Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
137
lượt xem
12
download

Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD về việc ban hành định mức chi phí quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 15/2008/QĐ-BXD Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH Đ NH M C CHI PHÍ QUY HO CH XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam. Căn c Ngh đ nh s 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Theo đ ngh c a Vi n trư ng Vi n Kinh t Xây d ng và V trư ng V Kinh t Xây d ng. QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Đ nh m c chi phí quy ho ch xây d ng. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng công báo và thay th Quy t đ nh s 06/QĐ- BXD ngày 03/02/2005 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Đ nh m c chi phí quy ho ch xây d ng. Khi áp d ng Đ nh m c chi phí quy ho ch xây d ng ban hành kèm theo Quy t đ nh này thì không áp d ng s đi u ch nh đ nh m c chi phí quy ho ch xây d ng quy đ nh t i Thông tư s 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 c a B Xây d ng hư ng d n đi u ch nh d toán công trình xây d ng. Đi u 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND, HĐND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Toà án nhân dân t i cao; Cao L i Quang - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - S XD, S KTQH các T nh, TP tr c thu c TW; - Wetsite Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n B Tư pháp; - Công báo; - Lưu VP, V PC, V KTXD, Vi n KTXD, C300. Đ NH M C CHI PHÍ QUY HO CH XÂY D NG (Ban hành theo Quy t đ nh s : 15 /2008/QĐ-BXD ngày 17 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng) Ph n I: QUY Đ NH ÁP D NG 1. Văn b n này quy đ nh các căn c đ xác đ nh chi phí l p các lo i quy ho ch xây d ng sau: - Quy ho ch xây d ng vùng; - Quy ho ch chung xây d ng đô th ; - Quy ho ch chi ti t xây d ng đô th ; - Quy ho ch xây d ng đi m dân cư nông thôn; - Các lo i quy ho ch xây d ng khác. 1
  2. 2. Vi c s d ng v n ngân sách đ l p quy ho ch xây d ng (g m: quy ho ch xây d ng vùng; quy ho ch chung xây d ng đô th ; quy ho ch chi ti t xây d ng đô th t l 1/2.000; quy ho ch chi ti t xây d ng đô th t l 1/500 không thu c d án đ u tư xây d ng công trình theo hình th c kinh doanh; quy ho ch xây d ng đi m dân cư nông thôn và các lo i quy ho ch xây d ng khác) ph i tuân theo các quy đ nh t i văn b n này đ qu n lý chi phí. Khuy n khích vi c s d ng v n khác (không thu c v n ngân sách nhà nư c) đ l p quy ho ch xây d ng áp d ng các quy đ nh t i văn b n này đ qu n lý chi phí. 3. Khi s d ng v n ngân sách nhà nư c đ thuê tư v n nư c ngoài l p đ án quy ho ch xây d ng thì vi c xác đ nh và qu n lý chi phí thuê tư v n nư c ngoài ph i tuân th theo các quy đ nh c a Nhà nư c (hi n nay là Quy t đ nh s 131/2007/QĐ-TTg ngày 9/8/2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch thuê tư v n nư c ngoài trong ho t đ ng xây d ng t i Vi t Nam và Thông tư s 09/2007/TT-BXD ngày 2/11/2007 c a B Xây d ng hư ng d n xác đ nh và qu n lý chi phí thuê tư v n nư c ngoài trong ho t đ ng xây d ng t i Vi t Nam). 4. Đ nh m c chi phí l p các đ án quy ho ch xây d ng ban hành t i văn b n này quy đ nh m c chi phí c n thi t đ hoàn thành toàn b n i dung các công vi c c n thi t đ l p các đ án quy ho ch xây d ng và các s n ph m ph i hoàn thành theo quy đ nh hi n hành. N i dung công vi c l p đ án quy ho ch xây d ng và s n ph m c a các đ án quy ho ch xây d ng căn c theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng, Ngh đ nh v quy ho ch xây d ng và các văn b n hư ng d n l p quy ho ch xây d ng. 5. N i dung chi phí tính trong đ nh m c chi phí l p đ án quy ho ch xây d ng trong văn b n này bao g m các kho n: chi phí thu th p tài li u liên quan; chi phí văn phòng ph m; chi phí chuyên gia; chi phí kh u hao máy, thi t b ; chi phí qu n lý; chi phí h i ngh thông qua k t qu l p đ án quy ho ch; chi phí đào t o, b i dư ng nghi p v ; b o hi m xã h i; b o hi m y t và thu nh p ch u thu tính trư c. Khi xác đ nh chi phí l p đ án quy ho ch xây d ng theo đ nh m c ph i b sung thu giá tr gia tăng theo quy đ nh hi n hành . 6. Chi phí l p đ án quy ho ch xây d ng xác đ nh thông qua h p đ ng l p đ án quy ho ch xây d ng. T ch c tư v n l p đ án quy ho ch xây d ng ch u trách nhi m qu n lý chi phí l p đ án quy ho ch xây d ng theo các quy đ nh hi n hành. 7. Chi phí đ th c hi n các công vi c: l p nhi m v quy ho ch xây d ng; th m đ nh đ án quy ho ch xây d ng và qu n lý vi c l p đ án quy ho ch xây d ng xác đ nh b ng t l % so v i chi phí l p đ án quy ho ch xây d ng tương ng và đư c qu n lý như sau: 7.1. Chi phí l p nhi m v quy ho ch xây d ng s d ng đ chi cho công vi c l p nhi m v quy ho ch xây d ng. Trư ng h p nhi m v quy ho ch xây d ng ph i thuê đơn v tư v n th c hi n thì chi phí xác đ nh thông qua h p đ ng l p nhi m v quy ho ch xây d ng. N u nhi m v quy ho ch do cơ quan qu n lý nhà nư c th c hi n thì chi phí xác đ nh b ng d toán theo cơ ch qu n lý tài chính đ i v i cơ quan qu n lý nhà nư c khi th c hi n công vi c này. 7.2. Chi phí th m đ nh đ án quy ho ch xây d ng s d ng đ chi cho vi c th m đ nh đ án quy ho ch xây d ng. Cơ quan qu n lý vi c l p đ án quy ho ch xây d ng qu n lý chi phí th m đ nh đ án quy ho ch xây d ng phù h p v i các quy đ nh liên quan đ n vi c s d ng phí và l phí. 7.3. Chi phí qu n lý vi c l p đ án quy ho ch xây d ng là gi i h n chi phí cho các ho t đ ng c a cơ quan qu n lý vi c l p đ án quy ho ch xây d ng. Cơ quan qu n lý vi c l p đ án quy ho ch xây d ng ch u trách nhi m qu n lý chi phí này theo các quy đ nh có liên quan. Trư ng h p qu n lý vi c l p đ án quy ho ch xây d ng có đ c thù riêng, n u chi phí qu n lý vi c l p đ án quy ho ch xây d ng xác đ nh theo đ nh m c chi phí quy đ nh t i văn b n này không phù h p thì l p d toán đ xác đ nh chi phí. 8. Đ nh m c chi phí l p đ án quy ho ch xây d ng quy đ nh t i ph n II c a văn b n này chưa bao g m chi phí đ th c hi n các công vi c dư i đây: - Kh o sát đ a ch t, đ a v t lý, mua ho c l p các b n đ đ a hình ph c v l p đ án quy ho ch xây d ng. - Mua b n đ , tài li u ph c v l p quy ho ch, n u có. - Thuê t ch c tư v n, thuê chuyên gia tư v n ph n bi n nhi m v quy ho ch xây d ng và đ án quy ho ch xây d ng, n u có. - Thi t k đô th c a m t s khu v c đô th có yêu c u ph i l p thành đ án riêng. - Đưa m c gi i quy ho ch ra ngoài th c đ a. - Công b đ án quy ho ch xây d ng đư c duy t. - Các công vi c qu n lý sau khi đ án quy ho ch xây d ng đư c duy t. 2
  3. Chi phí đ th c hi n các công vi c nói trên xác đ nh b ng d toán ho c xác đ nh theo các quy đ nh, hư ng d n khác có liên quan. 9. Trư ng h p ph i mua các lo i b n đ đ a hình ph c v l p quy ho ch xây d ng, cơ quan qu n lý vi c l p đ án quy ho ch xây d ng ch u trách nhi m ki m soát kh i lư ng và giá mua các lo i b n đ này. 10. Chi phí làm mô hình quy ho ch xây d ng xác đ nh theo đ nh m c chi phí t i b ng s 8 ph n II c a văn b n này tương ng v i ch t lư ng v t li u làm mô hình kèm theo. Trư ng h p v t li u làm mô hình quy ho ch xây d ng có yêu c u ch t lư ng cao hơn ch t lư ng v t li u theo quy đ nh thì l p d toán đ xác đ nh chi phí làm mô hình quy ho ch xây d ng. 11. Chi phí công b đ án quy ho ch xây d ng đư c xác đ nh b ng d toán nhưng t i đa không vư t quá 5% chi phí l p đ án quy ho ch xây d ng tương ng. 12. Trư ng h p quy mô c a đ án quy ho ch xây d ng n m trong kho ng gi a hai quy mô quy đ nh t i văn b n này thì s d ng phương pháp n i suy đ xác đ nh đ nh m c chi phí. Đ i v i đ án quy ho ch xây d ng có quy mô l n hơn quy mô quy đ nh trong văn b n này thì chi phí l p đ án quy ho ch xác đ nh b ng d toán. 13. Chi phí cho vi c đi u ch nh đ án quy ho ch xây d ng đư c xác đ nh b ng d toán d a trên cơ s n i dung công vi c c n ph i đi u ch nh, s n ph m ph i hoàn thành và các quy đ nh khác có liên quan nhưng không vư t m c chi phí tính theo đ nh m c chi phí l p đ án quy ho ch xây d ng tương ng quy đ nh t i văn b n này. 14. Chi phí cho công tác l p quy ho ch xây d ng mi n núi và vùng h i đ o đư c đi u ch nh v i h s K=1,2 so v i đ nh m c chi phí quy đ nh t i văn b n này. 15. Chi phí l p đ án quy ho ch xây d ng các khu ch c năng ngoài đô th (như: khu du l ch; khu di s n, b o t n di tích....); chi phí l p các đ án quy ho ch c p nư c, thoát nư c, chi u sáng, công viên, cây xanh, ch t th i r n và chi phí đ th c hi n các công vi c l p quy ho ch xây d ng khác xác đ nh b ng d toán. 16. Trư ng h p công vi c l p quy ho ch xây d ng có đ c thù riêng, n u chi phí l p quy ho ch xây d ng xác đ nh theo đ nh m c chi phí quy đ nh t i văn b n này không phù h p thì l p d toán đ xác đ nh chi phí. 17. Đ i v i các công vi c l p quy ho ch xây d ng chưa có đ nh m c chi phí quy đ nh t i văn b n này thì l p d toán đ xác đ nh chi phí th c hi n. 18. Vi c l p d toán chi phí đ xác đ nh chi phí th c hi n các công vi c l p quy ho ch xây d ng th c hi n theo hư ng d n c a ph l c kèm theo văn b n này. 19. Ngư i có th m quy n phê duy t d toán chi phí th c hi n công vi c l p quy ho ch xây d ng quy đ nh trong văn b n này là Ngư i phê duy t đ án quy ho ch xây d ng. Đ i v i các đ án quy ho ch xây d ng do B Xây d ng t ch c l p và Th tư ng Chính ph phê duy t thì B Xây d ng phê duy t d toán chi phí l p quy ho ch xây d ng. Trư ng h p UBND các t nh, TP. tr c thu c Trung ương t ch c l p đ án quy ho ch và Th tư ng Chính ph phê duy t thì UBND các t nh, TP. tr c thu c Trung ương phê duy t d toán chi phí l p quy ho ch xây d ng. 20. Hư ng d n vi c xác đ nh chi phí l p quy ho ch xây d ng khi chuy n ti p sang áp d ng đ nh m c chi phí quy đ nh t i văn b n này: - Nh ng công vi c quy ho ch xây d ng theo h p đ ng l p quy ho ch xây d ng đã ký, n u đã th c hi n và hoàn thành trư c th i đi m có hi u l c c a văn b n này thì áp d ng quy đ nh c a các văn b n đã ban hành, không áp d ng quy đ nh t i văn b n này. - Nh ng công vi c quy ho ch xây d ng theo h p đ ng l p quy ho ch xây d ng đã ký, n u đang th c hi n d dang thì cơ quan qu n lý vi c l p đ án quy ho ch xây d ng và tư v n l p đ án quy ho ch xây d ng c n xác đ nh kh i lư ng công vi c quy ho ch đã th c hi n trư c và sau th i đi m có hi u l c c a văn b n này. Đ i v i nh ng kh i lư ng công vi c quy ho ch xây d ng đã th c hi n và đã hoàn thành trư c th i đi m có hi u l c c a văn b n này thì áp d ng quy đ nh c a các văn b n đã ban hành. Đ i v i nh ng kh i lư ng công vi c quy ho ch xây d ng th c hi n t th i đi m có hi u l c c a văn b n này thì áp d ng các quy đ nh c a văn b n này. - Nh ng công vi c quy ho ch xây d ng đã ký h p h p đ ng l p quy ho ch xây d ng nhưng chưa th c hi n thì cơ quan qu n lý vi c l p đ án quy ho ch xây d ng và tư v n l p đ án quy ho ch xây d ng ti n hành đi u ch nh h p đ ng cho phù h p v i nh ng quy đ nh c a văn b n này. - Nh ng h p đ ng l p quy ho ch xây d ng trư c th i đi m có hi u l c c a văn b n này đã ký theo phương th c h p đ ng không đi u ch nh giá thì th c hi n theo h p đ ng đã ký. 3
  4. Ph n II: Đ NH M C CHI PHÍ I. Đ NH M C CHI PHÍ L P Đ ÁN QUY HO CH XÂY D NG VÙNG B ng s 1: Đ nh m c chi phí l p đ án quy ho ch xây d ng vùng: 2 1 Quy mô(km ) ≤20 50 100 250 500 750 1.000 2.000 5.000 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 2 Đ nh m c chi phí (tri u 12,75 7,38 4,75 3,13 1,88 1,50 1,25 0,68 0,36 0,26 0,16 0,14 0,12 0,11 2 đ ng/km ) Ghi chú: Đ nh m c chi phí t i b ng s 1 quy đ nh đ l p đ án quy ho ch xây d ng vùng trong ph m vi ranh gi i hành chính c a m t t nh, m t thành ph tr c thu c trung ương (vùng t nh) và m t huy n (vùng huy n). Trư ng h p l p đ án quy ho ch xây d ng vùng không thu c ranh gi i m t t nh, m t thành ph tr c thu c trung ương ho c m t huy n thì đ nh m c chi phí đư c đi u ch nh v i các h s K như sau: S lư ng t nh, huy n thu c vùng quy ho ch 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 H s đi u ch nh (K) đ i v i vùng liên t nh 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,18 1,21 1,24 1,27 1,3 1,33 1,36 1,4 H s đi u ch nh (K) đ i v i vùng liên huy n 1,04 1,08 1,12 1,15 1,19 1,23 1,27 1,31 1,35 1,4 1,45 1,5 1,55 2 2. Đ nh m c chi phí t i b ng s 1 quy đ nh tương ng v i m t đ dân s c a đ án quy ho ch xây d ng vùng có m t đ dân s t : 500 – 1.000 ngư i/km . Khi m t đ dân s c a đ án quy ho ch vùng khác v i m t đ dân này thì đ nh m c chi phí đi u ch nh v i các h s K như sau: 2 + M t đ dân s >1000 - 1500 ngư i/km : K = 1,1 2 + M t đ dân s >100 - < 500 ngư i/km : K = 0,6 2 + M t đ dân s ≤ 100 ngư i/km : K = 0,5 3. Đ nh m c chi phí quy đ nh t i b ng s 1 đã bao g m chi phí đánh giá m c đ nh hư ng đ n môi trư ng c a đ án quy ho ch xây d ng vùng. 4. N i dung, yêu c u và s lư ng s n ph m c a đ án quy ho ch xây d ng vùng căn c theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng, Ngh đ nh v quy ho ch xây d ng và các văn b n hư ng d n l p quy ho ch xây d ng. II. Đ NH M C CHI PHÍ L P Đ ÁN QUY HO CH CHUNG XÂY D NG ĐÔ TH B ng s 2: Đ nh m c chi phí l p đ án quy ho ch chung xây d ng đô th : Lo i đô th Lo i đ c bi t, lo i 1, lo i 2 và các đô th m i liên t nh có quy Lo i 3, các qu n c a đô th Lo i 4, lo i 5 và các đô th mô dân s tương đương đ c bi t và các đô th m i m i có quy mô dân s tương có quy mô dân s tương đương Quy mô và đ nh đương m c chi phí Quy mô dân s quy ho ch 7.000 5.000 3.000 1.500 1.000 500 500 250 100 80 50 30 ≤10 (nghìn ngư i) 6
  5. Đ nh m c chi phí (tri u đ ng) 13.750 10.750 7.750 4.750 3.500 2.375 2.125 1.562 1.125 937 812 500 375 B ng s 3: Đ nh m c chi phí quy ho ch chung khu công ngh cao, khu kinh t có ch c năng đ c bi t: Quy mô (ha) 200 300 500 1.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 40.000 Đ nh m c chi phí (tri u đ ng/ha) 3,13 2,5 1,88 1,25 0,38 0,25 0,2 0,18 0,16 0,15 0,13 Ghi chú: 1. Trư ng h p ph i l p quy ho ch chung khu (c m) công nghi p thì đ nh m c chi phí l p đ án quy ho ch chung khu (c m) công nghi p đư c đi u ch nh v i h s K = 0,55 so v i đ nh m c chi phí quy đ nh t i b ng s 3. 2. Đ nh m c chi phí quy đ nh t i b ng s 2 đã bao g m chi phí thi t k đô th và chi phí đánh giá m c đ nh hư ng đ n môi trư ng c a đ án quy ho ch chung xây d ng đô th . 3. N i dung, yêu c u và s lư ng s n ph m c a đ án quy ho ch chung xây d ng đô th theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng, Ngh đ nh v quy ho ch xây d ng và các văn b n hư ng d n l p quy ho ch xây d ng. III. Đ NH M C CHI PHÍ L P Đ ÁN QUY HO CH CHI TI T XÂY D NG ĐÔ TH B ng s 4: Đ nh m c chi phí l p đ án quy ho ch chi ti t xây d ng đô th : Quy mô (ha) ≤5 10 20 30 50 75 100 200 300 500 750 1.000 2.000 Đ nh m c chi phí 37,5 27,5 22,5 17,5 12,5 10,0 8,75 5,25 4,63 3,13 2,50 2,13 1,80 (tri u đ ng/ha) Ghi chú: 1. Đ nh m c chi phí t i b ng s 4 quy đ nh chi phí đ l p đ án quy ho ch chi ti t xây d ng đô th , quy ho ch chi ti t khu công ngh cao, khu kinh t có ch c năng đ c bi t có t l 1/500. Trư ng h p l p đ án quy ho ch chi ti t xây d ng đô th , quy ho ch chi ti t khu công ngh cao, khu kinh t có ch c năng đ c bi t có t l 1/2000 thì đ nh m c chi phí đ l p lo i đ án này đư c đi u ch nh v i h s K = 0,7 so v i đ nh m c chi phí quy đ nh t i b ng s 4. 2. Đ nh m c chi phí quy ho ch chi ti t khu công nghi p, c m ti u th công nghi p đư c đi u ch nh v i h s K = 0,55 so v i đ nh m c chi phí quy đ nh t i b ng s 4. 3. Đ nh m c chi phí quy đ nh t i b ng s 4 đã bao g m chi phí thi t k đô th và chi phí đánh giá m c đ nh hư ng đ n môi trư ng c a đ án quy ho ch chi ti t xây d ng đô th . 4. N i dung, yêu c u và s lư ng s n ph m c a đ án quy ho ch chi ti t xây d ng đô th theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng, Ngh đ nh v quy ho ch xây d ng và các văn b n hư ng d n l p quy ho ch xây d ng. IV. Đ NH M C CHI PHÍ L P Đ ÁN QUY HO CH XÂY D NG ĐI M DÂN CƯ NÔNG THÔN B ng s 5: Đ nh m c chi phí l p đ nh hư ng phát tri n m ng lư i đi m dân cư nông thôn và h th ng h t ng k thu t trên đ a bàn xã: Quy mô dân s (nghìn ngư i) ≤5 10 15 20 30 Đ nh m c chi phí (tri u đ ng) 80 115 135 150 170 B ng s 6: Đ nh m c chi phí l p quy ho ch t ng th không gian ki n trúc, h t ng k thu t c a trung tâm xã và c a t ng đi m dân cư trên đ a bàn xã: 7
  6. Quy mô (ha) ≤10 20 30 50 100 200 Khu v c đ ng b ng (tri u 8,5 6,3 5,5 4,2 3,0 2,0 đ ng/ha) Khu v c trung du (tri u 7,6 5,7 4,7 3,8 2,6 1,9 đ ng/ha) Khu v c mi n núi (tri u 6,9 5,1 4,5 3,4 2,4 1,7 đ ng/ha) Ghi chú: 1. N i dung quy ho ch đi m dân cư nông thôn bao g m quy ho ch đ nh hư ng phát tri n m ng lư i đi m dân cư nông thôn, h th ng h t ng k thu t trên đ a bàn xã và quy ho ch t ng th không gian ki n trúc, h t ng k thu t c a trung tâm xã, c a t ng đi m dân cư trên đ a bàn xã. 2. N i dung, yêu c u và s lư ng s n ph m c a đ án quy ho ch xây d ng đi m dân cư nông thôn theo quy đ nh c a Lu t Xây d ng, Ngh đ nh v quy ho ch xây d ng và các văn b n hư ng d n l p quy ho ch xây d ng. V. Đ NH M C CHI PHÍ CHO M T S CÔNG VI C KHÁC B ng s 7: Đ nh m c chi phí xác đ nh theo t l ph n trăm c a chi phí l p đ án quy ho ch xây d ng: TT Chi phí l p đ án quy ho ch (tri u đ ng) ≤200 500 700 1.000 2.000 5.000 7.000 ≥10.000 N i dung công vi c 1 L p nhi m v quy ho ch xây d ng (t l 8,0 6,0 5,0 4,5 3,0 2,0 1,8 1,6 %) 2 Th m đ nh đ án quy ho ch xây d ng (t 7,0 5,5 4,5 4,0 3,0 2,0 1,8 1,6 l %) 3 Qu n lý vi c l p đ án quy ho ch xây 6,0 5,0 4,5 4,0 3,0 2,0 1,8 1,6 d ng (t l %) Ghi chú: Khi qu n lý l p các đ án quy ho ch xây d ng c a đô th đ c bi t, đ án quy ho ch xây d ng có ph m vi m t vùng, liên vùng ho c toàn qu c thì đ nh m c chi phí cho công tác qu n lý l p quy ho ch xây d ng đư c đi u ch nh v i h s t i đa: K = 2,0 so v i đ nh m c chi phí quy đ nh t i b ng s 7. B ng s 8: Đ nh m c chi phí làm mô hình quy ho ch xây d ng T l mô hình 1/10.000 1/5.000 1/2.000 1/1.000 1/500 1/200 Đ nh m c chi phí (tri u 2 6,25 8,75 12,5 15 17,5 21 đ ng/m ) Ghi chú: 1. Di n tích đ xác đ nh chi phí làm mô hình quy ho ch xây d ng theo đ nh m c chi phí quy đ nh t i b ng s 8 là di n tích c a mô hình quy ho ch xây d ng. 8
  7. 2. Đ nh m c chi phí làm mô hình quy đ nh t i b ng s 8 tương ng v i mô hình đư c làm b ng các lo i v t li u có ch t lư ng t t b ng g , g dán, x p, th ch cao, mica, đ can, sơn màu,...vv 9
  8. PH L C HƯ NG D N L P D TOÁN CHI PHÍ QUY HO CH XÂY D NG (Kèm theo Quy t đ nh s : 15/2008/QĐ-BXD ngày 17 tháng 11 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng) TT Thành ph n chi phí Di n gi i chi phí Thành ti n (đ) 1 Chi phí mua tài li u và văn phòng ph m: - Mua các s li u, tài li u - Mua b n đ các lo i, mua ph n m m l p quy Kh i lư ng x đơn giá ho ch (n u có) - Văn phòng ph m các lo i: gi y, m c, bút... 2 Chi phí chuyên gia: Ti n lương và ph c p lương, BHXH, b o Ngày công c a t ng chuyên hi m y t c a t ng chuyên gia như: Ch nhi m gia x Đơn giá ti n lương c a đ án, ki n trúc sư, k sư, k thu t viên... t ng chuyên gia 3 Chi phí kh u hao máy, thi t b : Máy tính, máy in, photo... Th i gian kh u hao c a t ng lo i máy x M c kh u hao c a t ng lo i máy 4 Chi phí qu n lý: - Ti n lương và ph c p lương, BHXH, b o Công c a t ng cán b qu n lý hi m y t c a b ph n qu n lý x M c ti n lương c a t ng cán b qu n lý - Chi phí cho các dich v công c ng: Ti n đi n, Xác đ nh theo quy đ nh nư c, vv... - Thông tin liên l c nt - Chi phí đào t o nt - Chi phí kh u hao (ho c thuê) văn phòng làm nt vi c 5 Chi phí h i ngh , h i th o, h p thông qua các Xác đ nh theo quy đ nh bư c: 6 Chi phí đi l i, công tác phí (n u có): Xác đ nh theo quy đ nh 7 Các chi khác có liên quan (n u có): Xác đ nh theo quy đ nh 8 Thu nh p ch u thu tính trư c: 6%x(1+2+3+4+5+6+7) 9 Thu giá tr gia tăng (VAT): M c thu su t theo quy đ nh x (1+2+3+4+5+6+7+8) 10 D PHÒNG PHÍ 5%: 5% x(1+2+3+4+5+6+7+8+9) T ng c ng (1 đ n 10) M t s đi m lưu ý: - Trư c khi xác đ nh d toán c n ph i l p đ cương th c hi n công vi c; trong đó nêu rõ n i dung công vi c c n th c hi n, s lư ng và trình đ c a chuyên gia, th i gian th c hi n c a t ng chuyên gia và s n ph m c a công vi c c n th c hi n. - Đ i v i m c ti n lương c a chuyên gia: + Xác đ nh theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c; + Ho c xác đ nh theo m c ti n lương th c t c a chuyên gia đã th c hi n trong 2 năm g n nh t đã đư c ki m toán ho c đã đư c cơ quan thu xác nh n. 10
Đồng bộ tài khoản