Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
142
lượt xem
16
download

Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN về việc ban hành quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 15/2006/QĐ-BNN Hà N i, ngày 08 tháng 03 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V QUY TRÌNH, TH T C KI M D CH Đ NG V T, S N PH M Đ NG V T; KI M TRA V SINH THÚ Y B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Ngh đ nh s 33 /2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Ngh đ nh s 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Thú y, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh v quy trình, th t c ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t; ki m tra v sinh thú y”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Bãi b Quy t đ nh s 389/NN-TY/QĐ ngày 15 tháng 4 năm 1994 c a B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c ph m (nay là B Nông nhgi p và Phát tri n nông thôn) quy đ nh v th t c ki m d ch, ki m soát gi t m đ ng v t, s n ph m đ ng v t, ki m tra v sinh thú y. Đi u 3. Chánh văn phòng B , C c trư ng C c Thú y, Th trư ng các đơn v , các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Bùi Bá B ng QUY Đ NH V QUY TRÌNH, TH T C KI M D CH Đ NG V T, S N PH M Đ NG V T; KI M TRA V SINH THÚ Y (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 15/2006/QĐ-BNN ngày 08 tháng 03 năm 2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1:
 2. NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi áp d ng 1. Ph m vi áp d ng. Quy đ nh v quy trình, th t c ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t; ki m tra v sinh thú y; 2. Đ i tư ng áp d ng. Quy đ nh này áp d ng đ i v i: a) Các t ch c, cá nhân Vi t Nam, t ch c, cá nhân nư c ngoài có ho t đ ng v n chuy n đ ng v t, s n ph m đ ng v t trên lãnh th Vi t Nam; b) Cơ s chăn nuôi, thu gom, kinh doanh, gi t m đ ng v t; cơ s s n xu t, kinh doanh con gi ng; c) Cơ s sơ ch , b o qu n, buôn bán s n ph m đ ng v t d ng tươi s ng, sơ ch ; d) Cơ s t p trung đ ng v t, s n ph m đ ng v t; đ) Cơ s , khu cách ly ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t (sau đây g i chung là khu cách ly ki m d ch); e) Cơ s s n xu t, kinh doanh thu c thú y, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y; Đi u 2. Gi i thích t ng Trong Quy đ nh này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. T m xu t tái nh p: là vi c hàng hoá đư c đưa ra nư c ngoài ho c t các khu v c đ c bi t n m trên lãnh th Vi t Nam đư c coi là khu v c H i quan riêng theo quy đ nh c a pháp lu t, có làm th t c xu t kh u ra kh i Vi t Nam và làm th t c nh p kh u l i chính hàng hoá đó vào Vi t Nam; 2. T m nh p tái xu t: là vi c hàng hoá đư c đưa t nư c ngoài ho c t các khu v c đ c bi t n m trên lãnh th Vi t Nam đư c coi là khu v c H i quan riêng theo quy đ nh c a pháp lu t vào Vi t Nam, có làm th t c nh p kh u vào Vi t Nam và làm th t c xu t kh u chính hàng hoá đó ra kh i Vi t Nam; 3. Chuy n c a kh u: là vi c mua hàng t m t nư c, vùng lãnh th ngoài Vi t Nam đ bán cho m t nư c, vùng lãnh th ngoài Vi t Nam mà không làm th t c nh p kh u vào Vi t Nam và không làm th t c xu t kh u ra kh i Vi t Nam; Quy đ nh này ch áp d ng đ i v i đ ng v t, s n ph m đ ng v t chuy n c a kh u có làm th t c g i hàng t i kho ngo i quan ho c v n chuy n hàng trên lãnh th Vi t Nam; 4. Quá c nh lãnh th Vi t Nam: là vi c v n chuy n hàng hóa thu c s h u c a t ch c, cá nhân nư c ngoài qua lãnh th Vi t Nam, k c vi c trung chuy n, chuy n t i, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đ i phương th c v n t i ho c các công vi c khác đư c th c hi n trong th i gian quá c nh.
 3. Đi u 3. Quy đ nh v vi c x lý đ ng v t, s n ph m đ ng v t không đ m b o các yêu c u v h sơ ki m d ch. Khi phát hi n lô hàng đ ng v t, s n ph m đ ng v t không đ m b o các yêu c u v h sơ ki m d ch, cơ quan ki m d ch đ ng v t x lý như sau: 1. Trư ng h p không có gi y ch ng nh n ki m d ch: a) Hư ng d n ch hàng đưa đ ng v t, s n ph m đ ng v t đ n khu cách ly ki m d ch đ th c hi n ki m d ch theo quy đ nh; b) Đ i v i đ ng v t, s n ph m đ ng v t nh p kh u, t m nh p tái xu t, chuy n c a kh u, quá c nh lãnh th Vi t Nam thì tr v nơi xu t phát, ho c tùy t ng trư ng h p c th mà áp d ng các bi n pháp x lý theo quy đ nh; 2. Trư ng h p có gi y ch ng nh n ki m d ch nhưng h t giá tr th i gian s d ng ho c có s t y xoá, s a ch a n i dung gi y ch ng nh n ki m d ch: Hư ng d n ch hàng đưa đ ng v t, s n ph m đ ng v t đ n khu cách ly ki m d ch đ ki m tra, xét nghi m l i đ ng v t, s n ph m đ ng v t; 3. Trư ng h p có s đánh tráo, l y thêm, đ l n v i đ ng v t, s n ph m đ ng v t chưa qua ki m d ch ho c đ l n v i hàng hoá khác có nguy cơ lây nhi m: a) Hư ng d n ch hàng đưa đ ng v t, s n ph m đ ng v t đ n khu cách ly ki m d ch đ ti n hành ki m tra, xét nghi m l i đ i v i đ ng v t, s n ph m đ ng v t đã đánh tráo, l y thêm ho c đ l n v i hàng hoá khác; b) Trư ng h p s đ ng v t, s n ph m đ ng v t ph i ki m tra, xét nghi m l i phát hi n th y m c b nh, mang m m b nh thu c Danh m c các b nh nguy hi m c a đ ng v t thì ph i ki m tra l i toàn b lô hàng. 4. H sơ ki m d ch không h p l , n i dung ch ng nh n ki m d ch không phù h p: a) Thông báo cho cơ quan ki m d ch đ ng v t có th m quy n nơi xu t hàng bi t đ ki m tra l i, s a đ i, hoàn ch nh h sơ ki m d ch; b) Theo quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u này n u ch hàng có yêu c u; 5. Trư ng h p đ ng v t, s n ph m đ ng v t v n chuy n trong nư c mà không xác đ nh đư c ch : a) Đ ng v t, s n ph m đ ng v t sau khi ki m tra, xét nghi m: N u đ m b o tiêu chu n v sinh thú y thì cho phép s d ng; b) Đ ng v t, s n ph m đ ng v t sau khi ki m tra, xét nghi m: N u không đ m b o tiêu chu n v sinh thú y thì tuỳ t ng trư ng h p c th mà áp d ng các bi n pháp x lý theo quy đ nh; 6. Đ ng v t, s n ph m đ ng v t nh p vào Vi t Nam: N u không xác đ nh đư c ch thì ph i tiêu h y. Chương 2: QUY TRÌNH, TH T C KI M D CH Đ NG V T, S N PH M Đ NG V T M c I. QUY TRÌNH, TH T C KI M D CH Đ NG V T, S N PH M Đ NG V T V N CHUY N TRONG NƯ C
 4. Đi u 4. Ki m d ch đ ng v t v n chuy n trong t nh. 1. T ch c, cá nhân (sau đây đư c g i là ch hàng) khi v n chuy n đ ng v t v i s lư ng l n ra kh i huy n trong ph m vi t nh ph i đăng ký ki m d ch v i Tr m Thú y qu n, huy n, th xã thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây đư c g i là Tr m Thú y huy n) theo quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u 30 c a Ngh đ nh s 33 /2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh Thú y (sau đây đư c g i là Ngh đ nh s 33/2005/NĐ-CP). 2. H sơ đăng ký ki m d ch g m: a) Gi y đăng ký ki m d ch đ ng v t v n chuy n theo m u quy đ nh; b) B n sao gi y ch ng nh n vùng, cơ s an toàn d ch b nh nơi xu t phát c a đ ng v t (n u có); c) B n sao gi y ch ng nh n tiêm phòng, phi u k t qu xét nghi m b nh đ ng v t (n u có). 3. Ki m tra trư c khi đưa đ ng v t đ n khu cách ly ki m d ch: a) Ki m tra n i dung đăng ký và các gi y t có liên quan t i kho n 2 c a Đi u này; b) Căn c tình hình d ch b nh, k t qu tiêm phòng, k t qu xét nghi m b nh c a đ ng v t t i nơi xu t phát, cơ quan ki m d ch đ ng v t chu n b các đi u ki n đ ki m d ch; c) Trong ph m vi 02 ngày k t khi nh n đư c h sơ ki m d ch h p l , cơ quan ki m d ch đ ng v t có trách nhi m thông báo v th i gian, đ a đi m, n i dung ki m d ch; d) Ki m tra vi c th c hi n các quy đ nh v đi u ki n v sinh thú y đ i v i khu cách ly ki m d ch; đ) Hư ng d n ch hàng đưa đ ng v t đ n khu cách ly ki m d ch và ph i ti n hành ki m d ch ch m nh t sau 02 ngày, k t khi đ ng v t đư c t p trung t i khu cách ly ki m d ch. 4. Ki m tra sau khi đưa đ ng v t đ n khu cách ly ki m d ch: a) Ki m tra s lư ng, ch ng lo i đ ng v t theo h sơ đăng ký ki m d ch; b) Ki m tra lâm sàng, tách riêng đ ng v t y u, đ ng v t có bi u hi n tri u ch ng lâm sàng c a b nh truy n nhi m ho c nghi m c b nh truy n nhi m; c) L y m u xét nghi m các b nh theo quy đ nh trư c khi v n chuy n đ ng v t (đ i v i đ ng v t s d ng làm gi ng, l y s a); các b nh theo yêu c u c a ch hàng (n u có); d) Tiêm phòng ho c áp d ng các bi n pháp phòng b nh khác đ i v i b nh thu c Danh m c b nh ph i tiêm phòng khi v n chuy n đ ng v t (tr đ ng v t s d ng v i m c đích gi t m ) n u đ ng v t chưa có gi y ch ng nh n tiêm phòng ho c gi y ch ng nh n tiêm phòng không h p l ; các b nh theo yêu c u c a ch hàng (n u có); đ) Đ i v i đ ng v t xu t phát t vùng, cơ s an toàn d ch b nh thì không ph i làm xét nghi m, áp d ng các bi n pháp phòng b nh đ i v i nh ng b nh đư c công nh n an toàn d ch b nh; e) Di t ký sinh trùng; f) Đánh d u đ ng v t đ tiêu chu n v sinh thú y theo quy đ nh.
 5. 5. Sau khi th c hi n vi c ki m d ch, n u đ ng v t đ tiêu chu n v sinh thú y, đã đư c tiêm phòng ho c áp d ng các bi n pháp phòng b nh khác và có mi n d ch thì ki m d ch viên đ ng v t th c hi n: a) C p gi y ch ng nh n ki m d ch đ i v i đ ng v t đ tiêu chu n v sinh thú y trong ph m vi 24 gi trư c khi v n chuy n. H sơ ki m d ch c p cho ch hàng g m: Gi y ch ng nh n ki m d ch; b ng kê mã s đánh d u đ ng v t theo quy đ nh; b) Ki m tra đi u ki n v sinh thú y đ i v i phương ti n v n chuy n và các v t d ng kèm theo; c) Th c hi n ho c giám sát vi c v sinh, kh trùng tiêu đ c đ i v i phương ti n v n chuy n và các v t d ng kèm theo ít nh t 06 gi trư c khi b c x p hàng đ v n chuy n; d) Trong ngày b c x p hàng, ki m d ch viên đ ng v t th c hi n: Ki m tra lâm sàng đ ng v t; ki m tra, giám sát quá trình b c x p đ ng v t lên phương ti n v n chuy n; niêm phong phương ti n v n chuy n, d ng c ch a đ ng (đ i v i đ ng v t không áp d ng bi n pháp đánh d u); hư ng d n ch hàng v sinh, kh trùng tiêu đ c khu cách ly ki m d ch, nơi b c x p đ ng v t. 6. Trư ng h p đ ng v t không đ m b o các yêu c u v sinh thú y, cơ quan ki m d ch đ ng v t không c p gi y ch ng nh n ki m d ch và ti n hành x lý theo quy đ nh. Đi u 5. Ki m d ch s n ph m đ ng v t v n chuy n trong t nh. 1. Ch hàng khi v n chuy n s n ph m đ ng v t v i kh i lư ng l n ra kh i huy n trong ph m vi t nh ph i đăng ký ki m d ch v i Tr m Thú y huy n theo quy đ nh t i đi m b kho n 1 Đi u 30 c a Ngh đ nh s 33 /2005/NĐ-CP; 2. H sơ đăng ký ki m d ch g m: a) Gi y đăng ký ki m d ch s n ph m đ ng v t v n chuy n theo m u quy đ nh; b) B n sao phi u k t qu xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y s n ph m đ ng v t (n u có); c) Các gi y t khác có liên quan (n u có). 3. Ki m tra trư c khi đưa s n ph m đ ng v t đ n khu cách ly ki m d ch: a) Ki m tra n i dung đăng ký ki m d ch và các gi y t có liên quan t i kho n 2 c a Đi u này; b) Căn c tình hình d ch b nh đ ng v t t i nơi xu t phát, k t qu xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y, cơ quan ki m d ch đ ng v t chu n b các đi u ki n đ ki m d ch; c) Trong ph m vi 02 ngày k t khi nh n đư c h sơ ki m d ch h p l , cơ quan ki m d ch đ ng v t có trách nhi m thông báo th i gian, đ a đi m, n i dung ki m d ch; d) Ki m tra vi c th c ki n các quy đ nh v đi u ki n v sinh thú y khu cách ly ki m d ch; đ) Hư ng d n ch hàng đưa s n ph m đ ng v t đ n khu cách ly ki m d ch và ph i ti n hành ki m d ch ch m nh t sau 02 ngày k t khi s n ph m đ ng v t đư c t p trung t i đ a đi m đã ch đ nh. 4. Ki m tra sau khi đưa s n ph m đ ng v t đ n khu cách ly ki m d ch: a) Ki m tra s lư ng, ch ng lo i s n ph m đ ng v t theo h sơ đăng ký c a ch hàng;
 6. b) Ki m tra tình tr ng bao gói, b o qu n s n ph m và ki m tra c m quan đ i v i s n ph m đ ng v t; ki m tra d u ki m soát gi t m , tem ki m tra v sinh thú y đ i v i s n ph m tươi s ng sau gi t m ; c) L y m u xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y đ i v i s n ph m đ ng v t chưa xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y theo quy đ nh ho c chưa có d u ki m soát gi t m , tem ki m tra v sinh thú y; theo yêu c u c a ch hàng (n u có); d) Kh trùng tiêu đ c đ i v i lô hàng theo quy đ nh; đ) Đánh d u, niêm phong bao bì ch a đ ng đ i v i s n ph m đ ng v t đ tiêu chu n v sinh thú y. 5. Sau khi th c hi n vi c ki m d ch, n u s n ph m đ ng v t đ tiêu chu n v sinh thú y, ki m d ch viên đ ng v t th c hi n: a) C p gi y ch ng nh n ki m d ch đ i v i s n ph m đ ng v t đ tiêu chu n v sinh thú y trong ph m vi 24 gi trư c khi v n chuy n; b) Theo quy đ nh t i đi m b, c kho n 5 Đi u 4 c a b n Quy đ nh này; c) Trong ngày b c x p hàng, ki m d ch viên đ ng v t th c hi n: Ki m tra, giám sát quá trình b c x p s n ph m đ ng v t lên phương ti n v n chuy n; niêm phong phương ti n v n chuy n; th c hi n ho c giám sát vi c v sinh, kh trùng tiêu đ c khu cách ly ki m d ch, nơi b c x p hàng. 6. Trư ng h p s n ph m đ ng v t không đ m b o các yêu c u v sinh thú y, cơ quan ki m d ch đ ng v t không c p gi y ch ng nh n ki m d ch và ti n hành x lý theo quy đ nh. Đi u 6. Ki m d ch đ ng v t v n chuy n ra ngoài t nh: 1. Ch hàng khi v n chuy n đ ng v t v i s lư ng l n ra ngoài t nh (theo quy đ nh v s lư ng đ ng v t ph i ki m d ch và mi n ki m d ch t i Quy t đ nh s 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) ph i đăng ký ki m d ch v i Chi c c Thú y và th c hi n ki m d ch theo quy đ nh t i kho n 1, 2, 3 Đi u 4 c a b n Quy đ nh này; 2. Ki m tra sau khi đưa đ ng v t đ n khu cách ly ki m d ch: a) Theo quy đ nh t i đi m a, b, đ, e, f kho n 4, kho n 6 Đi u 4 c a b n Quy đ nh này; b) L y m u xét nghi m các b nh trư c khi v n chuy n đ ng v t n u đ ng v t chưa xét nghi m b nh theo quy đ nh; các b nh theo yêu c u c a ch hàng (n u có); c) Tiêm phòng ho c áp d ng các bi n pháp phòng b nh khác: B nh thu c Danh m c các b nh ph i tiêm phòng khi v n chuy n đ ng v t n u đ ng v t chưa có gi y ch ng nh n tiêm phòng ho c gi y ch ng nh n tiêm phòng không h p l ; các b nh theo yêu c u c a ch hàng (n u có). 3. Sau khi th c hi n vi c ki m d ch, ki m d ch viên đ ng v t th c hi n theo quy đ nh t i kho n 5, 6 Đi u 4 c a b n quy đ nh này. Đi u 7. Ki m d ch s n ph m đ ng v t v n chuy n ra ngoài t nh: 1. T ch c, cá nhân khi v n chuy n s n ph m đ ng v t v i kh i lư ng l n ra ngoài t nh (theo quy đ nh v kh i lư ng s n ph m đ ng v t ph i ki m d ch và mi n ki m d ch t i Quy t đ nh
 7. s 47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) ph i đăng ký ki m d ch v i Chi c c Thú y và th c hi n ki m d ch theo quy đ nh t i kho n 1, 2, 3 Đi u 5 c a b n Quy đ nh này; 2. Ki m tra sau khi đưa s n ph m đ ng v t đ n khu cách ly ki m d ch: a) Theo quy đ nh t i đi m a, b,d, đ, kho n 4 Đi u 5 c a b n quy đ nh này; b) L y m u xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y đ i v i s n ph m đ ng v t chưa làm các xét nghi m theo quy đ nh; các ch tiêu v sinh thú y theo yêu c u c a ch hàng (n u có). 3. Sau khi th c hi n vi c ki m d ch, ki m d ch viên đ ng v t th c hi n theo quy đ nh t i kho n 5, 6 Đi u 4 c a b n quy đ nh này. Đi u 8. Ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t t i Tr m ki m d ch đ ng v t đ u m i giao thông. Ki m d ch viên đ ng v t t i các Tr m ki m d ch đ ng v t đ u m i giao thông th c hi n: 1. Ki m tra h sơ ki m d ch bao g m gi y ch ng nh n ki m d ch và các gi y t khác có liên quan; 2. Ki m tra s lư ng, ch ng lo i đ ng v t, s n ph m đ ng v t theo gi y ch ng nh n ki m d ch; mã s c a đ ng v t; d u ki m soát gi t m , tem v sinh thú y; d u niêm phong phương ti n v n chuy n và các d ng c , bao bì ch a đ ng; 3. Ki m tra tình tr ng s c kho đ ng v t, th c tr ng v sinh thú y s n ph m đ ng v t; 4. Ki m tra th c tr ng v sinh thú y phương ti n v n chuy n và các v t d ng có liên quan trong quá trình v n chuy n; 5. Đóng d u xác nh n vào m t sau gi y ch ng nh n ki m d ch đ i v i đ ng v t, s n ph m đ ng v t có gi y ch ng nh n ki m d ch h p l , phương ti n v n chuy n, các v t d ng khác có liên quan b o đ m yêu c u v sinh thú y. 6. Các trư ng h p ph i x lý: a) Phương ti n v n chuy n, các v t d ng có liên quan không đ m b o yêu c u v sinh thú y, ki m d ch viên đ ng v t l p biên b n đ ng th i t m đình ch vi c v n chuy n và yêu c u ch hàng th c hi n các bi n pháp x lý: Sau khi x lý, n u phương ti n v n chuy n và các v t d ng có liên quan đ m b o các yêu c u v sinh thú y thì xác nh n vào m t sau gi y ch ng nh n ki m d ch và cho phép ti p t c v n chuy n; Sau khi x lý, n u phương ti n v n chuy n ho c các v t d ng có liên quan v n không đ m b o các yêu c u v sinh thú y thì cơ quan ki m d ch đ ng v t: Yêu c u ch hàng ph i thay đ i phương ti n v n chuy n, các v t d ng có liên quan, sau đó m i xác nh n vào vào m t sau gi y ch ng nh n ki m d ch và cho phép ti p t c v n chuy n; b) Kh trùng tiêu đ c phương ti n v n chuy n, các d ng c có liên quan trong trư ng h p phương ti n v n chuy n đ ng v t, s n ph m đ ng v t đi qua vùng có d ch; c) Các trư ng h p khác, tuỳ theo t ng trư ng h p c th mà áp d ng các bi n pháp x lý theo quy đ nh.
 8. Đi u 9. Ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t t i nơi đ n. 1. Cơ quan ki m d ch đ ng v t t i nơi đ n ch th c hi n ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t trong các trư ng h p sau: a) Không có gi y ch ng nh n ki m d ch c a cơ quan ki m d ch đ ng v t nơi xu t phát; b) Có gi y ch ng nh n ki m d ch c a cơ quan ki m d ch đ ng v t nơi xu t phát, nhưng không h p l ho c gi y ch ng nh n ki m d ch h t giá tr th i gian s d ng; c) Cơ quan ki m d ch đ ng v t t i nơi đ n phát hi n có s đánh tráo, l y thêm ho c b t đ ng v t, s n ph m đ ng v t ho c thay đ i bao bì ch a đ ng s n ph m đ ng v t khi chưa đư c phép c a cơ quan ki m d ch đ ng v t; d) Cơ quan ki m d ch đ ng v t t i nơi đ n phát hi n th y đ ng v t có bi u hi n m c b nh ho c nghi m c b nh truy n nhi m; s n ph m đ ng v t b bi n đ i ch t lư ng ho c nghi nhi m m m b nh. 2. N i dung ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t t i nơi đ n: Th c hi n theo quy đ nh t i kho n 2, 3 Đi u 6 đ i v i đ ng v t ho c kho n 2, 3 Đi u 7 đ i v i s n ph m đ ng v t c a b n quy đ nh này. M c II. QUY TRÌNH, TH T C KI M D CH Đ NG V T, S N PH M Đ NG V T XU T KH U Đi u 10. Ki m d ch đ ng v t xu t kh u. 1. Ch hàng khi xu t kh u đ ng v t ph i đăng ký ki m d ch v i cơ quan ki m d ch đ ng v t có th m quy n theo quy đ nh t i đi m a kho n 3 Đi u 30 c a Ngh đ nh s 33 /2005/NĐ-CP; 2. H sơ đăng ký ki m d ch g m: a) Theo quy đ nh t i kho n 2, Đi u 4 c a b n Quy đ nh này; b) B n sao yêu c u v sinh thú y c a ch hàng ho c nư c nh p kh u đ i v i đ ng v t xu t kh u (n u có); c) B n sao h p đ ng mua bán (n u có); d) Các gi y t khác có liên quan (n u có). 3. Ki m tra trư c khi đưa đ ng v t đ n khu cách ly ki m d ch: a) Ki m tra n i dung đăng ký ki m d ch và các gi y t có liên quan t i kho n 2 Đi u này; b) Căn c yêu c u c a ch hàng ho c nư c nh p kh u v v sinh thú y đ i v i đ ng v t xu t kh u; tình hình d ch b nh, k t qu tiêm phòng, k t qu xét nghi m b nh c a đ ng v t t i nơi xu t phát, cơ quan ki m d ch đ ng v t chu n b các đi u ki n đ ki m d ch; c) Trong ph m vi 05 ngày k t khi nh n đư c h sơ đăng ký ki m d ch h p l , cơ quan ki m d ch đ ng v t có trách nhi m vào s đăng ký ki m d ch và thông báo v th i gian, đ a đi m, n i dung ti n hành ki m d ch; d) Th c hi n theo quy đ nh t i đi m d, đ kho n 3 Đi u 4 c a b n Quy đ nh này. 4. Ki m tra sau khi đưa đ ng v t đ n khu cách ly ki m d ch:
 9. a) Theo quy đ nh t i đi m a, b, e, f kho n 4 Đi u 4 c a b n Quy đ nh này; b) L y m u xét nghi m; tiêm phòng ho c áp d ng các bi n pháp phòng b nh khác theo quy đ nh t i đi m b, c, kho n 2 Đi u 6 c a b n Quy đ nh này và các b nh khác theo yêu c u c a ch hàng ho c nư c nh p kh u. 5. Sau khi ki m tra, ki m d ch viên đ ng v t th c hi n theo quy đ nh t i kho n 5, 6 Đi u 4 c a b n Quy đ nh này; 6. Trư ng h p ch hàng ho c nư c nh p kh u không yêu c u ki m d ch xu t kh u, cơ quan ki m d ch đ ng v t th c hi n ki m d ch theo quy đ nh t i Đi u 4 ho c Đi u 6 c a b n Quy đ nh này tuỳ theo nơi xu t phát c a đ ng v t. Đi u 11. Ki m d ch s n ph m đ ng v t xu t kh u. 1. Ch hàng khi xu t kh u s n ph m đ ng v t ph i đăng ký ki m d ch v i cơ quan ki m d ch đ ng v t theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 10 c a b n quy đ nh này; 2. H sơ đăng ký ki m d ch g m: a) Theo quy đ nh t i kho n 2, Đi u 5, đi m c, d kho n 2 Đi u 10 c a b n Quy đ nh này; b) B n sao yêu c u v v sinh thú y c a ch hàng ho c nư c nh p kh u đ i v i s n ph m đ ng v t xu t kh u (n u có). 3. Ki m tra trư c khi đưa s n ph m đ ng v t đ n khu cách ly ki m d ch: a) Ki m tra n i dung đăng ký và các gi y t có liên quan t i kho n 2 Đi u này; b) Căn c yêu c u v sinh thú y đ i v i s n ph m đ ng v t c a ch hàng ho c nư c xu t kh u, k t qu xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y, cơ quan ki m d ch đ ng v t chu n b các đi u ki n c n thi t đ ti n hành ki m d ch; c) Trong ph m vi 05 ngày k t khi nh n đư c h sơ đăng ký ki m d ch h p l , cơ quan ki m d ch đ ng v t có trách nhi m vào s đăng ký ki m d ch và thông báo v th i gian, đ a đi m, n i dung ti n hành ki m d ch; d/ Theo quy đ nh t i đi m d, đ kho n 3 Đi u 5 c a b n Quy đ nh này. 4. Ki m tra sau khi đưa s n ph m đ ng v t đ n khu cách ly ki m d ch: a) Theo quy đ nh t i đi m a, b, d, e, f kho n 4, Đi u 5 c a b n Quy đ nh này; b) L y m u xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y theo yêu c u c a ch hàng ho c nư c xu t kh u. 5. Sau khi ki m tra, ki m d ch viên đ ng v t th c hi n theo quy đ nh t i kho n 5, 6 Đi u 5 c a b n Quy đ nh này; 6. Trư ng h p ch hàng ho c nư c nh p kh u không yêu c u ki m d ch xu t kh u, cơ quan ki m d ch đ ng v t th c hi n ki m d ch theo quy đ nh t i Đi u 5 ho c Đi u 7 c a b n quy đ nh này tuỳ theo nơi xu t phát c a s n ph m đ ng v t. Đi u 12. Ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t xu t kh u t i c a kh u xu t hàng. Cơ quan ki m d ch đ ng v t th c hi n:
 10. 1. Theo quy đ nh t i kho n 1, 2, 3, Đi u 8 c a b n quy đ nh này; 2. H sơ ki m d ch h p l ; đ ng v t kh e m nh; s n ph m đ ng v t đ m b o yêu c u v sinh thú y, đư c bao gói, b o qu n theo quy đ nh, cơ quan ki m d ch đ ng v t c a kh u làm th t c cho phép xu t kh u ho c đ i gi y ch ng nh n ki m d ch n u ch hàng ho c nư c nh p kh u có yêu c u; Trư ng h p phát hi n đ ng v t, s n ph m đ ng v t không đ m b o tiêu chu n v sinh thú y, cơ quan ki m d ch đ ng v t c a kh u th c hi n hi n vi c x lý theo quy đ nh. 3. Th c hi n ho c giám sát vi c v sinh, kh trùng tiêu đ c đ i v i nơi b c x p, phương ti n v n chuy n, các ch t đ n, ch t th i đ ng v t và các d ng c có liên quan sau khi v n chuy n. Đi u 13. Ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t xu t kh u qua đư ng bưu đi n. 1. Ch hàng khi xu t kh u đ ng v t, s n ph m đ ng v t qua đư ng Bưu đi n ph i đăng ký ki m d ch v i cơ quan ki m d ch đ ng v t thu c C c Thú y theo quy đ nh t i kho n 1, 2 Đi u 10 đ i v i đ ng v t, kho n 1, 2 Đi u 11 đ i v i s n ph m đ ng v t c a b n quy đ nh này; 2. N i dung ki m d ch đư c th c hi n như sau: a) Đ i v i đ ng v t: Ki m tra lâm sàng; ki m tra s theo dõi s c kho c a đ ng v t (n u có); làm xét nghi m, tiêm phòng các b nh theo yêu c u c a ch hàng ho c nư c nh p kh u; b) Đ i v i s n ph m đ ng v t: Ki m tra c m quan, làm xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y theo yêu c u v sinh thú y c a ch hàng ho c nư c nh p kh u; c) Hư ng d n ch hàng th c hi n nh t gi đ ng v t, bao gói s n ph m đ ng v t theo quy đ nh, niêm phong ho c đánh d u hàng g i và c p gi y ch ng nh n ki m d ch đ i v i đ ng v t, s n ph m đ ng v t đ tiêu chu n v sinh thú y, đư c nh t gi , bao gói theo đúng quy đ nh; d) Hư ng d n ch hàng x lý đ i v i đ ng v t, s n ph m đ ng v t không đ tiêu chu n v sinh thú y đ xu t kh u. 3. Trư ng h p ch hàng ho c nư c nh p kh u không yêu c u ki m d ch xu t kh u, tuỳ theo s lư ng đ ng v t, kh i lư ng s n ph m đ ng v t và tuỳ theo nơi xu t phát c a đ ng v t, s n ph m đ ng v t, cơ quan ki m d ch đ ng v t th c hi n ki m d ch theo quy đ nh; 4. C m xu t kh u qua đư ng bưu đi n: a) Đ ng v t, s n ph m đ ng v t thu c Danh m c c m xu t kh u theo quy đ nh; b) S n ph m đ ng v t d ng tươi s ng, sơ ch . M c III. QUY TRÌNH, TH T C KI M D CH Đ NG V T, S N PH M Đ NG V T NH P KH U Đi u 14. Đăng ký ki m d ch nh p kh u đ ng v t, s n ph m đ ng v t. 1. Ch hàng có yêu c u nh p kh u đ ng v t, s n ph m đ ng v t có trong Danh m c đ ng v t, s n ph m đ ng v t thu c di n ph i ki m d ch ho c đ ng v t, s n ph m đ ng v t l chưa có Vi t Nam ph i đăng ký ki m d ch nh p kh u v i C c Thú y. H sơ đăng ký g m: a) Đơn đăng ký ki m d ch nh p kh u theo m u quy đ nh;
 11. b) B n sao công ch ng gi y đăng ký kinh doanh (đ i v i doanh nghi p); c) Gi y phép c a cơ quan qu n lý chuyên ngành theo quy đ nh; d) Tài li u liên quan đ n vi c ki m d ch nh p kh u đ ng v t, s n ph m đ ng v t; Trong ph m vi 07 ngày (không k ngày ngh ) k t khi nh n đư c h sơ h p l , căn c tình hình d ch b nh đ ng v t c a nư c xu t kh u và tình hình d ch b nh đ ng v t trong nư c, C c Thú y tr l i không ch p thu n ho c ch p thu n và hư ng d n vi c ki m d ch nh p kh u. 2. Sau khi đư c C c Thú y ch p thu n, ch hàng đăng ký ki m d ch v i cơ quan ki m d ch đ ng v t đư c C c Thú y ch đ nh theo quy đ nh t i đi m b kho n 3 Đi u 30 c a Ngh đ nh s 33/2005/NĐ-CP. H sơ đăng ký ki m d ch nh p kh u g m: a) Gi y đăng ký ki m d ch nh p kh u theo m u quy đ nh; b) Văn b n ch p thu n c a C c Thú y v vi c ki m d ch nh p kh u đ ng v t, s n ph m đ ng v t; c) B n sao gi y ch ng nh n ki m d ch c a nư c xu t kh u (n u có); d) Các gi y t khác có liên quan (n u có). 3. Trong ph m vi 05 ngày, k t ngày nh n đư c h sơ đăng ký ki m d ch h p l , cơ quan ki m d ch đ ng v t có trách nhi m thông báo cho ch hàng đ a đi m, th i gian, n i dung ki m d ch; ki m tra v sinh thú y khu cách ly ki m d ch đ i v i lô hàng đưa v khu cách ly ki m d ch đ ki m d ch. Đi u 15. Ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t nh p kh u t i c a kh u nh p. Cơ quan ki m d ch đ ng v t th c hi n: 1. Ki m tra h sơ ki m d ch nh p kh u: a) H sơ ki m d ch nh p kh u theo quy đ nh t i đi m a, b, d kho n 2 Đi u 14 c a b n Quy đ nh này; b) Gi y ch ng nh n ki m d ch c a nư c xu t kh u (b n g c); c) Gi y ch ng nh n v sinh thú y khu cách ly ki m d ch đ i v i lô hàng đưa v khu cách ly ki m d ch đ ti n hành ki m d ch. 2. Ki m tra th c tr ng hàng nh p; đ i chi u v i gi y ch ng nh n ki m d ch c a nư c xu t kh u v s lư ng, ch ng lo i hàng nh p; 3. Ki m tra đi u ki n v sinh thú y, kh trùng tiêu đ c phương ti n v n chuy n; th c hi n ho c giám sát ch hàng x lý ch t th i, ch t đ n phát sinh trong quá trình v n chuy n hàng; 4. N u hàng nh p kh u đ m b o yêu c u v sinh thú y, gi y ch ng nh n ki m d ch và các gi y t khác có liên quan h p l thì cơ quan ki m d ch đ ng v t làm th t c ki m d ch nh p kh u đ ch hàng làm th t c h i quan;
 12. 5. Hư ng d n ch hàng nh ng yêu c u c n thi t trong quá trình v n chuy n hàng t c a kh u đ n khu cách ly ki m d ch. Đ i v i đ ng v t nh p kh u đ gi t m đư c đưa th ng đ n cơ s gi t m đã đư c ch đ nh ho c khu v c nuôi nh t cách ly ch gi t m ; 6. Đ i v i đ ng v t, s n ph m đ ng v t nh p kh u không làm th t c h i quan t i c a kh u nh p mà chuy n làm th t c h i quan t i c a kh u ho c đi m thông quan khác, cơ quan ki m d ch đ ng v t c a kh u nh p th c hi n: a) Theo quy đ nh t i kho n 1, 2, 3, 4, Đi u này; b) Giám sát quá trình b c x p đ ng v t, s n ph m đ ng v t lên phương ti n v n chuy n; c) Niêm phong phương ti n v n chuy n đ ng v t, s n ph m đ ng v t; d) Th c hi n ho c giám sát vi c v sinh, kh trùng tiêu đ c nơi t p trung b c x p đ ng v t, s n ph m đ ng v t; đ) Thông báo nh ng thông tin c n thi t v lô hàng cho cơ quan ki m d ch đ ng v t ph trách c a kh u đ n. 7. Trư ng h p đ ng v t, s n ph m đ ng v t nh p kh u không đ m b o các yêu c u v sinh thú y, cơ quan ki m d ch đ ng v t th c hi n x lý theo quy đ nh. Đi u 16. Ki m d ch đ ng v t nh p kh u t i khu cách ly ki m d ch. 1. Trư c khi nh p kh u ít nh t 10 ngày, cơ quan ki m d ch đ ng v t ph i ti n hành ki m tra đi u ki n v sinh thú y khu cách ly ki m d ch; a) Hư ng d n ch cơ s cách ly ki m d ch hoàn thi n các h ng m c đ đ m b o yêu c u v sinh thú y; v sinh, kh trùng tiêu đ c khu cách ly ki m d ch, các d ng c có liên quan ít nh t 06 ngày trư c khi nh p đ ng v t; b) Ki m tra h sơ s c kho c a nhân viên chăm sóc đ ng v t trong th i gian cách ly ki m d ch; c) C p ch ng nh n v sinh thú y đ i v i khu cách ly ki m d ch. 2. Trong ngày nh p đ ng v t vào khu cách ly ki m d ch: a) Hư ng d n ch hàng đưa đ ng v t vào khu cách ly ki m d ch; v sinh, kh trùng tiêu đ c phương ti n v n chuy n, các d ng c có liên quan, ch t đ n, th t th i c a đ ng v t trong quá trình v n chuy n; b) Ki m tra h sơ ki m d ch đã đư c xác nh n t i cơ quan ki m d ch đ ng v t c a kh u nh p; c) Chu n b phương ti n, d ng c đ ti n hành ki m d ch. 3. Ch m nh t sau 03 ngày k t khi đ ng v t đư c t p trung t i khu cách ly ki m d ch, cơ quan ki m d ch đ ng v t th c hi n vi c ki m d ch: a) Theo quy đ nh t i đi m a, b, e, f kho n 4 Đi u 4 c a b n Quy đ nh này; b) L y m u xét nghi m các b nh theo quy đ nh; các b nh theo yêu c u c a ch hàng (n u có);
 13. c) Tiêm phòng ho c áp d ng các bi n pháp phòng b nh khác (tr đ ng v t đ gi t th t) đ i v i các b nh trong Danh m c các b nh ph i tiêm phòng; các b nh theo yêu c u c a ch hàng (n u có). 4. H t th i gian cách ly ki m d ch, n u đ ng v t đ tiêu chu n v sinh thú y, đã đư c tiêm phòng ho c áp d ng các bi n pháp phòng b nh khác và có mi n d ch thì ki m d ch viên đ ng v t th c hi n: a) Theo quy đ nh t i đi m b, c, d kho n 5 Đi u 4 c a b n Quy đ nh này; b) C p gi y ch ng nh n ki m d ch nh p kh u cho phép đưa vào s n xu t, s d ng đ i v i đ ng v t đ tiêu chu n v sinh thú y trong ph m vi 24 gi trư c khi v n chuy n v nơi ti p nh n; c) Thông báo cho cơ quan thú y nơi ti p nh n v tình hình d ch b nh c a đ ng v t, k t qu xét nghi m b nh, k t qu tiêm phòng và các thông tin khác. 5. Trư ng h p đ ng v t không đ m b o các yêu c u v sinh thú y, cơ quan ki m d ch đ ng v t không c p gi y ch ng nh n ki m d ch và ti n hành x lý theo quy đ nh. Đi u 17. Ki m d ch s n ph m đ ng v t nh p kh u t i khu cách ly ki m d ch ho c kho ch a hàng riêng bi t c a ch hàng ho c t i c a kh u (sau đây g i chung là khu cách ly ki m d ch). 1. Trư c khi nh p kh u ít nh t 05 ngày, cơ quan ki m d ch đ ng v t ph i ti n hành ki m tra đi u ki n v sinh thú y khu cách ly ki m d ch và th c hi n các quy đ nh t i đi m a, b, d kho n 1 Đi u 16 c a b n Quy đ nh này; 2. Trong ngày nh p s n ph m đ ng v t vào khu cách ly ki m d ch; a) Hư ng d n ch hàng đưa s n ph m đ ng v t vào khu cách ly ki m d ch; v sinh, kh trùng tiêu đ c phương ti n v n chuy n, các d ng c có liên quan, ch t đ n, th t th i phát sinh trong quá trình v n chuy n; b) Th c hi n theo quy đ nh t i đi m b, c, kho n 2 Đi u 16 c a b n Quy đ nh này. 3. Ch m nh t sau 02 ngày k t khi s n ph m đ ng v t nh p đư c t p trung t i khu cách ly ki m d ch, cơ quan ki m d ch đ ng v t ph i th c hi n ki m d ch hàng nh p: a) Theo quy đ nh t i đi m a, d, đ kho n 4 Đi u 5 c a b n Quy đ nh này; b) Ki m tra tình tr ng bao gói, b o qu n s n ph m và ki m tra c m quan đ i v i s n ph m đ ng v t; c) L y m u làm xét nghi m các ch tiêu v sinh thú y theo quy đ nh; các ch tiêu v sinh thú y theo yêu c u c a ch hàng (n u có). 4. Sau khi ki m d ch, n u s n ph m đ ng v t đ tiêu chu n v sinh thú y, ki m d ch viên đ ng v t th c hi n: a) Theo quy đ nh t i đi m b, c kho n 5 Đi u 5 c a b n Quy đ nh này; b) C p gi y ch ng nh n ki m d ch nh p kh u cho phép đưa vào s n xu t, s d ng đ i v i s n ph m đ ng v t đ tiêu chu n v sinh thú y trong ph m vi 24 gi trư c khi v n chuy n v nơi ti p nh n.
 14. 5. Trư ng h p s n ph m đ ng v t không đ m b o các yêu c u v sinh thú y, cơ quan ki m d ch đ ng v t không c p gi y ch ng nh n ki m d ch và ti n hành x lý theo quy đ nh. Đi u 18. Ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t nh p kh u g i qua đư ng bưu đi n. 1. Ch hàng ph i đăng ký ki m d ch nh p kh u v i C c Thú y theo quy đ nh t i kho n 1, 2 Đi u 14 c a b n Quy đ nh này; 2. Trong ph m vi 2 ngày k t khi nh n đư c h sơ h p l , cơ quan ki m d ch đ ng v t có trách nhi m vào s đăng ký ki m d ch và thông báo cho ch hàng bi t v th i gian, đ a đi m, n i dung ti n hành ki m d ch; 3. N i dung ki m d ch: a) Ki m tra h sơ ki m d ch theo quy đ nh t i đi m a, b, kho n 2 Đi u 15 c a b n Quy đ nh này; b) Ki m tra th c tr ng hàng t i cơ quan bưu đi n v i s có m t c a ch hàng và nhân viên bưu đi n, đ i chi u v i gi y ch ng nh n ki m d ch c a nư c xu t kh u; c) L y m u xét nghi m, tiêm phòng các b nh theo quy đ nh; theo yêu c u c a ch hàng (n u có); d) C p gi y ch ng nh n ki m d ch khi hàng đ tiêu chu n v sinh thú y đ ch hàng làm th t c h i quan, bưu đi n. 4. Trư ng h p hàng không đ m b o các yêu c u v sinh thú y, cơ quan ki m d ch đ ng v t không c p gi y ch ng nh n ki m d ch và ti n hành x lý theo quy đ nh; 5. C m nh p kh u qua đư ng bưu đi n: a) S n ph m đ ng v t tươi s ng, sơ ch ; s n ph m ngu n g c đ ng v t (tr các hàng công ngh như d , len, qu n áo lông, đ m ngh b ng xương, s ng, ngà); b) Đ ng v t, s n ph m đ ng v t thu c Danh m c đ ng v t, s n ph m đ ng v t c m nh p kh u theo quy đ nh. Đi u 19. Ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t nh p kh u mang theo ngư i. Ch hàng khi mang đ ng v t, s n ph m đ ng v t theo ngư i t nư c ngoài vào Vi t Nam, th c hi n quy đ nh như sau: 1. Ch hàng ph i đăng ký ki m d ch nh p kh u v i cơ quan ki m d ch đ ng v t c a kh u và khai báo vào t khai xu t nh p c nh, khi mang theo ngư i đ ng v t, s n ph m đ ng v t v i s lư ng, kh i lư ng như sau: a) Đ ng v t: S lư ng không quá 02 con, v i m c đích đ nuôi làm c nh, sinh ho t trong gia đình, ho c đi du l ch, công tác, quá c nh và không thu c Danh m c đ ng v t c m xu t kh u, nh p kh u theo quy đ nh; b) S n ph m đ ng v t: Kh i lư ng không quá 05 kg đ i v i th c ph m chín có ngu n g c đ ng v t ho c các s n ph m có ngu n g c đ ng v t đã qua ch bi n công nghi p dùng đ kinh doanh và không thu c Danh m c s n ph m đ ng v t c m xu t kh u, nh p kh u theo quy đ nh.
 15. 2. Ch hàng không ph i đăng ký ki m d ch nh p kh u v i cơ quan ki m d ch đ ng v t c a kh u, khi mang theo ngư i s n ph m đ ng v t v i kh i lư ng theo quy đ nh t i đi m b, kho n 1 Đi u này; không dùng đ kinh doanh; không thu c Danh m c s n ph m đ ng v t c m xu t kh u, nh p kh u theo quy đ nh; 3. Ch hàng ph i đăng ký ki m d ch nh p kh u v i C c Thú y khi mang theo ngư i đ ng v t, s n ph m đ ng v t v i s lư ng, kh i lư ng trên m c quy đ nh t i kho n 1 Đi u này; thu c Danh m c đ ng v t, s n ph m đ ng v t c m xu t kh u, nh p kh u theo quy đ nh; 4. Nghiêm c m mang theo ngư i s n ph m có ngu n g c đ ng v t d ng tươi s ng, sơ ch . 5. N i dung ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này: a) Đ ng v t: Ki m tra s theo dõi s c kho do cơ quan thú y nơi có đ ng v t xu t phát c p; gi y ch ng nh n ki m d ch c a nư c xu t kh u (n u có); ki m tra lâm sàng đ ng v t; xét nghi m ho c tiêm phòng các b nh (n u c n thi t); b) S n ph m đ ng v t: Ki m tra gi y ch ng nh n ki m d ch c a nư c xu t kh u; ki m tra th c tr ng hàng nh p, đ i chi u v i gi y ch ng nh n ki m d ch c a nư c xu t kh u; ki m tra c m quan, tình tr ng bao gói s n ph m đ ng v t; c) C p gi y ch ng nh n ki m d ch nh p kh u đ i v i đ ng v t, s n ph m đ ng v t đ tiêu chu n v sinh thú y đ ch hàng làm th t c h i quan; d) L p biên b n và tiêu hu ngay t i khu v c g n c a kh u đ i v i đ ng v t m c b nh, nghi m c b nh truy n nhi m, s n ph m đ ng v t không đ tiêu chu n v sinh thú y; đ) Trư ng h p gi y ch ng nh n ki m d ch c a nư c xu t kh u không h p l , cơ quan ki m d ch đ ng v t c a kh u l p biên b n t m gi hàng và x lý theo quy đ nh. M c IV. QUY TRÌNH, TH T C KI M D CH Đ NG V T, S N PH M Đ NG V T T M NH P TÁI XU T, T M XU T TÁI NH P, CHUY N C A KH U, QUÁ C NH LÃNH TH VI T NAM Đi u 20. Đăng ký ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t t m nh p tái xu t, chuy n c a kh u, quá c nh lãnh th Vi t Nam. 1. Ch hàng có yêu c u t m nh p tái xu t, chuy n c a kh u, quá c nh lãnh th Vi t Nam đ ng v t, s n ph m đ ng v t ph i đăng ký ki m d ch v i C c Thú y. Vi c đăng ký ki m d ch th c hi n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 14 c a b n Quy đ nh này; 2. Sau khi đư c C c Thú y ch p thu n, ch hàng ph i đăng ký v i cơ quan ki m d ch đ ng v t đư c C c thú y ch đ nh theo quy đ nh t i đi m c kho n 3 Đi u 30 c a Ngh đ nh s 33/2005/NĐ-CP; H sơ đăng ký ki m d ch g m: a) Gi y đăng ký ki m d ch theo m u quy đ nh; b) Văn b n ch p thu n c a C c Thú y v vi c ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t t m nh p tái xu t, chuy n c a kh u, quá c nh lãnh th Vi t Nam; c) B n sao gi y ch ng nh n ki m d ch c a nư c xu t kh u (n u có); d) Các gi y t khác có liên quan (n u có);
 16. Trong ph m vi 05 ngày, k t ngày nh n đư c h sơ ki m d ch h p l , cơ quan ki m d ch đ ng v t có trách nhi m thông báo cho ch hàng đ a đi m, th i gian, n i dung ti n hành ki m d ch. Đi u 21. Ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t t m xu t tái nh p. 1. Ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t t m xu t theo quy đ nh v ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t xu t kh u; 2. Ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t tái nh p theo quy đ nh v ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t nh p kh u. Đi u 22. Ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t t m nh p tái xu t. 1. T i c a kh u nh p, cơ quan ki m d ch đ ng v t th c hi n: a) Ki m tra h sơ ki m d ch theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 20 c a b n Quy đ nh này; b) Theo quy đ nh t i kho n 2, 3, 7 Đi u 15 c a b n Quy đ nh này; c) N u h sơ ki m d ch h p l , đ ng v t, s n ph m đ ng v t đ m b o các yêu c u v sinh thú y, cơ quan ki m d ch đ ng v t c a kh u ch ng nh n ho c c p gi y ch ng nh n ki m d ch đ ch hàng làm th t c h i quan; d) Giám sát quá trình b c x p đ ng v t, s n ph m đ ng v t lên phương ti n v n chuy n; đ) Niêm phong phương ti n v n chuy n đ ng v t, s n ph m đ ng v t; e) Th c hi n ho c giám sát vi c v sinh, kh trùng tiêu đ c nơi t p trung b c x p đ ng v t, s n ph m đ ng v t; f) Hư ng d n ch hàng th c hi n các yêu c u v sinh thú y trong quá trình v n chuy n trên lãnh th Vi t Nam. 2. T i c a kh u xu t, cơ quan ki m d ch đ ng v t th c hi n: a) Theo quy đ nh t i kho n 1, 3, 4 Đi u 12 c a b n Quy đ nh này; b) N u h sơ ki m d ch h p l , đ ng v t, s n ph m đ ng v t đ m b o các yêu c u v sinh thú y, cơ quan ki m d ch đ ng v t c a kh u xác nh n s hàng xu t kh i Vi t Nam đ ch hàng làm th t c h i quan. Đi u 23. Ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t chuy n c a kh u. 1. Trư ng h p chuy n c a kh u có g i kho ngo i quan nhưng không v n chuy n trên lãnh th Vi t Nam: a) Th c hi n theo quy đ nh t i kho n 1, 2, 4, 7 Đi u 15 c a b n Quy đ nh này; b) Th c hi n vi c giám sát đ ng v t, s n ph m đ ng v t trong th i gian lưu gi t i kho ngo i quan; c) Trong ngày xu t hàng, cơ quan ki m d ch đ ng v t c a kh u th c hi n giám sát vi c b c đ ng v t, s n ph m đ ng v t lên phương ti n v n chuy n;
 17. d) Th c hi n ho c giám sát vi c v sinh, kh trùng tiêu đ c kho hàng, nơi lưu gi , nơi b c x p và các phương ti n, d ng c b c x p đ ng v t, s n ph m đ ng v t. 2. Trư ng h p chuy n c a kh u có v n chuy n trên lãnh th Vi t Nam, cơ quan ki m d ch đ ng v t th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 22 c a b n Quy đ nh này. Đi u 24. Ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t quá c nh lãnh th Vi t Nam. 1. T i c a kh u nh p, cơ quan ki m d ch đ ng v t th c hi n: a) Theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 22 c a b n Quy đ nh này; b) Ki m tra vi c th c hi n nh ng quy đ nh đã thông báo trư c đ i v i ch hàng; c) Niêm phong, k p chì phương ti n v n chuy n s n ph m đ ng v t; 2. Trong quá trình v n chuy n trên lãnh th Vi t Nam: a) Ch hàng ph i th c hi n nghiêm túc các quy đ nh c a cơ quan ki m d ch đ ng v t trong quá trình v n chuy n đ ng v t, s n ph m đ ng v t trên lãnh th Vi t Nam; b) Các phương ti n v n chuy n ph i đ m b o đi u ki n v sinh thú y, an toàn v m t thi t b k thu t, không làm rơi vãi các ch t th i trên đư ng v n chuy n; c) Không đư c t ý b c d hàng ho c tháo d phương ti n v n chuy n khi chưa đư c phép c a cơ quan thú y có th m quy n; vi c thay đ i phương ti n v n chuy n trong th i gian v n chuy n ph i đư c s ch p thu n c a cơ quan h i quan và cơ quan thú y có th m quy n; d) Không đư c t ý thay đ i l trình ho c d ng l i t i các đ a đi m không đư c quy đ nh trư c; Trư ng h p phương ti n v n chuy n không đi đúng l trình ho c đ , d ng không đúng đ a đi m quy đ nh, ch hàng ph i gi nguyên hàng hoá trên phương ti n v n chuy n và báo cho cơ quan thú y nơi g n nh t. Sau khi cơ quan thú y th c hi n các bi n pháp x lý theo quy đ nh thì m i đư c ti p t c v n chuy n; e) Đ ng v t ch đư c phép th trên lãnh th Vi t Nam đ ăn, u ng ho c các trư ng h p đ c bi t khác khi cơ quan thú y có th m quy n cho phép và giám sát không cho đ ng v t ti p xúc v i đ ng v t trong nư c; f) Xác đ ng v t, ch t đ n, th c ăn th a c a đ ng v t, bao bì đóng gói và các ch t th i khác trong quá trình v n chuy n không đư c v t xu ng sân ga, b n c ng ho c trên đư ng v n chuy n mà ph i đư c x lý t i các đ a đi m theo hư ng d n c a cơ quan thú y có th m quy n. 3. T i c a kh u xu t, cơ quan ki m d ch đ ng v t c a kh u th c hi n theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 22 c a b n Quy đ nh này. Đi u 25. Ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t quá c nh lãnh th Vi t Nam v n chuy n b ng công-ten-nơ ho c phương ti n có d u niêm phong. 1. Ki m tra h sơ ki m d ch theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 22 c a b n Quy đ nh này; 2. Ki m tra niêm phong, k p chì, đi u ki n v sinh thú y phương ti n v n chuy n;
 18. 3. N u h sơ ki m d ch h p l , phương ti n v n chuy n đ m b o yêu c u v sinh thú y thì ch ng nh n ki m d ch và cho phép hàng qua c a kh u; 4. Trư ng h p phát hi n th y đ ng v t, s n ph m đ ng v t ho c phương ti n v n chuy n, d u niêm phong ho c k p chì không bình thư ng, cơ quan ki m d ch đ ng v t c a kh u th c hi n: a) Ph i h p v i cơ quan h i quan l p biên b n yêu c u ch hàng m công-ten-nơ ho c d u niêm phong, k p chì v i s ch ng ki n c a ch hàng đ ki m tra đi u ki n v sinh thú y đ i v i hàng hoá; b) Đ a đi m m công-ten-nơ ph i đ m b o đi u ki n v sinh thú y, thu n l i cho vi c b c d hàng hoá do cơ quan thú y có th m quy n quy đ nh; c) Trư ng h p đ ng v t, s n ph m đ ng v t không đ m b o các yêu c u v sinh thú y, cơ quan ki m d ch đ ng v t c a kh u th c hi n vi c x lý theo quy đ nh t i Đi u 3 c a b n Quy đ nh này; d) Phương ti n v n chuy n và các v t d ng có liên quan không đ m b o tiêu chu n v sinh thú y, cơ quan ki m d ch đ ng v t c a kh u yêu c u ch hàng th c hi n các bi n pháp kh c ph c ho c thay đ i phương ti n v n chuy n, thay th các d ng c kèm theo. 5. Th c hi n ho c giám sát vi c v sinh, kh trùng tiêu đ c phương ti n v n chuy n và các v t d ng có liên quan; nơi b c x p đ ng v t, s n ph m đ ng v t. M c V. QUY TRÌNH, TH T C KI M D CH Đ NG V T THAM GIA H I CH , TRI N LÃM, BI U DI N NGH THU T, THI Đ U TH THAO; S N PH M Đ NG V T THAM GIA H I CH , TRI N LÃM; G I VÀ NH N B NH PH M Đi u 26. Ki m d ch đ ng v t tham gia h i ch , tri n lãm, bi u di n ngh thu t, thi đ u th thao; s n ph m đ ng v t tham gia h i ch , tri n lãm. 1. Ch hàng có đ ng v t tham gia h i ch , tri n lãm, bi u di n ngh thu t, thi đ u th thao; s n ph m đ ng v t tham gia h i ch , tri n lãm ph i tuân theo các quy đ nh sau: a) Đ ng v t, s n ph m đ ng v t trong nư c ph i đư c ki m d ch theo quy đ nh t i Đi u 4, 5, 6, 7 c a b n Quy đ nh này; b) Đ ng v t, s n ph m đ ng v t t nư c ngoài ph i đăng ký ki m d ch v i C c Thú y và đư c cơ quan ki m d ch đ ng v t có th m quy n th c hi n ki m d ch theo quy đ nh t i Đi u 14, 15, c a b n Quy đ nh này; 2. Ch hàng ph i đăng ký v i Chi c c Thú y đ a phương ít nh t 10 ngày trư c khi khai m c; 3. T i nơi t p trung đ ng v t, s n ph m đ ng v t, Chi c c Thú y th c hi n: a) Ki m tra đi u ki n v sinh thú y và ti n hành kh trùng tiêu đ c ít nh t 03 ngày trư c khi t p trung đ ng v t, s n ph m đ ng v t; b) Ki m tra gi y ch ng nh n ki m d ch và các gi y t khác có liên quan; c) Ki m tra s lư ng, ch ng lo i và th c tr ng đ ng v t, s n ph m đ ng v t, đ i chi u v i gi y ch ng nh n ki m d ch; d) Hư ng d n ch hàng đưa đ ng v t, s n ph m đ ng v t đ n đ a đi m t p trung;
 19. đ) Th c hi n ho c giám sát vi c v sinh, kh trùng tiêu đ c phương ti n v n chuy n, các d ng c có liên quan, ch t đ n, ch t th i trong quá trình v n chuy n; e) Giám sát đ ng v t, s n ph m đ ng v t trong th i gian tham gia h i ch , tri n lãm, bi u di n ngh thu t, thi đ u th thao; 4. Sau th i gian t p trung h i ch , tri n lãm, bi u di n ngh thu t, thi đ u th thao: a) Chi c c Thú y th c hi n ho c giám sát vi c v sinh, kh trùng tiêu đ c toàn b khu v c t p trung đ ng v t, s n ph m đ ng v t; b) C p gi y ch ng nh n ki m d ch đ i v i đ ng v t, s n ph m đ ng v t đ tiêu chu n v sinh thú y đ s d ng trong nư c; c) N u ch hàng có yêu c u xu t đ ng v t, s n ph m đ ng v t ra kh i Vi t Nam thì ph i làm th t c ki m d ch xu t kh u theo quy đ nh t i Đi u 10, 11 c a b n Quy đ nh này; d) N u đ ng v t, s n ph m đ ng v t không đ tiêu chu n v sinh thú y thì áp d ng các bi n pháp x lý theo quy đ nh. Đi u 27. G i và nh n b nh ph m. 1. Ch hàng có yêu c u g i b nh ph m ra nư c ngoài ho c nh p kh u vào Vi t Nam ph i đăng ký ki m d ch v i C c Thú y; 2. Sau khi đư c C c Thú y ch p thu n, ch hàng ph i đăng ký ki m d ch v i cơ quan ki m d ch đ ng v t đư c C c Thú y ch đ nh ít nh t 05 ngày trư c khi nh n ho c g i m u b nh ph m; 3. G i b nh ph m. Cơ quan ki m d ch đ ng v t th c hi n: a) Ki m tra văn b n c a C c Thú y v vi c cho phép ki m d ch xu t kh u b nh ph m và các gi y t khác có liên quan; Giám sát vi c l y m u b nh ph m; bao gói, b o qu n b nh ph m đ m b o không đ đ , v , phát tán m m b nh trong quá trình v n chuy n; b) D ng c ch a đ ng b nh ph m ph i đư c niêm phong trư c khi v n chuy n; c) C p gi y ch ng nh n ki m d ch đ i v i b nh ph m đư c bao gói, b o qu n đ m b o yêu c u v sinh thú y. 4. Nh n b nh ph m. Cơ quan ki m d ch đ ng v t c a kh u th c hi n: a) Ki m tra văn b n c a C c Thú y v vi c cho phép ki m d ch nh p kh u b nh ph m và các gi y t khác có liên quan; b) Ki m tra th c tr ng bao gói, b o qu n b nh ph m; c) Xác nh n đ ch hàng làm th t c h i quan khi h sơ h p l , b nh ph m đư c bao gói, b o qu n đ m b o yêu c u v sinh thú y;
 20. d) Trư ng h p phát hi n b nh ph m nh p vào Vi t Nam khi chưa đư c s ch p thu n c a C c Thú y ho c vi c bao gói, b o qu n không đ m b o yêu c u v sinh thú y và có nguy cơ gây phát tán m m b nh, ô nhi m môi trư ng, cơ quan ki m d ch đ ng v t c a kh u l p biên b n và tiêu hu toàn b b nh ph m t i khu v c g n c a kh u. Chương 3: QUY TRÌNH, TH T C KI M TRA V SINH THÚ Y Đi u 28. Th m đ nh đi u ki n v sinh thú y đ i v i các cơ s . 1. T ch c, cá nhân có yêu c u l p cơ s chăn nuôi t p trung, cơ s s n xu t con gi ng; cơ s gi t m đ ng v t, cơ s sơ ch , b o qu n s n ph m đ ng v t; khu cách ly ki m d ch, nơi t p trung đ ng v t, s n ph m đ ng v t; c a hàng kinh doanh đ ng v t, s n ph m đ ng v t; cơ s s n xu t thu c thú y, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y (sau đây g i chung là cơ s ) ph i đăng ký th m đ nh đi u ki n v sinh thú y v i cơ quan thú y có th m quy n theo quy đ nh t i Đi u 43 c a Ngh đ nh s 33/2005/NĐ-CP. H sơ đăng ký bao g m: a) Công văn đ ngh kh o sát đ a đi m l p cơ s ; b) D án ho c k ho ch đ u tư xây d ng cơ s , thi t k k thu t; c) Các gi y t liên quan đ n vi c thành l p cơ s . 2. Trong ph m vi 07 ngày k t khi nh n đư c h sơ h p l , cơ quan thú y ph i ti n hành kh o sát đi u ki n v sinh thú y đ i v i đ a đi m l p cơ s , đánh giá các ch tiêu k thu t liên quan và tr l i b ng văn b n; a) N u đ m b o các yêu c u v v sinh thú y, cơ quan thú y có th m quy n g i văn b n cho ch cơ s và c p có th m quy n là căn c đ c p có th m quy n cho phép thành l p và đ u tư xây d ng cơ s ; b) N u không đ m b o các yêu c u v v sinh thú y, ch cơ s th c hi n s a ch a, kh c ph c nh ng n i dung chưa đ t yêu c u và đ ngh ki m tra l i. Đi u 29. Ki m tra đi u ki n v sinh thú y đ i v i cơ s . 1.T ch c, cá nhân có yêu c u đưa cơ s m i thành l p vào ho t đ ng ph i đăng ký ki m tra đi u ki n v sinh thú y v i cơ quan thú y có th m quy n theo quy đ nh t i Đi u 43 c a Ngh đ nh s 33/2005/NĐ-CP. H sơ đăng ký bao g m: a) Gi y đăng ký ki m tra đi u ki n v sinh thú y theo m u quy đ nh; b) Gi y phép đ u tư ho c gi y phép kinh doanh (b n sao Công ch ng); c) Các gi y t liên quan đ n vi c thành l p cơ s . 2. Trong ph m vi 05 ngày k t khi nh n đư c h sơ h p l , cơ quan thú y có th m quy n ph i ti n hành ki m tra đi u ki n, tiêu chu n v sinh thú y đ i v i cơ s ; a) Ki m tra vi c th c hi n các quy đ nh v đi u ki n v sinh thú y;
Đồng bộ tài khoản