Quyết định số 1508/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 1508/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1508/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư tu bổ, tôn tạo Khu di tích Khổng Tử Miếu, thị xã Hội An do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1508/2006/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 1508/2006/QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 18 tháng 05 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT BỔ SUNG PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TU BỔ, TÔN TẠO KHU DI TÍCH KHỔNG TỬ MIẾU, THỊ XÃ HỘI AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 836/QĐ-UB ngày 30/3/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án khả thi đầu tư tu bổ, tôn tạo Khu di tích Khổng Tử Miếu, thị xã Hội An; Căn cứ Quyết định số 31/2005/QĐ-UB ngày 28/4/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 2677/QĐ-UB ngày 15/7/2005, Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND ngày 31/10/2005, Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 24/3/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 31/2005/QĐ-UB ngày 28/4/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam; Xét Tờ trình số 115/TTr-BTTH ngày 26/4/2006 của Hội đồng bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng thị xã Hội An về việc xin phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng dự án trùng tu di tích Khổng Tử Miếu – phường Cẩm Phô – thị xã Hội An (phần bổ sung); Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định phương án đền bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 1103/TT – HĐTĐ ngày 16/5/2006 kèm biên bản thẩm định số 144/BB-TCT ngày 16/5/2006. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 : Phê duyệt bổ sung phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo Khu di tích Khổng Tử Miếu, tại phường Cẩm Phô, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam, với tổng kinh phí là: 2.135.000 đồng (Hai triệu một trăm ba mươi lăm ngàn đồng chẵn), cụ thể như sau: Giá trị bồi thường : 2.135.000đồng -Về vật kiến trúc : 1.813.000 đồng -Về cây cối & hoa màu : 322.000 đồng
  2. Điều 2. Trung tâm bảo tồn Di sản – Di tích Quảng Nam (chủ đầu tư) bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác chi trả GPMB theo phương án được duyệt; Phối hợp với UBND thị xã Hội An, UBND phường Cẩm Phô, Ban bồi thường thiệt hại & GPMB thị xã kiểm tra cụ thể, chính xác các hồ sơ pháp lý có liên quan (hồ sơ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu…..) để triển khai thực hiện chi trả đúng đối tượng và thanh, quyết toán tiền bồi thường theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Văn hoá – Thông tin, Trung tâm Bảo tồn Di sản – Di tích Quảng Nam, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, Chủ tịch UBND thị xã Hội An, Chủ tịch UBND phường Cẩm Phô, Trưởng ban bồi thường thiệt hại & GPMB thị xã và các thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH - Như điều 3; PHÓ CHỦ TỊCH - Lưu : VT, KTN,KTTH Lê Minh Ánh
Đồng bộ tài khoản