Quyết định số 1501/2008/QĐ-BCA

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định số 1501/2008/QĐ-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1501/2008/QĐ-BCA về việc ban hành Quy trình hỗ trợ cưỡng chế thi hành án dân sự của lực lượng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1501/2008/QĐ-BCA

  1. B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 1501/2008/Q -BCA Hà N i, ngày 10 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY TRÌNH H TR CƯ NG CH THI HÀNH ÁN DÂN S C A L C LƯ NG C NH SÁT B O V VÀ H TR TƯ PHÁP THU C CÔNG AN NHÂN DÂN B TRƯ NG B CÔNG AN Căn c B lu t t t ng dân s ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Lu t công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Pháp l nh thi hành án dân s ngày 14 tháng 01 năm 2004; Căn c Ngh nh s 136/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công an; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c C nh sát. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy trình h tr cư ng ch thi hành án dân s c a l c lư ng C nh sát b o v và h tr tư pháp thu c Công an Nhân dân”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây c a B Công an trái v i Quy trình ban hành kèm theo Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các ng chí T ng c c trư ng các T ng c c, Th trư ng các ơn v tr c thu c B trư ng, Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG I TƯ NG Lê H ng Anh QUY TRÌNH
  2. H TR CƯ NG CH THI HÀNH ÁN DÂN S C A L C LƯ NG C NH SÁT B O V VÀ H TR TƯ PHÁP THU C CÔNG AN NHÂN DÂN (ban hành kèm theo Quy t nh s 1501/2008/Q -BCA(C11) ngày 10/9/2008 c a B trư ng B Công An) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Quy trình này quy nh trình t các bư c th c hi n nhi m v c a l c lư ng C nh sát b o v và h tr tư pháp thu c Công an nhân dân trong ho t ng h tr cư ng ch thi hành án dân s . i u 2. H tr cư ng ch thi hành án dân s khi có yêu c u c a cơ quan thi hành án là trách nhi m c a l c lư ng Công an nhân dân, trong ó l c lư ng C nh sát b o v và h tr tư pháp là nòng c t nh m b o v tr t t an toàn cho vi c cư ng ch , phòng ng a, ngăn ch n, x lý k p th i m i hành vi vi ph m pháp lu t; góp ph n b o v l i ích c a Nhà nư c, l i ích chính áng c a t ch c, cá nhân. i u 3. 1. Yêu c u c a cơ quan thi hành án v vi c h tr cư ng ch thi hành án dân s ư c g i n Phòng C nh sát b o v và h tr tư pháp (n u c p t nh) ho c i C nh sát b o v và h tr tư pháp, Nhà t m gi (n u c p huy n). 2. ơn v C nh sát b o v và h tr tư pháp khi nh n ư c yêu c u c a cơ quan thi hành án ph i xây d ng k ho ch; phân công nhi m v cho các l c lư ng có liên quan; b trí cán b , chi n sĩ, trang b vũ khí, phương ti n, công c h tr , thông tin liên l c c n thi t b o m an toàn, hi u qu và có phương án c th , báo cáo lãnh o c p trên tr c ti p ư c phân công ph trách C nh sát b o v và h tr tư pháp duy t. 3. Các l c lư ng ch c năng khác thu c Công an ư c giao nhi m v ph i h p gi gìn tr t t , an toàn, h tr cư ng ch thi hành án dân s ph i tuân theo s ch huy th ng nh t tr c ti p c a ngư i ch huy thu c l c lư ng C nh sát b o v và h tr tư pháp. 4. Cán b , chi n sĩ C nh sát làm nhi m v h tr cư ng ch thi hành án dân s ph i n m v ng và tuân th các quy nh c a pháp lu t, ch p hành úng i u l nh Công an nhân dân, gi i quy t công vi c linh ho t, khNn trương, úng thNm quy n, úng pháp lu t. Chương 2. QUY NNH C TH i u 4. Các bư c và n i dung cơ b n khi xây d ng k ho ch và phương án h tr cư ng ch thi hành án dân s 1. N m tình hình có liên quan n ho t ng h tr cư ng ch xây d ng k ho ch và l p phương án
  3. - K ho ch c a cơ quan thi hành án v vi c t ch c cư ng ch . - N i dung v án thu c v , vi c cư ng ch . - Bi n pháp cư ng ch . - Th i gian, a i m ti n hành cư ng ch . - Tình hình chung c a a bàn có v , vi c cư ng ch . - Dư lu n qu n chúng v vi c tranh ch p và quy t nh c a Tòa án. - Nh ng di n bi n và bi u hi n v tư tư ng c a ngư i ph i thi hành án và thân nhân c ah . - Các l c lư ng cư ng ch , l c lư ng h tr và l c lư ng ph i h p. 2. L p k ho ch và xây d ng phương án. a) N i dung k ho ch g m: - M c ích, yêu c u: nêu rõ m c ích, yêu c u c a ho t ng h tr , gi tr t t , an toàn cho vi c cư ng ch thi hành án dân s và tình hình có liên quan n ho t ng cư ng ch ; - Giao nhi m v và phân công trách nhi m: giao nhi m v cho ngư i ch huy chung, ngư i ch huy t ng l c lư ng; phân công trách nhi m c a t ng ơn v ch c năng trong vi c chuNn b l c lư ng, chuNn b phương ti n, vũ khí, công c h tr và các phương ti n nghi p v c n thi t khác ph c v cho công tác. i v i nh ng v , vi c cư ng ch ư c ánh giá có kh năng x y ra nhi u di n bi n ph c t p thì ph i có l c lư ng d phòng và công tác chuNn b c n tăng cư ng thêm các phương ti n như: phương ti n phòng cháy ch a cháy (xe ch a cháy, chăn chiên d p l a, bình c u h a,…), phương ti n dò mìn, xe ch i tư ng vi ph m pháp lu t, khóa tay. b) N i dung phương án g m: - Nêu khái quát nhi m v và c i m tình hình có liên quan, th i gian, a i m th c hi n nhi m v ; - D ki n tình hu ng có th x y ra, trong ó c bi t lưu ý n các tình hu ng ch ng i gây h u qu cháy, n , gây thương vong cho cán b , chi n sĩ làm nhi m v và phương án gi i quy t các tình hu ng ó (nêu rõ nhi m v c a ngư i ch huy, trách nhi m c a cán b , chi n s trong t ng tình hu ng c th ); - Quy ư c ph i h p gi a các l c lư ng và quy ư c thông tin liên l c. Phương án h tr cư ng ch thi hành án dân s ph i ư c th hi n b ng văn b n, có sơ kèm theo và có s th ng nh t v i cơ quan thi hành án cùng các ơn v có liên quan khác.
  4. - Vi c xây d ng n i dung k ho ch và phương án ph i ư c trao i, th ng nh t gi a l c lư ng C nh sát b o v và h tr tư pháp v i cơ quan thi hành án trư c khi trình lãnh o c p trên duy t ký. i u 5. Nh ng vi c ngư i ch huy ph i ti n hành trư c khi tri n khai l c lư ng th c hi n nhi m v h tr cư ng ch thi hành án dân s 1. Ph bi n k ho ch, phương án và quán tri t yêu c u nhi m v c th t i t ng cán b , chi n sĩ ư c giao nhi m v h tr cư ng ch thi hành án dân s . 2. Ki m tra công tác chuNn b c a cán b , chi n sĩ v vũ khí, phương ti n, công c h tr và vi c n m v ng yêu c u nhi m v c a t ng v trí ư c giao. 3. T ch c th c t p, hư ng d n gi i quy t thành th c các tình hu ng. i u 6. 1. Cán b , chi n sĩ làm nhi m v h tr cư ng ch thi hành án dân s ph i có m t ng th i v i ch p hành viên c a cơ quan thi hành án ư c phân công t ch c cư ng ch và nhanh chóng tri n khai n các v trí tr ng y u ã nh. 2. Cán b , chi n sĩ ph i yêu c u nh ng ngư i không có liên quan ra kh i khu v c cư ng ch và giám sát bi u hi n, di n bi n tâm lý c a ngư i ph i thi hành án, thái , hành vi c a h cũng như ngư i thân c a h s n sàng ngăn ch n k p th i các hành vi ch ng i. 3. T p trung s chú ý vào khu v c có ho t ng cư ng ch u tiên và khi di chuy n tài s n có giá tr l n vì lúc này ngư i ph i thi hành án và nh ng thành viên trong gia ình d b kích ng nh t nên kh năng ch ng i cư ng ch có th x y ra. 4. Luôn quan sát, phát hi n các hi n tư ng không bình thư ng x y ra và k p th i báo cáo cho ngư i ch huy bi t ngăn ch n khi c n thi t. 5. Khi có tình hu ng x u x y ra thì cán b , chi n sĩ tri n khai theo phương án ã nh và tuân th m nh l nh c a ngư i ch huy, b o v tuy t i an toàn cho cán b thi hành án và nh ng ngư i tham gia cư ng ch . Ch i u ng l c lư ng d phòng h tr n u xét th y c n thi t. 6. Khi gi i quy t các tình hu ng ph i kiên quy t, nhanh chóng, d t i m, không kéo dài làm n y sinh nh ng di n bi n ph c t p (t t p ông ngư i gây kích ng, kích thích s ph n ng c a ngư i ph i thi hành án và ngư i thân c a h ). 7. Khi có ph n ng c a ngư i ph i thi hành án ho c ngư i thân c a h , cán b , chi n sĩ làm nhi m v ph i yêu c u h bình tĩnh, ki m ch , tôn tr ng pháp lu t và l ng nghe ý ki n c a ngư i có trách nhi m gi i thích. Trách nhi m nhi u ngư i cùng tham gia gi i thích d n n cách hi u không thông nh t, gây nên s thi u tin tư ng c a qu n chúng ho c nh ng ph n ng tiêu c c. i u 7. Quan h ph i h p gi a các l c lư ng Công an v i các cơ quan h u quan trong vi c cư ng ch thi hành án dân s .
  5. 1. Khi nh n ư c thông báo cư ng ch c a cơ quan thi hành án dân s , cơ quan Công an ư c yêu c u ph i ngh cơ quan thi hành án trao i nh ng thông tin có liên quan n v án ph c v cho vi c l p k ho ch, phương án h tr cư ng ch . 2. Ch huy l c lư ng C nh sát h tr cư ng ch thi hành án dân s ph i thông báo k p th i cho cơ quan thi hành án bi t nh ng di n bi n ph c t p v an ninh, tr t t có liên quan n công tác cư ng ch thi hành án dân s . 3. Khi có v vi c x y ra thu c thNm quy n gi i quy t c a nhi u ngư i ho c nhi u cơ quan thì ngư i ho c cơ quan nào phát hi n u tiên có trách nhi m gi i quy t v vi c sau ó chuy n giao cho ngư i ho c cơ quan có thNm quy n chính gi i quy t. N u v vi c không thu c thNm quy n gi i quy t c a các l c lư ng ang làm nhi m v h tr cư ng ch thì ph i báo cáo c p có thNm quy n xem xét, quy t nh. 4. Khi có v vi c x y ra mà thNm quy n gi i quy t m i giai o n thu c các cơ quan khác nhau thì các cơ quan cùng bàn th ng nh t cách gi i quy t. i u 8. Sau khi Ch p hành viên c a cơ quan thi hành án công b k t thúc bu i cư ng ch , các l c lư ng tham gia ã ra kh i khu v c cư ng ch , ngư i ch huy h tr cư ng ch thi hành án dân s m i ra l nh rút l c lư ng v ơn v , t ch c h p rút kinh nghi m, vi t báo cáo k t qu th c hi n nhi m v , ngh khen thư ng, k lu t (n u có). Chương 3. I U KHO N THI HÀNH i u 9. Cán b , chi n s làm nhi m v h tr cư ng ch thi hành án dân s có trách nhi m th c hi n úng Quy trình này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. Ngư i có thành tích ư c khen thư ng theo quy nh; n u có hành vi vi ph m thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s . i u 10. T ng c c C nh sát có trách nhi m ch o, hư ng d n, ki m tra, ôn c Công an các ơn v , a phương th c hi n Quy trình này. i u 11. C c trư ng C c C nh sát b o v và h tr tư pháp, Giám c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m ch o, hư ng d n l c lư ng C nh sát b o v và h tr tư pháp, các ơn v ch c năng th c hi n Quy trình này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, Công an các ơn v , a phương báo cáo v B Công an (qua T ng c c C nh sát) có hư ng d n k p th i./. B TRƯ NG I TƯ NG Lê H ng Anh
Đồng bộ tài khoản