Quyết định số 151/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định số 151/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 151/2001/QĐ-TTg về việc bổ sung thành viên ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 151/2001/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 151/2001/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN CÔNG TÁC VỀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Quyết định số 59/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; Theo đề nghị của Chủ nhiệm ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung một Thứ trưởng Bộ Tài chính làm ủy viên ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chủ tịch ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng, - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, - Văn phòng Chủ tịch nước, Phan Văn Khải - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Toà án nhân dân tối cao, - Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc, - Lưu : QHQT (5b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản