intTypePromotion=3

Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định phân cấp quản lý và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH KIÊN GIANG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 15/2008/Q -UBND R ch Giá, ngày 24 tháng 03 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH PHÂN C P QU N LÝ VÀ NNH M C XÂY D NG D TOÁN KINH PHÍ I V I CÁC TÀI, D ÁN KHOA H C VÀ CÔNG NGH CÓ S D NG NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Y BAN NHÂN DÂN T NH KIÊN GIANG Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t ban hành văn phòng quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Thông tư liên t ch s 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/05/2007 c a liên B Tài chính và B Khoa h c và Công ngh v vi c hư ng d n nh m c xây d ng và phân b d toán kinh phí i v i các tài, d án khoa h c và công ngh có s d ng ngân sách Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 16/2006/Q -UBND ngày 30/5/2006 c a UBND t nh Kiên Giang v vi c ban hành quy nh v xác nh các tài, d án khoa h c và công ngh c p t nh; Căn c Quy t nh s 17/2006/Q -UBND ngày 30/5/2006 c a UBND t nh Kiên Giang v vi c ban hành quy nh ánh giá, nghi m thu tài, d án khoa h c và công ngh c p t nh; Căn c Quy t nh s 18/2006/Q -UBND ngày 30/5/2006 c a UBND t nh Kiên Giang v vi c ban hành quy nh tuy n ch n t ch c và cá nhân ch trì th c hi n tài, d án khoa h c và công ngh c p t nh; Theo ngh c a Giám c S Khoa h c và Công ngh t i T trình s 90/TTr-KHCN ngày 19/3/2008 v vi c ban hành quy t nh quy nh phân c p qu n lý và nh m c xây d ng d toán kinh phí i v i các tài, d án khoa h c và công ngh có s d ng ngân sách Nhà nư c, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này là b n quy nh phân c p qu n lý và nh m c xây d ng d toán kinh phí i v i các tài, d án khoa h c và công ngh có s d ng ngân sách Nhà nư c. i u 2. Quy t nh này: - Thay th kho n 1, i u 8 c a Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 16/2006/Q -UBND ngày 30/5/2006 c a UBND t nh Kiên Giang v vi c ban hành quy nh v xác nh các tài, d án khoa h c và công ngh c p t nh.
  2. - Thay th kho n 2, i u 2 c a Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 17/2006/Q -UBND ngày 30/5/2006 c a UBND t nh Kiên Giang v vi c ban hành quy nh ánh giá, nghi m thu tài, d án khoa h c và công ngh c p t nh. - Thay th i u 16 c a Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 18/2006/Q - UBND ngày 30/5/2006 c a UBND t nh Kiên Giang v vi c ban hành quy nh tuy n ch n t ch c và cá nhân ch trì th c hi n tài, d án khoa h c và công ngh c p t nh. - Thay th Quy t nh s 38/2006/Q -UBND ngày 07/11/2006 c a UBND t nh Kiên Giang v vi c ban hành quy nh v m t s nh m c chi tiêu i v i nhi m v khoa h c và công ngh c a các ngành, huy n, th xã, thành ph . i u 3. Giao trách nhi m cho Giám c s Khoa h c và Công ngh ph i h p v i S Tài chính và các s , ngành có liên quan; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph ch u trách nhi m t ch c tri n khai, th c hi n Quy t nh này. i u 4. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các s ; Th trư ng các cơ quan c p t nh ( ng, chính quy n, UBMT T qu c và các oàn th ); Ch t ch UBND huy n, th xã, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Website Chính ph ; - B KH&CN; - C c KTVB (B Tư pháp); - TV. UBND t nh; - Công báo t nh; - Như i u 3 c a Q ; Bùi Ng c Sương - L VP, CVNC; - Lưu VT, nknguyên. QUY NNH V PHÂN C P QU N LÝ VÀ NNH M C XÂY D NG D TOÁN KINH PHÍ I V I CÁC TÀI, D ÁN KHOA H C VÀ CÔNG NGH CÓ S D NG NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C (ban hành kèm theo Quy t nh s 15/2008/Q -UBND ngày 24/3/2008 c a UBND t nh Kiên Giang) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng áp d ng, ph m vi i u ch nh
  3. Quy nh này áp d ng i v i các tài nghiên c u khoa h c, d án s n xu t th nghi m, d án khoa h c và công ngh (g i t t là tài, d án khoa h c và công ngh ) có s d ng ngân sách Nhà nư c. Bao g m tài, d án khoa h c và công ngh c p t nh; tài, d án khoa h c và công ngh c p cơ s ; Các ho t ng ph c v công tác qu n lý các tài, d án khoa h c và công ngh c p t nh và các tài, d án khoa h c và công ngh c p cơ s c a cơ quan có thNm quy n. Các nh m c chi, l p d toán khác c a tài, d án khoa h c và công ngh không quy nh c th t i quy nh này ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành c a nhà nư c. i u 2. Gi i thích t ng Theo Thông tư liên t ch s 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 c a Liên B Tài chính và B Khoa h c và Công ngh . Chương 2. PHÂN C P QU N LÝ, L P, TH M NNH VÀ C P KINH PHÍ i u 3. Qu n lý tài, d án khoa h c và công ngh c p t nh tài, d án khoa h c và công ngh c p t nh là nh ng tài, d án có quy mô ng d ng r ng, có tác ng n s phát tri n kinh t - xã h i c a t nh, ư c H i ng khoa h c và công ngh t nh tư v n xác nh và ư c y ban nhân dân t nh phê duy t u tư, ư c H i ng khoa h c và công ngh chuyên ngành thông qua cương và ánh giá nghi m thu c p t nh (ngu n kinh phí s nghi p khoa h c c a t nh) Nh ng tài, d án khoa h c và công ngh c a các s , ngành; các huy n, th và thành ph có quy mô l n, do Th trư ng ơn v ngh ư c UBND t nh phê duy t cho áp d ng theo tài, d án khoa h c và công ngh c p t nh (ngu n kinh phí s nghi p c a ơn v ). S Khoa h c và Công ngh là cơ quan tham mưu giúp UBND t nh qu n lý tài, d án khoa h c và công ngh c p t nh. i u 4. Qu n lý tài, d án khoa h c và công ngh c p cơ s tài, d án khoa h c và công ngh c p cơ s là nh ng tài, d án khoa h c và công ngh nh m ph c v các yêu c u th c ti n, trong ph m vi c a t ng s , ngành, huy n, th , thành ph và các các ơn v khác trong t nh do Th trư ng các s , ngành; Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph và các ơn v phê duy t u tư (ngu n kinh phí s nghi p c a ơn v ). Phòng chuyên môn c a các ơn v có nhi m v qu n lý khoa h c và công ngh , tham mưu giúp Th trư ng ơn v qu n lý các tài, d án khoa h c và công ngh c p cơ s . i u 5. L p d toán tài, d án khoa h c và công ngh
  4. 1. L p d toán tài, d án khoa h c và công ngh c p t nh S Khoa h c và Công ngh căn c vào k ho ch xác nh, tuy n ch n và thông qua cương các tài, d án khoa h c và công ngh c p t nh; k ho ch ki m tra, ánh giá gi a kỳ (n u có), ánh giá nghi m thu i v i các tài, d án khoa h c và công ngh c p t nh trong năm và khung nh m c chi t i quy nh này l p d toán cho ho t ng ph c v công tác qu n lý i v i các tài, d án khoa h c và công ngh c p t nh và t ng h p vào d toán chi s nghi p khoa h c và công ngh c a t nh. Ch nhi m và ơn v ch trì khi ư c giao th c hi n tài, d án khoa h c và công ngh c p t nh, có nhi m v l p d toán kinh phí c a tài, d án khoa h c và công ngh trình cơ quan qu n lý thNm nh. Vi c l p d toán căn c vào n i dung nghiên c u, kh i lư ng công vi c c n tri n khai t ư c m c tiêu và s n phNm c a tài, d án khoa h c và công ngh c p t nh, các nh m c kinh t - k thu t do các B , ngành ch c năng ban hành; khung nh m c chi t i quy nh này và các ch chính sách hi n hành c a Nhà nư c. Trư ng h p không có nh m c kinh t - k thu t thì ph i thuy t minh c th chi ti t v căn c l p d toán. 2. L p d toán tài, d án khoa h c và công ngh c p cơ s Các ơn v căn c vào k ho ch danh m c tài, d án khoa h c và công ngh c p cơ s thu c ơn v mình trong năm, l p d toán kinh phí cho ho t ng ph c v công tác qu n lý i v i các tài, d án khoa h c và công ngh c p cơ s và t ng h p vào d toán chi s nghi p c a ơn v . Ch nhi m và ơn v ch trì khi ư c giao th c hi n tài, d án khoa h c và công ngh c p cơ s , có nhi m v l p d toán kinh phí c a tài, d án khoa h c và công ngh c p cơ s trình cơ quan qu n lý thNm nh. Vi c l p d toán căn c vào n i dung nghiên c u, kh i lư ng công vi c c n tri n khai t ư c m c tiêu và s n phNm c a tài, d án khoa h c và công ngh c p cơ s , các nh m c kinh t - k thu t do các B , ngành ch c năng ban hành; khung nh m c chi t i quy nh này và các ch chính sách hi n hành c a Nhà nư c. Trư ng h p không có nh m c kinh t - k thu t thì ph i thuy t minh c th chi ti t v căn c l p d toán. i u 6. Th m nh d toán kinh phí c a tài, d án khoa h c và công ngh Cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n phê duy t tài, d án khoa h c và công ngh ch u trách nhi m t ch c vi c thNm nh d toán kinh phí c a tài, d án khoa h c và công ngh theo úng ch quy nh. Trư ng h p các n i dung chi không có nh m c kinh t - k thu t c a các B , ngành ch c năng ban hành thì cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n phê duy t tài, d án khoa h c và công ngh ư c quy t nh các n i dung chi c n thi t và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình trư c pháp lu t, c th ư c phân c p như sau: 1. tài, d án khoa h c và công ngh c p t nh UBND t nh ra quy t nh thành l p H i ng thông qua cương, nghi m thu tài, d án khoa h c và công ngh ; thành l p T thNm nh d toán kinh phí tài, d án khoa h c và công ngh t 300 tri u ng tr lên thu c lĩnh v c khoa h c xã h i và nhân văn và 600 tri u ng tr lên thu c lĩnh v c khoa h c t nhiên và khoa h c công
  5. ngh . Các tài, d án khoa h c và công ngh có d toán kinh phí dư i m c nêu trên, UBND t nh giao cho Giám c S khoa h c và Công ngh ra quy t nh thành l p H i ng thông qua cương, nghi m thu tài, d án khoa h c và công ngh , thành l p T thNm nh d toán kinh phí tài, d án khoa h c và công ngh . Căn c vào biên b n c a h i ng thông qua cương tài, d án khoa h c và công ngh ã xác nh m c tiêu, phương pháp và n i dung nghiên c u. T thNm nh d toán kinh phí xem xét kh i lư ng công vi c c n tri n khai, các quy nh hi n hành c a cơ quan thNm quy n ban hành và nh m c t i quy nh này xác nh t ng d toán kinh phí, s kinh phí c n thi t h tr t ngân sách nhà nư c, hi u qu d ki n i v i s n phNm t o ra c a tài, d án khoa h c và công ngh c p t nh. 2. tài, d án khoa h c và công ngh c p cơ s Căn c vào biên b n c a H i ng thông qua cương tài, d án KH&CN ã xác nh m c tiêu, phương pháp và n i dung nghiên c u. Phòng chuyên môn c a ơn v có nhi m v qu n lý khoa h c và công ngh , ph i h p v i b ph n k toán xem xét kh i lư ng công vi c c n tri n khai, các quy nh hi n hành c a cơ quan có thNm quy n ban hành và nh m c t i quy nh này giúp th trư ng ơn v xác nh t ng d toán kinh phí tài, d án KH&CN. N u xét th y c n thi t thì tham mưu cho th trư ng ơn v quy t nh thành l p t thNm nh d toán kinh phí tài, d án KH&CN c p cơ s . i u 7. C p và quy t toán kinh phí 1. C p kinh phí a) i v i các tài, d án c p t nh Căn c vào d toán chi s nghi p khoa h c và công ngh ư c giao hàng năm. S Khoa h c và Công ngh tr c ti p chi cho các ho t ng ph c v công tác qu n lý Nhà nư c i v i các tài, d án khoa h c và công ngh c p t nh; chi cho vi c tri n khai th c hi n các tài, d án khoa h c và công ngh c p t nh cho các ơn v ch trì th c hi n tài, d án khoa h c và công ngh c p t nh trên cơ s ký k t h p ng. b) i v i các tài, d án c p cơ s - i v i các tài, d án thu c ph m vi s , ngành qu n lý: Căn c vào d toán ư c giao hàng năm; các s , ngành th c hi n như ngu n kinh phí s nghi p khoa h c t nh. - i v i các tài, d án thu c ph m vi huy n, th , thành ph qu n lý: Phòng chuyên môn th c hi n ch c năng qu n lý tài, d án t i a phương ch u trách nhi m tham mưu cho UBND huy n, th xã, thành ph qu n lý ngu n v n và c p kinh phí cho các ơn v th c hi n. Trư ng h p chưa th c hi n phân c p ngân sách cơ quan tài chính t nh s c p b ng hình th c y quy n qua Phòng Tài chính các huy n, th , thành ph . 2. Quy t toán kinh phí Th c hi n quy t toán theo phân c p ngân sách: Ngu n kinh phí s nghi p khoa h c c p t nh do S Khoa h c và Công ngh t ng h p báo cáo quy t toán cơ quan tài chính
  6. t nh; ngu n kinh phí s nghi p s , ngành do s , ngành t ng h p báo cáo quy t toán cơ quan tài chính t nh; ngu n ngân sách huy n ư c phân b chi cho khoa h c công ngh ; do các phòng chuyên môn qu n lý tài, d án huy n, th xã, thành ph ch u trách nhi m báo cáo quy t toán cơ quan tài chính huy n, th , thành ph . Chương 3. NH NG NNH M C C TH i u 8. nh m c xây d ng d toán ( ây là m c t i a) 1. i v i các ho t ng ph c v công tác qu n lý c a cơ quan có th m quy n iv i tài, d án khoa h c và công ngh . ơn v : 1.000 ng. TT N i dung công vi c ơn v nh m c xây tính d ng d toán C p C p cơ t nh s 1 Chi v tư v n xác nh nhi m v khoa h c và công ngh a Xây d ng bài ư c duy t c a tài, d án tài, 1.200 800 công b (nêu ư c m c tiêu, n i dung, d án phương pháp nghiên c u, a ch áp d ng ( T/DA) phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a t nh) b H pH i ng xác nh tài, d án T/DA - Ch t ch H i ng 300 200 - Thành viên, thư ký 200 150 - i bi u ư c m i tham d 70 50 2 Chi v tư v n tuy n ch n, xét ch n t ch c, cá nhân ch trì, tài, d án a Nh n xét ánh giá c a y viên ph n bi n - Nhi m v có t i 03 h sơ ăng ký 01 h sơ 350 - Nhi m v có t 4 n 6 h sơ ăng ký 01 h sơ 300 - Nhi m v có t 7 h sơ ăng ký tr lên 01 h sơ 250 b Nh n xét ánh giá c a y viên H i ng - Nhi m v có n 03 h sơ ăng ký 01 h sơ 250 - Nhi m v có t 4 n 6 h sơ ăng ký 01 h sơ 220 - Nhi m v có t 7 h sơ ăng ký tr lên 01 h sơ 200
  7. c Chi h p H i ng tư v n tuy n ch n, thông tài, qua cương tài, d án d án - Ch t ch H i ng 300 200 - Thành viên, thư ký 200 150 - i bi u ư c m i tham d 70 50 3 Chi thNm nh n i dung, tài chính c a tài, d án - T trư ng t thNm nh (n u có) T/DA 250 200 - Thành viên tham gia thNm nh (n u có) T/DA 200 150 4 Chi tư v n ánh giá nghi m thu chính th c c p qu n lý nhi m v khoa h c và công ngh (qu n lý tài, d án khoa h c và công ngh ) a Nh n xét ánh giá - Nh n xét ánh giá c a ph n bi n (n u có) T/DA 800 550 - Nh n xét ánh giá c a y viên H i ng T/DA 480 350 b Chuyên gia phân tích, ánh giá, kh o nghi m Báo cáo 800 550 k t qu , s n phNm c a nhi m v trư c khi ánh giá nghi m thu c p qu n lý (n u có) (s lư ng không quá 3 chuyên gia/ tài, d án) c H p T chuyên gia (n u có) T/DA - T trư ng 250 200 - Thành viên 200 150 d H pH i ng nghi m thu chính th c T/DA - Ch t ch H i ng 400 300 - Thành viên, thư ký 300 200 - i bi u ư c m i tham d 70 50 2. i v i các ho t ng th c hi n tài, d án khoa h c và công ngh c a cơ quan ch trì th c hi n và ch nhi m tài ơn v : 1.000 ng. TT N i dung công vi c ơn v nh m c xây tính d ng d toán C p C p cơ t nh s
  8. 1 Xây d ng thuy t minh chi ti t ư c duy t T/DA 1.600 1.000 2 Chuyên nghiên c u xây d ng quy trình Chuyên khoa h c công ngh và khoa h c t nhiên (chuyên xây d ng theo s n phNm c a tài, d án, cho m i tài, d án không quá 03 chuyên ) - Chuyên lo i 1 8.000 6.000 - Chuyên lo i 2 24.000 17.000 3 Chuyên nghiên c u trong lĩnh v c khoa Chuyên h c xã h i và nhân văn (chuyên xây d ng theo s n phNm c a tài, d án, nhưng không quá 03 chuyên / tài, d án) - Chuyên lo i 1 6.500 4.500 - Chuyên lo i 2 10.000 7.000 4 Báo cáo t ng thu t tài li u c a tài, d án 2.500 1.500 5 L p m u phi u i u tra Phi u m u - Trong nghiên c u khoa h c công ngh 500 500 ư c - Trong nghiên c u khoa h c xã h i và nhân duy t văn: + T 20 n 30 ch tiêu 500 500 + Trên 30 ch tiêu 1.000 1.000 6 Cung c p thông tin Phi u - Trong nghiên c u khoa h c công ngh 50 50 - Trong nghiên c u khoa h c xã h i và nhân văn: + T 20 n 30 ch tiêu 50 50 + Trên 30 ch tiêu 70 70 7 Báo cáo x lý, phân tích s li u i u tra T/DA 3.500 2.500 8 Báo cáo khoa h c t ng k t tài, d án (bao T/DA 10.000 7.000 g m báo cáo chính, báo cáo tóm t t và tóm lư c tài, d án) 9 ánh giá nghi m thu cơ s c a tài, d án khoa h c và công ngh c p t nh a Nh n xét ánh giá - Nh n xét ánh giá c a ph n bi n T/DA 650 - Nh n xét ánh giá c a y viên H i ng T/DA 400 b H pH i ng nghi m thu Bu i
  9. - Ch t ch H i ng 200 - Thành viên, thư ký 150 - i bi u ư c m i tham d 70 10 H i th o khoa h c Bu i - Ngư i ch trì 200 150 - Thư ký h i th o 100 70 - Báo cáo tham lu n theo ơn t hàng 500 350 - i bi u ư c m i tham d 70 50 11 Thù lao trách nhi m i u hành chung c a Tháng 800 600 ch nhi m tài, d án 12 Qu n lý chung nhi m v khoa h c và công Năm 12.000 8.000 ngh + Tr công lao ng gián ti p ph c v tri n khai tài, d án (trong ó có thù lao c a thư ký, k toán c a tài, d án theo m c ch nhi m tài quy t nh) + Chi tr i n nư c, cư c phí văn thư, i n tho i văn phòng; ti n s d ng phương ti n làm vi c c a cơ quan ch trì (n u có) Các nh m c nêu tr i Quy nh này th ng nh t vi c xây d ng d toán; Khi ti n hành chi và ki m soát chi thì th c hi n theo d toán thNm nh và các quy nh khoán c a các cơ quan có thNm quy n ban hành. Chương 4. I U KHO N THI HÀNH i u 9. T ch c th c hi n S Khoa h c và Công ngh ch trì ph i h p S Tài chính có trách nhi m hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n Quy nh này. i v i các tài, d án có s d ng ngân sách nhà nư c ã ư c phê duy t trư c th i i m Quy nh này có hi u l c thi hành thì th c hi n theo quy nh hi n hành t i th i i m phê duy t. Các quy nh trư c ây trái quy nh này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c; các s , ngành, các a phương ph n ánh v S Khoa h c và Công ngh t ng h p trình UBND t nh xem xét x lý.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản