ch đ ; cơ quan hành chính có ngu n thu đư c đ l i theo ch đ s d ng t i thi u 40% s thu đ th c hi n c i cách ti n lương năm 2004; - Th c hi n ti t ki m 10% s chi thư ng xuyên (tr ti n lương và các kho n có tính ch t lương). Đi u 3. Căn c d toán thu, chi ngân sách năm 2004 đư c giao, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trình H i đ ng nhân dân quy t đ nh và t ch c th c hi n. Ch m nh t 5 ngày sau khi giao d toán ngân sách đ a phương đã đư c H i đ ng nhân dân quy t đ nh, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có báo cáo v B Tài chính. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c t năm ngân sách 2004./. KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH
 2. TH TRƯ NG Tr n Văn Tá CHI TI T CÁC KHO N THU PHÂN CHIA GI A NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG NĂM 2004 (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 c a B trư ng B Tài chính). I. CÁC KHO N THU NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG HƯ NG 100% - Ti n cho thuê m t đ t, m t nư c đ i v i các doanh nghi p, k c doanh nghi p có 100% v n nư c ngoài (tr ti n cho thuê m t đ t, m t nư c t các ho t đ ng thăm dò, khai thác d u, khí do Trung ương qu n lý). - Ti n cho thuê và ti n bán nhà thu c s h u nhà nư c (k c thu kh u hao cơ b n nhà). - L phí trư c b . - Các kho n thu t ho t đ ng x s ki n thi t (không k thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao do Công ty x s ki n thi t n p thay). - Các kho n phí, l phí, ph n n p ngân sách theo quy đ nh c a pháp lu t do các cơ quan, đơn v thu c đ a phương t ch c thu (không k phí xăng, d u và l phí trư c b ). - Thu s nghi p, ph n n p ngân sách theo quy đ nh c a pháp lu t c a các đơn v do đ a phương qu n lý (bao g m c chênh l ch thu, chi c a doanh nghi p công ích). - Thu nh p t v n góp c a ngân sách đ a phương, ti n thu h i v n c a ngân sách đ a phương t i các cơ s kinh t , thu thanh lý tài s n và các kho n thu khác c a doanh nghi p nhà nư c do đ a phương qu n lý, ph n n p ngân sách theo quy đ nh c a pháp lu t. - Thu khác t khu v c kinh t ngoài qu c doanh. - Thu tài nguyên (tr thu tài nguyên thu t d u, khí do Trung ương qu n lý). - Thu s d ng đ t nông nghi p. - Thu thu nh p t chuy n quy n s d ng đ t. - Ti n s d ng đ t. - Thu nhà, đ t. - Thu môn bài. - Các kho n thu ph t, t ch thu theo quy đ nh c a pháp lu t. - Thu t qu đ t công ích và thu hoa l i công s n khác. - Đóng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. - Huy đ ng t các t ch c, cá nhân đ xây d ng các công trình k t c u h t ng theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c. - Thu k t dư ngân sách đ a phương. - Thu khác ngân sách đ a phương (k c thu ti n bán cây đ ng). - Thu chuy n ngu n ngân sách t ngân sách đ a phương năm 2003 sang ngân sách đ a phương năm 2004. - Thu vi n tr không hoàn l i c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài tr c ti p cho đ a phương theo quy đ nh c a pháp lu t. II. CÁC KHO N THU NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG ĐƯ C HƯ NG THEO T L PH N TRĂM (%) PHÂN CHIA V I NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
 3. - Thu giá tr gia tăng (không k thu giá tr gia tăng hàng hóa nh p kh u, thu giá tr gia tăng thu t ho t đ ng x s ki n thi t, thu giá tr gia tăng thu t ho t đ ng thăm dò, khai thác d u, khí do Trung ương qu n lý). - Thu thu nh p doanh nghi p (không k thu thu nh p doanh nghi p c a các đơn v h ch toán toàn ngành, thu thu nh p doanh nghi p thu t ho t đ ng x s ki n thi t, thu thu nh p doanh nghi p thu t ho t đ ng thăm dò, khai thác d u, khí do Trung ương qu n lý). - Thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao. - Thu tiêu th đ c bi t thu t d ch v , hàng hóa s n xu t trong nư c (không k thu tiêu th đ c bi t thu t ho t đ ng x s ki n thi t). - Phí xăng, d u. - Thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài có v n đ u tư t i Vi t Nam, không k thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài đ i v i thu nh p t ho t đ ng thăm dò, khai thác d u, khí do Trung ương qu n lý (n u có). - Thu s d ng v n ngân sách c a các doanh nghi p nhà nư c, không k thu s d ng v n t ho t đ ng x s ki n thi t và ho t đ ng thăm dò, khai thác d u, khí do Trung ương qu n lý (n u có). III. CÁC KHO N THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HƯ NG 100% - Thu giá tr gia tăng hàng hóa nh p kh u và thu t ho t đ ng thăm dò, khai thác d u, khí do Trung ương qu n lý. - Thu xu t kh u, thu nh p kh u. - Thu tiêu th đ c bi t thu t hàng hóa nh p kh u. - Thu thu nh p doanh nghi p c a các đơn v h ch toán ngành: Là ph n thu thu nh p doanh nghi p n p ngân sách t các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh t p trung c a các đơn v sau đây: Các ho t đ ng s n xu t, kinh doanh đi n c a T ng công ty Đi n l c Vi t Nam, các công ty đi n l c I, II, III, Công ty đi n l c thành ph Hà N i, Công ty đi n l c thành ph H Chí Minh, Công ty đi n l c H i Phòng, Công ty đi n l c Đ ng Nai; các ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng Công thương Vi t Nam, Ngân hàng nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam, Ngân hàng ngo i thương Vi t Nam, Ngân hàng đ u tư và phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng chính sách xã h i, Ngân hàng phát tri n nhà đ ng b ng sông C u Long; các ho t đ ng kinh doanh c a Hãng hàng không Qu c gia Vi t Nam; các d ch v Bưu chính vi n thông c a T ng công ty Bưu chính vi n thông Vi t Nam; ho t đ ng kinh doanh b o hi m c a T ng công ty B o hi m Vi t Nam; ho t đ ng v n doanh c a T ng công ty Đư ng s t Vi t Nam. - Các kho n thu và thu khác t các ho t đ ng thăm dò, khai thác d u, khí (k c ti n thuê m t đ t, m t nư c) do Trung ương qu n lý. - Ti n thu h i v n c a ngân sách Trung ương t i các các cơ s kinh t ; thu h i ti n cho vay c a ngân sách Trung ương (c g c và lãi); thu t qu d tr nhà nư c, thu t qu d tr tài chính c a Trung ương trong trư ng h p đ c bi t; thu nh p t v n góp c a ngân sách Trung ương. - Các kho n phí và l phí, ph n n p ngân sách nhà nư c theo quy đ nh c a pháp lu t do các cơ quan, đơn v thu c Trung ương t ch c thu (không k phí xăng, d u và l phí trư c b ). - Chênh l ch thu l n hơn chi c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. - Các kho n thu hoàn v n, thu thanh lý tài s n, các kho n thu khác c a doanh nghi p nhà nư c do Trung ương qu n lý (ph n n p ngân sách theo quy đ nh c a pháp lu t) và thu khác c a doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài. - Thu s nghi p, ph n n p ngân sách theo quy đ nh c a pháp lu t c a các đơn v do các cơ quan Trung ương tr c ti p qu n lý (bao g m c chênh l ch thu, chi c a doanh nghi p công ích). - Thu k t dư ngân sách Trung ương. - Thu chuy n ngu n t ngân sách Trung ương năm 2003 sang ngân sách Trung ương năm 2004. - Thu vi n tr không hoàn l i c a Chính ph các nư c, các t ch c, các cá nhân ngoài nư c cho Chính ph Vi t Nam. - Thu khác c a ngân sách Trung ương theo quy đ nh c a pháp lu t.
 4. - Các kho n thu còn l i (n u có) không nêu trên./. PH L C S 1 NHI M V THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2004 T NH H U GIANG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 c a B trư ng B Tài chính). Đơn v : Tri u đ ng D TOÁN N I DUNG NĂM 2004 T NG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN Đ A BÀN 170.800 THU N I Đ A 170.800 1. Thu t doanh nghi p nhà nư c do Trung ương qu n lý 15.000 - Thu giá tr gia tăng 8.890 - Thu thu nh p doanh nghi p 940 - Thu tiêu th đ c bi t thu t hàng hóa, d ch v trong nư c 5.000 - Thu môn bài 20 - Thu h i v n và thu khác 150 2. Thu t các doanh nghi p nhà nư c do đ a phương qu n lý 25.000 - Thu giá tr gia tăng 13.140 - Thu thu nh p doanh nghi p 6.000 - Thu tiêu th đ c bi t thu t hàng hóa, d ch v trong nư c 5.800 - Thu môn bài 60 3. Thu t khu v c công thương nghi p, d ch v ngoài qu c doanh 40.300 - Thu giá tr gia tăng 19.555 - Thu thu nh p doanh nghi p 17.300 - Thu tiêu th đ c bi t thu t hàng hóa, d ch v trong nư c 75 - Thu tài nguyên 55 - Thu môn bài 3.255 - Thu khác ngoài qu c doanh 60 4. L phí trư c b 4.300 5. Thu nhà đ t 1.200 6. Thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao 4.300 7. Thu x s ki n thi t 30.000 8. Thu phí xăng d u 20.000 9. Thu phí, l phí 8.200 - Phí, l phí đ a phương 8.200 10. Thu thu nh p t chuy n quy n s d ng đ t 3.000 11. Ti n s d ng đ t 12.400 12. Thu ti n bán nhà thu c s h u nhà nư c 100 13. Thu khác ngân sách 2.000 14. Thu hoa l i công s n, qu đ t công ích, … t i xã 5.000
 5. PH L C S 2 NHI M V CHI NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG NĂM 2004 T NH H U GIANG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 c a B trư ng B Tài chính). Đơn v : Tri u đ ng D TOÁN CH TIÊU NĂM 2004 A. T NG CHI NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG QU N LÝ 557.981 G m: I. CHI CÂN Đ I NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG (1) 490.051 1. Chi đ u tư phát tri n 165.787 Trong đó: - Chi giáo d c đào t o và d y ngh 14.400 - Chi khoa h c và công ngh 1.800 a. Chi đ u tư xây d ng cơ b n v n trong nư c 151.667 b. Chi đ u tư h t ng t ngu n thu ti n s d ng đ t 12.400 c. Chi đ u tư và h tr v n doanh nghi p 1.720 2. Chi thư ng xuyên (2) 306.199 a. Chi qu c phòng 6.281 b. Chi an ninh 3.381 c. Chi s nghi p giáo d c đào t o và d y ngh (3) 149.712 d. Chi s nghi p y t 28.078 e. Chi s nghi p khoa h c và công ngh 3.733 f. Chi s nghi p văn hóa thông tin 6.120 g. Chi s nghi p phát thanh truy n hình 3.903 h. Chi s nghi p th d c th thao 3.906 i. Chi s nghi p đ m b o xã h i 13.567 k. Chi s nghi p kinh t 31.796 l. Chi qu n lý hành chính nhà nư c, Đ ng, đoàn th 53.137 m. Chi tr giá, tr cư c các m t hàng chính sách 1.029 n. Chi khác ngân sách 1.556 3. Chi b sung Qu d tr tài chính đ a phương 779 4. D phòng ngân sách 14.203 5. Chi th c hi n c i cách ti n lương năm 2004 t ngu n tăng thu năm 2003 3.083 chuy n sang (4) II. CHI TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA, CHƯƠNG 67.930 TRÌNH 135, D ÁN TR NG M I 5 TRI U HA R NG VÀ M T S CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN, NHI M V KHÁC T NGU N B SUNG CÓ M C TIÊU T NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 1. Chi th c hi n các chương trình m c tiêu Qu c gia 13.115 2. Chi th c hi n m t s chương trình, d án, nhi m v khác 54.815 B. T L PH N TRĂM (%) PHÂN CHIA CHO NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG 100
 6. Đ I V I CÁC KHO N THU PHÂN CHIA GI A NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG C. S B SUNG T NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH Đ A 384.248 PHƯƠNG G m: 1. B sung cân đ i (5) 316.318 2. B sung có m c tiêu (6) 67.930 Ghi chú: (1) Trong đó chi giáo d c đào t o và khoa h c công ngh là nhi m v t i thi u theo Ngh quy t c a Qu c h i; đ i v i các lĩnh v c chi khác (chi s nghi p y t , th d c th thao,…) căn c vào ch chính sách, ch tiêu hư ng d n trên y ban nhân dân c p t nh trình H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh đ phù h p v i tình hình th c t c a đ a phương. (2) Đã bao g m: + 1.349 tri u đ ng ti t ki m chi đ th c hi n c i cách ti n lương năm 2004 theo Ngh quy t Qu c h i. + 3.525 tri u đ ng chi h tr th c hi n Quy t đ nh s 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 c a Th tư ng Chính ph v thành l p Qu khám ch a b nh cho ngư i nghèo. + 944 tri u đ ng chi h tr th c hi n Quy t đ nh s 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 c a Th tư ng Chính ph v ch đ ph c p tr c ngành y t . + Chi h tr th c hi n phòng ch ng ma túy. (3) Đã bao g m 72 tri u đ ng chi th c hi n Đ án “m t s bi n pháp nâng cao ch t lư ng gi ng d y, h c t p các b môn khoa h c Mác – Lê Nin, Tư tư ng H Chí Minh trong các trư ng đ i h c, cao đ ng, môn chính tr trong các trư ng h c chuyên nghi p và d y ngh và đã tính chi h tr ch đ giáo viên m m non theo Quy t đ nh s 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách phát tri n giáo d c m m non. (4) Chi t o ngu n th c hi n c i cách ti n lương năm 2004 t ngu n tăng thu năm 2003 chuy n sang theo k t qu đánh giá th c hi n năm 2003 t i th i đi m tháng 10 năm 2003; s th c t đư c xác đ nh căn c k t qu thu đ n ngày 31/12/2003 B Tài chính s giao b sung. (5) S b sung cân đ i tính toán trên cơ s s chi cân đ i ngân sách đ a phương (M c I – Ph n A) sau khi lo i tr s chi t i đi m 5 – M c I – Ph n A. (6) Chi ti t theo Ph l c s 3 và Ph l c s 4. PH L C S 3 B SUNG CÓ M C TIÊU T NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG Đ TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ D ÁN TR NG M I 5 TRI U HA R NG NĂM 2004 T NH H U GIANG (kèm theo Quy t đ nh s 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 c a B trư ng B Tài chính). Đơn v : Tri u đ ng D TOÁN NĂM 2004 G M N I DUNG T NG V N V N S Đ U S TƯ NGHI P T NG S 13.115 4.085 9.030 1. B sung đ th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia 13.115 4.085 9.030 a. Chương trình xóa đói gi m nghèo và vi c làm 4.080 3.010 1.070 Trong đó: B sung v n vay m i đ cho vay gi i quy t vi c làm (1) 1.500 1.500 b. Chương trình nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn 1.100 1.075 25
 7. c. Chương trình dân s và k ho ch hóa gia đình 1.362 1.362 d. Chương trình phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy 1.599 1.599 hi m và HIV/AIDS e. Chương trình văn hóa 419 419 f. Chương trình giáo d c – đào t o 4.555 4.555 Trong đó: - D án đ i m i chương trình n i dung sách giáo khoa l p 3 – l p 8 2.000 2.000 - D án nâng cao năng l c đào t o ngh (bao g m c kinh phí đào 905 905 t o ngh cho nông dân và thanh niên dân t c) Ghi chú: (1) V n b sung m i đ cho vay gi i quy t vi c làm s c p qua Ngân hàng Chính sách xã h i theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 c a Chính ph . PH L C S 4 B SUNG CÓ M C TIÊU T NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG Đ TH C HI N M T S M C TIÊU, NHI M V NĂM 2004 T NH H U GIANG (kèm theo Quy t đ nh s 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 c a B trư ng B Tài chính). Đơn v : Tri u đ ng D TOÁN N I DUNG NĂM 2004 T NG S 54.815 I. B SUNG CÓ M C TIÊU (V N Đ U TƯ XÂY D NG CƠ B N): 44.365 1. Đ u tư h t ng nuôi tr ng th y s n 2.000 2. Đ u tư xóa c u kh 1.000 3. Đ u tư đ án tin h c hóa cơ quan Đ ng 615 4. Đ u tư đ án tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c 750 5. Đ u tư cơ s h t ng do đi u ch nh đ a gi i hành chính 40.000 II. B SUNG CÓ M C TIÊU (V N S NGHI P): 10.450 1. Phát tri n và ph sóng phát thanh 225 2. Th c hi n ch đ đ i v i đ ng bào dân t c đ c bi t khó khăn (theo Thông tư liên 225 t ch s 912/2001/TTLT-UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 16/11/2001) 3. B sung kinh phí chi thư ng xuyên do đi u ch nh đ a gi i hành chính 10.000 PH L C S 1 NHI M V THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2004 THÀNH PH C N THƠ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 c a B trư ng B Tài chính). Đơn v : Tri u đ ng D TOÁN N I DUNG NĂM 2004 T NG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN Đ A BÀN (I + II) 1.391.700 I. THU N I Đ A 1.052.200 1. Thu t doanh nghi p nhà nư c do Trung ương qu n lý 182.500 - Thu giá tr gia tăng 109.800
 8. - Thu thu nh p doanh nghi p 9.060 - Thu tiêu th đ c bi t thu t hàng hóa, d ch v trong nư c 61.000 - Thu tài nguyên 450 - Thu môn bài 340 - Thu h i v n và thu khác 1.850 2. Thu t các doanh nghi p nhà nư c do đ a phương qu n lý 100.000 - Thu giá tr gia tăng 52.500 - Thu thu nh p doanh nghi p 24.000 - Thu tiêu th đ c bi t thu t hàng hóa, d ch v trong nư c 23.200 - Thu tài nguyên 50 - Thu môn bài 250 3. Thu t doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài 44.100 - Thu giá tr gia tăng 31.100 - Thu thu nh p doanh nghi p 2.865 - Thu tiêu th đ c bi t thu t hàng hóa, d ch v trong nư c 10.037 - Các kho n thu khác 98 4. Thu t khu v c công thương nghi p, d ch v ngoài qu c doanh 249.700 - Thu giá tr gia tăng 135.945 - Thu thu nh p doanh nghi p 92.700 - Thu tiêu th đ c bi t thu t hàng hóa, d ch v trong nư c 7.925 - Thu tài nguyên 145 - Thu môn bài 12.045 - Thu khác ngoài qu c doanh 940 5. L phí trư c b 23.700 6. Thu nhà đ t 7.800 7. Thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao 18.200 8. Thu x s ki n thi t 155.000 9. Thu phí xăng d u 132.000 10. Thu phí, l phí 49.700 - Phí, l phí trung ương 31.990 - Phí, l phí đ a phương 17.710 11. Thu thu nh p t chuy n quy n s d ng đ t 10.000 12. Ti n s d ng đ t 48.600 13. Thu ti n thuê m t đ t, m t nư c 4.000 14. Thu ti n bán nhà thu c s h u nhà nư c 14.900 15. Thu khác ngân sách 7.000 16. Thu hoa l i công s n, qu đ t công ích,… t i xã 5.000 II. THU T HO T Đ NG XU T, NH P KH U 339.500 1. Thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t hàng hóa nh p kh u 201.000
 9. 2. Thu giá tr gia tăng hàng hóa nh p kh u 138.500 PH L C S 2 NHI M V CHI NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG NĂM 2004 THÀNH PH C N THƠ (kèm theo Quy t đ nh s 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 c a B trư ng B Tài chính). Đơn v : Tri u đ ng D TOÁN CH TIÊU NĂM 2004 A. T NG CHI NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG QU N LÝ 733.927 G m: I. CHI CÂN Đ I NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG (1) 678.243 1. Chi đ u tư phát tri n 202.847 Trong đó: - Chi giáo d c đào t o và d y ngh 17.600 - Chi khoa h c và công ngh 2.200 a. Chi đ u tư xây d ng cơ b n v n trong nư c 151.667 b. Chi đ u tư h t ng t ngu n thu ti n s d ng đ t 48.600 c. Chi đ u tư và h tr v n doanh nghi p 2.580 2. Chi thư ng xuyên (2) 436.111 a. Chi qu c phòng 9.039 b. Chi an ninh 4.866 c. Chi s nghi p giáo d c đào t o và d y ngh (3) 215.440 d. Chi s nghi p y t 40.405 e. Chi s nghi p khoa h c và công ngh 5.371 f. Chi s nghi p văn hóa thông tin 8.808 g. Chi s nghi p phát thanh truy n hình 5.616 h. Chi s nghi p th d c th thao 3.905 i. Chi s nghi p đ m b o xã h i 13.567 k. Chi s nghi p kinh t 48.908 l. Chi qu n lý hành chính nhà nư c, Đ ng, đoàn th 76.466 m. Chi tr giá, tr cư c các m t hàng chính sách 1.481 n. Chi khác ngân sách 2.239 3. Chi b sung Qu d tr tài chính đ a phương 1.121 4. D phòng ngân sách 19.229 5. Chi th c hi n c i cách ti n lương năm 2004 t ngu n tăng thu năm 2003 chuy n 18.935 sang (4) II. CHI TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA, CHƯƠNG 55.684 TRÌNH 135, D ÁN TR NG M I 5 TRI U HA R NG VÀ M T S CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN, NHI M V KHÁC T NGU N B SUNG CÓ M C TIÊU T NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 1. Chi th c hi n các chương trình m c tiêu Qu c gia 15.286
 10. 2. Chi th c hi n m t s chương trình, d án, nhi m v khác 40.398 B. T L PH N TRĂM (%) PHÂN CHIA CHO NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG Đ I 50 V I CÁC KHO N THU PHÂN CHIA GI A NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG (5) C. S B SUNG T NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH Đ A 55.684 PHƯƠNG G m: B sung có m c tiêu (6) 55.684 Ghi chú: (1) Trong đó chi giáo d c đào t o và khoa h c công ngh là nhi m v t i thi u theo Ngh quy t c a Qu c h i; đ i v i các lĩnh v c chi khác (chi s nghi p y t , th d c th thao,…) căn c vào ch chính sách, ch tiêu hư ng d n trên y ban nhân dân c p t nh trình H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh đ phù h p v i tình hình th c t c a đ a phương. (2) Đã bao g m: + 1.917 tri u đ ng ti t ki m chi đ th c hi n c i cách ti n lương năm 2004 theo Ngh quy t Qu c h i. + 3.563 tri u đ ng chi h tr th c hi n Quy t đ nh s 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 c a Th tư ng Chính ph v thành l p Qu khám ch a b nh cho ngư i nghèo. + 1.357 tri u đ ng chi h tr th c hi n Quy t đ nh s 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 c a Th tư ng Chính ph v ch đ ph c p tr c ngành y t . + Chi h tr th c hi n phòng ch ng ma túy. (3) Đã bao g m 103 tri u đ ng chi th c hi n Đ án “m t s bi n pháp nâng cao ch t lư ng gi ng d y, h c t p các b môn khoa h c Mác – Lê Nin, Tư tư ng H Chí Minh trong các trư ng đ i h c, cao đ ng, môn chính tr trong các trư ng h c chuyên nghi p và d y ngh và đã tính chi h tr ch đ giáo viên m m non theo Quy t đ nh s 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách phát tri n giáo d c m m non. (4) Chi t o ngu n th c hi n c i cách ti n lương năm 2004 t ngu n tăng thu năm 2003 chuy n sang theo k t qu đánh giá th c hi n năm 2003 t i th i đi m tháng 10/2003; s th c t đư c xác đ nh căn c k t qu thu đ n ngày 31/12/2003 B Tài chính s giao b sung. (5) T l ph n trăm (%) tính toán trên cơ s s chi cân đ i ngân sách đ a phương không k s chi t i đi m 5 – M c I – Ph n A. (6) Chi ti t theo Ph l c s 3 và Ph l c s 4. PH L C S 3 B SUNG CÓ M C TIÊU T NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG Đ TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ D ÁN TR NG M I 5 TRI U HA R NG NĂM 2004 THÀNH PH C N THƠ (kèm theo Quy t đ nh s 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 c a B trư ng B Tài chính). Đơn v : Tri u đ ng D TOÁN NĂM 2004 G M N I DUNG T NG V N V N S Đ U S TƯ NGHI P T NG S 15.286 4.385 10.901 1. B sung đ th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia 15.286 4.385 10.901 a. Chương trình xóa đói gi m nghèo và vi c làm 1.590 1.510 80 Trong đó: B sung v n vay m i đ cho vay gi i quy t vi c làm (1) 1.500 1.500
 11. b. Chương trình nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn 900 875 25 c. Chương trình dân s và k ho ch hóa gia đình 1.965 1.965 d. Chương trình phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy 4.322 2.000 2.322 hi m và HIV/AIDS e. Chương trình văn hóa 390 390 f. Chương trình giáo d c – đào t o 6.119 6.119 Trong đó: - D án đ i m i chương trình n i dung sách giáo khoa l p 3 – l p 8 2.074 2.074 - D án nâng cao năng l c đào t o ngh (bao g m c kinh phí đào 1.095 1.095 t o ngh cho nông dân và thanh niên dân t c) Ghi chú: (1) V n b sung m i đ cho vay gi i quy t vi c làm s c p qua Ngân hàng Chính sách xã h i theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 c a Chính ph . PH L C S 4 B SUNG CÓ M C TIÊU T NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG Đ TH C HI N M T S M C TIÊU, NHI M V NĂM 2004 THÀNH PH C N THƠ (kèm theo Quy t đ nh s 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 c a B trư ng B Tài chính). Đơn v : Tri u đ ng D TOÁN N I DUNG NĂM 2004 T NG S 40.398 I. B SUNG CÓ M C TIÊU (V N Đ U TƯ XÂY D NG CƠ B N): 39.765 1. Đ u tư m c tiêu các d án quan tr ng (1) 10.000 2. Đ u tư h t ng du l ch 5.000 3. Đ u tư h t ng nuôi tr ng th y s n 2.000 4. Đ u tư phát tri n truy n hình đ a phương 1.000 5. Đ u tư h t ng ch nông s n 20.000 6. Đ u tư xóa c u kh 400 7. Đ u tư đ án tin h c hóa cơ quan Đ ng 615 8. Đ u tư đ án tin h c qu n lý hành chính nhà nư c 750 II. B SUNG CÓ M C TIÊU (V N S NGHI P): 633 1. Phát tri n và ph sóng truy n hình 33 2. Phát tri n và ph sóng phát thanh 225 3. Th c hi n ch đ đ i v i đ ng bào dân t c đ c bi t khó khăn (theo Thông tư liên 225 t ch s 912/2001/TTLT-UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 16/11/2001) 4. Chương trình hành đ ng qu c gia v du l ch 150 Ghi chú: (1) Trong đó đã b sung đ xây d ng c ng Cái Cui theo Thông báo s 58/TB-VPCP ngày 02/4/2002 c a Văn phòng Chính ph . PH L C S 1
 12. NHI M V THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2004 T NH Đ K NÔNG (kèm theo Quy t đ nh s 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 c a B trư ng B Tài chính). Đơn v : Tri u đ ng D TOÁN N I DUNG NĂM 2004 T NG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN Đ A BÀN (I + II) 113.990 I. THU N I Đ A 113.990 1. Thu t doanh nghi p nhà nư c do Trung ương qu n lý 13.406 - Thu giá tr gia tăng 11.733 - Thu thu nh p doanh nghi p 830 - Thu tài nguyên 483 - Thu môn bài 15 - Thu h i v n và thu khác 345 2. Thu t doanh nghi p nhà nư c do đ a phương qu n lý 18.395 - Thu giá tr gia tăng 9.573 - Thu thu nh p doanh nghi p 1.541 - Thu tài nguyên 7.246 - Thu môn bài 35 3. Thu t khu v c công thương nghi p d ch v ngoài qu c doanh 30.250 - Thu giá tr gia tăng 24.415 - Thu thu nh p doanh nghi p 4.228 - Thu tiêu th đ c bi t thu t hàng hóa d ch v trong nư c 5 - Thu tài nguyên 130 - Thu môn bài 1.338 - Thu khác ngoài qu c doanh 134 4. L phí trư c b 844 5. Thu s d ng đ t nông nghi p 410 6. Thu nhà đ t 728 7. X s ki n thi t 5.000 8. Phí xăng d u 9.000 9. Thu phí, l phí 18.020 - Phí, l phí trung ương 17.134 - Phí, l phí đ a phương 886 10. Thu thu nh p t chuy n quy n s d ng đ t 300 11. Ti n s d ng đ t 5.750 12. Thu ti n thuê m t đ t, m t nư c 240 13. Thu khác ngân sách 10.497 14. Thu hoa l i công s n, qu đ t công ích… t i xã 1.150 PH L C S 2
 13. NHI M V CHI NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG NĂM 2004 T NH Đ K NÔNG (kèm theo Quy t đ nh s 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 c a B trư ng B Tài chính). Đơn v : Tri u đ ng D TOÁN CH TIÊU NĂM 2004 A. T NG CHI NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG QU N LÝ 613.630 G m: I. CHI CÂN Đ I NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG (1) 445.689 1. Chi đ u tư phát tri n 91.400 Trong đó: - Chi giáo d c đào t o và d y ngh 7.200 - Chi khoa h c và công ngh 400 a. Chi đ u tư xây d ng cơ b n v n trong nư c 84.250 b. Chi đ u tư h t ng t ngu n thu ti n s d ng đ t 5.750 c. Chi đ u tư h tr v n doanh nghi p 1.400 2. Chi thư ng xuyên (2) 336.042 a. Chi qu c phòng 3.260 b. Chi an ninh 1.753 c. Chi s nghi p giáo d c đào t o và d y ngh (3) 178.509 d. Chi s nghi p y t 50.577 e. Chi s nghi p khoa h c và công ngh 2.380 f. Chi s nghi p văn hóa thông tin 4.420 g. Chi s nghi p phát thanh truy n hình 2.567 h. Chi s nghi p th d c th thao 1.685 i. Chi s nghi p đ m b o xã h i 12.983 k. Chi s nghi p kinh t 27.378 l. Chi qu n lý hành chính nhà nư c, Đ ng, đoàn th 47.641 m. Chi tr giá, tr cư c các m t hàng chính sách 1.624 n. Chi khác ngân sách 1.265 3. Chi b sung Qu d tr tài chính đ a phương 1.000 4. D phòng ngân sách 13.424 5. Chi th c hi n c i cách ti n lương năm 2004 t ngu n tăng thu năm 2003 chuy n 3.823 sang (4) II. CHI TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA, CHƯƠNG TRÌNH 167.941 135, D ÁN 5 TRI U HA R NG VÀ M T S CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN, NHI M V KHÁC T NGU N B SUNG CÓ M C TIÊU T NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 1. Chi th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia 29.437 2. Chi th c hi n Chương trình 135 19.100 Trong đó: Đ u tư cơ s h t ng các xã đ c bi t khó khăn 12.500 3. Chi th c hi n D án tr ng m i 5 tri u ha r ng 3.400 4. Chi th c hi n m t s chương trình, d án, nhi m v khác 116.004 B. T L (%) PHÂN CHIA CHO NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG Đ I V I CÁC KHO N 100
 14. THU PHÂN CHIA GI A NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG (5) C. S B SUNG T NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH Đ A 507.504 PHƯƠNG G m: 1. B sung cân đ i (5) 339.563 2. B sung có m c tiêu (6) 167.941 Ghi chú: (1) Trong đó chi giáo d c đào t o và khoa h c công ngh là nhi m v chi t i thi u theo Ngh quy t c a Qu c h i; đ i v i các lĩnh v c chi khác (chi s nghi p y t , th d c th thao,…) căn c ch đ chính sách, ch tiêu hư ng d n trên y ban nhân dân t nh trình H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh đ phù h p tình hình th c t c a đ a phương. (2) Đã bao g m: + 6.833 tri u đ ng ti t ki m chi đ th c hi n c i cách ti n lương năm 2004 theo Ngh quy t Qu c h i. + 14.613 tri u đ ng chi h tr th c hi n Quy t đ nh s 168/2001/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 c a Th tư ng Chính ph v phát tri n kinh t – xã h i các t nh Tây Nguyên. + 6.763 tri u đ ng chi h tr th c hi n Quy t đ nh s 253/QĐ-TTg ngày 05/3/2003 c a Th tư ng Chính ph v m t s gi i pháp c ng c , ki n toàn chính quy n cơ s vùng Tây Nguyên. + 9.187 tri u đ ng chi h tr th c hi n Quy t đ nh s 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 c a Th tư ng Chính ph v thành l p Qu khám ch a b nh ngư i nghèo. + 1.475 tri u đ ng chi h tr th c hi n Quy t đ nh s 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 c a Th tư ng Chính ph v ch đ ph c p đ c thù đ i v i công ch c, viên ch c ngành y t . + Chi h tr th c hi n phòng ch ng ma túy. (3) Đã tính chi h tr ch đ giáo viên m m non theo Quy t đ nh s 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách phát tri n giáo d c m m non. (4) Chi t o ngu n th c hi n c i cách ti n lương năm 2004 t ngu n tăng thu năm 2003 chuy n sang theo k t qu đánh giá th c hi n năm 2003 t i th i đi m tháng 10 năm 2003; s th c t đư c xác đ nh căn c k t qu thu đ n ngày 31/12/2003 B Tài chính s thông báo sau. (5) S b sung cân đ i tính toán trên cơ s s chi cân đ i ngân sách đ a phương (M c I – Ph n A) sau khi lo i tr 5.792 tri u đ ng chi t m t ph n ngu n thu h c phí, vi n phí… 10% ti t ki m chi theo Ngh đ nh s 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 c a Chính ph và s chi t i đi m 5 – M c I – Ph n A. (6) Chi ti t theo Ph l c s 3 và Ph l c s 4. PH L C S 3 B SUNG CÓ M C TIÊU T NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG Đ TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ D ÁN TR NG M I 5 TRI U HA R NG NĂM 2004 T NH Đ K NÔNG (kèm theo Quy t đ nh s 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 c a B trư ng B Tài chính). Đơn v : Tri u đ ng D TOÁN NĂM 2004 G M N I DUNG T NG V N V N S Đ U S TƯ NGHI P T NG S 51.937 33.922 18.015 1. B sung đ th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia 29.437 11.532 17.905 a. Chương trình xóa đói gi m nghèo và vi c làm 12.720 8.940 3.780
 15. Trong đó: B sung v n vay m i đ cho vay gi i quy t vi c làm (1) 1.160 1.160 b. Chương trình nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn 1.500 1.462 38 c. Chương trình dân s và k ho ch hóa gia đình 2.512 150 2.362 d. Chương trình phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy 1.969 571 1.398 hi m và HIV/AIDS e. Chương trình văn hóa 864 409 455 f. Chương trình giáo d c – đào t o 9.872 9.872 Trong đó: - D án đ i m i chương trình n i dung sách giáo khoa l p 3 – l p 8 5.646 5.646 - D án nâng cao năng l c đào t o ngh (bao g m c kinh phí đào t o 587 587 ngh cho nông dân và thanh niên dân t c) 2. B sung đ th c hi n Chương trình 135 19.100 18.990 110 3. B sung đ th c hi n D án tr ng m i 5 tri u ha r ng (2) 3.400 3.400 Ghi chú: (1) V n b sung m i đ cho vay gi i quy t vi c làm s c p qua Ngân hàng Chính sách xã h i theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 c a Chính ph . (2) Đã bao g m 730 tri u đ ng ngân sách Trung ương đã ng năm 2003 và s thu h i khi c p phát trong năm 2004 theo Công văn s 673/CP-NN ngày 22/5/2003 c a Chính ph . PH L C S 4 B SUNG CÓ M C TIÊU T NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG Đ TH C HI N M T S M C TIÊU, NHI M V NĂM 2004 T NH Đ K NÔNG (kèm theo Quy t đ nh s 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 c a B trư ng B Tài chính) Đơn v : Tri u đ ng D TOÁN N I DUNG NĂM 2004 T NG S 116.004 I. B SUNG CÓ M C TIÊU (V N Đ U TƯ XÂY D NG CƠ B N): 94.000 1. Đ u tư m c tiêu các d án quan tr ng (1) 5.000 2. Đ u tư th c hi n Quy t đ nh s 168/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 c a Th tư ng 47.000 Chính ph (bao g m c đ t đai Tây Nguyên) 3. Đ u tư h t ng du l ch 2.000 4. Đ u tư h t ng khi th c hi n đi u ch nh đ a gi i hành chính 40.000 II. B SUNG CÓ M C TIÊU (V N S NGHI P): 22.004 1. Phát tri n và ph sóng truy n hình 577 2. Th c hi n ch đ đ i v i đ ng bào dân t c đ c bi t khó khăn (theo Thông tư liên 440 t ch s 912/2001/TTLT-UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 16/11/2001) 3. Chương trình hành đ ng qu c gia v du l ch 60 4. V n tr giá, tr cư c 5.927 5. Th c hi n khi đi u ch nh đ a gi i hành chính 15.000 Ghi chú: (1) Trong đó đã b sung đ đ u tư h t ng khu công nghi p Tâm Th ng theo Quy t đ nh s 985/QĐ- TTg ngày 28/10/2002 c a Th tư ng Chính ph .
 16. PH L C S 1 NHI M V THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2004 T NH Đ K L K (kèm theo Quy t đ nh s 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 c a B trư ng B Tài chính). Đơn v : Tri u đ ng D TOÁN CH TIÊU NĂM 2004 T NG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN Đ A BÀN (I + II) 483.710 I. THU N I Đ A 481.010 1. Thu t doanh nghi p nhà nư c do Trung ương qu n lý 44.605 - Thu giá tr gia tăng 37.689 - Thu thu nh p doanh nghi p 6.098 - Thu tiêu th đ c bi t thu t hàng hóa d ch v trong nư c 22 - Thu tài nguyên 246 - Thu môn bài 195 - Thu h i v n và thu khác 355 2. Thu t doanh nghi p nhà nư c do đ a phương qu n lý 45.773 - Thu giá tr gia tăng 30.291 - Thu thu nh p doanh nghi p 11.328 - Thu tiêu th đ c bi t thu t hàng hóa d ch v trong nư c 28 - Thu tài nguyên 3.685 - Thu môn bài 441 3. Thu t doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài 481 - Thu giá tr gia tăng 460 - Thu môn bài 21 4. Thu t khu v c công thương nghi p d ch v ngoài qu c doanh 206.815 - Thu giá tr gia tăng 159.528 - Thu thu nh p doanh nghi p 35.844 - Thu tiêu th đ c bi t thu t hàng hóa d ch v trong nư c 620 - Thu tài nguyên 640 - Thu môn bài 8.617 - Thu khác ngoài qu c doanh 1.566 5. L phí trư c b 19.406 6. Thu s d ng đ t nông nghi p 5.720 7. Thu nhà đ t 7.832 8. Thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao 3.000 9. X s ki n thi t 19.000 10. Phí xăng d u 20.000 11. Thu phí, l phí 27.155 - Phí, l phí Trung ương 9.866 - Phí, l phí đ a phương 17.289
 17. 12. Thu thu nh p t chuy n quy n s d ng đ t 3.095 13. Ti n s d ng đ t 34.250 14. Thu ti n thuê m t đ t m t nư c 3.725 15. Thu ti n bán nhà thu c s h u Nhà nư c 3.000 16. Thu khác ngân sách 33.503 17. Thu hoa l i công s n, qu đ t công ích… t i xã 3.650 II. THU T HO T Đ NG XU T NH P KH U 2.700 1. Thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu tiêu th đ c bi t hành nh p kh u 1.400 2. Thu giá tr gia tăng hàng nh p kh u 1.300 PH L C S 2 NHI M V CHI NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG NĂM 2004 T NH Đ K L K (kèm theo Quy t đ nh s 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 c a B trư ng B Tài chính) Đơn v : Tri u đ ng D TOÁN CH TIÊU NĂM 2004 A. T NG CHI NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG QU N LÝ 1.479.509 G m: I. CHI CÂN Đ I NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG (1) 1.208.287 1. Chi đ u tư phát tri n 163.797 Trong đó: - Chi giáo d c đào t o và d y ngh 10.800 - Chi khoa h c và công ngh 600 a. Chi đ u tư xây d ng cơ b n v n trong nư c 128.947 b. Chi đ u tư h t ng t ngu n thu ti n s d ng đ t 34.250 c. Chi đ u tư h tr v n doanh nghi p 600 2. Chi thư ng xuyên (2) 991.416 a. Chi qu c phòng 16.500 b. Chi an ninh 8.889 c. Chi s nghi p giáo d c đào t o và d y ngh (3) 473.542 d. Chi s nghi p y t 106.288 e. Chi s nghi p khoa h c và công ngh 5.598 f. Chi s nghi p văn hóa thông tin 18.615 g. Chi s nghi p phát thanh truy n hình 11.864 h. Chi s nghi p th d c th thao 8.061 i. Chi s nghi p đ m b o xã h i 50.281 k. Chi s nghi p kinh t 109.669 l. Chi qu n lý hành chính nhà nư c, Đ ng, đoàn th 174.144 m. Chi tr giá, tr cư c các m t hàng chính sách 2.436 n. Chi khác ngân sách 5.529
 18. 3. Chi b sung Qu d tr tài chính đ a phương 1.000 4. D phòng ngân sách 34.438 5. Chi th c hi n c i cách ti n lương năm 2004 t ngu n tăng thu năm 2003 17.636 chuy n sang (4) II. CHI TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA, CHƯƠNG 271.222 TRÌNH 135, D ÁN TR NG M I 5 TRI U HA R NG VÀ M T S CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN, NHI M V KHÁC T NGU N B SUNG CÓ M C TIÊU T NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 1. Chi th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia 45.555 2. Chi th c hi n chương trình 135 25.560 Trong đó: Đ u tư cơ s h t ng các xã đ c bi t khó khăn 17.000 3. Chi th c hi n D án tr ng m i 5 tri u ha r ng 7.760 4. Chi th c hi n các d án b ng ngu n v n ngoài nư c 31.000 5. Chi th c hi n m t s chương trình, d án, nhi m v khác 161.347 B. T L (%) PHÂN CHIA CHO NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG Đ I V I CÁC 100 KHO N THU PHÂN CHIA GI A NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG C. S B SUNG T NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH Đ A 971.539 PHƯƠNG G m: 1. B sung cân đ i (5) 700.317 2. B sung có m c tiêu (6) 271.222 Ghi chú: (1) Trong đó chi giáo d c đào t o và khoa h c công ngh là nhi m v chi t i thi u theo Ngh quy t c a Qu c h i; đ i v i các lĩnh v c chi khác (chi s nghi p y t , th d c th thao,…) căn c ch đ chính sách, ch tiêu hư ng d n trên y ban nhân dân c p t nh trình H i đ ng nhân dân cùng c p quy t đ nh đ phù h p v i tình hình th c t c a đ a phương. (2) Đã bao g m: + 25.905 tri u đ ng ti t ki m chi đ th c hi n c i cách ti n lương năm 2004 theo Ngh quy t Qu c h i. + 40.585 tri u đ ng chi h tr th c hi n Quy t đ nh s 168/2001/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 c a Th tư ng Chính ph v phát tri n kinh t – xã h i các t nh Tây Nguyên. + 14.837 tri u đ ng chi h tr th c hi n Quy t đ nh s 253/QĐ-TTg ngày 05/3/2003 c a Th tư ng Chính ph v m t s gi i pháp c ng c , ki n toàn chính quy n cơ s vùng Tây Nguyên. + 27.563 tri u đ ng chi h tr th c hi n Quy t đ nh s 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 c a Th tư ng Chính ph v thành l p Qu khám ch a b nh ngư i nghèo. + 2.300 tri u đ ng chi h tr th c hi n Quy t đ nh s 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 c a Th tư ng Chính ph v ch đ ph c p đ c thù đ i v i công ch c, viên ch c ngành Y t . + Chi h tr th c hi n phòng ch ng ma túy. (3) Đã bao g m 140 tri u đ ng chi th c hi n Đ án “M t s bi n pháp nâng cao ch t lư ng gi ng d y h c t p các b môn khoa h c Mác-Lê nin, Tư tư ng H Chí Minh trong các trư ng đ i h c, cao đ ng, môn chính tr trong các trư ng trung h c chuyên nghi p và d y ngh ” và đã tính chi h tr ch đ giáo viên m m non theo Quy t đ nh s 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách phát tri n giáo d c m m non. (4) Chi t o ngu n th c hi n c i cách ti n lương năm 2004 t ngu n tăng thu năm 2003 chuy n sang theo k t qu đánh giá th c hi n năm 2003 t i th i đi m tháng 10 năm 2003; s th c t đư c xác đ nh căn c k t qu thu đ n ngày 31/12/2003 B Tài chính s thông báo sau.
 19. (5) S b sung cân đ i tính toán trên cơ s s chi cân đ i ngân sách đ a phương (M c I – Ph n A) sau khi lo i tr 19.545 tri u đ ng chi t m t ph n ngu n thu h c phí, vi n phí… 10% ti t ki m chi theo Ngh đ nh s 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 c a Chính ph và s chi t i đi m 5 – M c I – Ph n A. (6) Chi ti t theo Ph l c s 3 và Ph l c s 4. PH L C S 3 B SUNG M C TIÊU T NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG Đ TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135 VÀ D ÁN TR NG M I 5 TRI U HA R NG NĂM 2004 T NH Đ K L K (kèm theo Quy t đ nh s 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 c a B trư ng B Tài chính). Đơn v : Tri u đ ng D TOÁN NĂM 2004 G M N I DUNG T NG V N V N S Đ U S TƯ NGHI P T NG S 78.875 50.158 28.717 1. B sung đ th c hi n các chương trình m c tiêu qu c gia 45.555 16.988 28.567 a. Chương trình xóa đói gi m nghèo và vi c làm 17.350 12.280 5,070 Trong đó: B sung v n vay m i đ cho vay gi i quy t vi c làm (1) 1.840 1.840 b. Chương trình nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn 2.500 2.438 62 c. Chương trình dân s và k ho ch hóa gia đình 4.179 250 3.929 d. Chương trình phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy 4.922 1.429 3.493 hi m và HIV/AIDS e. Chương trình văn hóa 1.246 591 655 f. Chương trình giáo d c – đào t o 15.358 15.358 Trong đó: - D án đ i m i chương trình n i dung sách giáo khoa l p 3 – l p 8 8.784 8.784 - D án nâng cao năng l c đào t o ngh (bao g m c kinh phí đào 913 913 t o ngh cho nông dân và thanh niên dân t c) 2. B sung đ th c hi n Chương trình 135 25.560 25.410 150 3. B sung đ th c hi n D án tr ng m i 5 tri u ha r ng (2) 7.760 7.760 Ghi chú: (1) V n b sung m i đ cho vay gi i quy t vi c làm s c p qua Ngân hàng Chính sách xã h i theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 c a Chính ph . (2) Đã bao g m 1.095 tri u đ ng ngân sách Trung ương đã ng năm 2003 và s thu h i khi c p phát trong năm 2004 theo Công văn s 673/CP-NN ngày 22/5/2003 c a Chính ph . PH L C S 4 B SUNG CÓ M C TIÊU T NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG Đ TH C HI N M T S M C TIÊU, NHI M V NĂM 2004 T NH Đ K L K (kèm theo Quy t đ nh s 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 c a B trư ng B Tài chính) Đơn v : Tri u đ ng D TOÁN N I DUNG NĂM 2004
 20. T NG S 192.347 I. B SUNG CÓ M C TIÊU (V N Đ U TƯ XÂY D NG CƠ B N): 175.840 1. Đ u tư các d án b ng ngu n v n vay ngoài nư c (ODA) 31.000 2. Đ u tư m c tiêu các d án quan tr ng 7,000 3. Đ u tư th c hi n Quy t đ nh s 168/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 c a Th tư ng 104.000 Chính ph (bao g m c đ t đai Tây Nguyên) 4. Đ u tư h t ng du l ch 7.000 5. Đ u tư phát tri n truy n hình đ a phương 3.000 6. Đ u tư h t ng làng ngh 1.000 7. Đ u tư h t ng ch nông s n 20.000 8. Đ u tư đ án tin h c hóa cơ quan Đ ng 2.340 9. Đ u tư đ án tin h c hóa qu n lý hành chính nhà nư c 500 II. B SUNG CÓ M C TIÊU (V N S NGHI P): 16.507 1. Phát tri n và ph sóng truy n hình 866 2. Th c hi n l p b n đ đ a chính 6.000 3. Th c hi n ch đ v i đ ng bào dân t c đ c bi t khó khăn (theo Thông tư liên t ch 660 s 912/2001/TTLT-UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 6/11/2001) 4. Chương trình hành đ ng qu c gia v du l ch 90 5. V n tr giá, tr cư c 8.891 PH L C S 1 NHI M V THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2004 T NH ĐI N BIÊN (kèm theo Quy t đ nh s 15/2004/QĐ-BTC ngày 16/01/2004 c a B trư ng B Tài chính). Đơn v : Tri u đ ng D TOÁN CH TIÊU NĂM 2004 T NG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C TRÊN Đ A BÀN (I + II) 57.481 I. THU N I Đ A 56.681 1. Thu t doanh nghi p nhà nư c do Trung ương qu n lý 2.000 - Thu giá tr gia tăng 1.170 - Thu thu nh p doanh nghi p 530 - Thu môn bài 30 - Thu h i v n và thu khác 270 2. Thu t doanh nghi p nhà nư c do đ a phương qu n lý 10.000 - Thu giá tr gia tăng 7.000 - Thu thu nh p doanh nghi p 1.750 - Thu tiêu th đ c bi t thu t hàng hóa, d ch v trong nư c 50 - Thu môn bài 210 - Thu h i v n và thu khác 990 3. Thu t khu v c công thương nghi p, d ch v ngoài qu c doanh 17.513 - Thu giá tr gia tăng 8.248
Đồng bộ tài khoản