intTypePromotion=3

Quyết định số 150/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 150/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 150/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản cả nước đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 150/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 150/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 20 tháng 6 năm 2005 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 150/2005/Q -TTG NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2005 PHÊ DUY T QUY HO CH CHUY N I CƠ C U S N XU T NÔNG, LÂM NGHI P, TH Y S N C NƯ C N NĂM 2010 VÀ T M NHÌN 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B trư ng B Th y s n, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch chuy n i cơ c u s n xu t nông, lâm nghi p và th y s n c nư c n năm 2010 và t m nhìn 2020, v i nh ng n i dung ch y u sau: I. QUAN I M QUY HO CH 1. Quy ho ch chuy n i cơ c u s n xu t nông, lâm nghi p và th y s n nh m nâng cao giá tr thu nh p trên 1 ha t canh tác, t o nhi u vi c làm và tăng nhanh thu nh p cho nông dân, ngư dân, diêm dân và ngư i làm ngh r ng. 2. Quy ho ch chuy n i cơ c u s n xu t nông, lâm nghi p và th y s n ph i trên cơ s nhu c u c a th trư ng; phát huy l i th và i u ki n t nhiên c a t ng vùng, áp d ng ti n b khoa h c công ngh nh m t năng su t cao, ch t lư ng s n phNm t t, tăng kh năng c nh tranh nông, lâm, th y s n hàng hóa Vi t Nam. 3. Quy ho ch chuy n i cơ c u s n xu t nông, lâm nghi p và th y s n ph i g n k t ch t ch v i công nghi p b o qu n, ch bi n và th trư ng tiêu th , hình thành các vùng s n xu t hàng hóa t p trung. 4. Quy ho ch chuy n i cơ c u nông, lâm nghi p và th y s n ph i g n v i chuy n i cơ c u lao ng trong nông nghi p và nông thôn, i u ch nh dân cư, ào t o ngu n nhân l c áp ng yêu c u s n xu t hàng hóa v i trình k thu t và công ngh ngày càng cao. 5. Quy ho ch chuy n i cơ c u s n xu t nông, lâm nghi p và th y s n ph i ng b v i cơ ch chính sách, huy ng ư c m i ngu n l c c a các thành ph n kinh t k t
  2. h p v i s h tr c a Nhà nư c, m b o s n xu t có hi u qu , b n v ng và an toàn môi trư ng sinh thái. II. M C TIÊU PHÁT TRI N 1. M c tiêu chung Xây d ng m t n n nông nghi p (bao g m c lâm nghi p, th y s n) hàng hóa m nh, a d ng và b n v ng d a trên cơ s phát huy các l i th so sánh; áp d ng khoa h c công ngh , làm ra s n phNm có ch t lư ng cao, áp ng nhu c u a d ng trong nư c và tăng kh năng c nh tranh chi m lĩnh th trư ng qu c t ; nâng cao hi u qu s d ng t ai, lao ng và ngu n v n; tăng nhanh thu nh p và i s ng c a nông dân, ngư dân, diêm dân và ngư i làm ngh r ng. 2. M t s ch tiêu c th Th i kỳ 2006 - 2010 a) T c tăng trư ng giá tr nông, lâm nghi p và th y s n t bình quân 4 - 4,5%/năm, trong ó th y s n tăng trư ng bình quân 8 - 9%/năm; b) T c tăng trư ng kinh t nông thôn t bình quân 7,5 - 8%/năm; c) Cơ c u kinh t nông nghi p: tr ng tr t 65%, chăn nuôi 30%, d ch v 5%; d) T l che ph c a r ng t 43 - 44%; ) Khai hoang m r ng t nông nghi p m i năm 120.000 - 150.000 ha; e) Kim ng ch xu t khNu nông, lâm, th y s n t: 11 t USD, trong ó nông, lâm s n 7 t USD, th y s n 4 t USD; f) Giá tr s n lư ng trên 1 ha t nông nghi p t bình quân 30 tri u ng; g) Thu nh p bình quân u ngư i nông thôn g p 2 l n năm 2000. T m nhìn năm 2020 a) T c tăng trư ng giá tr nông, lâm nghi p và th y s n t bình quân 4%/năm; b) T c tăng trư ng kinh t nông thôn t bình quân 8 - 10%/năm; c) Cơ c u kinh t nông nghi p t: tr ng tr t 50%, chăn nuôi 35% và d ch v 15%; d) T l che ph c a r ng t 50%; d) Kim ng ch xu t khNu nông, lâm, th y s n t 17,5 - 18 t USD, trong ó nông, lâm s n 9,5 - 10 t USD, th y s n 8 t USD; e) Giá tr s n lư ng trên 1 ha t nông nghi p t bình quân 50 tri u ng;
  3. f) Thu nh p bình quân u ngư i nông thôn t 1.000 USD/ngư i/năm. III. NNH HƯ NG QUY HO CH CHUY N I CƠ C U S N XU T NÔNG, LÂM NGHI P, TH Y S N THEO NGÀNH HÀNG N NĂM 2010 VÀ T M NHÌN NĂM 2020 1. Quy ho ch s d ng t a) Khai hoang m thêm t nông nghi p t năm 2002 n năm 2010 là 975 nghìn ha; b) t s n xu t nông nghi p năm 2010 : 9,67 tri u ha; b trí t cây hàng năm 6,1 tri u ha, trong ó: t lúa 3,96 tri u ha, t vư n 370 ngàn ha, t cây lâu năm 2,9 tri u ha, t ng c 300 ngàn ha. T m nhìn năm 2020 t s n xu t nông nghi p 10,18 tri u ha; b trí t cây hàng năm 6,3 tri u ha, trong ó: t lúa 3,8 tri u ha; t vư n t p 190 ngàn ha; t cây lâu năm 3,3 tri u ha; t ng c 390 ngàn ha; c) t nuôi tr ng th y s n n năm 2010 kho ng 1,44 tri u ha, trong ó nuôi tr ng th y s n nư c ng t: 640 ngàn ha, t nuôi tr ng th y s n nư c m n, nư c l : 800 ngàn ha. T m nhìn năm 2020 t nuôi tr ng th y s n kho ng 2,0 tri u ha, trong ó t nuôi tr ng th y s n nư c ng t: 700 ngàn ha, t nuôi tr ng th y s n nư c m n, nư c l : 1,3 tri u ha; d) Tăng thêm t lâm nghi p n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 là 4,3 tri u ha. t lâm nghi p là 16,7 tri u ha; b trí t r ng s n xu t 7,4 tri u ha, r ng phòng h 5,4 tri u ha, r ng c d ng 3,9 tri u ha. 2. Cây lương th c m b o n nh s n lư ng lúa kho ng 40 tri u t n, s n lư ng ngũ c c kho ng 45 tri u t n, th c hi n chi n lư c an ninh lương th c qu c gia, trên cơ s cân i nhu c u tiêu dùng trong nư c cho ngư i và làm nguyên li u th c ăn chăn nuôi, m i năm xu t khNu kho ng 3,5 - 4 tri u t n g o. n năm 2010 gi m 102 ngàn ha t lúa chuy n sang nuôi tr ng th y s n và cây tr ng khác; t chuyên lúa còn 3,96 tri u ha. u tư hoàn ch nh h th ng th y l i trên di n tích 1 tri u ha lúa xu t khNu ng b ng sông C u Long, s d ng các gi ng lúa năng su t, ch t lư ng cao và áp d ng các bi n pháp thâm canh và h giá thành, nh m tăng nhanh năng su t và nâng cao ch t lư ng, s c c nh tranh s n phNm lúa, g o trên th trư ng qu c t . a bàn mi n núi, nh t là vùng sâu, vùng xa, vùng cao u tư th y l i nh g n v i xây d ng ru ng b c thang, tăng cư ng công tác khuy n nông và h tr nông dân s n xu t lương th c cho nhu c u t i ch . M r ng di n tích và u tư thâm canh cây ngô, cây s n áp ng nhu c u nguyên li u công nghi p ch bi n th c ăn chăn nuôi. n năm 2020 có kho ng 1,5 tri u ha ngô. 3. Cây cà phê
  4. Ti p t c gi m s di n tích nh ng a bàn ít thích h p, không có tư i, năng su t th p; n nh di n tích 450 - 500 ngàn ha, xác nh cơ c u cà phê chè phù h p nh ng vùng có i u ki n thích h p. B trí di n tích ch y u Tây Nguyên, ông Nam B và duyên h i B c Trung B . 4. Cây cao su Ti p t c tr ng m i nơi có i u ki n, tr ng tái canh nh ng di n tích cao su già c i b ng các gi ng m i có năng su t cao. n năm 2010, hư ng n năm 2020 nh hình m c 500 - 700 nghìn ha. B trí ông Nam B , Tây Nguyên; gi m m t ph n di n tích cao su ông Nam B cho cây tr ng khác và m c ích khác có hi u qu kinh t cao hơn. 5. Cây chè n nh di n tích 120 - 140 ngàn ha, b trí trung du mi n núi phía B c, Tây Nguyên, duyên h i B c Trung B . ưa nhanh các gi ng m i có năng su t cao vào s n xu t, áp d ng các bi n pháp s n xu t nông nghi p s ch, an toàn b n v ng, tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát, ki m soát nghiêm ng t vi c s d ng thu c b o v th c v t. 6. Cây i u Ti p t c m thêm di n tích nơi có i u ki n nh t là vùng t xám Tây Nguyên, t p trung thâm canh và thay th di n tích gi ng i u cũ b ng gi ng i u m i có năng su t, ch t lư ng cao. n năm 2010 di n tích t kho ng 450 - 500 ngàn ha, hư ng n năm 2020 nh hình di n tích 500 ngàn ha. B trí tr ng ông Nam B , Tây Nguyên và duyên h i Nam Trung B . 7. Cây h tiêu n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 gi quy mô di n tích 50 ngàn ha, t p trung thâm canh, nâng cao ch t lư ng s n phNm. B trí ch y u Tây Nguyên, ông Nam B và duyên h i Nam Trung B . 8. Cây l c n năm 2010 di n tích kho ng 400 ngàn ha, nh hư ng n năm 2020 kho ng 450 ngàn ha. B trí ch y u duyên h i B c Trung B , ông Nam B , trung du mi n núi B cB . 9. Cây ăn qu Trong nh ng năm t i m r ng di n tích 11 lo i cây ăn qu có l i th ; riêng i v i nhãn, v i ch tr ng m i b ng các gi ng r i v , ch t lư ng cao và c i t o vư n t p. Di n tích cây ăn qu n năm 2010 t 1 tri u ha, t m nhìn năm 2020 kho ng 1,3 tri u ha. B trí ch y u trung du mi n núi phía B c, ng b ng sông C u Long, ông Nam B , ng b ng sông H ng và m t s vùng khác có i u ki n. 10. Rau các lo i
  5. u tư phát tri n các vùng s n xu t rau t p trung theo công ngh s ch, rau ch t lư ng cao, an toàn v sinh th c phNm, phát tri n măng, n m cho tiêu dùng trong nư c và xu t khNu. n năm 2010 di n tích rau t 700 ngàn ha, nh hư ng n năm 2020 kho ng 750 ngàn ha. B trí ch y u ng b ng sông H ng, ông Nam B , Tây Nguyên, ng b ng sông C u Long và m t s vùng khác có i u ki n. 11. Cây mía n nh di n tích 300 - 350 ngàn ha. B trí ch y u duyên h i B c Trung B , duyên h i Nam Trung B , ông Nam B , ng b ng sông C u Long; thâm canh, di n tích mía có tư i, s d ng gi ng m i có năng su t, tr lư ng ư ng cao và r i v . u tư phát tri n vùng nguyên li u phù h p v i quy mô công su t các nhà máy theo quy ho ch ư c duy t c a các a phương. 12. Cây bông Phát tri n cây bông v i t ng bư c thay th bông xơ nh p khNu; n năm 2010 di n tích bông kho ng 35 ngàn ha, nh hư ng n năm 2020 kho ng 40 ngàn ha; b trí Tây Nguyên, duyên h i Nam Trung B , ông Nam B và m t s vùng khác có i u ki n; trong ó 60% di n tích có tư i. 13. u tương n năm 2010 di n tích kho ng 400 ngàn ha, trong ó tr ng trên t chuyên màu 200 ngàn ha, còn l i b trí luân canh trên t 2 v lúa, 1 lúa - 1 màu. nh hư ng năm 2020 kho ng 430 ngàn ha. B trí ch y u tr ng ng b ng sông H ng, trung du mi n núi B c B , Tây Nguyên và ng b ng sông C u Long. 14. Thu c lá n năm 2010, nh hư ng năm 2020 áp ng kho ng 80 - 90% nguyên li u cho các nhà máy hi n có; di n tích thu c lá lá t kho ng 40 ngàn ha. B trí ch y u trung du mi n núi B c B , duyên h i Nam Trung B , Tây Nguyên. 15. Cây d a n năm 2010, nh hư ng năm 2020 di n tích kho ng 120 ngàn ha. B trí ch y u ng b ng sông C u Long, duyên h i Nam Trung B . 16. Chăn nuôi Phát tri n các lo i gia súc, gia c m theo hư ng s n xu t hàng hóa, hình thành các vùng chăn nuôi t p trung hình th c trang tr i, nuôi công nghi p, g n v i các cơ s ch bi n và x lý ch t th i. a) L n: t p trung phát tri n àn l n phù h p v i tiêu dùng và kh năng u tư c a t ng vùng. Phát tri n nuôi l n ch t lư ng cao m t s vùng có l i th theo hư ng s n xu t công nghi p, m b o an toàn d ch b nh, v sinh môi trư ng. S lư ng àn l n n năm 2010 kho ng 35 - 40 tri u con.
  6. b) Bò: phát tri n àn bò th t có năng su t cao, th t ngon, áp ng nhu c u th t và da. n năm 2010 t ng àn bò t 6,5 - 6,7 tri u con, àn trâu t 2,8 - 3 tri u con. Phân lo i ánh giá có bi n pháp nâng cao ch t lư ng àn bò s a hi n có; phát tri n àn bò s a ch y u a phương có i u ki n, n năm 2010 t 200.000 con, trong ó 100.000 con bò cái v t s a, s n lư ng s a tươi 300.000 t n/năm. c) Gia c m: phát tri n àn gia c m áp ng nhu c u th t, tr ng cho tiêu dùng trong nư c. Phát tri n m nh ngành chăn nuôi gà, v t ch t lư ng cao xu t khNu th t, tr ng, lông. n năm 2010 s lư ng gia c m kho ng 380 - 390 tri u con. Tăng cư ng công tác thú y, t ng bư c c i ti n phương th c chăn nuôi ch ng và ngăn ng a d ch b nh. 17. Lâm nghi p Quy ho ch di n tích r ng theo các lo i r ng n năm 2010 c nư c có 16,7 tri u ha; trong ó r ng phòng h 5,4 tri u ha, r ng c d ng 3,9 tri u ha, r ng s n xu t 7,4 tri u ha. - T p trung b o v v n r ng hi n có, ti p t c th c hi n giao t khoán r ng, khoán qu n lý b o v , khoanh nuôi xúc ti n tái sinh k t h p tr ng b sung làm gi u r ng. - Phát tri n r ng kinh t ch t lư ng và hi u qu cao. i v i r ng tr ng hình thành các vùng r ng nguyên li u g n v i cơ s ch bi n; ng d ng công ngh mô hom, m b o gi ng t t có ch t lư ng cho nhu c u tr ng r ng. i v i r ng t nhiên là r ng s n xu t theo hư ng: khoanh nuôi tái sinh tr ng b sung, b o v và làm gi u r ng, qu n lý khai thác r ng b n v ng. 18. Mu i n năm 2010, nh hư ng năm 2020 di n tích s n xu t mu i 15.000 ha, s n lư ng s n xu t 1,5 tri u t n; u tư theo hư ng hi n i hóa, s n xu t mu i ch t lư ng cao, áp ng nguyên li u cho công nghi p hóa ch t và tiêu dùng trong nư c. 19. Th y s n a) Tăng nhanh s n lư ng nuôi tr ng th y s n, nh t là nuôi tr ng th y s n nư c l , nuôi bi n; ng th i phát tri n nuôi tr ng th y s n nư c ng t trong các ao, h nh , sông và h ch a. S n lư ng nuôi tr ng th y s n n năm 2010 kho ng 2,0 tri u t n; s n phNm ch y u nuôi nư c ng t: cá tra, cá ba sa, cá rô phi ơn tính, tôm càng xanh, s n phNm ch y u nuôi nư c m n, nư c l : tôm, cá bi n, nhuy n th . Xác nh nhóm i tư ng th y s n nuôi ch l c phù h p v i i u ki n sinh thái c a t ng vùng, t ng a phương và nhu c u c a th trư ng. u tư xây d ng các vùng nuôi công nghi p t p trung, áp d ng tiêu chuNn vùng nuôi t o s n phNm an toàn v sinh th c phNm, tăng cư ng b o v môi trư ng sinh thái, a d ng, chuy n i cơ c u theo quy ho ch t hi u qu kinh t cao. b) V khai thác h i s n: chuy n d ch nhanh cơ c u ngh nghi p khai thác vùng ven b , n nh s n lư ng khai thác ven b , tăng t tr ng s n lư ng khai thác h i s n xa b . S n lư ng h i s n khai thác n năm 2010 kho ng 1,5 tri u t n, trong ó s n lư ng h i s n ánh b t g n b kho ng 700 ngàn t n, s n phNm h i s n ánh b t xa b
  7. kho ng 800 ngàn t n. Vùng bi n ư c phân chia g m: V nh B c B , Trung B , ông Nam B , Tây Nam B và vùng gi a bi n ông; th c hi n phân chia tuy n bi n qu n lý ho t ng khai thác h i s n các vùng bi n; phân c p qu n lý khai thác; t p trung u tư có hi u qu h th ng c ng cá (trung tâm vùng lãnh th , a phương, các tuy n o); h th ng h u c n d ch v ánh b t tiêu th h i s n. IV. M T S GI I PHÁP CH Y U 1. V th trư ng tiêu th nông, lâm, th y s n a) Tri n khai th c hi n các cam k t v i Hi p h i các nư c ông Nam á (ASEAN) trong lĩnh v c nông nghi p, trư c h t là an ninh lương th c, xúc ti n thương m i, thú y, b o v th c v t, lâm nghi p; chuNn b th c hi n các cam k t v i T ch c Thương m i th gi i (WTO) v nông nghi p, ki m d ch ng, th c v t, u tư, d ch v ; ti p t c ký các Hi p nh b o v và ki m d ch th c v t, thú y v i các nư c nh p khNu nông s n Vi t Nam. b) Các a phương, doanh nghi p ti p t c tri n khai th c hi n có hi u qu vi c ký k t h p ng tiêu th nông s n cho ngư i s n xu t thông qua h p ng theo Quy t nh s 80/2002/Q -TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph . c) H tr và hư ng d n các doanh nghi p m r ng th trư ng xu t khNu nông, lâm, th y s n; ph i h p v i các a phương t ch c các ho t ng xúc ti n thương m i, xây d ng và qu n lý ch t lư ng nông s n hàng hóa, hư ng d n các doanh nghi p ăng ký và b o v thương hi u hàng hóa. d) Ki n toàn và m r ng h th ng thông tin c a ngành, bao g m thông tin v s n xu t, th trư ng, giúp cơ s và ngư i s n xu t u tư phát tri n s n xu t theo th trư ng và tiêu th s n phNm có hi u qu . 2. V nghiên c u và chuy n giao khoa h c công ngh B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Th y s n nghiên c u trình Th tư ng Chính ph cơ ch qu n lý khoa h c nâng cao hi u qu nghiên c u và chuy n giao khoa h c công ngh cho nông dân, ngư dân, diêm dân và ngư i tr ng r ng; g n k t các nhà khoa h c v i doanh nghi p và ngư i s n xu t. Ph i h p v i các a phương tăng cư ng và nâng cao ch t lư ng công tác khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư. Th c hi n vi c xã h i hoá công tác khuy n nông theo quy nh t i Ngh nh s 56/2005/N -CP ngày 26 tháng 4 năm 2005 c a Chính ph v khuy n nông, khuy n ngư. i m i chính sách qu n lý khoa h c công ngh , g n khoa h c v i s n xu t. 3. Phát tri n cơ s h t ng áp ng yêu c u chuy n i cơ c u nông, lâm nghi p, th y s n Ti p t c chuy n hư ng u tư phát tri n các cơ h t ng ph c v chuy n i cơ c u s n xu t nông, lâm nghi p, th y s n.
  8. a) V th y l i: Ti p t c b sung, i u ch nh quy ho ch th y l i phù h p v i quy ho ch chuy n i cơ c u s n xu t nông, lâm nghi p, th y s n m b o yêu c u thâm canh cây tr ng và nuôi tr ng th y s n, an toàn môi trư ng sinh thái, nâng cao phì t ai. Chuy n i nhanh cơ c u u tư theo hư ng ưu tiên b trí các công trình tư i tiêu cho các cây công nghi p, cây ăn qu , hoa màu và nuôi tr ng th y s n. i v i các t nh vùng trung du mi n núi B c B ưu tiên u tư xây d ng các công trình th y l i v a và nh ph c v s n xu t lúa, màu, chè. Vùng ng b ng sông H ng t p trung ch y u vào ph c h i nâng c p các công trình ã có, kiên c hóa kênh mương, m b o tư i tiêu ch ng vùng lúa ch t lư ng cao, vùng rau chuyên canh nguyên li u và xu t khNu. Các t nh duyên h i mi n Trung t p trung u tư các công trình h p ph c v c p nư c tư i và sinh ho t, phát tri n các ngành kinh t khác; c ng c các công trình u m i, c bi t là h ch a nư c, kiên c hóa h th ng kênh mương, xây d ng các c ng p ngăn m n, gi ng t, tiêu úng các c a sông l n, ưu tiên tư i cho cây tr ng c n: mía, chè, bông, l c. Các t nh Tây Nguyên, ông Nam B ưu tiên xây d ng các h ch a p dâng gi nư c tư i cho các cây công nghi p cà phê, h tiêu, mía, lúa, rau màu, nư c sinh ho t, phát tri n các ngành kinh t khác. Vùng ng b ng sông C u Long b sung, i u ch nh quy ho ch th y l i theo hư ng ph c v a m c tiêu, không ch ph c v cho s n xu t nông nghi p mà cho c nuôi tr ng th y s n và cho các ngành kinh t khác, nư c sinh ho t; g n quy ho ch th y l i v i ki m soát lũ, thau chua, x phèn, ngăn m n, gi ng t, phát tri n giao thông, xây d ng c m, tuy n dân cư. i m i cơ ch qu n lý, nâng cao hi u qu c a các h th ng thu l i. b) Phát tri n giao thông và thông tin liên l c nông thôn. Huy ng m i ngu n l c cho phát tri n giao thông nông thôn hình thành m ng lư i m b o lưu chuy n nông s n hàng hóa thông su t, nh t là các vùng s n xu t hàng hóa t p trung, nguyên li u mía, d a, chè, cà phê, lâm nghi p, mu i v.v. Phát tri n nhanh m ng lư i i n tho i t i t ng thôn xóm, m r ng a bàn các xã n i m ng Internet v i Trung tâm Thông tin th trư ng, nh t là các vùng s n xu t nông s n hàng hóa t p trung. c) Phát tri n các công trình ph c v thương m i. Nhà nư c t o i u ki n và h tr các xã xây d ng ch . u tư xây d ng h th ng ch bán buôn ven ô th l n, ch ư ng biên, ch khu v c theo quy ho ch và d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; các trung tâm bán buôn các vùng nông s n hàng hóa t p trung. Nhà nư c h tr các doanh nghi p xây d ng các b n c ng sông bi n, kho ngo i quan và phòng trưng bày gi i thi u hàng nông, lâm, th y s n các th trư ng l n Nh t B n, châu Âu, Nga, M ph c v xu t, nh p khNu. 4. Ti p t c i m i và t ch c l i s n xu t nông, lâm nghi p, th y s n
  9. T o i u ki n cho kinh t h gia ình phát tri n trên nguyên t c khuy n khích các h có kh năng v v n, lao ng và kinh nghi m s n xu t m r ng quy mô phát tri n trang tr i. H tr và t o i u ki n thu n l i cho các h nghèo, h khó khăn phát tri n s n xu t, xóa ói, gi m nghèo, vươn lên làm gi u. Th c hi n t t các chính sách thúc Ny phát tri n nhanh kinh t h p tác, kinh t tư nhân, nh t là các doanh nghi p v a và nh nông thôn, nh m thúc Ny chuy n i cơ c u s n xu t và cơ c u lao ng. T ch c ch o các T ng công ty, các a phương tri n khai s p x p i m i phát tri n nông, lâm trư ng theo Ngh quy t 28 c a B Chính tr và các Ngh nh c a Chính ph ; th c hi n có hi u qu vi c s p x p, i m i và phát tri n doanh nghi p nhà nư c. i u ch nh chính sách khuy n khích u tư tư nhân trong và ngoài nư c vào lĩnh v c nông, lâm nghi p, th y s n các vùng nông thôn, nh t là doanh nghi p v a và nh . 5. V chính sách t ai a) Tri n khai th c hi n t t Lu t t ai năm 2003, s m hoàn thành vi c "d n i n i th a", c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t trong lĩnh v c nông, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, t p trung ch o t t ch trương gi i quy t t và t s n xu t cho ng bào dân t c t i ch . b) Có chính sách khuy n khích và h tr nông dân, ngư dân, diêm dân, ngư i làm ngh r ng th c hi n quy ho ch s n xu t, t p trung t ai hình thành vùng s n xu t hàng hoá t p trung; khuy n khích phát tri n m t s ngành hàng có ti m năng: phát tri n cây ăn qu , chăn nuôi gia súc, gia c m, nuôi tr ng thu s n ... c) Ti p t c Ny m nh vi c giao t, khoán r ng trong lâm nghi p; i u ch nh chính sách khuy n khích nhân dân tham gia b o v r ng t nhiên và phát tri n tr ng r ng kinh t . V. T CH C TH C HI N 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Th y s n có trách nhi m: - Xây d ng trình c p có thNm quy n phê duy t quy ho ch chuy n i cơ c u s n xu t nông, lâm nghi p, thu s n các vùng kinh t . - Hư ng d n các a phương rà soát, i u ch nh l i quy ho ch nông, lâm nghi p, th y s n. - Xây d ng quy ho ch phát tri n cây tr ng, v t nuôi, th y s n thu c ph m vi c a B qu n lý trình c p có thNm quy n phê duy t; hình thành các chương trình u tư tr ng i m các vùng kêu g i u tư. - T ch c, ch o th c hi n quy ho ch chuy n i cơ c u s n xu t nông, lâm nghi p, th y s n c nư c.
  10. 2. B K ho ch và u tư: trên cơ s quy ho ch, d án u tư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t b trí, cân i v n u tư cho các chương trình cây, con, công nghi p, b o qu n, ch bi n nông, lâm, th y s n ã ư c xác nh trong quy ho ch. 3. B Tài chính: m b o các chính sách tài chính th c hi n quy ho ch chuy n i cơ c u s n xu t nông, lâm nghi p, th y s n. 4. Các B , ngành khác theo ch c năng, nhi m v tham gia t o i u ki n thúc Ny quá trình chuy n i cơ c u s n xu t nông, lâm nghi p, th y s n và kinh t nông thôn. 5. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương a) Ti n hành rà soát b sung quy ho ch chuy n i cơ c u s n xu t nông, lâm, diêm nghi p, th y s n c a a phương. Hư ng d n các huy n, th xã, thành ph thu c t nh và các xã, th tr n xây d ng quy ho ch chuy n i cơ c u s n xu t nông, lâm, diêm nghi p, th y s n. T ch c th c hi n quy ho ch trên ph m vi t nh, thành ph tr c thu c t nh. b) Xây d ng các chương trình, d án phát tri n cây tr ng, con gia súc, gia c m, th y s n, ngành ngh ch l c c a a phương và tri n khai th c hi n. Ch o xây d ng và t ng k t các mô hình chuy n i có hi u qu , ph bi n nhân ra di n r ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản