Quyết định số 15/2004/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
76
lượt xem
19
download

Quyết định số 15/2004/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2004/QĐ-BXD về việc ban hành tiêu chuân xây dựng Việt Nam TCXD VN 316:2004 "Blốc bê tông nhẹ - yêu cầu kỹ thuật" do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2004/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/2004/Q -BXD Hà N i, ngày 10 tháng 06 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N XÂY D NG VI T NAM TCXD VN 316: 2004 ''BL C BÊ TÔNG NH - YÊU C U K THU T'' B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính Ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Căn c biên b n ngày 21/5/2004 c a H i ng Khoa h c k thu t chuyên ngành nghi m thu tiêu chu n '' Bl c bê tông nh - Yêu c u k thu t '' Xét ngh c a Vi n trư ng Vi n V t li u Xây d ng t i công văn s 448/VLXD- KHKT ngày 31/5/2004 và c a V trư ng V Khoa h c Công ngh . QUY T NNH i u 1 : Ban hành kèm theo quy t nh này 01 Tiêu chuNn Xây d ng Vi t Nam TCXD VN 316: 2004 '' Blôc bê tông nh - Yêu c u k thu t '' i u 2 : Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 3 : Các Ông : Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c Công ngh , Vi n trư ng Vi n V t li u Xây d ng và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n : B TRƯ NG B XÂY D NG - Như i u 3 - VP Chính Ph - Công báo - B Tư pháp - V Pháp ch - BXD - Lưu VP&V KHCN Nguy n H ng Quân BLÔC BÊ TÔNG NH - YÊU C U K THU T Blocks of lightweight concrete – Specifications 1 Ph m vi áp d ng
  2. Tiêu chuNn này áp d ng cho Blôc bê tông nh ư c ch t o t h n h p xi măng, c t li u m n, ch t t o b t ho c ch t t o khí dùng cho các k t c u ch u l c, ch u l c cách nhi t, cách nhi t trong các công trình xây d ng. 2 Tài li u vi n d n TCXDVN..........:2004 – Blôc bê tông nh – Phương pháp th 3 Quy nh chung - Blôc bê tông nh theo tiêu chuNn này là s n phNm d ng kh i có kh i lư ng th tích khô t 400 n 1200kg/m3. - Ch t t o b t là ch t ho t tính b m t, khi phân tán m nh trong nư c t o thành b t n nh. - Ch t sinh khí là b t kim lo i (Al, Zn,…) có kh năng tác d ng v i Ca(OH)2 t o thành khí hydro (H2), ho c các ch t sinh khí khác. 4 Phân lo i, kích thư c cơ b n và ký hi u qui ư c 4.1 Theo kh i lư ng th tích khô, Blôc bê tông nh ư c phân thành các mác sau: D400, D500, D600, D700, D800, D900, D1000, D1100, D1200 4.2 Theo cư ng nén tu i 28 ngày qui i v m u có Nm tiêu chuNn 10%, Blôc bê tông nh ư c phân thành các mác sau: M10, M15, M20, M25, M30, M35, M50, M75, M100 4.3 Theo kích thư c, Blôc bê tông nh có kích thư c cơ b n theo qui nh t i b ng 1 B ng 1 - Kích thư c cơ b n ơn v tính: milimét Dài (l) R ng (b) Cao (h) 300 100 150 300 150 200 400 105 200 400 220 200 Chú thích: Có th s n xu t Blôc có kích thư c khác kích thư c nêu trong b ng 1 4.4 Ký hi u qui ư c cho Blôc bê tông nh ư c ghi theo th t sau: BLB-700/25 TCXDVN.........:2004
  3. Trong ó: BLB: là Blôc bê tông b t (n u là Blôc bê tông khí - BLK) 700: là kh i lư ng th tích khô 25: là mác cư ng nén c a s n phNm TCXDVN .....2004: là s hi u và năm ban hành tiêu chuNn này. 5 Yêu c u k thu t 5.1 Sai l ch kích thư c c a Blôc không vư t quá quy nh sau: - Chi u dài (l): ± 4mm - Chi u r ng (b): ± 3mm - Chi u cao (h): ± 3mm 5.2 Khuy t t t hình d ng Blôc không vư t qúa qui nh t i b ng 2 B ng 2 - Khuy t t t v hình d ng Lo i khuy t t t M c 1. Sai l ch vuông góc, mm, không l n hơn 4 2. Cong vênh trên m t áy, trên m t c nh, mm, không 3 l n hơn 3. S v t s t c nh, s t góc sâu t 10mm n 15mm, dài 4 10mm n 20mm, không l n hơn 5.3 Mác theo kh i lư ng th tích khô ư c qui nh t i b ng 3 B ng 3 - Mác theo kh i lư ng th tích khô Mác Kh i lư ng th tích khô, kg/m3, không l n hơn D400 400 D500 500 D600 600 D700 700
  4. D800 800 D900 900 D1000 1000 D1100 1100 D1200 1200 5.4 Mác theo cư ng nén ư c qui nh t i b ng 4 B ng 4 - Mác theo cư ng nén Mác Cư ng nén tu i 28 ngày, N/mm2 (daN/cm2), không nh hơn M10 1,0 (10) M15 1,5 (15) M20 2,0 (20) M25 2,5 (25) M30 3,0 (30) M35 3,5 (35) M50 5,0 (50) M75 7,5 (75) M100 10,0 (100) 5.5 Mác theo kh i lư ng th tích khô ph i phù h p tương ng v i mác theo cư ng nén như qui nh t i b ng 5. B ng 5 - S tương ng gi a mác theo kh i lư ng th tích khô và mác theo cư ng nén Mác theo kh i lư ng th tích khô Mác theo cư ng nén, không nh hơn D400 M10 D500 M15 D600 M20
  5. D700 M25 D800 M30 D900 M35 D1000 M50 D1100 M75 D1200 M100 6 Phương pháp th Theo TCXDVN:.......:2004 7 Ghi nhãn, b o qu n và v n chuy n 7.1 Blôc bê tông nh ư c giao nh n theo lô, lô là s lư ng s n phNm cùng kích thư c, cùng mác. C lô thông thư ng không l n hơn 5.000 s n phNm. 7.2 Khi xu t xư ng ph i có gi y ch ng nh n th nghi m phù h p c a lô s n phNm ó i v i nh ng yêu c u c a tiêu chuNn này, g m các thông tin sau: - Tên, a ch cơ s s n xu t - Ngày tháng s n xu t - S hi u lô - Các ch tiêu ch t lư ng theo tiêu chuNn này - Ký hi u qui ư c c a s n phNm 7.3 S n phNm ư c x p thành ch ng ngay ng n trên các giá (palet) chuyên dùng. Chi u cao m i ch ng không quá 1,5m. Các palet s n phNm c n ư c che ph ch ng nư c. 7.4 S n phNm ư c v n chuy n b ng m i phương ti n và ư c che ch n, chèn cNn th n tránh không b s t v góc c nh.
Đồng bộ tài khoản