Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 15/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 23 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A S LAO NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Ngh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Qu c h i v i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư liên t ch s 10/2008/TTLT-BL TBXH-BNV ngày 10 tháng 7 năm 2008 c a liên B : Lao ng – Thương binh và Xã h i – N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn thu c UBND c p t nh, c p huy n và nhi m v qu n lý nhà nư c c a UBND c p xã v lao ng, ngư i có công và xã h i; Căn c Ngh quy t s 06/2008/NQ-H ND ngày 02 tháng 8 năm 2008 c a H ND thành ph Hà N i v vi c phê chu n cơ c u t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i thành ph Hà N i t i T trình s 165/TTr-L TBXH ngày 03 tháng 9 năm 2008 và c a Giám c S N i v thành ph Hà N i t i T trình ngày 15 tháng 9 năm 2008 v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Lao ng Thương binh và Xã h i thành ph Hà N i, QUY T NNH i u 1. Quy nh v trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Lao ng Thương binh và Xã h i thành ph Hà N i như sau: 1. V trí, ch c năng S Lao ng Thương binh và Xã h i thành ph Hà N i có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng theo quy nh hi n hành c a pháp lu t; ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và ho t ng c a UBND thành ph ; ng th i, ch u s ch o, hư ng d n, thanh tra, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a B Lao ng -Thương binh và Xã h i.
  2. S Lao ng - Thương binh và Xã h i thành ph Hà N i là cơ quan chuyên môn thu c UBND thành ph Hà N i; tham mưu; giúp UBND thành ph Hà N i th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c: vi c làm; d y ngh ; lao ng; ti n lương, ti n công; b o hi m xã h i (b o hi m xã h i b t bu c, b o hi m xã h i t nguy n, b o hi m th t nghi p); an toàn lao ng; ngư i có công; b o tr xã h i; b o v và chăm sóc tr em; bình ng gi i; phòng, ch ng t n n xã h i (g i chung là lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i); v các d ch v công thu c ph m vi qu n lý c a S và th c hi n m t s nhi m v , quy n h n khác theo phân c p, y quy n c a UBND Thành ph và theo quy nh c a pháp lu t. 2. Nhi m v và quy n h n a) Trình UBND thành ph Hà N i: a.1) D th o quy t nh, ch th ; quy ho ch, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm; các chương trình, án, d án, c i cách hành chính thu c ph m vi qu n lý c a S ; a.2) D th o văn b n quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các Chi c c tr c thu c S ; a.3) D th o văn b n quy nh c th v tiêu chuNn ch c danh i v i Trư ng, Phó các ơn v thu c S ; Trư ng phòng, Phó Trư ng Phòng Lao ng – Thương Binh và xã h i thu c UBND huy n, qu n, thành ph tr c thu c UBND thành ph Hà N i theo quy nh c a pháp lu t; b) Trình Ch t ch UBND thành ph Hà N i: b.1) D th o quy t nh, ch th thu c thNm quy n ban hành c a Ch t ch UBND thành ph v lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i; b.2) D th o quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th các ơn v thu c S theo quy nh c a pháp lu t; c) Hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, án, chương trình và các v n khác v lao ng, ngư i có công và xã h i sau khi ư c phê duy t; t ch c thông tin, tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a S ; d) Giúp UBND thành ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i các doanh nghi p, t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân; hư ng d n và ki m tra các h i và các t ch c phi Chính ph ho t ng trên a bàn thành ph trong lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i; ) Hư ng d n chuyên môn, nghi p v v lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i i v i Phòng Lao ng – Thương binh và xã h i c p huy n; e) Tri n khai th c hi n chương trình c i cách hành chính c a S theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính c a thành ph ; f) V lĩnh v c vi c làm và b o hi m th t nghi p:
  3. f.1) T ch c th c hi n chương trình, gi i pháp v vi c làm, chính sách phát tri n th trư ng lao ng c a thành ph trên cơ s Chương trình m c tiêu qu c gia v vi c làm; f.2) Hư ng d n và th c hi n các quy nh c a pháp lu t v : - B o hi m th t nghi p; - Ch tiêu và các gi i pháp t o vi c làm m i; - Chính sách t o vi c làm trong các doanh nghi p, h p tác xã, các lo i hình kinh t t p th , kinh t tư nhân; - T ch c qu n lý và s d ng ngu n lao ng; thông tin th trư ng lao ng; - Chính sách vi c làm i v i i tư ng c thù (ngư i chưa thành niên, ngư i tàn t t, ngư i cao tu i và các i tư ng khác), lao ng làm vi c t i nhà, lao ng d ch chuy n; - C p s lao ng, theo dõi vi c qu n lý và s d ng s lao ng; f.3) Qu n lý các t ch c gi i thi u vi c làm theo quy nh c a pháp lu t; f.4) C p, i, thu h i gi y phép lao ng i v i lao ng là ngư i nư c ngoài làm vi c t i các doanh nghi p, t ch c kinh t trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; g) V lĩnh v c ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng: g.1) Hư ng d n và t ch c th c hi n vi c ưa ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng t i a phương theo quy nh c a pháp lu t; g.2) Tuyên truy n, ph bi n ch trương, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng; g.3) Hư ng d n và t ch c th c hi n công tác ào t o ngu n lao ng, tuy n ch n lao ng i làm vi c nư c ngoài thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S ; g.4) Hư ng d n và ki m tra vi c ăng ký h p ng c a doanh nghi p và ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài theo h p ng cá nhân; giám sát vi c th c hi n h p ng c a doanh nghi p ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài theo hình th c th c t p nâng cao tay ngh ; g.5) Th ng kê s lư ng các doanh nghi p ho t ng ưa ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo h p ng trên a bàn thành ph ; s lư ng ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài theo h p ng; g.6) Thông báo cho ngư i k t thúc h p ng lao ng nư c ngoài tr v nư c nhu c u tuy n d ng lao ng trong nư c; hư ng d n, gi i thi u ngư i lao ng ăng ký tìm vi c làm;
  4. g.7) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan gi i quy t các yêu c u, ki n ngh c a t ch c và cá nhân trong lĩnh v c ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài theo thNm quy n; h) V lĩnh v c d y ngh : h.1) T ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch, chương trình, d án phát tri n d y ngh a phương sau khi ư c phê duy t; h.2) Hư ng d n và ki m tra vi c t ch c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v d y ngh ; tiêu chuNn giáo viên và cán b qu n lý d y ngh ; quy ch tuy n sinh, quy ch thi, ki m tra, công nh n t t nghi p và vi c c p văn b ng, ch ng ch ngh ; ch chính sách i v i cán b qu n lý, giáo viên d y ngh và h c sinh, sinh viên h c ngh theo quy nh c a pháp lu t; h.3) Hư ng d n và t ch c th c hi n công tác ào t o, b i dư ng, s d ng giáo viên và cán b qu n lý d y ngh ; t ch c h i gi ng giáo viên d y ngh , h i thi thi t b d y ngh t làm, h i thi h c sinh gi i ngh thành ph ; i) V lĩnh v c lao ng, ti n lương, ti n công: i.1) Hư ng d n vi c th c hi n h p ng lao ng, th a ư c lao ng t p th , thương lư ng, ký k t th a ư c lao ng t p th ; k lu t lao ng và trách nhi m v t ch t; gi i quy t tranh ch p lao ng và ình công; ch i v i ngư i lao ng trong s p x p, t ch c l i và chuy n i doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p phá s n, doanh nghi p gi i th , doanh nghi p c ph n hóa, bán khoán, cho thuê doanh nghi p; i.2) Hư ng d n vi c th c hi n ch ti n lương, ti n công theo quy nh c a pháp lu t; k) V lĩnh v c b o hi m xã h i b t bu c, b o hi m xã h i t nguy n: k.1) Hư ng d n, ki m tra và x lý vi ph m trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i b t bu c, b o hi m xã h i t nguy n theo thNm quy n; k.2) Ti p nh n h sơ và t ch c thNm nh i u ki n t m d ng óng b o hi m xã h i b t bu c UBND thành ph xem xét, quy t nh; k.3) Th c hi n ch , chính sách v b o hi m xã h i theo phân c p ho c y quy n c a UBND thành ph và theo quy nh c a pháp lu t; l) V lĩnh v c an toàn lao ng: l.1) Hư ng d n, t ch c th c hi n Chương trình qu c gia v b o h lao ng, an toàn lao ng, v sinh lao ng; tu n l qu c gia v an toàn lao ng, v sinh lao ng và phòng, ch ng cháy n trên a bàn thành ph ; l.2) T ch c hu n luy n và c p gi y ch ng nh n hu n luy n v an toàn lao ng, v sinh lao ng cho ngư i s d ng lao ng;
  5. l.3) Th c hi n các quy nh v ăng ký các máy, thi t b , v t tư có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng; l.4) Hư ng d n vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm, hàng hóa c thù v an toàn lao ng theo quy nh c a pháp lu t; l.5) Ch trì, ph i h p t ch c vi c i u tra các v tai n n lao ng nghiêm tr ng x y ra trên a bàn; t ng h p báo cáo UBND thành ph và B Lao ng – Thương binh và Xã h i v tình hình tai n n lao ng t i a phương; hư ng d n các t ch c, cá nhân s d ng lao ng th c hi n khai báo, i u tra, l p biên b n, th ng kê và báo cáo v tai n n lao ng; m) V lĩnh v c ngư i có công: m.1) Hư ng d n và t ch c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c i v i ngư i có công v i cách m ng trên a bàn; m.2) Hư ng d n và t ch c th c hi n quy ho ch xây d ng nghĩa trang li t s , ài tư ng ni m và các công trình ghi công li t sĩ a phương; qu n lý nghĩa trang li t s và các công trình ghi công li t s trên a bàn ư c giao. m.3) Ch trì, ph i h p t ch c công tác quy t p, ti p nh n và an táng hài c t li t s , thông tin, báo tin v m li t s , thăm vi ng m li t s , di chuy n hài c t li t s ; m.4) Tham gia H i ng giám nh y khoa v thương t t và kh năng lao ng cho ngư i có công v i cách m ng; m.5) Qu n lý i tư ng và qu n lý kinh phí th c hi n các ch , chính sách ưu ãi i v i ngư i có công v i cách m ng theo quy nh; m.6) Hư ng d n và t ch c các phong trào n ơn áp nghĩa; qu n lý và s d ng Qu n ơn áp nghĩa c a thành ph theo quy nh c a pháp lu t; n) V lĩnh v c b o tr xã h i: n.1) Hư ng d n vi c th c hi n các ch , chính sách i v i các i tư ng b o tr xã h i; n.2) Hư ng d n và t ch c th c hi n chính sách gi m nghèo; Chương trình m c tiêu qu c gia v gi m nghèo và các chương trình, d án, án v tr giúp xã h i; n.3) T ng h p, th ng kê v s lư ng b o tr xã h i, h nghèo trên a bàn thành ph ; n.4) T ch c xây d ng m ng lư i cơ s b o tr xã h i trên thành ph ; o) V lĩnh v c b o v và chăm sóc tr em: o.1) Hư ng d n và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch hành ng b o v , chăm sóc tr em trên a bàn thành ph ;
  6. o.2) Hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o v và chăm sóc tr em thu c ph m vi qu n lý c a S ; o.3) T ch c th c hi n Chương trình hành ng qu c gia vì tr em, các chương trình, d án, k ho ch qu c gia v b o v , chăm sóc tr em và tr em có hoàn c nh c bi t; th c hi n qu n lý nhà nư c i v i các cơ s tr giúp tr em trên a bàn thành ph ; o.4) T ch c, theo dõi, giám sát, ánh giá vi c th c hi n các quy n tr em theo quy nh c a pháp lu t; các ch , chính sách v b o v , chăm sóc tr em; o.5) Qu n lý và s d ng Qu B o tr tr em thu c UBND thành ph theo quy nh c a pháp lu t; p) V lĩnh v c phòng, ch ng t n n xã h i: p.1) Hư ng d n và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch và gi i pháp phòng, ch ng t n n m i dâm, cai nghi n ma túy; phòng, ch ng HIV/AIDS cho i tư ng m i dâm, ma túy t i cơ s t p trung và c ng ng; h tr tái hòa nh p c ng ng cho ph n , tr em là n n nhân b buôn bán t nư c ngoài tr v ; p.2) Hư ng d n v chuyên môn, nghi p v i v i các cơ s giáo d c lao ng xã h i (cơ s qu n lý ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm, ngư i sau cai nghi n ma túy) trên a bàn thành ph ; q) V lĩnh v c bình ng gi i: q.1) Hư ng d n và t ch c th c hi n chính sách, chương trình, d án, k ho ch v bình ng gi i sau khi ư c phê duy t; q.2) Hư ng d n vi c l ng ghép các chương trình v bình ng gi i trong vi c xây d ng và th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph ; t ch c th c hi n các bi n pháp thúc Ny bình ng gi i phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i c a thành ph ; r) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m i v i các ơn v s nghi p công l p thu c S qu n lý theo quy nh c a pháp lu t; s) Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i theo s phân công ho c phân c p, y quy n c a UBND thành ph và theo quy nh c a pháp lu t; t) T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh ; xây d ng cơ s d li u, h th ng thông tin, lưu tr ph c v công tác qu n lý nhà nư c và chuyên môn, nghi p v v lĩnh v c ư c giao; u) Thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m theo thNm quy n và gi i quy t khi u n i, t cáo; phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c; th c hành ti t ki m và ch ng lãng phí trong lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S theo quy nh c a pháp lu t;
  7. v) T ch c th c hi n các d ch v công trong lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S theo quy nh c a pháp lu t; w) Th c hi n công tác t ng h p, th ng kê, thông tin, báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh c a UBND thành ph và B Lao ng – Thương binh và Xã h i; x) Quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c và m i quan h công tác c a các t ch c, ơn v s nghi p thu c S (tr các ơn v thu c thNm quy n c a Ch t ch UBND thành ph ); qu n lý t ch c, biên ch , th c hi n ch ti n lương và chính sách, ch ãi ng , ào t o, b i dư ng, b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a UBND thành ph ; y) Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t và phân công, phân c p c a UBND thành ph . z) Th c hi n m t s nhi m v khác do UBND thành ph giao và theo quy nh c a pháp lu t; 3. T ch c b máy a) Lãnh o S : S Lao ng – Thương binh và Xã h i thành ph Hà N i có Giám c S và các Phó Giám c S . Giám c S là ngư i ng u S , ch u trách nhi m trư c UBND thành ph , Ch t ch UBND thành ph và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a S . Phó Giám c S là ngư i giúp Giám c S , ch u trách nhi m trư c Giám c S và trư c pháp lu t v các nhi m v ư c phân công ho c ư c y nhi m. Vi c b nhi m Giám c, Phó Giám c S do Ch t ch UBND thành ph quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do B Lao ng – Thương binh và Xã h i ban hành và theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t. Vi c mi n nhi m, cách ch c, khen thư ng, k lu t và th c hi n các ch , chính sách khác i v i Giám c, Phó Giám c S th c hi n theo các quy nh hi n hành c a pháp lu t. b) Các phòng chuyên môn, nghi p v và tương ương thu c S : b.1) Văn phòng; b.2) Thanh tra; b.3) Phòng K ho ch – Tài chính; b.4) Phòng T ch c – ào t o; b.5) Phòng Chính sách ngư i có công;
  8. b.6) Phòng B o tr xã h i; b.7) Phòng Qu n lý ào t o ngh ; b.8) Phòng Chính sách lao ng vi c làm; b.9) Phòng T ng h p b.10) Phòng An toàn lao ng; b.11) Phòng B o v , chăm sóc tr em. c) Chi c c tr c thu c S : - Chi c c Phòng ch ng t n n xã h i Hà N i; d) Các ơn v s nghi p tr c thu c S : d.1) Ban Ph c v L tang Hà N i; d.2) Ban Qu n lý d án xây d ng cơ b n; d.3) Qu B o tr tr em Hà N i; d.4) Trung tâm Ki m nh k thu t an toàn Hà N i; d.5) Trung tâm Gi i thi u vi c làm s 1 Hà N i; d.6) Trung tâm Gi i thi u vi c làm s 2 Hà N i; d.7) Trung tâm B o tr xã h i 1 Hà N i; d.8) Trung tâm B o tr xã h i 2 Hà N i; d.9) Trung tâm B o tr xã h i 3 Hà N i; d.10) Trung tâm B o tr xã h i 4 Hà N i; d.11) Khu i u dư ng tâm th n Hà N i; d.12) Trung tâm Ph c h i ch c năng Vi t – Hàn; d.13) Trung tâm Nuôi dư ng tr khuy t t t Hà N i; d.14) Làng tr em SOS Hà N i; d.15) Làng tr em BIRLA; d.16) Trung tâm Nuôi dư ng tr em m côi suy dinh dư ng Hà N i;
  9. d.17) Trung tâm Nuôi dư ng ngư i già và tr tàn t t Hà N i; d.18) Trung tâm Giáo d c lao ng xã h i s 1 Hà N i; d.19) Trung tâm Giáo d c lao ng xã h i s 2 Hà N i; d.20) Trung tâm Giáo d c lao ng xã h i s 3 Hà N i; d.21) Trung tâm Giáo d c lao ng xã h i s 4 Hà N i; d.22) Trung tâm Giáo d c lao ng xã h i s 5 Hà N i; d.23) Trung tâm Giáo d c lao ng xã h i s 6 Hà N i; d.24) Trung tâm Giáo d c lao ng xã h i s 7 Hà N i; d.25) Trung tâm Qu n lý d y ngh và gi i quy t vi c làm s 1 Hà N i; d.26) Trung tâm Nuôi dư ng và i u dư ng ngư i có công s 1 Hà N i; d.27) Trung tâm Nuôi dư ng và i u dư ng ngư i có công s 2 Hà N i; d.28) Trung tâm i u dư ng ngư i có công s 1; d.29) Trung tâm i u dư ng ngư i có công s 2; d.30) Trư ng N i trú Nguy n Vi t Xuân; d.31) Trư ng Ph thông dân l p Herman Gmeiner; d.32) Trư ng Trung c p Ngh giao thông công chính Hà N i; d.33) Trư ng Trung c p Ngh may và th i trang Hà N i; d.34) Trư ng Trung c p Ngh n u ăn và nghi p v khách s n Hà N i; d.35) Trư ng Trung c p Ngh ng h i n t - tin h c Hà N i; d.36) Trư ng Trung c p Ngh cơ khí 1 Hà N i; d.37) Trư ng Trung c p Ngh s 1 Hà N i; d.38) Trư ng Trung c p Ngh t ng h p Hà N i. Chi c c và các ơn v s nghi p thu c S Lao ng – Thương binh và Xã h i là nh ng ơn v do UBND thành ph quy t nh thành l p, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng giao d ch, ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. Biên ch
  10. Biên ch c a S Lao ng – Thương binh và Xã h i thành ph Hà N i do UBND thành ph phân b hàng năm. Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i căn c vào s lư ng biên ch ư c giao, có trách nhi m b trí, s d ng cán b , công ch c, viên ch c phù h p v i ch c danh, tiêu chuNn ng ch công ch c, viên ch c nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b các Quy t nh trư c ây do UBND t nh Hà Tây (cũ) và UBND thành ph Hà N i (cũ) ban hành trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c các S : N i v , Lao ng – Thương binh và Xã h i, Th trư ng các S , Ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c và các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: -B N iv ; - B Lao ng – TBXH; - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n); - Thư ng tr c Thành y, H ND TP; - Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND TP; - oàn BQH TP; - Các Ban H ND TP; Nguy n Th Th o - Như i u 3; - Báo Hà N i m i; - CVP; Công báo UBNDTP; - NC, TH, VX, KG; - Lưu Văn thư, NC1 (2b).
Đồng bộ tài khoản