Quyết định số 150/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 150/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 150/2003/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành`

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 150/2003/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 150/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 12 tháng 9 năm 2003 QUY T NNH C A B TÀI CHÍNH S 150/2003/Q -BTC NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2003 V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V U TƯ B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Công văn s 1912/BNV-TCBC ngày 15 tháng 8 năm 2003 c a B N i v v vi c tho thu n l p các phòng t i m t s ơn v c a B Tài chính; Xét ngh c a V trư ng V u tư, V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1: V u tư là ơn v thu c b máy qu n lý nhà nư c c a B Tài chính, giúp B trư ng B Tài chính th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v tài chính u tư và xây d ng trong ph m vi c nư c. i u 2: V u tư có các nhi m v : 1. Trình B trư ng B Tài chính các d th o văn b n quy ph m pháp lu t, cơ ch chính sách v qu n lý tài chính trong lĩnh v c u tư, xây d ng; cơ ch huy ng, qu n lý và s d ng v n u tư các chương trình m c tiêu qu c gia, các d án quan tr ng c a Nhà nư c. 2. Trình B trư ng B Tài chính nh hư ng chi n lư c, quy ho ch phát tri n, k ho ch (dài h n, 5 năm, hàng năm) v tài chính u tư, xây d ng. 3. Ch trì, ph i h p v i các ơn v thu c B Xây d ng ch , tiêu chuNn chi ngân sách nhà nư c trong u tư, xây d ng; tham gia xây d ng chính sách, ch , cơ ch huy ng, qu n lý, s d ng v n u tư nư c ngoài, v n tín d ng u tư trong nư c. 4. Ch trì, ph i h p v i các ơn v thu c B tham gia v i các B , cơ quan trung ương và a phương xây d ng cơ ch chính sách, ch qu n lý liên quan n tài chính u tư, xây d ng.
  2. 5. Hư ng d n, ki m tra, ánh giá vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch c a các cơ quan trung ương và a phương ã ư c c p có thNm quy n phê duy t thu c lĩnh v c tài chính u tư, xây d ng trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Tài chính. 6. Ph i h p v i V Pháp ch ki m tra các văn b n quy ph m pháp lu t do các B , cơ quan trung ương, H i ng nhân dân, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành; trình c p có thNm quy n x lý i v i nh ng vi ph m thu c lĩnh v c phân công, theo ph m vi qu n lý c a V . 7. Hư ng d n cơ quan tài chính các c p trong vi c thNm nh tài chính các d án u tư v n i dung, quy trình, phương pháp l p và qu n lý d toán chi u tư, xây d ng c a các t ch c, cơ quan nhà nư c phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 8. Ch trì ph i h p các ơn v thu c B tham gia các n i dung liên quan v tài chính u tư, xây d ng trong d án quy ho ch chung, d án quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, d án quy ho ch ô th và nông thôn, d án quy ho ch phát tri n ngành, vùng kinh t , quy ho ch chi ti t các ô th , các Khu công nghi p, Khu công ngh cao, Khu kinh t c a khNu. 9. Ch trì, ph i h p v i các ơn v thu c B thNm nh phương án huy ng v n, phương án tài chính, t ng m c u tư, cơ c u v n u tư, hi u qu kinh t - tài chính c a các d án u tư nhóm A (không phân bi t ngu n v n) và các án, d án l n do Th tư ng Chính ph quy t nh. 10. Ph i h p v i cơ quan chuyên môn c a B K ho ch và u tư trong vi c l p d toán chi u tư c a Ngân sách Nhà nư c; m c h tr tín d ng nhà nư c hàng năm và i u ch nh d toán trong trư ng h p c n thi t v lĩnh v c chi u tư, xây d ng; phương án phân b ngân sách Trung ương v chi u tư, xây d ng. Tham gia xác nh t ng m c u tư, m c góp v n ngân sách nhà nư c trong các d án Nhà nư c tham gia u tư. 11. Hư ng d n, ph i h p ki m tra vi c phân b k ho ch v n u tư hàng năm c a các b , cơ quan Trung ương theo quy nh c a Lu t NSNN, Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và s ch o i u hành k ho ch, d toán NSNN hàng năm ã ư c Th tư ng Chính ph giao. Ch trì t ng h p, báo cáo, xu t v i B trư ng B Tài chính, Th tư ng Chính ph x lý các vư ng m c v vi c phân b và giao k ho ch v n u tư; Thông báo k ho ch thanh toán v n u tư t i Kho b c Nhà nư c c a các d án do các cơ quan Trung ương qu n lý. Theo dõi, qu n lý tình hình s d ng ngu n v n u tư c a ngân sách Trung ương do Kho b c nhà nư c ki m soát thanh toán. Trình B , trình Th tư ng Chính ph x lý vi c i u ch nh, b sung k ho ch v n u tư hàng năm; th c hi n b sung v n, ng v n cho các m c tiêu c p bách, t xu t; Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan Trung ương, ơn v liên quan hư ng d n, theo dõi, ki m tra tình hình th c hi n k ho ch v n u tư hàng năm; ki m tra vi c th c hi n thanh toán v n u tư thu c ngân sách Trung ương.
  3. 12. xu t, ki n ngh các bi n pháp thúc Ny ti n gi i ngân v n u tư. 13. Hư ng d n, ph i h p ki m tra vi c phân b k ho ch v n u tư hàng năm c a các a phương theo quy nh c a Lu t NSNN, Quy ch qu n lý u tư và xây d ng và s ch o i u hành k ho ch, d toán NSNN hàng năm ã ư c Th tư ng Chính ph giao. Ch trì t ng h p, báo cáo, xu t B trư ng B Tài chính x lý các vư ng m c v vi c phân b và giao k ho ch v n u tư c a các a phương; Trình B phương án b sung v n u tư có m c tiêu cho các d án u tư c a a phương, x lý các phát sinh trong th c hi n k ho ch v n và thanh toán v n; Ph i h p ki m tra tình hình th c hi n k ho ch v n u tư c a a phương; Ph i h p v i cơ quan tài chính a phương ki m tra vi c th c hi n thanh toán v n u tư thu c ngân sách a phương. 14. Tham gia xét th u trong u tư xây d ng theo quy nh. 15. Hư ng d n, ki m tra các B , cơ quan Trung ương và a phương th c hi n l p, thNm tra, phê duy t quy t toán v n u tư các d án u tư theo quy nh; T ch c thNm tra, trình B phê duy t quy t toán v n u tư các d án do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư và d án nhóm A s d ng v n ngân sách nhà nư c; Ch trì ph i h p v i V Ngân sách nhà nư c thNm tra quy t toán s d ng v n u tư hàng năm thu c ngu n ngân sách Trung ương ã giao Kho b c nhà nư c th c hi n ki m soát, thanh toán. 16. Xây d ng ch thông tin báo cáo theo nh kỳ v tình hình huy ng, qu n lý và s d ng v n u tư thu c ngu n ngân sách nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và các ngu n v n khác cho u tư và xây d ng; Ph i h p t ch c công tác thông tin liên quan t i ho t ng qu n lý nhà nư c v lĩnh v c tài chính u tư và xây d ng. 17. T ng h p báo cáo, phân tích tình hình huy ng, qu n lý, s d ng và quy t toán v n u tư. Th c hi n công tác phân tích d báo, th ng kê, t ng h p tình hình, s li u; phân tích, ánh giá hi u qu s d ng v n u tư c a Nhà nư c theo ngành, lĩnh v c và theo lãnh th ; xu t vi c b sung, hoàn thi n chính sách, ch và các bi n pháp qu n lý nh m nâng cao hi u qu s d ng v n u tư phát tri n c a Nhà nư c. 18. Ph i h p, tham gia xây d ng chính sách tài chính qu c gia, ho t ng nghiên c u khoa h c và h p tác qu c t trong lĩnh v c tài chính u tư theo phân công c a B . i u 3: V trư ng V u tư có quy n:
  4. 1. Ki n ngh B trư ng B Tài chính ình ch vi c c p v n thanh toán i v i các d án không th c hi n úng quy nh; ki n ngh v nh ng v n khác có liên quan ti p t c hoàn thi n công tác ki m soát thanh toán v n u tư t i Kho b c nhà nư c; 2. ư c ký các văn b n hư ng d n, gi i thích các chính sách, ch qu n lý tài chính - ngân sách v u tư, xây d ng; 3. ư c yêu c u các B , cơ quan Trung ương, Kho b c nhà nư c, cơ quan tài chính a phương, cơ quan qu n lý qu H tr phát tri n c a Nhà nư c, các ơn v khác có liên quan g i báo cáo tình hình huy ng, ti p nh n, qu n lý v n u tư theo quy nh c a B trư ng B Tài chính; yêu c u các ơn v thu c B Tài chính, các cơ quan tài chính a phương, các ch u tư và các cơ quan có liên quan cung c p tài li u, s li u c n thi t ph c v cho vi c th c hi n nhi m v ư c giao. i u 4: V u tư có V trư ng và m t s Phó V trư ng. V trư ng có trách nhi m qu n lý toàn di n công ch c c a V ; t ch c h c t p, b i dư ng nâng cao trình cho công ch c; ch u trách nhi m trư c B trư ng v toàn b ho t ng c a V . Phó V trư ng ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công. V u tư có các phòng sau: 1- Phòng Chính sách - T ng h p 2- Phòng u tư trung ương 3- Phòng u tư a phương 4- Phòng Quy t toán Nhi m v c th c a các Phòng do V trư ng V u tư quy t nh V u tư t ch c th c hi n công vi c theo ch chuyên viên k t h p v i t ch c phòng; i v i nh ng công vi c th c hi n theo ch chuyên viên, V trư ng V u tư có trách nhi m t ch c công vi c, phân công nhi m v cho công ch c phù h p v i ch c danh, tiêu chuNn, năng l c chuyên môn hoàn thành nhi m v ư c giao. Biên ch c a V u tư do B trư ng B Tài chính quy t nh. i u 5: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 144/1999/Q -BTC ngày 26/11/1999 c a B trư ng B Tài chính v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy V u tư thu c B Tài chính. V trư ng V u tư, V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v và t ch c thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Sinh Hùng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản