Quyết định số 1506/QĐ-UBND

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 1506/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1506/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho Công an tỉnh Quảng Nam đầu tư xây dựng hệ thống tin học nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1506/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1506/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 18 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÔNG AN TỈNH QUẢNG NAM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG TIN HỌC NGHIỆP VỤ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số: 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số: 4616/QĐ-UBND ngày 15/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2006; Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 1044/TTr-STC/NS ngày 11/5/2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cấp hỗ trợ cho Công an tỉnh, số tiền: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn), từ nguồn An ninh quốc phòng chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2006, để bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống tin học nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2005 - 2007. Điều 2. Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh lập thủ tục cấp phát kinh phí và hướng dẫn hạch toán theo đúng quy định. Công an tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: KT . CHỦ TỊCH - Như điều 3;
  2. - TT UBND tỉnh; PHÓ CHỦ TỊCH - CPVP; - Lưu: VT,KTTH,TH,NC. Lê Minh Ánh
Đồng bộ tài khoản