Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
7
download

Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND về việc bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B N TRE c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 15/2008/Q -UBND B n Tre, ngày 03 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH S A I, B SUNG QUY T NNH S 09/2008/Q -UBND NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2008 C A Y BAN NHÂN DÂN T NH V VI C BAN HÀNH B NG GIÁ CÁC LO I T ÁP D NG TRÊN NA BÀN T NH B N TRE NĂM 2008 Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t; Căn c Ngh nh s 123/2007/N -CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t; Căn c Thông tư s 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 188/2004/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph v phương pháp xác nh giá t và khung giá các lo i t và Ngh nh s 123/2007/N -CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 188/2004/N -CP; Theo ngh c a Giám c S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s n i dung c a B ng quy nh giá các lo i t năm 2008 ban hành kèm theo Quy t nh s 09/2008/Q -UBND ngày 28 tháng 4 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh như sau: 1. B o n “Trư ng h p t n m trong ph m vi l gi i, ch gi i xây d ng n u có gi y t h p l v quy n s d ng t thì giá t ư c tính t mép l vào theo các kho ng cách trên” t i cu i i m a kho n 1 m c A c a B ng quy nh giá các lo i t trên a bàn t nh B n Tre năm 2008. 2. B sung vào B ng giá các lo i t áp d ng trên a bàn t nh B n Tre năm 2008 ph n D v i n i dung c th như sau: “D. Giá t n m trong ph m vi l gi i, ch gi i xây d ng nhưng có gi y t h p l v quy n s d ng t: i v i các lo i t quy nh t i ph n A, ph n B và ph n C trong B ng giá các lo i t năm 2008 n m trong ph m vi l gi i, ch gi i xây d ng n u có gi y t h p l v quy n s d ng t thì giá t ư c tính t mép l vào theo các v trí tương ng v i lo i t ó”. 3. S a i m c I, ph n A ( t th cư huy n Gi ng Trôm) b quy nh v giá t t i dòng th 9, 10, 11 ư ng t nh 885 thu c huy n Gi ng Trôm t i kho n 7 m c I ph n A c th o n t “C ng Cát l Bình Hòa - th tr n n c u úc Lương Qư i giá 1.600.000 ng; c u úc Lương Qư i n b n Sao Quỳ giá 1.600.000 ng; b n Sao Quỳ n c ng Cát l Bình Hòa - th tr n giá 1.000.000 ng do ã có quy nh t i dòng 7, 8”. 4. S a i c m t “Gi ng Văn - Thành Th i A” t i nhóm A, m c VI, ph n A thành “Gi ng Văn - An Th i”.
  2. i u 2. Các n i dung khác t i Quy t nh s 09/2008/Q -UBND c a y ban nhân dân t nh v n gi nguyên. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i ngày k t ngày ký ban hành. i u 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Th trư ng các s , ban ngành t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Th Thanh Hà
Đồng bộ tài khoản