Quyết định số 15/2004/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
60
lượt xem
4
download

Quyết định số 15/2004/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2004/QĐ-BTS về việc ban hành Tiêu chuẩn cấp Ngành do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2004/QĐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 15/2004/QĐ-BTS Hà n i, ngày 14 tháng 06 năm 2004 QUY T Đ NH C AB TRƯ NG B THU S N V/V BAN HÀNH TIÊU CHU N C P NGÀNH B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh đ nh s 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph Quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thu s n ; Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c, Công ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1: Ban hành theo Quy t đ nh này 04 Tiêu chu n ngành sau đây: 1. 28TCN 204:2004 : Cá nư c ng t - Cá b m các loài: Lóc, Lóc bông, Rô đ ng và S c r n - Yêu c u k thu t. 2. 28TCN 205:2004 : Cá nư c ng t - Cá b t các loài: Lóc, Lóc bông, Rô đ ng và S c r n - Yêu c u k thu t. 3. 28TCN 206:2004 : Cá nư c ng t - Cá hương các loài: Lóc, Lóc bông, Rô đ ng và S c r n - Yêu c u k thu t. 4. 28TCN 207:2004 : Cá nư c ng t - Cá gi ng các loài: Lóc, Lóc bông, Rô đ ng và S c r n - Yêu c u k thu t. Đi u 2: Các Tiêu chu n trên đây b t bu c áp d ng cho các cơ s s n xu t, kinh doanh gi ng thu s n trong ph m vi c nư c và có hi u l c th c hi n sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3: Chánh Văn phòng B ; Th trư ng các V , C c, Thanh tra B ; Th trư ng các đơn v tr c thu c B ; Giám đ c các S Thu s n, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có qu n lý thu s n; các cơ s s n xu t, kinh doanh gi ng thu s n nói t i Đi u 2 và các đơn v có liên quan khác ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B THU S N TH TRƯ NG Nguy n Vi t Th ng FILE Ư C ÍNH KÈM THEO VĂN B N 28 TCN 204 : 2004 28 TCN 205 : 2004 28 TCN 206 : 2004 28 TCN 207 : 2004
Đồng bộ tài khoản