Quyết định số 150/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 150/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 150/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 15, quận 10 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 150/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 150/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T CHI TI T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T CHI TI T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 15, QU N 10 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét Công văn s 10869/TNMT-KH ngày 31 tháng 12 năm 2008 c a S Tài nguyên và Môi trư ng và T trình s 9009/TTr-UBND-TNMT ngày 23 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân phư ng 15, qu n 10 v trình duy t quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 15, qu n 10, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 c a phư ng 15, qu n 10 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm 2005 Quy ho ch n năm 2010 Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) 1 2 3 4 5 6 7 T NG DI N 77,65 100,00 77,65 100,00 TÍCH TT NHIÊN 2 t phi nông PNN 77,65 100,00 77,65 100,00
  2. nghi p 2.1 t OTC 35,36 45,54 34,62 44,58 2.1.1 t t i nông ONT thôn 2.1.2 t t i ô th ODT 35,36 100,00 34,62 100,00 2.2 t chuyên dùng CDG 41,65 53,64 42,41 54,62 2.2.1 t tr s cơ CTS 4,50 10,81 4,50 10,61 quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, CQA 5,50 13,21 5,07 11,96 an ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh CSK 5,12 12,30 4,83 11,38 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công SKK nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n SKC 5,12 100,00 4,83 100,00 xu t, kinh doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng SKS khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t v t SKX li u xây d ng, g ms 2.2.4 t có m c ích CCC 26,52 63,68 28,01 66,05 công c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 16,72 63,04 18,32 65,40 2.2.4.2 t th y l i DTL 0,04 0,15 0,04 0,14 2.2.4.3 t chuy n d n DNT 0,01 0,04 0,01 0,04 năng lư ng, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 7,34 27,68 7,33 26,15 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 2.2.4.6 t cơ s giáo d c DGD 1,60 6,03 1,51 5,37 - ào t o 2.2.4.7 t cơ s th d c - DTT 0,66 2,49 0,66 2,36 th thao 2.2.4.8 t ch DCH 0,15 0,57 0,15 0,54 2.2.4.9 t có di tích, LDT danh th ng
  3. 2.2.4.10 t bãi th i, x lý RAC ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín TTN 0,64 0,82 0,62 0,80 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD nghĩa a 2.5 t sông su i và SMN m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK nghi p khác b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Giai o n 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4) 1 t nông nghi p chuy n sang phi nông nghi p NNP/PNN 2 Chuy n i cơ c u s d ng t trong n i b t nông nghi p 3 t phi nông nghi p không thu ti n s d ng t PN0(a)/PN1(a) chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 4 t phi nông nghi p không ph i t chuy n sang PKT/OTC(a) 0,57 t 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 0,57 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 0,02 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 0,55 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 4.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha
  4. Th t Lo i t ph i thu h i Mã Giai o n 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4) 2 t phi nông nghi p PNN 6,1490 2.1 t OTC 2,9514 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 2,9514 2.2 t chuyên dùng CDG 3,1773 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,0039 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,4265 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,2962 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 2,4506 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,0203 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK d) Di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng: Trong kỳ quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 c a phư ng 15, qu n 10 không có nhóm t chưa s d ng, nên không có ch tiêu bi u theo quy nh. 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo B n quy ho ch s d ng t n năm 2010 (t l 1/1.000) và Báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006-2010) c a phư ng 15, qu n 10 do Uy ban nhân dân phư ng 15, qu n 10 l p ngày 23 tháng 12 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 15, qu n 10: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th t Ch tiêu Mã Phân theo k ho ch t ng năm Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 T NG DI N 77,65 77,65 77,65 77,65 77,65 TÍCH TT
  5. NHIÊN 2 t phi nông PNN 77,65 77,65 77,65 77,65 77,65 nghi p 2.1 t OTC 35,29 35,09 34,60 34,63 34,62 2.1.1 t t i nông ONT thôn 2.1.2 t t i ô th ODT 35,29 35,09 34,60 34,63 34,62 2.2 t chuyên dùng CDG 41,72 41,92 42,42 42,40 42,41 2.2.1 t tr s cơ CTS 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, CQA 5,50 5,50 5,07 5,07 5,07 an ninh 2.2.3 t s n xu t, kinh CSK 5,12 5,12 4,83 4,83 4,83 doanh phi nông nghi p 2.2.3.1 t khu công SKK nghi p 2.2.3.2 t cơ s s n SKC 5,12 5,12 4,83 4,83 4,83 xu t, kinh doanh 2.2.3.3 t cho ho t ng SKS khoáng s n 2.2.3.4 t s n xu t v t SKX li u xây d ng, g ms 2.2.4 t có m c ích CCC 26,60 26,79 28,01 28,00 28,01 công c ng 2.2.4.1 t giao thông DGT 16,90 17,10 18,16 18,30 18,32 2.2.4.2 t th y l i DTL 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 2.2.4.3 t chuy n d n DNT 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 NL, truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 7,34 7,34 7,35 7,33 7,33 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 2.2.4.6 t cơ s giáo d c DGD 1,50 1,49 1,64 1,51 1,51 - ào t o 2.2.4.7 t cơ s th d c DTT 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 - th thao 2.2.4.8 t ch DCH 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
  6. 2.2.4.9 t có di tích, LDT danh th ng 2.2.4.10 t bãi th i, x lý RAC ch t th i 2.3 t tôn giáo, tín TTN 0,64 0,64 0,64 0,62 0,62 ngư ng 2.4 t nghĩa trang, NTD nghĩa a 2.5 t sông su i và SMN m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK nghi p khác 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Di n Phân theo t ng năm t tích Năm Năm Năm Năm Năm chuy n 2006 2007 2008 2009 2010 m c ích s d ng t trong kỳ k ho ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 t phi PN0(a)/PN1(a) nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 3.1 t tr s TS0/PN1(a) cơ quan 3.2 t công SN0/PN1(a) trình s nghi p không kinh doanh
  7. 3.3 t qu c CQA/PN1(a) phòng, an ninh 3.4 t có m c CC0(a)/PN1(a) ích công c ng không thu ti n s d ng t 3.5 t nghĩa NTD/PN1(a) trang, nghĩa a 3.6 t sông SMN/PN1(a) su i và m t nư c CD 4 t phi PKT(a)/OTC 0,57 0,03 0,54 nông nghi p không ph i t chuy n sang t 4.1 t chuyên CDG/OTC 0,57 0,03 0,54 dùng 4.1.1 t tr s CTS/OTC cơ quan, công trình s nghi p 4.1.2 t qu c CQA/OTC phòng, an ninh 4.1.3 ts n CSK/OTC 0,02 0,02 xu t, kinh doanh phi nông nghi p 4.1.4 t có m c CCC/OTC 0,55 0,01 0,54 ích công c ng 4.2 t tôn TTN/OTC giáo, tín ngư ng 4.3 t nghĩa NTD/OTC trang, nghĩa a 4.4 t sông SMN/OTC su i và m t
  8. nư c CD 4.5 t phi PNK/OTC nông nghi p khác 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Th Ch tiêu Mã Di n Phân theo t ng năm t tích t Năm Năm Năm Năm Năm c n thu 2006 2007 2008 2009 2010 h i trong kỳ k ho ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 t nông NNP nghi p 2 t phi nông PNN 6,1490 0,2605 0,3832 2,1450 3,2957 0,0646 nghi p 2.1 t OTC 2,9514 0,0732 0,1953 0,5486 2,1218 0,0125 2.1.1 t t i ONT nông thôn 2.1.2 t t i ô ODT 2,9514 0,0732 0,1953 0,5486 2,1218 0,0125 th 2.2 t chuyên CDG 3,1773 0,1873 0,1879 1,5918 1,1624 0,0478 dùng 2.2.1 t tr s cơ CTS 0,0039 0,0039 quan, công trình s nghi p 2.2.2 t qu c CQA 0,4265 0,4265 phòng, an ninh 2.2.3 t s n xu t, CSK 0,2962 0,2962 kinh doanh phi nông nghi p 2.2.4 t có m c CCC 2,4506 0,1873 0,1879 0,8691 1,1585 0,0478 ích công c ng 2.3 t tôn giáo, TTN 0,0203 0,0046 0,0114 0,0043 tín ngư ng
  9. 2.4 t nghĩa NTD trang, nghĩa a 2.5 t sông SMN su i và m t nư c CD 2.6 t phi nông PNK nghi p khác 4. Di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng: Trong kỳ k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 15, qu n 10 không có nhóm t chưa s d ng, nên không có ch tiêu bi u theo quy nh. i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t trong Quy t nh này, y ban nhân dân phư ng 15, qu n 10 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 10 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 15, qu n 10 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản