Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
82
lượt xem
12
download

Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT ban hành quy định Bảo vệ tài nguyên nước dưới đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 15/2008/Q -BTNMT Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH B O V TÀI NGUYÊN NƯ C DƯ I T B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Lu t Tài nguyên nư c ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý tài nguyên nư c và V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh B o v tài nguyên nư c dư i t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 (mư i lăm) ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, C c trư ng C c Qu n lý tài nguyên nư c, V trư ng V Pháp ch , Giám c các S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các ơn v thu c B và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Công Thành QUY NNH B O V TÀI NGUYÊN NƯ C DƯ I T
 2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 15/2008/Q -BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh vùng c m, vùng h n ch xây d ng m i công trình khai thác nư c dư i t; vi c b o v nư c dư i t trong các ho t ng khoan, ào, thí nghi m hi n trư ng, khai thác nư c dư i t, ho t ng xây d ng, khoáng s n và các ho t ng khác liên quan n ngu n nư c dư i t. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i các cơ quan qu n lý nhà nư c, các t ch c, cá nhân h gia ình trong nư c và t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (sau ây g i t t là t ch c, cá nhân) có các ho t ng liên quan t i ngu n nư c dư i t. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Ho t ng b o v nư c dư i t là ho t ng phòng ng a, h n ch các tác ng x u t i s lư ng, ch t lư ng, gi cho ngu n nư c dư i t không b suy thoái, ô nhi m, c n ki t; ph c h i, c i thi n ngu n nư c dư i t b ô nhi m, suy thoái, c n ki t; khai thác, s d ng h p lý và ti t ki m ngu n nư c dư i t. 2. Ô nhi m ngu n nư c dư i t là s bi n i ch t lư ng ngu n nư c dư i t v thành ph n v t lý, hóa h c, sinh h c làm cho ngu n nư c không còn phù h p v i tiêu chuNn Vi t Nam ho c tiêu chuNn nư c ngoài ư c Nhà nư c Vi t Nam cho phép áp d ng. 3. Suy thoái, c n ki t ngu n nư c dư i t là s suy gi m v s lư ng và ch t lư ng ngu n nư c dư i t so v i tr ng thái t nhiên c a nó ho c so v i tr ng thái c a nó quan tr c ư c trong các th i gian trư c ó. 4. Quan tr c nư c dư i t là quá trình o c, theo dõi m t cách có h th ng v m c nư c, lưu lư ng và các ch tiêu ch t lư ng c a ngu n nư c dư i t nh m cung c p thông tin ph c v vi c ánh giá hi n tr ng, di n bi n s lư ng, ch t lư ng và các tác ng khác n ngu n nư c dư i t. i u 4. Nguyên t c b o v nư c dư i t 1. B o v nư c dư i t ph i g n v i khai thác, s d ng h p lý, hi u qu tài nguyên nư c dư i t; g n v i các ho t ng b o v ngu n nư c m t, b o v môi trư ng, b o v r ng và b o v các tài nguyên thiên nhiên khác có liên quan; ho t ng b o v nư c dư i t m i a phương ph i g n v i b o v nư c dư i t c a các a
 3. phương li n k và phù h p v i c i m t nhiên, trình phát tri n kinh t - xã h i c a t ng vùng trong t ng giai o n. 2. B o v nư c dư i t ph i ư c th c hi n ngay t khâu l p các quy ho ch phát tri n và trong quá trình nghiên c u, l p các d án u tư có liên quan n khai thác, s d ng ngu n nư c dư i t ho c có các ho t ng nh hư ng n s lư ng, ch t lư ng ngu n nư c dư i t. 3. B o v ngu n nư c dư i t ph i l y phòng ng a làm chính, k t h p v i vi c kh c ph c, h n ch ô nhi m, suy thoái, c n ki t ngu n nư c dư i t i v i các t ng ch a nư c quan tr ng và t i các khu v c nh y c m; chú tr ng b o v nư c dư i t các ô th , khu công nghi p, c m công nghi p, làng ngh , khu dân cư t p trung. 4. B o v nư c dư i t là quy n, nghĩa v , trách nhi m c a cơ quan nhà nư c và m i t ch c, cá nhân. T ch c, cá nhân gây ô nhi m, suy thoái, c n ki t ngu n nư c dư i t ph i có nghĩa v kh c ph c h u qu , b i thư ng thi t h i do mình gây ra và ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Nh ng hành vi b nghiêm c m 1. Thăm dò, khai thác, s d ng tài nguyên nư c dư i t, hành ngh khoan nư c dư i t trái v i các quy nh c a pháp lu t v tài nguyên nư c. 2. Chôn l p ch t th i vào các l khoan, gi ng khoan, gi ng ào ho c các công trình thu nư c dư i t khác. 3. Th i nư c th i chưa ư c x lý t tiêu chuNn, quy chuNn k thu t môi trư ng tràn lan trên m t t, xu ng gi ng th m, ao th m, h th m, mương th m và không úng nơi quy nh. 4. ưa nư c th i, chôn l p các ch t c, ch t phóng x , xác ng v t d ch b nh và ch t th i nguy h i khác vào trong các t ng ch a nư c ho c vào trong lòng t không úng quy nh, tiêu chuNn, quy chuNn k thu t v b o v môi trư ng. 5. H y ho i ngu n nư c dư i t; che d u hành vi h y ho i ngu n nư c dư i t, c n tr ho t ng b o v nư c dư i t, làm sai l ch thông tin d n n gây h u qu nghiêm tr ng i v i s lư ng, ch t lư ng ngu n nư c dư i t. 6. Không trám, l p gi ng theo quy nh c a pháp lu t. 7. Các hành vi b nghiêm c m khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương II VÙNG C M, VÙNG H N CH XÂY D NG M I CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯ C DƯ I T i u 6. Vùng c m xây d ng m i công trình khai thác nư c dư i t
 4. 1. Vùng c m xây d ng m i công trình khai thác nư c dư i t, tăng lưu lư ng c a các công trình khai thác nư c dư i t hi n có (sau ây g i t t là vùng c m khai thác) là vùng thu c m t trong các trư ng h p sau: a) Vùng có m c nư c dư i t b h th p vư t quá gi i h n cho phép; b) Vùng có t ng lư ng nư c dư i t ư c khai thác vư t quá tr lư ng có th khai thác; c) Vùng n m trong ph m vi kho ng cách không an toàn môi trư ng i v i các bãi rác th i t p trung, bãi chôn l p ch t th i, nghĩa trang và các ngu n th i nguy h i khác; d) Vùng b s t lún t, bi n d ng công trình, xâm nh p m n, ô nhi m ngu n nư c nghiêm tr ng do khai thác nư c dư i t gây ra; ) Vùng c m khai thác khác do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh. 2. Căn c m c nguy h i, ngoài vi c c m xây d ng m i công trình khai thác nư c dư i t và tăng lưu lư ng c a các công trình khai thác nư c dư i t hi n có, cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n có th quy t nh: a) Gi m lưu lư ng khai thác ho c s lư ng công trình khai thác nư c dư i t hi n có, i v i trư ng h p quy nh t i i m a và b kho n 1 i u này; b) C m toàn b ho t ng khai thác nư c dư i t ho c gi m s lư ng công trình, lưu lư ng khai thác nư c dư i t hi n có, i v i trư ng h p quy nh t i i m c và d kho n 1 i u này. 3. Vi c th c hi n các quy nh t i kho n 2 i u này ph i có l trình, b o m không gây gián o n vi c c p nư c sinh ho t, s n xu t. T ch c, cá nhân có công trình khai thác thu c di n ph i trám l p, ph i th c hi n vi c trám l p gi ng theo Quy t nh s 14/2007/Q -BTNMT ngày 04 tháng 9 năm 2007 ban hành Quy nh v vi c x lý, trám l p gi ng không s d ng (sau ây g i chung là Quy t nh s 14). 4. Cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n quy nh t i kho n 2 i u này g m: a) B Tài nguyên và Môi trư ng quy t nh i v i công trình khai thác nư c dư i t có lưu lư ng t 3.000 m3/ngày êm tr lên và ã ư c c p gi y phép khai thác, s d ng nư c dư i t; b) U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p t nh) quy t nh i v i các trư ng h p chung quy nh t i i m a Kho n này. i u 7. Vùng h n ch xây d ng m i công trình khai thác nư c dư i t 1. Vùng h n ch xây d ng m i công trình khai thác nư c dư i t (sau ây g i t t là vùng h n ch khai thác) là vùng li n k v i vùng c m khai thác nư c dư i t quy nh t i kho n 1 i u 6 c a Quy nh này ho c vùng thu c m t trong các trư ng h p sau:
 5. a) Vùng có m c nư c dư i t b suy gi m liên t c và h th p g n t i gi i h n cho phép; b) Vùng có t ng lư ng nư c khai thác g n t t i tr lư ng có th khai thác; c) Vùng có nguy cơ s t lún t, xâm nh p m n, gia tăng ô nhi m ngu n nư c do khai thác nư c dư i t gây ra; d) Vùng n m trong các ô th , khu dân cư t p trung nông thôn, khu, c m công nghi p t p trung, làng ngh ã có h th ng c p nư c t p trung và ch t lư ng d ch v c p nư c b o m áp ng yêu c u ch t lư ng, s lư ng; ) Vùng có ngu n nư c dư i t b ô nhi m ho c có d u hi u ô nhi m nhưng chưa có gi i pháp công ngh x lý b o m ch t lư ng; e) Vùng h n ch khai thác khác do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh. 2. Trong vùng h n ch khai thác, ch ư c tăng lưu lư ng khai thác c a các công trình hi n có ho c xây d ng các công trình khai thác nư c dư i t m i ph c v c p nư c ăn u ng, sinh ho t, ho c c p nư c cho các lĩnh v c s n xu t, d ch v ít tiêu t n nư c, có hi u qu kinh t cao và ph i b o m các i u ki n sau: a) T ng lư ng nư c dư i t khai thác nh hơn tr lư ng có th khai thác; b) Không làm tăng nguy cơ gây s t lún, xâm nh p m n, ô nhi m, suy thoái, c n ki t ngu n nư c dư i t trong vùng ho c làm nh hư ng nghiêm tr ng n kh năng khai thác nư c dư i t c a các công trình khai thác nư c dư i t li n k hi n có; c) Phù h p v i quy ho ch khai thác, s d ng, b o v tài nguyên nư c ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3. Trư ng h p quy nh t i i m d và kho n 1 i u này, ngoài các quy nh t i kho n 2 còn h n ch vi c xây d ng m i công trình khai thác nư c dư i t quy mô nh ho c khoan gi ng ph c v c p nư c trong ph m vi h gia ình. Trư ng h p c bi t thì ph i ư c s ch p thu n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v tài nguyên nư c a phương. i u 8. Căn c xác nh vùng c m, vùng h n ch khai thác nư c dư i t Căn c xác nh các vùng c m, vùng h n ch khai thác nư c dư i t g m: 1. i u ki n t nhiên, trình phát tri n kinh t - xã h i, nhu c u, t p quán s d ng nư c và quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t ng vùng, t ng a phương và các quy nh t i i u 6, 7 c a Quy nh này; 2. M c h th p m c nư c, di n bi n m c nư c dư i t c a t ng t ng ch a nư c trong vùng; gi i h n m c nư c h th p cho phép; tr lư ng có th khai thác c a t ng t ng ch a nư c và c a c vùng;
 6. 3. Ch t lư ng nư c và xu th bi n i ch t lư ng ngu n nư c dư i t; các s c b t thư ng v ch t lư ng nư c và môi trư ng liên quan t i vi c khai thác nư c dư i t; nh ng nguy cơ ti m Nn có th gây ô nhi m, suy thoái, c n ki t ngu n nư c dư i t; 4. S lư ng công trình, lưu lư ng khai thác th c t c a t ng công trình và c a c vùng; m t công trình khai thác th c t trong vùng; k ho ch, l trình gi i quy t nhu c u s d ng nư c c a các t ch c, cá nhân ang sinh s ng, ho t ng trong vùng; 5. Quy mô, m c , ph m vi, tính ch t nguy h i c a ch t th i các ngu n th i, các bãi chôn l p ch t th i, xác ng v t; c tính th m nư c c a các l p t á t i khu v c ngu n th i và nơi chôn l p ch t th i; các bi n pháp b o v ngu n nư c dư i t, môi trư ng ã ư c áp d ng; 6. Hi n tr ng h th ng c p nư c và nhu c u s d ng nư c trong vùng. i u 9. Trình t , th t c xác nh vùng c m, vùng h n ch khai thác nư c dư i t 1. i u tra, ánh giá xác nh vùng c m, vùng h n ch khai thác: a) S Tài nguyên và Môi trư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là S Tài nguyên và Môi trư ng) t ch c th c hi n vi c i u tra, ánh giá xác nh vùng c m, vùng h n ch khai thác theo quy nh t i i u 8 c a Quy nh này; l p danh m c và b n khoanh vùng ph m vi t ng vùng c m, vùng h n ch khai thác (sau ây g i chung là b n phân vùng khai thác) trên a bàn. b) N i dung danh m c vùng c m, vùng h n ch khai thác g m: - Danh sách và v trí a lý, di n tích, ph m vi hành chính c a t ng vùng c m, h n ch ; - Chi u sâu ho c t ng ch a nư c c m, h n ch khai thác trong t ng vùng; các t ng ch a nư c ho c ph m vi chi u sâu không b c m, h n ch i v i trư ng h p có nhi u t ng ch a nư c mà ch c m, h n ch khai thác m t s t ng; - Nh ng s li u, căn c chính xác nh vùng c m, vùng h n ch khai thác theo quy nh t i i u 8 c a Quy nh này; - Danh sách các công trình khai thác nư c dư i t hi n có, chi u sâu khai thác, lưu lư ng, ph m vi c p nư c, m c ích c p nư c, s ngư i dùng nư c trong t ng vùng c m, h n ch khai thác; - Phương án, l trình gi m lưu lư ng, s lư ng công trình khai thác nư c dư i t hi n có và phương án gi i quy t ngu n nư c ăn u ng, sinh ho t cho nhân dân trong vùng. c) B n phân vùng khai thác:
 7. B n phân vùng khai thác nư c dư i t ph i ư c l p trên n n b n tài nguyên nư c dư i t, th hi n ph m vi hành chính, có t l phù h p v i quy mô, ph m vi c a t ng a phương và ph i th hi n các thông tin ch y u c a m i vùng như sau: - Cao , chi u sâu m c nư c c a các t ng ch a nư c; - Ranh gi i m n - nh t c a các t ng ch a nư c (n u có); - V trí, tên, ranh gi i ph m vi các ngu n ô nhi m chính trong khu v c (n u có); - Ranh gi i ph m vi vùng c m, h n ch khai thác nư c dư i t; - Gi i h n chi u sâu ho c tên các t ng ch a nư c c m, h n ch khai thác; các t ng ch a nư c ho c ph m vi chi u sâu không c m, h n ch khai thác (n u có) 2. ThNm nh, phê duy t, công b vùng c m, vùng h n ch khai thác: a) S Tài nguyên và Môi trư ng báo cáo U ban nhân dân c p t nh v k t qu i u tra, danh m c, b n phân vùng khai thác nư c dư i t t ch c thNm nh và g i C c Qu n lý tài nguyên nư c l y ý ki n. b) N i dung thNm nh bao g m: - Căn c pháp lý, cơ s khoa h c, th c ti n c a vi c c m, h n ch khai thác t ng vùng; - Tính y , chính xác c a thông tin, d li u, s li u làm căn c xác nh các vùng c m, vùng h n ch khai thác; - Tính h p lý, kh thi c a các phương án, l trình xu t; - nh hư ng c a vi c c m, h n ch khai thác i v i vi c c p nư c sinh ho t, s n xu t trong vùng. c) Th i h n thNm nh không quá 45 (b n mươi lăm) ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l ; d) Căn c k t qu thNm nh và ý ki n c a C c Qu n lý tài nguyên nư c, S Tài nguyên và Môi trư ng hoàn ch nh danh m c và b n phân vùng khai thác nư c dư i t (n u có yêu c u) trình U ban nhân dân c p t nh quy t nh phê duy t; ) Trong th i h n không quá 5 (năm) ngày làm vi c, k t ngày có quy t nh phê duy t, S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m g i văn b n phê duy t t i C c Qu n lý tài nguyên nư c và công b danh m c, b n phân vùng khai thác nư c dư i t trên các phương ti n thông tin i chúng t i a phương, thông báo t i Phòng Tài nguyên và Môi trư ng c p huy n, U ban nhân dân c p xã nơi có vùng c m, vùng h n ch khai thác nư c dư i t ã ư c phê duy t. 3. i u ch nh vùng c m, vùng h n ch khai thác:
 8. a) Vùng c m, vùng h n ch khai thác ư c xem xét, i u ch nh nh kỳ 5 (năm) năm m t l n ho c khi có m t trong các trư ng h p sau: - Có s thay i l n v các căn c xác nh vùng c m, vùng h n ch khai thác quy nh t i i u 8 c a Quy nh này; - Có s ki n ngh i u ch nh c a U ban nhân dân c p huy n liên quan ho c a s t ch c, cá nhân trong vùng. b) N i dung i u ch nh danh m c và b n phân vùng khai thác ph i d a trên k t qu phân tích, ánh giá nh ng y u t , căn c xác nh vùng c m, vùng h n ch khai thác nh hư ng n vi c i u ch nh và ph i b o m tính k th a; c) Vi c l p, thNm nh, phê duy t và công b n i dung i u ch nh danh m c vùng c m, h n ch khai thác và b n phân vùng khai thác nư c dư i t th c hi n theo quy nh t i kho n 1 và 2 i u này. Chương III B O V NGU N NƯ C DƯ I T TRONG CÁC HO T NG KHOAN, ÀO, THÍ NGHI M HI N TRƯ NG i u 10. Yêu c u chung v b o v ngu n nư c dư i t trong vi c thi t k , thi công các l khoan, gi ng khoan T ch c, cá nhân thi t k , thi công các l khoan, gi ng khoan (sau ây g i chung là gi ng khoan) trong ho t ng i u tra kh o sát, nghiên c u, thăm dò, khai thác, quan tr c nư c dư i t; i u tra kh o sát, nghiên c u, thăm dò khoáng s n; i u tra, kh o sát, thi công n n móng, xây d ng công trình ng m, tháo khô m , h móng ph i b o m tuân th các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t có liên quan và b o m các yêu c u v b o v ngu n nư c dư i t như sau: 1. Ph i ch ng ng t m th i v i chi u sâu t i thi u là 3m; mi ng ng ch ng cao hơn m t t xung quanh mi ng gi ng t i thi u 0,2m và ph i b o v , duy trì trong su t quá trình thi công và th c hi n các nhi m v trong gi ng khoan; 2. Xung quanh thành l khoan và ng ch ng t m th i ph i ư c chèn cách ly b ng t sét t nhiên ho c v t li u có tính ch t th m nư c tương ương. Trong ph m vi bán kính t i thi u 1m xung quanh mi ng gi ng khoan ph i gia c , tôn cao b ng t sét t nhiên ho c các v t li u ch ng th m khác ngăn ng a nư c bNn t trên m t t ch y tr c ti p vào gi ng khoan ho c th m qua thành, vách l khoan vào t ng ch a nư c; 3. Không dùng nư c th i, nư c bNn, nư c có ch a d u m , hóa ch t c h i, ph gia ch a hóa ch t gây ô nhi m làm dung d ch khoan ho c pha tr n dung d ch khoan và ưa vào l khoan dư i b t c hình th c nào; không nhiên li u, d u m rò r làm ô nhi m môi trư ng xung quanh khu v c gi ng khoan; 4. B o m s n nh c a môi trư ng t xung quanh khu v c gi ng khoan trong su t quá trình khoan gi ng, th c hi n công vi c nghiên c u, thí nghi m trong gi ng khoan ho c trong quá trình s d ng gi ng khoan;
 9. 5. Trư ng h p gi ng khoan có th i gian ho t ng t 2 năm tr lên thì ph i th c hi n vi c ch ng ng và trám cách ly b o m ngăn ch n nư c t trên m t t xâm nh p vào các t ng ch a nư c ho c nư c c a các t ng ch a nư c có ch t lư ng khác nhau lưu thông qua thành gi ng khoan ó; 6. Trư ng h p gây s c s t, lún t, m t nư c nghiêm tr ng và các s c b t thư ng khác thì ph i k p th i x lý, kh c ph c ngay ng th i thông báo t i chính quy n a phương và Phòng Tài nguyên và Môi trư ng c p huy n nơi x y ra s c ; 7. Các gi ng khoan b h ng, b h y b trong quá trình thi công ho c không có k ho ch s d ng ph i ư c x lý, trám l p theo Quy t nh s 14. i u 11. Yêu c u c th v b o v ngu n nư c dư i t trong vi c thi t k , thi công các gi ng khoan khai thác nư c dư i t T ch c, cá nhân thi t k , thi công gi ng khoan khai thác nư c dư i t ph i th c hi n các quy nh t i i u 10 c a Quy nh này và các yêu c u sau: 1. Vi c thi t k gi ng khoan khai thác nư c dư i t ph i do t ch c, cá nhân có gi y phép hành ngh khoan nư c dư i t, ho c có gi y ăng ký ho t ng kinh doanh, có quy t nh thành l p, trong ó có n i dung ho t ng tư v n thi t k v khoan gi ng ho c a ch t thu văn th c hi n; 2. Vi c thi công các gi ng khoan khai thác nư c dư i t ph i do các t ch c, cá nhân có gi y phép hành ngh khoan nư c dư i t theo quy nh c a pháp lu t v tài nguyên nư c th c hi n; 3. ng ch ng, ng l c l p t các lo i gi ng khoan khai thác nư c dư i t ph i là lo i ng chuyên dùng cho gi ng khoan khai thác nư c dư i t, có ghi rõ ký mã hi u, tiêu chuNn và tên nhà s n xu t; có d y và các ch tiêu cơ lý, hóa h c phù h p v i các c i m a t ng, chi u sâu, ư ng kính, th i gian s d ng và c tính ăn mòn hóa h c c a t, nư c t i nơi l p t gi ng; b o m s n nh c a gi ng khoan trong su t th i gian s d ng; 4. Mi ng ng gi ng ph i ư c l p t cao hơn m t t ho c sàn nhà bơm ít nh t là 0,3m ho c cao hơn m c nư c lũ trung bình h ng năm i v i vùng thư ng xuyên b lũ, l t; ph n m t t trong ph m vi bán kính ít nh t 1,5m xung quanh mi ng gi ng khoan ph i tôn cao, bê tông ho c xây, trát, láng v a xi măng phòng, tránh nư c bNn xâm nh p vào t ng ch a nư c; 5. Ph i có b n v thi t k c u trúc gi ng khoan và phương án thi công gi ng ư c cơ quan có thNm quy n thNm nh cùng v i h sơ xin c p phép (n u thu c trư ng h p ph i xin phép) ho c ư c l p trư c khi thi công, có xác nh n c a ch gi ng và t ch c, cá nhân thi t k gi ng (n u không thu c trư ng h p ph i xin phép). B n v thi t k c u trúc gi ng khoan và phương án thi công ph i th hi n các n i dung ch y u sau: a) C t a t ng và mô t a t ng, chi u sâu phân b c a t ng l p t á t i v trí khoan gi ng; lo i, ư ng kính, chi u dày, chi u sâu c a t ng o n ng ch ng, ng l c; kích thư c, v trí l p t c a các b nh tâm c t ng ch ng (n u có);
 10. b) Chi u sâu, chi u d y, lo i và kích thư c v t li u l c c a t ng o n l p t v t li u l c; c) Chi u sâu, chi u d y, v t li u trám c a t ng o n trám cách ly c a gi ng khoan; d) Lưu lư ng khai thác và d ki n sâu m c nư c tĩnh, m c nư c ng l n nh t; sơ l p t thi t b khai thác và thi t b quan tr c m c nư c, giám sát lưu lư ng khai thác c a gi ng; ) Kích thư c c a ph n bê tông b o v mi ng gi ng khoan và cao mi ng gi ng; e) Tên ch gi ng và t ch c, cá nhân thi t k gi ng; g) Nêu rõ bi n pháp thi công các l p v t li u l c, các o n trám cách ly và cách th c ki m tra, ki m soát. 6. Các o n trám cách ly quy nh t i i m c kho n 5 i u này ph i b o m các yêu c u sau: a) o n chi u sâu ít nh t 5m tính t m t t ph i ư c trám b ng v a xi măng; b) o n chi u sâu ti p theo n mái c a t ng ch a nư c khai thác ho c n nh c a l p á, ho c n nh c a l p v t li u l c ph i ư c trám b ng h n h p v a xi măng, v a xi măng tr n v i sét t nhiên ho c bentonit; c) Trư ng h p ư ng kính l khoan l n hơn 250mm so v i ư ng kính ngoài l n nh t c a ng ch ng l p t trong o n ó, ho c gi ng khoan khai thác có ư ng kính ng ch ng nh hơn 60mm và chi u sâu gi ng không quá 30m thì có th s d ng v t li u trám là sét t nhiên d ng viên có kích thư c không l n hơn 0,25 l n chi u d y c a l p trám; d) Trư ng h p gi ng khoan khai thác ng th i t 2 t ng ch a nư c không liên t c tr lên thì ph i th c hi n trám o n chi u sâu n m gi a các t ng ch a nư c ó theo quy nh t i i m b Kho n này; ) Chi u d y l p trám không nh hơn 30mm, n u ư ng kính ng nh hơn 60mm ho c không nh hơn 50mm i v i các trư ng h p khác. 7. V t li u s d ng l p t gi ng khoan ph i ư c t p k t, b o qu n nơi khô ráo, cách xa các ngu n nhi m bNn, không mang theo các hóa ch t nguy h i, vi khuNn gây b nh vào trong gi ng. Trư ng h p s d ng hóa ch t ngâm, r a gi ng khoan ph i ư c s ch p thu n c a cơ quan c p phép ho c S Tài nguyên và Môi trư ng và ch u s giám sát c a cơ quan qu n lý tài nguyên nư c a phương; 8. K t thúc quá trình thi công ph i có báo cáo k t qu thi công g i cơ quan c p phép theo quy nh (n u thu c trư ng h p ph i xin phép) ho c b n v hoàn công có xác nh n c a t ch c, cá nhân thi công khoan gi ng g i U ban nhân dân c p xã nơi t gi ng (n u thu c trư ng h p không ph i xin phép). Báo cáo k t qu thi công ph i nêu rõ các k t qu th c t ã thi công theo n i dung quy nh t i kho n 5 i u này.
 11. i u 12. Yêu c u c th v b o v ngu n nư c dư i t trong vi c thi t k , thi công các gi ng khoan khác và gi ng ào T ch c, cá nhân thi t k , thi công gi ng khoan khác và gi ng ào ph i th c hi n các quy nh t i i u 10 c a Quy nh này và các yêu c u sau: 1. i v i gi ng khoan thăm dò, gi ng khoan tháo khô m , h móng và gi ng khoan thu c các d án i u tra, nghiên c u, ánh giá tài nguyên nư c dư i t: a) Trư ng h p gi ng khoan ư c s d ng làm gi ng khoan khai thác nư c dư i t, quan tr c lâu dài ho c gi ng khoan có th i gian s d ng t 2 (hai) năm tr lên thì th c hi n theo quy nh t i i u 11 c a Quy nh này. b) Trư ng h p gi ng khoan không quy nh t i i m a Kho n này thì ph i trám cách ly o n chi u sâu t mi ng gi ng n mái c a t ng ch a nư c, n nh c a l p á ho c n nh c a l p v t li u l c, n u th i gian s d ng gi ng t 1 (m t) năm n dư i 2 (hai) năm; ho c trám cách ly o n chi u sâu t i thi u 5m, tính t m t t, n u th i gian s d ng gi ng t 6 (sáu) tháng n dư i 1 (m t) năm. 2. i v i gi ng khoan kh o sát a ch t công trình, gi ng khoan thu c các d án nghiên c u, i u tra, tìm ki m, thăm dò a ch t và khoáng s n và gi ng khoan khác: a) Trư ng h p gi ng khoan có th i gian s d ng t 2 (hai) năm tr lên, thì th c hi n vi c trám cách ly gi ng khoan theo quy nh t i kho n 6 i u 11 c a Quy nh này; b) Trư ng h p gi ng khoan không quy nh t i i m a Kho n này thì ph i trám cách ly o n chi u sâu t i thi u 5m tính t m t t. 3. i v i gi ng ào ph c v c p nư c sinh ho t: a) Ph i t gi ng v trí thoát nư c thu n ti n, cách xa chu ng tr i chăn nuôi, nhà v sinh, h rác và các ngu n gây ô nhi m khác v i kho ng cách không nh hơn 10m. b) Thành gi ng ph i cao hơn m t t t i thi u 0,5m và b o m cách ly không cho nư c t trên m t t ch y vào gi ng và ph i có n p y. i u 13. Yêu c u b o v ngu n nư c dư i t trong vi c th c hi n các thí nghi m trong gi ng khoan 1. Thí nghi m trong gi ng khoan ph i ư c thi t k trong các án, d án, tài nghiên c u khoa h c, h sơ k thu t thi công công trình, ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t; quá trình th c hi n thí nghi m ph i ch u s ki m tra, giám sát c a cơ quan qu n lý nhà nư c v tài nguyên nư c và môi trư ng. 2. Trư ng h p x y ra các s c s t lún t, r n n t nhà c a, công trình xây d ng xung quanh ph i x lý, kh c ph c ngay ng th i thông báo n chính quy n a phương và Phòng Tài nguyên và Môi trư ng c p huy n nơi x y ra s c
 12. 3. Hoá ch t, ch t phóng x s d ng trong quá trình thí nghi m ph i n m trong danh m c cho phép s d ng c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và tuân th nh ng quy nh v an toàn có liên quan. 4. Không ư c ưa nư c th i, nư c có ch a ch t c h i vào trong gi ng khoan 5. Trư ng h p thí nghi m bơm hút nư c, ngoài quy nh t i kho n 1, 2, 3 và 4 i u này còn ph i th c hi n các quy nh sau: a) Nư c bơm lên ph i ư c thu gom, d n cách xa mi ng gi ng khoan ít nh t 10m, không gây ng p úng và nh hư ng t i môi trư ng xung quanh; b) Không gây h th p m c nư c quá m c và nh hư ng nghiêm tr ng n vi c khai thác c a các công trình khai thác nư c dư i t lân c n; c) Trư ng h p lư ng bùn, cát trong nư c bơm lên không bình thư ng ho c làm ch t cây c i ph i d ng bơm, x lý kh c ph c ngay ng th i thông báo n chính quy n a phương và Phòng Tài nguyên và Môi trư ng c p huy n nơi x y ra s c . Chương IV B O V NGU N NƯ C DƯ I T TRONG HO T NG KHAI THÁC NƯ C DƯ I T i u 14. B o v ngu n nư c dư i t trong quá trình khai thác Trong quá trình khai thác nư c dư i t, ch công trình ph i th c hi n các yêu c u sau: 1. Ch ng gi gìn v sinh xung quanh gi ng khai thác và th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng, ngăn ng a ô nhi m ngu n nư c dư i t qua gi ng khoan khai thác; 2. Xác nh và b o v vùng phòng h v sinh cho t ng gi ng khoan khai thác theo quy nh t i i u 15 c a Quy nh này; 3. Thư ng xuyên theo dõi, ki m tra, giám sát di n bi n lưu lư ng, m c nư c, ch t lư ng ngu n nư c t i gi ng khai thác; th c hi n vi c quan tr c theo quy nh t i i u 16 và báo cáo theo quy nh t i i u 17 c a Quy nh này, i v i trư ng h p ph i xin phép; 4. Phát hi n, x lý, kh c ph c các hi n tư ng, s c b t thư ng v ch t lư ng nư c, m c nư c trong gi ng khai thác và các s c v môi trư ng do ho t ng khai thác c a mình gây ra ng th i báo cáo k p th i t i chính quy n a phương, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng c p huy n nơi x y ra s c và t i cơ quan c p phép i v i trư ng h p ã ư c c p gi y phép; 5. S d ng nư c ti t ki m, hi u qu , úng m c ích 6. X lý, trám l p gi ng theo Quy t nh s 14, i v i trư ng h p gi ng khoan ph i trám l p;
 13. 7. Th c hi n các quy nh c a pháp lu t khác có liên quan. i u 15. Vùng b o h v sinh c a công trình khai thác nư c dư i t Ch công trình khai thác nư c dư i t ph i xác nh vùng b o h v sinh c a t ng gi ng, t ng i m l khai thác nư c (sau ây g i chung là gi ng) như sau: 1. i v i công trình khai thác thu c di n không ph i xin phép theo quy nh c a pháp lu t v tài nguyên nư c vùng b o h v sinh k t mi ng gi ng không nh hơn: a) 5m, i v i khu v c ô th ; b) 10m, i v i khu dân cư nông thôn vùng ng b ng; c) 20m, i v i các trư ng h p không quy nh t i i m a và b Kho n này. Trong vùng này không ư c b trí chu ng tr i chăn nuôi gia súc, nhà v sinh, bãi th i, kho, bãi ch a hóa ch t và các ngu n gây ô nhi m khác. 2. i v i công trình khai thác thu c di n ph i xin phép ph i thi t l p vùng b o h v sinh bao g m 2 khu c th như sau: a) Khu I là ph m vi xung quanh gi ng, c n ư c b o v nghiêm ng t, c m t t c các ho t ng phát sinh ra ngu n gây ô nhi m. Ranh gi i, ph m vi khu I không nh hơn 30m, k t mi ng gi ng; b) Khu II là khu v c li n k v i khu I, c n ph i h n ch các ho t ng phát sinh ngu n gây ô nhi m, phá hu l p ph b o v t ng ch a nư c. Ranh gi i, ph m vi khu II ư c xác nh c th theo i u ki n a ch t thu văn, lưu lư ng khai thác, sơ b trí công trình khai thác nư c và m c t b o v c a t ng ch a nư c khai thác. 3. Trư ng h p vùng b o h v sinh c a công trình khai thác nư c dư i t có di n tích không thu c quy n s t h p pháp c a ch công trình khai thác, thì ph i có văn b n tho thu n v i ch s d ng t ó trư c khi thi công; 4. Vùng b o h v sinh c a công trình khai thác nư c dư i t quy nh t i kho n 2 i u này ư c xác nh sơ b trong quá trình l p h sơ ngh c p phép thăm dò nư c dư i t và ư c i u ch nh, xác nh c th khi l p h sơ ngh c p phép khai thác nư c dư i t; 5. i v i các công trình khai thác nư c dư i t ang ho t ng nhưng chưa l p vùng b o h v sinh và i u ki n m t b ng hi n t i không th thi t l p ư c vùng b o h v sinh, thì không ư c gia tăng các ho t ng phát sinh thêm ngu n gây ô nhi m khu v c xung quanh công trình khai thác. i u 16. Quan tr c ngu n nư c dư i t trong quá trình khai thác 1. Ch công trình khai thác nư c dư i t thu c trư ng h p ph i xin phép ph i l p t thi t b và quan tr c lưu lư ng, m c nư c, ch t lư ng nư c theo quy nh t i kho n 3 i u này và l p s theo dõi di n bi n ngu n nư c trong quá trình khai thác.
 14. 2. i v i công trình khai thác nư c dư i t có lưu lư ng t 3.000m3/ngày êm tr lên, ngoài vi c th c hi n các quy nh t i kho n 1 i u này, ch công trình còn ph i xây d ng gi ng quan tr c giám sát di n bi n ngu n nư c dư i t t i khu v c công trình khai thác như sau: a) i v i công trình khai thác có lưu lư ng t 3.000m3/ngày êm n dư i 5.000m3/ngày êm, ph i xây d ng ít nh t 1 gi ng khoan quan tr c; b) i v i công trình khai thác có lưu lư ng t 5.000m3/ngày êm n dư i 10.000m3/ngày êm, ph i xây d ng ít nh t 2 gi ng khoan quan tr c; c) i v i công trình khai thác có lưu lư ng t 10.000m3/ngày êm tr lên, ph i xây d ng ít nh t 3 gi ng khoan quan tr c; d) V trí, s lư ng gi ng khoan quan tr c, y u t và ch quan tr c ư c xác nh tùy theo quy mô công trình khai thác, c i m a ch t th y văn, i u ki n v sinh môi trư ng và hi n tr ng khai thác nư c dư i t t ng khu v c c th và ph i ư c thi t k chi ti t trong án khai thác nư c dư i t. V trí c a các gi ng quan tr c ph i ư c th hi n trên cùng b n v sơ b trí công trình khai thác. 3. Ch quan tr c: a) Quan tr c m c nư c ít nh t 6 (sáu) ngày m t l n, i v i các tháng mùa mưa và 3 (ba) ngày m t l n i v i các tháng mùa khô; th c hi n ng th i t i t t c gi ng khoan quan tr c (n u có) và gi ng khoan khai thác vào m t th i i m c nh; b) Quan tr c lưu lư ng ph i xác nh ư c lư ng nư c khai thác th c t c a t ng gi ng khai thác và c a c công trình trong ngày (24 gi ); c) L y m u phân tích ch t lư ng nư c ư c th c hi n i v i t ng gi ng khai thác, gi ng quan tr c (n u có) vào cùng m t th i i m c nh; s lư ng m u, ch tiêu phân tích và ch l y m u ư c xác nh cho t ng trư ng h p c th tùy theo m c ích s d ng nư c, i u ki n v sinh môi trư ng, ch t lư ng ngu n nư c dư i t và quy mô c a công trình khai thác nư c, nhưng t i thi u m i gi ng ư c l y 1 (m t) m u vào gi a mùa khô và 1 (m t) m u vào gi a mùa mưa. S lư ng m u phân tích và ch tiêu phân tích ư c th hi n trong án khai thác nư c dư i t. 4. i v i vùng t p trung nhi u công trình khai thác nư c dư i t, vùng h th p m c nư c l n và vùng n m trong khu v c nh y c m v ô nhi m, thì S Tài nguyên và Môi trư ng l p k ho ch, báo cáo U ban nhân dân c p t nh u tư xây d ng m ng quan tr c giám sát di n bi n tài nguyên nư c dư i t trong vùng ó. Kinh phí xây d ng, v n hành m ng quan tr c ư c s d ng t ngu n kinh phí s nghi p môi trư ng ho c ngu n thu thu , phí s d ng tài nguyên nư c. i u 17. Báo cáo hi n tr ng ngu n nư c và khai thác s d ng ngu n nư c t i công trình khai thác Ch công trình khai thác nư c dư i t thu c trư ng h p ph i xin phép ph i th c hi n vi c báo cáo hi n tr ng ngu n nư c và khai thác, s d ng nư c t i công trình khai thác nư c c a mình như sau:
 15. 1. N i dung báo cáo: a) Các bi u s li u quan tr c v m c nư c th c o, m c nư c l n nh t, nh nh t, trung bình tháng và chênh l ch m c nư c so v i cùng kỳ năm trư c t ng gi ng; bi u di n bi n m c nư c trong năm. b) Các bi u s li u v lưu lư ng khai thác trung bình, l n nh t, nh nh t c a t ng gi ng, trong t ng tháng; t ng lư ng nư c khai thác s d ng c a t ng gi ng, trong t ng tháng và c năm; bi u di n bi n lưu lư ng khai thác t ng gi ng khoan khai thác và c công trình; c) Các bi u s li u k t qu phân tích ch t lư ng nư c; di n bi n ch t lư ng nư c so v i cùng kỳ năm trư c t ng gi ng khoan khai thác và c công trình; d) ánh giá chung hi n tr ng, di n bi n m c nư c, ch t lư ng nư c và lư ng nư c khai thác nư c trong kỳ báo cáo và xu t, ki n ngh (n u có). 2. Ch báo cáo m t năm m t l n, trư c ngày 15 tháng 12 h ng năm. Báo cáo ư c g i báo cáo t i: a) C c Qu n lý tài nguyên nư c và S Tài nguyên và Môi trư ng nơi có công trình khai thác nư c dư i t, i v i công trình khai thác nư c dư i t v i lưu lư ng t 3.000m3/ngày êm tr lên; b) S Tài nguyên và Môi trư ng nơi có công trình khai thác nư c dư i t, iv i trư ng h p không quy nh t i i m a Kho n này. 3. Trư ng h p phát hi n nh ng di n bi n b t thư ng v h th p m c nư c, suy gi m lưu lư ng công trình, gia tăng hàm lư ng các thành ph n hóa h c, vi trùng trong nư c ho c có bi u hi n s t lún m t t, nghiêng l ch, r n n t nhà c a và các hi n tư ng b t thư ng khác, thì ch công trình khai thác nư c có trách nhi m báo cáo k p th i cho cơ qu n lý tài nguyên nư c a phương và cơ quan c p phép. Chương V B O V NGU N NƯ C DƯ I T TRONG HO T NG XÂY D NG, KHOÁNG S N VÀ CÁC HO T NG KHÁC i u 18. B o v nư c dư i t trong ho t ng xây d ng 1. Vi c quy ho ch phát tri n, xây d ng khu ô th , khu công nghi p, khu kinh t , c m công nghi p t p trung và làng ngh (sau ây g i chung là khu xây d ng t p trung), ngoài vi c tuân th các quy nh, tiêu chuNn, quy chuNn k thu t có liên quan, ph i th c hi n các yêu c u sau: a) B o m toàn b nư c th i phát sinh ư c thu gom, không th m, rò r vào lòng t, ư c x lý theo quy nh trư c khi th i ra ngoài ph m vi khu xây d ng t p trung và k t n i v i h th ng tiêu, thoát nư c th i c a c vùng theo quy nh
 16. b) Trư ng h p trong khu xây d ng t p trung có b trí công trình khai thác nư c dư i t t i ch thì ph i b trí không gian phù h p l p vùng b o h v sinh c a công trình khai thác nư c dư i t theo quy nh t i i u 15 c a Quy nh này; c) Không b trí các cơ s s n xu t có ho t ng phát sinh các ch t c h i, ch t th i nguy h i trong vùng l c a t ng ch a nư c, vùng á vôi có nhi u hang ch a nư c ho c g n vùng phòng h v sinh c a công trình khai thác nư c dư i t; d) Trư ng h p không th th c hi n ư c các n i dung quy nh t i i m c Kho n này, thì ph i ánh giá, d báo các nguy cơ gây ô nhi m ngu n nư c dư i t, tính toán xác nh m c , th i gian d ch chuy n c a các y u t gây ô nhi m t i công trình khai thác nư c dư i t ho c t ng ch a nư c là i tư ng khai thác ch y u c a khu v c; xác nh kho ng cách an toàn i v i ngu n nư c dư i t và có phương án ki m soát, giám sát c th . 2. Ch s d ng các v t li u n m trong danh m c ư c phép s d ng theo quy nh c a Nhà nư c; không dùng nư c th i, nư c bNn, nư c có ch a d u m , hóa ch t c h i tr n v t li u thi công c c nh i ho c ph t dung d ch gia c n n móng. 3. Trong quá trình xây d ng ph i có các bi n pháp thu gom, v n chuy n và x lý nư c th i phát sinh t ho t ng xây d ng; không ư c th i nư c th i tràn lan trên m t t, nư c th i chưa ư c x lý t tiêu chuNn môi trư ng vào lòng t ho c chôn l p ch t th i vào t ng ch a nư c. i u 19. B o v nư c dư i t trong ho t ng khoáng s n T ch c, cá nhân thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n, ngoài vi c th c hi n các quy nh, tiêu chuNn, quy chuNn k thu t có liên quan, ph i th c hi n các yêu c u sau: 1. i v i trư ng h p th c hi n các bi n pháp tháo khô m : a) ánh giá m c nh hư ng c a vi c tháo khô m i v i vi c khai thác s d ng nư c c a các công trình khai thác nư c hi n có trong khu v c; ph m vi, m c h th p m c nư c, nh hư ng n môi trư ng và có bi n pháp h n ch , kh c ph c; b) Thu gom, v n chuy n và x lý nư c tháo khô m theo quy nh v nư c th i. Trư ng h p nư c tháo khô m có ch t lư ng phù h p v i các m c ích s d ng khác thì ph i có phương án s d ng c p nư c cho các m c ích ó 2. i v i các h , b ch a ho c khu v c ch a nư c th i, bã qu ng và các ch t th i l ng khác, ph i ư c cách ly b ng l p v t li u không th m nư c, b o m nư c bNn không th m tr c ti p vào môi trư ng t á xung quanh và ph i có bi n pháp thu gom, x lý nư c bNn th m, rò r . i u 20. B o v nư c dư i t trong các ho t ng khác 1. i v i ho t ng mai táng: h n ch t i a vi c b trí xây d ng m i nghĩa trang t p trung t i vùng l c a các t ng ch a nư c, ho c vùng l p t sét, sét pha có chi u d y nh hơn 3m.
 17. 2. i v i ho t ng chôn l p, x lý ch t th i: a) Không b trí xây d ng m i khu chôn l p rác th i, ch t th i nguy h i, x lý các ch t c t i vùng l c a các t ng ch a nư c, vùng có nhi u công trình khai thác nư c dư i t t p trung, quy mô l n ho c vùng l p t sét, sét pha có chi u d y nh hơn 5m; b) Khu v c chôn l p, x lý ch t th i ph i ư c cách ly hoàn toàn v i môi trư ng t xung quanh b ng l p v t li u không th m nư c; c) B trí h th ng thu gom, x lý nư c th m, rò r ; d) B trí h thông thu gom, thoát nư c mưa riêng, không ư c nư c mưa ch y tràn vào khu v c x lý, chôn l p; ) ánh giá ph m vi, m c nh hư ng c a vi c chôn l p, x lý i v i vi c khai thác s d ng nư c c a các công trình khai thác nư c hi n có trong khu v c và bi n pháp gi i quy t; xác nh kho ng cách an toàn v môi trư ng i v i ngu n nư c dư i t và thông báo cho nhân dân, chính quy n a phương. 3. i v i ho t ng nuôi tr ng thu s n: a) H n ch vi c khai thác nư c dư i t có ch t lư ng áp ng yêu c u làm ngu n c p cho ăn u ng, sinh ho t nuôi tr ng th y s n nh ng vùng, khu v c khan hi m nư c sinh ho t ho c thư ng xuyên b h n hán, thi u nư c; b) Khuy n khích khai thác nư c dư i t m n, l nuôi, tr ng thu s n nh ng vùng ã ư c quy ho ch nuôi, tr ng thu s n nư c m n, l ; c) i v i vi c nuôi tr ng thu s n nư c m n, l trên vùng cát ven bi n, vùng t li n khác có t ng ch a nh t n m trên cùng, ph i n m trong vùng quy ho ch nuôi tr ng th y s n nư c l , nư c m n ư c c p có thNm quy n phê duy t và ph i có bi n pháp ch ng th m ao nuôi b ng v t li u ch ng th m, không ư c nư c ao nuôi th m vào t ng ch a nư c; d) Thu c, hóa ch t dùng trong nuôi tr ng thu s n ã h t h n s d ng; bao bì ng thu c, hóa ch t dùng trong nuôi tr ng th y s n sau khi s d ng; bùn t và th c ăn l ng ng khi làm v sinh trong ao nuôi th y s n ph i ư c thu gom, x lý theo quy nh v x lý ch t th i, không ư c chôn l p vào t ng ch a nư c; 4. i v i ho t ng s n xu t nông nghi p: a) H n ch t i a vi c s d ng phân bón hóa h c, thu c b o v th c v t trong vùng l c a các t ng ch a nư c l n, quan tr ng; b) Phân bón, thu c b o v th c v t, thu c thú y ã h t h n s d ng; d ng c , bao bì ng phân bón, thu c b o v th c v t, thu c thú y sau khi s d ng ph i ư c thu gom, lưu gi , x lý theo quy nh v x lý ch t th i nguy h i, không ư c chôn l p vào t ng ch a nư c;
 18. c) Phân, rác, nư c th i t các khu chăn nuôi t p trung ph i ư c thu gom, x lý t tiêu chuNn môi trư ng ho c ư c thu gom, ch bi n s d ng làm phân bón, không ư c th i tràn trên m t t ho c x tr c ti p vào ngu n nư c, d) Xác v t nuôi b ch t do d ch b nh ph i ư c thu gom, x lý theo quy nh v qu n lý ch t th i nguy h i và v sinh phòng d ch. Chương VI I U KHO N THI HÀNH i u 21. X lý t n t i 1. i v i trư ng h p công trình khai thác nư c dư i t có trư c ngày Quy nh này có hi u l c, n u thu c trư ng h p ph i ph i xây d ng gi ng quan tr c theo quy nh t i kho n 2 i u 16 c a Quy nh này nhưng chưa có gi ng khoan quan tr c, thì trong th i h n 1 (m t) năm, k t ngày Quy t nh này có hi u l c thi hành, ch công trình khai thác ph i hoàn thành vi c xây d ng các gi ng quan tr c theo quy nh. 2. i v i trư ng h p công trình khai thác nư c dư i t có trư c ngày Quy nh này có hi u l c, n u thu c di n ph i xin c p phép nhưng chưa l p t thi t b o lưu lư ng, m c nư c theo quy nh t i kho n 1 i u 16 c a Quy nh này, thì trong th i h n 6 (sáu) tháng, k t ngày Quy nh này có hi u l c ph i hoàn thành vi c l p t thi t b o lưu lư ng, m c nư c t i t ng gi ng khoan khai thác. 3. S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m rà soát, th ng kê và ki m tra giám sát vi c th c hi n các quy nh t i kho n 1 và 2 i u này và t ng h p, báo cáo k t qu th c hi n v C c Qu n lý tài nguyên nư c ch m nh t 2 (hai) tháng, k t ngày h t h n nêu trên. i u 22. T ch c th c hi n 1. C c trư ng C c Qu n lý tài nguyên nư c, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng ch u trách nhi m ôn c, ki m tra vi c th c hi n Quy nh này. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh t ch c, cá nhân ph n ánh v B Tài nguyên và Môi trư ng xem xét, gi i quy t./.
Đồng bộ tài khoản