Quyết định số 151/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 151/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 151/2003/QĐ-BTC về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 151/2003/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 151/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 12 tháng 9 năm 2003 QUY T NNH C A B TÀI CHÍNH S 151/2003/Q -BTC NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2003 V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A V NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Công văn s 1912/BNV-TCBC ngày 15/8/2003 c a B N i v v vi c th a thu n l p các phòng t i m t s ơn v c a B Tài chính; Xét ngh c a V trư ng V Ngân sách nhà nư c, V trư ng V T ch c cán b ; QUY T NNH i u 1. V Ngân sách nhà nư c là ơn v thu c b máy qu n lý nhà nư c c a B Tài chính, giúp B trư ng B Tài chính th ng nh t qu n lý Ngân sách nhà nư c (dư i ây vi t t t là NSNN) trong ph m vi c nư c. i u 2. V Ngân sách nhà nư c có các nhi m v sau: 1. Ch trì ph i h p xây d ng cơ ch , chính sách, ch v qu n lý tài chính -ngân sách nhà nư c: a. Xây d ng d án Lu t và các văn b n quy ph m pháp lu t khác trong lĩnh v c NSNN trình c p có thNm quy n quy t nh. b. Xây d ng chi n lư c, k ho ch NSNN 5 năm. c. Xây d ng nh hư ng, m c tiêu, cơ ch ph c v cho vi c ho ch nh chính sách tài chính và xây d ng NSNN hàng năm. 2. Tham gia xây d ng các chính sách, ch qu n lý tài chính - ngân sách: - Tham gia v i các cơ quan nhà nư c v các chính sách phát tri n kinh t - xã h i; nh hư ng phát tri n n n tài chính qu c gia; b trí cơ c u các ngu n l c tài chính
  2. th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh; tham gia v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là a phương) v ch trương, phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn; ph i h p v i các ơn v thu c B th ng nh t vi c chuNn b ý ki n tham gia v i các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , các cơ quan khác Trung ương (sau ây g i chung là cơ quan Trung ương) v phương hư ng, nhi m v phát tri n c a các ngành, lĩnh v c và cơ ch , chính sách tài chính th c hi n. - Tham gia v i các ơn v thu c B Xây d ng các cân i l n như: Vay, tr n , dư n Chính ph , qu c gia; cân i các ngu n v n u tư phát tri n, cân i ngo i t Nhà nư c; cân i các qu trong và ngoài ngân sách hàng năm, 5 năm và dài h n; các chính sách, ch thu ngân sách; ch , tiêu chuNn, nh m c chi ngân sách; ch h ch toán, k toán NSNN và các ch tài chính - ngân sách khác. 3. L p d toán ngân sách nhà nư c và phương án phân b ngân sách Trung ương hàng năm, d toán i u ch nh ngân sách nhà nư c khi c n thi t: a. Xây d ng d th o Ch th c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c, Thông tư c a B Tài chính hư ng d n l p d toán NSNN hàng năm. b. Xây d ng các nh m c phân b ngân sách nhà nư c. c. Ph i h p T ng c c Thu , T ng c c H i quan xây d ng d toán thu NSNN, xây d ng s ki m tra thu NSNN hàng năm i v i các b , cơ quan trung ương và các a phương. Ch trì, ph i h p các ơn v thu c B Xây d ng s ki m tra chi NSNN hàng năm i v i các b , cơ quan Trung ương và các a phương. d. T ch c làm vi c v i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v d toán ngân sách a phương; ph i h p v i các ơn v thu c B làm vi c v i các b , cơ quan Trung ương v d toán ngân sách hàng năm. . Ch trì t ng h p, l p d toán thu, chi NSNN, phương án phân b ngân sách Trung ương hàng năm; so n th o các báo cáo v d toán NSNN, phương án phân b ngân sách Trung ương hàng năm; ch trì, ph i h p v i các ơn v thu c B Xây d ng các ph l c thuy t minh căn c , cơ s tính toán, d toán NSNN, phương án phân b ngân sách Trung ương; gi i trình các ch t v n c a i bi u Qu c h i v NSNN theo phân công c a B . e. Ch trì chuNn b tài li u, s li u trình c p có thNm quy n giao d toán NSNN hàng năm cho các b , cơ quan Trung ương và a phương. g. Xây d ng các gi i pháp, bi n pháp th c hi n d toán NSNN ư c Qu c h i quy t nh. h. Th c hi n công khai d toán NSNN ã ư c Qu c h i quy t nh, công khai d toán NSNN c a các b , cơ quan Trung ương và các a phương ã ư c c p có thNm quy n giao theo ch quy nh.
  3. i. T ng h p, xây d ng phương án i u ch nh d toán ngân sách trong nh ng trư ng h p c n thi t theo quy nh c a pháp lu t. 4. T ch c i u hành d toán NSNN hàng năm: a. Ch trì xem xét, t ng h p k t qu phân b , giao d toán NSNN hàng năm c a các a phương; ph i h p các ơn v thu c B xem xét, t ng h p k t qu phân b , giao d toán ngân sách c a các b , cơ quan Trung ương. T ng h p k t qu phân b NSNN. b. T ch c i u hành ngân sách Trung ương theo d toán ư c c p có thNm quy n quy t nh. Ph i h p các ơn v thu c B t ch c i u hành, c p phát các kho n kinh phí chưa ư c phân b , giao chi ti t ngay t u năm (tr n , h tr doanh nghi p, h tr tín d ng ưu ãi nhà nư c,...) theo ch quy nh. c. Ph i h p T ng c c Thu , T ng c c H i quan theo dõi, ôn c vi c t p trung các kho n thu vào NSNN. d. Ph i h p Kho b c nhà nư c ( Trung ương): Qu n lý t p trung th ng nh t qu NSNN, bao g m c qu b ng ti n VND và qu ngo i t ; t ch c th c hi n các kho n vay trong nư c bù p b i chi NSNN; th c hi n chi theo d toán. Th c hi n t m ng t qu d tr tài chính và các ngu n tài chính h p pháp khác khi qu ngân sách Trung ương thi u h t t m th i. . Ch trì, ph i h p các ơn v thu c b nh kỳ l p báo cáo ánh giá tình hình th c hi n NSNN, ki n ngh các bi n pháp b o m cân i NSNN, th c hi n úng d toán thu, chi NSNN ã ư c Qu c h i quy t nh. e. Ch trì xem xét, t ng h p trình B , trình c p có thNm quy n quy t nh b sung d toán chi thư ng xuyên, chi u tư i v i các a phương t d phòng ngân sách Trung ương. Ph i h p v i các ơn v thu c B xem xét, t ng h p ngh b sung d toán c a các b , cơ quan Trung ương. g. Ch trì ph i h p các ơn v thu c B t ng h p, xây d ng, trình B , trình c p có thNm quy n quy t nh phương án s d ng s thu tăng, i u ch nh s gi m chi ngân sách Trung ương so v i d toán (n u có). h. Xây d ng phương án t m ng t Ngân hàng nhà nư c cho ngân sách Trung ương trong trư ng h p không ph i hoàn tr trong năm ngân sách (n u có) theo ch quy nh. i. Ch trì xem xét, t ng h p trình B quy t nh chi ng trư c s b sung cân i năm sau cho ngân sách a phương khi d toán ngân sách nhà nư c chưa ư c Qu c h i quy t nh, th c hi n nh ng nhi m v quan tr ng, c p bách mang tính th i v c a a phương. Ph i h p các ơn v trình B quy t nh vi c chi ng trư c d toán ngân sách th c hi n nh ng nhi m v quan tr ng c n thi t c a ngân sách Trung ương. k. Ki m tra vi c l p và phân b d toán, th c hi n d toán thu, chi NSNN, công khai NSNN, tình hình thu và s d ng các qu tài chính, tình hình huy ng v n cho u tư
  4. xây d ng cơ b n (sau ây g i t t là XDCB), vi c ch p hành các chính sách ch qu n lý NSNN c a a phương, tình hình n c a các c p ngân sách. Ph i h p các ơn v thu c B ki m tra vi c l p và phân b d toán, th c hi n d toán thu, chi NSNN, công khai NSNN, vi c ch p hành các chính sách ch qu n lý NSNN c a các b , cơ quan Trung ương, tình hình n xây d ng cơ b n, n c a doanh nghi p nhà nư c. 5. T ch c công tác l p quy t toán ngân sách Trung ương, l p quy t toán NSNN: a. Xây d ng h th ng M c l c NSNN, ch tiêu báo cáo thu, chi NSNN. b. Ch trì, ph i h p các ơn v thu c b hư ng d n các b , cơ quan Trung ương và a phương th c hi n công tác khoá s k toán NSNN và l p quy t toán NSNN hàng năm m b o úng theo ch và M c l c NSNN. c. Ph i h p v i các ơn v thu c B thNm nh báo cáo quy t toán thu, chi ngân sách c a các b , cơ quan Trung ương; ph i h p V u tư l p quy t toán v n u tư XDCB các d án, công trình tr ng i m qu c gia. T ng h p, l p báo cáo quy t toán thu, chi ngân sách Trung ương hàng năm. d. Ch trì, thNm nh và t ng h p, l p báo cáo quy t toán thu NSNN phát sinh trên a bàn, chi ngân sách a phương c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. . Ch trì, ph i h p các ơn v thu c B t ng h p, l p quy t toán NSNN hàng năm trình Chính ph , trình Qu c h i phê chuNn. e. Th c hi n công khai quy t toán NSNN theo ch quy nh. 6. Ch trì ph i h p các ơn v th ng nh t qu n lý n qu c gia. 7. Tham gia àm phán v i nư c ngoài và các t ch c qu c t v vay n , vi n tr , v các ch tiêu cam k t có liên quan n tài chính - ngân sách; t ch c th c hi n các d án h p tác v i nư c ngoài v lĩnh v c NSNN theo phân công c a B . 8. Th c hi n th ng kê ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; t ch c phân tích d báo v ngân sách nhà nư c. Ch trì ph i h p các ơn v có liên quan t ch c th c hi n công tác phân tích d báo t ng h p v ngân sách nhà nư c và tài chính qu c gia. Th c hi n cung c p s li u th ng kê NSNN cho t ch c, cơ quan trong và ngoài nư c theo quy nh c a B . 9. Ch trì, ph i h p các ơn v t ng h p ánh giá tình hình và k t qu th c hi n các cơ ch chính sách tài chính, hi u qu chi ngân sách nhà nư c; ph i h p ki m tra tình hình th c hi n ngân sách, ánh giá hi u qu chi ngân sách c a các B , cơ quan Trung ương, ngành và lĩnh v c.
  5. 10. Ph i h p, tham gia xây d ng chính sách tài chính qu c gia; ph bi n chính sách, pháp lu t v ngân sách nhà nư c; nghiên c u khoa h c trong lĩnh v c Ngân sách nhà nư c theo phân công c a B . 11. Ch trì, ph i h p các ơn v thu c B Xây d ng cơ ch tài chính i v i ti n lương và tham gia các v n v chính sách ti n lương. 12. Ch trì ho c ph i h p các ơn v thu c B làm vi c v i các cơ quan chuyên môn thu c các B , cơ quan Trung ương và a phương th c hi n công tác qu n lý, l p d toán NSNN, phân b ngân sách Trung ương, th c hi n NSNN, ki m tra NSNN, l p quy t toán NSNN, th ng kê, phân tích NSNN, d báo NSNN theo phân công c a B . i u 3. V trư ng V NSNN có quy n h n: - ư c nh n các báo cáo theo ch quy nh, các tài li u, thông tin có liên quan th c hi n ch c năng, nhi m v ư c giao; yêu c u các ơn v thu c B cung c p tài li u, s li u theo quy nh. - Th a u quy n B trư ng B Tài chính: + Yêu c u các b , cơ quan Trung ương và a phương th c hi n úng ch quy nh v qu n lý NSNN; + Quy t nh t m d ng ho c ngh cơ quan có thNm quy n quy t nh t m d ng các kho n chi vư t ngu n cho phép, sai d toán, sai chính sách, ch , tiêu chuNn ho c không th c hi n y ch k toán, th ng kê, ch báo cáo tài chính - ngân sách c a các b , cơ quan Trung ương và a phương. - ư c B trư ng B Tài chính u quy n làm ch tài kho n qu ngân sách Trung ương t i Kho b c Nhà nư c và m t s tài kho n khác. - ư c ký các văn b n gi i thích, hư ng d n, tr l i các b , cơ quan Trung ương và a phương v qu n lý ngân sách nhà nư c theo phân c p c a B . Trình B vi c ình ch ho c bãi b nh ng văn b n qu n lý c a các b , a phương trái v i quy nh c a Nhà nư c và c a B Tài chính v qu n lý ngân sách. - T ch i nh n các báo cáo chưa úng quy nh, chưa áp ng ư c yêu c u qu n lý NSNN; ư c yêu c u các cơ quan, ơn v và a phương l p l i báo cáo theo quy nh c a Nhà nư c. i u 4. V Ngân sách nhà nư c có V trư ng và m t s Phó V trư ng. V trư ng có trách nhi m qu n lý toàn di n công ch c c a v ; t ch c h c t p, b i dư ng nâng cao trình cho công ch c; ch u trách nhi m trư c B trư ng v toàn b ho t ng c a V . Phó V trư ng ch u trách nhi m trư c V trư ng v nhi m v ư c phân công V Ngân sách nhà nư c có các phòng:
  6. - Phòng T ng d toán - Phòng Qu n lý ngân sách nhà nư c - Phòng Qu n lý ngân sách a phương - Phòng T ng quy t toán - Phòng Phân tích, d báo và th ng kê ngân sách Nhi m v c th c a t ng Phòng do V trư ng V ngân sách Nhà nư c quy nh. V Ngân sách nhà nư c t ch c th c hi n nhi m v theo ch chuyên viên k t h p t ch c phòng; i v i nh ng công vi c th c hi n theo ch chuyên viên, V trư ng V Ngân sách nhà nư c có trách nhi m t ch c công vi c và phân công nhi m v cho t ng công ch c phù h p v i ch c danh, tiêu chuNn, năng l c chuyên môn hoàn thành nhi m v ư c giao. Biên ch c a V Ngân sách nhà nư c do B trư ng B Tài chính quy t nh. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. V trư ng V Ngân sách nhà nư c, V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng B Tài chính, Th trư ng các ơn v và t ch c thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Sinh Hùng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản