Quyết định số 1503/QĐ-TTg

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
2
download

Quyết định số 1503/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1503/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2007-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1503/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ***** VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1503/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP 100% VỐN NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2007-2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2007-2010 như sau: 1. Chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (năm 2009): - Công ty Xổ số kiến thiết; - Công ty Thoát nước đô thị. 2. Thực hiện cổ phần hóa: a) Năm 2007: - Công ty Xây dựng và Phát triển đô thị; - Công ty Du lịch quốc tế; - Công ty Thương mại dịch vụ; - Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước.
  2. b) Năm 2008: - Công ty Dịch vụ vận tải biển; - Công ty Công trình giao thông; - Công ty Lâm viên cây xanh; - Công ty Công trình đô thi huyện Tân Thành; - Công ty Công trình đô thị huyện Xuyên Mộc. c) Năm 2009: - Công ty Công trình đô thị thị xã Bà Rịa; - Công ty Công trình đô thị Thành phố Vũng Tàu; - Công ty Công trình đô thị huyện Long Điền; - Công ty Công trình đô thị huyện Châu Đức. Điều 2. 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm: a) Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt; b) Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ để quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hóa các công ty nêu tại Điều 1 Quyết định này; c) Xây dựng phương án thí điểm cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc thực hiện Quyết định này. 3. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu và Thủ tướng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT.THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các PTT Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Nguyễn Sinh Hùng - Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, V.IV; - Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b). XH 35
Đồng bộ tài khoản